Konsep guru islam, timur dan barat

283 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep guru islam, timur dan barat

 1. 1. KONSEP GURU DARIPERSPEKTIF ISLAM, TIMURDAN BARAT
 2. 2. OBJEKTIF P & P1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guruberdasarkan falsafah-falsafahpendidikan dunia.2. Membezakan setiap peranan gurudalam Islam.3. Menganalisis kedudukan dantanggungjawab guru dalam Islam.
 3. 3. PENGENALAN
 4. 4. KONSEP ASAS DANFALSAFAH PENDIDIKAN
 5. 5. Konsep Falsafah• Berasal daripada perkataan Yunani -mencinta.• Perkataan Sophia –kearifan/kebijaksanaan.• Falsafah pendidikan – pedoman, arahtujuan atau pandangan terhadapperkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.• Maksud lain – ilmu dan kebenaran.• Aspek pendidikan – guru mendapatpanduan dan petunjuk terhadapperkara2 berkaitan dengan pendidikan.
 6. 6. • Falsafah pendidikan membahaskan 3persoalan utama – metafizik,epistemologi, dan aksiologi.• Falsafah pendidikan – memberipanduan kepada sesebuah sistempendidikan untuk menetapkanmatlamat, jenis sistem pendidikan,jenis kurikulum, kaedah pengajaranserta peranan guru.
 7. 7. FALSAFAH PENDIDIKANBARAT
 8. 8. • Plato – satu proses yang dapatamembentuk individu yang berakhlakmulia.• Montessori – satu proses membentukdan mengembangkan JERI kanak-kanak.• John Dewey – satu prosesperkembangan individu dan usahamengatur ilmu pengetahuan untukmenambahkan lagi pengetahuansemulajadi yang ada pada manusiasupaya hidup berfaedah dan selamat.
 9. 9. • Falsafah Pendidikan Barat terbahagidua:i. Tradisional – perenialisme danessensialisme.ii. Moden – progresivisme,rekonstruktivisme dan eksistensialisme.
 10. 10. PERENIALISME
 11. 11. • Berasal daripada falsafah tradisionalyang banyak dipengaruhi oleh fahamanPlato dan Aristotle.• Lahir - kerana pengaruh materialisme,pragmatisme dan fahaman sains, nilaimoral dan rasional manusia semakinmerosot.• Tujuan fahaman ini – mengembangkanpotensi rasional individu, menemuiprinsip2 mutlak dan memahami duniayang sebenar.
 12. 12. • Dasar pendidikan – idealisme• Tujuan pendidikan – mendisiplinkanmental dan jiwa murid supaya menjadirasional.• Ilmu pengetahuan – tertumpu kepadakajian yang kekal, menguasai fakta danilmu tanpa batas masa.• Peranan pendidikan – matapelajaranklasik, menganalisis sastera, pupukmoral dan melatih 3M
 13. 13. ESSENSIALISME
 14. 14. • Lahir kerana – fitrah manusiasebenarnya kurang nilai2 murni yangsempurna.• Dasar pendidikan – idealisme danrealisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkanpertumbuhan intelek individu, mendidikmanusia menjadi lebih cekap,membentuk personaliti dan mentalketahap kesempurnaan dankeharmonian.• Ilmu pengetahuan – kemahiran pentingdalam matapelajaran akademik,menguasai konsep dan prinsip2matapelajaran.
 15. 15. • Peranan pendidikan – guru mempunyaiautoriti dalam tugasnya.• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakatsecara eksplisit.• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas3M, sains, sejarah, ilmu alam, bahasaasing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjangperingkat sekolah.
 16. 16. PROGRESIVISME
 17. 17. • Kelahiran manusia adalah suci danfitrah dan coraknya pada masa depanadalah dipengaruhi dan ditentukan olehsekitarannya.• Dasar pendidikan – pragmatisme,naturalisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkankehidupan sosial yang demokratik.• Ilmu pengetahuan – Ilmu yangmembawa kepada pertumbuhan danpembangunan proses belajar hidup,tertumpu pada pembelajaran aktif.
 18. 18. • Peranan pendidikan – guru sebagaipembimbing, penasihat (inkuiripenemuan, penyelesaian masalah dll)• Tumpuan kurikulum – berdasarkanminat, keperluan dan kebolehan murid.Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @konsep. Penyelesaian masalah, projek,ujikaji dll. cth- kemahiran hidup.
 19. 19. REKONSTRUKTIVISME
 20. 20. • Lahir daripada fahaman progresivisme.• Menggabungkan teori progresivismedan behavioral sains.• Dasar pendidikan – pragmatisme.• Tujuan pendidikan – memperbaiki danmembina masyarakat, pendidikanuntuk perubahan dan reformasi.• Ilmu pengetahuan – kemahiran danmata pelajaran untuk mengenal danmenyelesaikan masalah masyarakat,pembelajaran aktif,prihatin denganmasalah masalah kini
 21. 21. • Peranan pendidikan – guru menjadiagen perubahan, pengarah projek danketua penyelidik.membantu muridsedar akan masalah yang dihadapi• Tumpuan kurikulum – tertumpu kepadasains sosial dan kaedah penyelidikansosial. Kemahiran berfikir kreatif dankritis.
 22. 22. EKSISTENSIALISME
 23. 23. • Dasar pendidikan metafizik – alamkewujudannya, membesar danseterusnya menyedari kewujudankeadaan dirinya dan penghidupannya.• Pengetahuan/kebenaran – kebenaranpilihan individu, apa yang diamatidiberi makna,berdasarkan pemahamansendiri.• Etika moral dan akhlak – berdasarkankebebasan individu, tidak perlumengikut norma masyarakat.
 24. 24. FALSAFAH PENDIDIKANTIMUR
 25. 25. KONFUSIANISME
 26. 26. • Sesuatu sistem pendidikan harusberasaskan kepada prinsip kebenarandan segala aspek kebaikan. Justerumanusia boleh dididik dan diajar untukmemiliki tingkah laku dan etika yangtinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –i. Membina tingkahlaku supaya manusiaberakhlak mulia.ii. Mengikut peraturan serta taat dan setiakepada pemerintah dan negara.
 27. 27. KONFUSIANISME
 28. 28. • Kung Fu Tze – sesuatu sistempendidikan harus berasaskan kepadaprinsip kebenaran dan segala aspekkebaikan.Justeru manusia boleh dididikdan diajar untuk memiliki tingkah lakudan etika yang tinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –i. Membina tingkahlaku supaya manusiaberakhlak mulia.ii. Mengikut peraturan serta taat dan setiakepada pemerintah dan negara.
 29. 29. • Memperkenalkan unsur rasionalisme.• Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlumenggabungkan pemikiran rasionaldengan mentalnya.• Menyarankan kaedah inkuiri.
 30. 30. NASIONALISME &INTERNASIONALISME
 31. 31. • Pendidikan merujuk individu yangberfikiran cergas, saintifik, bersihberani dll serta tetap mendukungnasionalisme yang ideal.• Proses bertujuan melahirkan menusiayang sempurna.• Mementingkan aspek2 mencintainegara sendiri dan negara lain.
 32. 32. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
 33. 33. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM• Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empatrukun iman yang teguh, akhlak mulia,berilmu dan amal salih (Yunus :9).• Kamal Hassan – FPI menekan konsep;i. Pendidikan seumur hidup.ii.Pembangunan menyeluruh JERI.iii.Menyampaikan dua fungsi –’abid, khalifah.iv.Memakmurkan alam.v.Kesepaduan iman, ilmu dan amal salihvi.Al-falah.
 34. 34. Samb.• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada;i. Keimanan kepada Allah, meninggikankalimahNya dan daie.ii.Manhaj rabbani.iii.Kesedaran dan penerokaan terhadap realitialam dan diri sendiri.• FPI memerlukan prasarana yang mestidigembleng bersama.
 35. 35. HAKIKAT FPI1. Hakikat ketuhanan.2. Hakikat alam.3. Hakikat manusia.
 36. 36. ALLAHMANUSIA ALAMHubungan FPI Dengan KonsepPendidikan Islam
 37. 37. CIRI/SYARAT FPI1. Sesuai dengan roh Islam, akidah danundang-undang Islam.2. Berkaitan dengan realiti masyarakat.3. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupanmanusia.4. Bersifat universal didasari faktor sosial,budaya, spiritual, ekonomi dll.5. Bebas daripada sebarang percanggahan.6. Dinamik dan mempunyai contoh-contohyang jelas
 38. 38. PERANAN GURU DALAMISLAM
 39. 39. Penyampai Ilmu Pengetahuan• Perlu menyampaikan secara berkesanmelalui kemahiran, teknik dan kaedahmengajar yang sesuai.• Mewujudkan suasana p & p yang berkesan– interaksi 2/3 hala.• Penyampaian ilmu mengikut silibus,meluaskan maklumat yang ada,menggalak murid cari maklumat baru, dll.• Guru perlu mengajar murid bijak belajar.–kesan tabiat membaca, minat, budayadll.
 40. 40. Perancang & Pengurus Pembelajaran• Perlu merancang p & p dalam dan luarbilik darjah, perlu ada rancangan tahunan,bulanan, mingguan dan harian.• Aktiviti luar perlu perancangan rapi. –alat, BBM, kemudahan asas dll.• Guru bertindak sebagai fasilitator –bimbing murid.• Guru bantu murid kembang bakat sediaada. Kesan kekuatan dan kelemahan yangwujud pada murid.
 41. 41. Pengembang & Pengukuh Kemahiran• Guru perlu latih murid menguasaikemahiran berfikir, penggunaan mindayang baik dan membina budaya berfikir. –how & why.• Guru galak murid terus guna kemahiranyang dikuasai untuk menguasai kemahiranlain. –rentasan matapelajaran.• Bimbingan hendaklah secara berterusan.
 42. 42. Samb.• Pembentuk akhlak.• Pembimbing dan kaunselor.• Contoh teladan atau model.• Pelajar dan pembina budaya ilmu.• Penghubung dalam masayarakat.• Penyelidik dan penilai.
 43. 43. KONSEP 6M
 44. 44. • Bukan suatu yang asing. – persidangandunia pendidikan Islam 1977.• Telah digunakan keseluruhannya olehRasulullah saw.• 6M –- mudarris.- muaddib.- murabbi.- mursyid.- muallim.- muballigh.
 45. 45. MUDARRIS
 46. 46. • Konsep yang diasaskan kepada gurucemerlang yang berkesan. Umumnyadinilai daripada lima aspek utama –- ciri-ciri peribadi yang dimiliki.- kaedah-kaedah pengajaran yangdigunakan.- kejayaan mewujudkan iklim danpersonaliti yang baik.- mempunyai kepakaran, kecekapandan kemampuan membuatkeputusan secara profesional.
 47. 47. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allahberikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat sertapangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakankepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadiorang-orang yang menyembahku denganmeninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi(sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadiorang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembahAllah Taala - dengan ilmu dan amal yang sempurna),kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu,dan kerana kamu selalu mempelajarinya.Ali –Imran : 79
 48. 48. Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayatketerangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara,untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supayamereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan)berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orang-orang lain) ", dan supaya kami menerangkan (Al-Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu)mengetahui.Al- An,am : 105
 49. 49. MUADDIB
 50. 50. • Merujuk kepada peranan guru untukmengasuh, mendidik, membentuk,membimbing, menanam, menyuci,menitis dan menyuburkan akhlakmulia, disiplin, tingkahlaku, sahsiahdan seluruh adab sopan dalampembinaan dan pembangunan diripara pelajar/murid.• Proses ta’dib ini bersumberkan wahyuAllah SWT.• Nilai ta’dib adalah bersifat mutlakserta diasaskan kepada keimananyang kukuh
 51. 51. MURABBI
 52. 52. • Merujuk kepada peranan guru yangseiring dengan dasar pendemokrasianpendidikan untuk membina akal budi,membangun jatidiri dan intergriti,memacu minda, mencurahkan kasihsayang, mendidik, mengajar,menyubur dan memelihara fitnah parapelajar serta memupuk bakat dankebolehan yang wujud dalam dirimereka secara beransur-ansur agardapat berkembang dengan baikselaras dengan kematangan yangdilalui oleh para pelajar.
 53. 53. • Guru berperanan merealisasikanpembentukan dan pembangunan parapelajar dari pelbagai aspek (jasmani,rohani, emosi dan intelek) agar dapatmelahirkan insan soleh yang berakhlakmulia menurut perspektif Islam.
 54. 54. Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atautambahan yang kamu berikan, supaya bertambahkembangnya dalam pusingan harta manusia maka iatidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidakmendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatupemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuanmengharapkan keredaan Allah semata-mata, makamereka yang melakukannya itulah orang-orang yangberoleh pahala berganda-ganda.Al-Rum : 39
 55. 55. Dan hendaklah engkau merendah diri kepadakeduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu,dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata):"Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada merekaberdua sebagaimana mereka telah mencurahkankasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasakecil.“Al-Isra’ : 24
 56. 56. MU’ALLIM
 57. 57. • Merujuk kepada peranan guru untukmemberitahu, mengajar, memindahdan menyampaikan pelbagai jenismaklumat, disiplin dan ilmupengetahuan kepada para pelajarsama ada melalui syarahan, latihan,amali, latihtubi, arahan atau sebarangbentuk pengajaran yang dirancang.• Proses ta’lim merangkumi adabberilmu yang akan mewarnaipembentukan dan pembangunan diripelajar sebagai insan soleh.
 58. 58. Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) makasembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan,kemudian apabila kamu telah aman sentosa, makahendaklah kamu mengingati Allah (denganmengerjakan sembahyang secara yang lebihsempurna), sebagaimana Allah telah mengajar kamuapa yang kamu tidak mengetahuinya.Al-Baqarah : 239
 59. 59. Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segalanama benda-benda dan gunanya, kemudianditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman:"Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda inisemuanya jika kamu golongan yang benar".Al-Baqarah :31
 60. 60. MURSYID
 61. 61. • Merujuk kepada aspek kepimpinanguru untuk menjaga, menasihati,mangarah, membimbing dan memberipetunjuk kepada para pelajar ke arahpembentukan dan pembangunan diri(JERI) sebagai insan soleh.• Konsep irshad lebih menfokuskankonsep kepimpinan Rasulullah sawdalam proses mendidik danmembimbing para sahabat.
 62. 62. `Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalukami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kaliakan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhankami.Al-Jin : 2
 63. 63. MUBALLIGH
 64. 64. • Merujuk kepada kualiti guru yangberperanan sebagai da’i denganmemberi tumpuan kepada aspekketerbukaan, keluwesan (murunah),kesederhanaan, kesempurnaan,kesejagatan dan keseimbangansemasa menjalankan amanah dantanggungjawabnya.• Konsep tabligh mengutamakanketegasan dalam kelembutan sertabijaksana ketika berhujjah danmemberi tunjuk ajar.
 65. 65. HAK DAN KEWAJIPAN GURUDALAM ISLAM
 66. 66. 1. Guru sebagai pengajar, pembimbing,penilai, pemudahcara.2. Guru sebagai agen perubahan.3. Guru sebagai pemimpin masyarakat.4. Guru sebagai kaunselor.5. Guru sebagai agen sosialisasi
 67. 67. 1. Menyayangi pelajar.2. Meneladani Rasulullah saw.3. Sentiasa menasihati murid.4. Menjaga disiplin murid.5. Memahami teknik dan kaedahpengajaran.6. Suka subjek yang diajar.7. Mengamalkan ilmu yang diajar.8. Menerapkan didikan agama.9. Mampu memberi kesan kepadaperubahan tingkahlaku baik.10.Memberi semangat dan perangsangkepada murid.
 68. 68. PERANAN DANTANGGUNGJAWAB GURUDALAM ISLAM
 69. 69. 1. Peranan guru agama terhadap murid-murid.2. Peranan guru agama dalam sesi p & p.3. Peranan guru menanamkan keagamaan.4. Peranan guru dalam meningkatkan mutupendidikan.
 70. 70. 1. Tanggungjawab terhadap pelajar.2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.3. Tanggungjawab terhadap masyarakatdan negara.4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawatdan profesion perguruan.
 71. 71. RUMUSAN
 72. 72. SESI PERBINCANGAN
 73. 73. LEMBARAN KERJA
 74. 74. Bincangkan bersama rakan anda perkara-perkara berikut:1.Jelaskan perbezaan antara falsafahpendidikan tradisional dan moden Barat.Sertakan grafik2.Bincangkan perbandingan antara falsafahpendidikan Islam, Timur dan Barat. Ulasandalam bentuk grafik.

×