ใบความรู้ จิตตปัญญาศึกษา

1,676 views
1,473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
846
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ จิตตปัญญาศึกษา

  1. 1. หมายถง การศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน ึประกอบดวย จิต และการคิดผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับสิ่งตางๆจนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกบการปฏิบัตจริง ั ิในชีวิตประจําวัน
  2. 2. ปรัชญาแนวคิดเรื่อง "Contemplative Education"เริ่มตนขึ้นในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1974 ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยเชอเกียม ตรุงปะ แตเริ่มเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้นในชวงเวลาไมกี่ปมานี้ในหมูนักการศึกษาในทุกระดับ โดยมีอิทธิพลตอเครือขายการศึกษาหลายแหง เชนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวม 5 แหง (Five Colleges) คือ วิทยาลัยแอมเฮิรสท(Amherst College), วิทยาลัยแฮมเชียร (Hampshire College), เมาทโฮลีโยค(Mount Holyoke), วิทยาลัยสมิธ (Smith College) และมหาวิทยาลัยแมส สาจูเซทสแอมเฮิรสท (University of Massachusetts, Amherst) หรือเครือขายในมลรัฐโคโลราโด กลาวคือ Rocky Mountain Contemplative Higher Education Network(RMCHEN) ซึ่งเริ่มเปดตัวอยางเปนทางการในเดือนกันยายน ค.ศ. 2006
  3. 3. จิตตปญญาศึกษากับการพัฒนามนุษย เปนการรวมเอาศาสตรตาง ๆ ที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของมนุษยโดยพยายามใหมนุษยเกิดความสุขจากภายใน (จิตใจ) ซึ่งเมื่อมนุษยเกิดความสุขภายในก็สงผลใหเกิดความสุขกายไปดวยความสุขที่ ไดรบเปนความสุขของการไดชวยเหลือ แบงปนไมเบียดเบียนใหอภัย และการกระทํา ัประโยชนใหกับสวนรวมโดยในทุกขณะเวลาจะตองตระหนักรูในตนวาขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู สิ่งที่กําลังทํามีความเหมาะสม หรือดีงามเพียงไร การกระทํานั้นเปนการกระทําที่เปนการเคารพตนเองหรือผูอื่นหรือไม นอกจากจิตตปญญา ศึกษาจะเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาการคิดควบคูไปดวยการอยูในความสงบแลวคิดใครครวญบอย ๆ จะทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดนําไปสูการแสวงหาคําตอบจนเกิดปญญา
  4. 4. คําชี้แจง : ใหนกเรียนทําเครืองหมาย √ลงหนาขอที่นักเรียนเห็นวาขอ ั ่ นันมีความสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษา และทํา ้ เครืองหมาย X ลงหนาขอที่นักเรียนเห็นวาขอนั้น ไมสอดคลองกับ ่ ความหมายของจิตตปญญาศึกษา........... 1. เปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม........... 2. ฝกใหคดใครครวญ ิ........... 3. สงเสริมใหใชสออินเตอรเน็ต ่ื........... 4. เรียนรูดวยความสงบ  ........... 5. เปดโอกาสใหโตแยงไดอยางอิสระ
  5. 5. ใบงานที่ 2 คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงานชื่อกลุม ..........................................................หัวหนากลุม ..........................................................................เลขานุการ (คนจดบันทึก) ......................................................ผูรายงาน ...............................................................................สมาชิก .................................................................................. ตาราง สรุปคุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา ขอ คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 1 2 3 4 5

×