ใบความรู้ 3.2ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

10,036
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
10,036
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ 3.2ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (ภาษาอังกฤษ) Restaurant with Landscape สาขาของงานวิจย โปรแกรมเพือการประยุกต์ใช้งาน ั ่ ชื่อผูทาโครงงาน 1. นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา 2.นางสาวธวัลรัตน์ อังคประเสริ ฐกุล ้ โรงเรี ยนระยองวิทยาคม ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา นายชนารัตน์ คาอ่อน ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 4 เดือน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 1. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ การประกอบธุรกิจเป็ นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ่ ของอาหาร จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่วาจะเป็ นการแข่งขันในด้านรสชาติ การบริ การที่ประทับใจ บรรยากาศ ความสะดวกรวดเร็ วในการบริ การ ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ ่ การดาเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งสิ้น ยิงเรากาลังอยูในยุคที่เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูล ่ที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  2. 2. ข่าวสาร หากเรานาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของ เรา ก็จะทาให้การจัดการในธุรกิจร้านอาหารของเราดีข้ ึน ซึ่งโปรแกรมนี้ ผูประกอบการ สามารถ ้ นาเข้าภาพที่ออกแบบรู ปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้ รวมทั้งสามารถ เพิม, ่ ลด, แก้ไข ตาแหน่ง สี ขนาด จานวนคน รู ปร่ าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสังและ ่ เสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบ ยอดเงินที่ตองชาระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมีตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินใน ้ แต่ละวัน และรายชื่ออาหาร ซึ่งจะทาให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบาย มากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพือนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวตประจาวัน ่ ิ 2. เพือให้การจัดการในร้านอาหารดีข้ ึน ่ 3. เพือสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ่ 4. เพือต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ ่ 3. หลักการและทฤษฎี ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร” นี้มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนา โดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็ นหลักที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นามาสร้างเป็ นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคาร อาหารได้ เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุ ปยอดเงิน จานวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยัง มีปมเชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และแต่ละเดือนได้ ุ่ อีกด้วย 4. วิธีดาเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ - Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนามาประมวลผลส่งต่อไปยัง ตัวโปรแกรมที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  3. 3. - Output แสดงผลออกมาทางหน้าจอ monitor เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา - Delphi 7.0 - Photoshop CS - Macromedia Flash MX รายละเอียดของโปรแกรมที่พฒนา ั “ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จัดเป็ นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพือการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรม ่ นี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็ น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาด ด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรื อจะถ่ายรู ปจริ ง จากด้านบนที่สูง แล้วตกแต่ง แล้วนา Add เข้ามา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบน หน้าจอได้ ทั้งยังเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่ ั จาเป็ นต้องใส่ตรงตามความจริ งก็ได้ เพราะรู ปที่นามาใส่อาจจะไม่พอดีกบจานวนโต๊ะถ้าใส่ขนาด ตามความจริ ง) สีโต๊ะ รู ปร่ างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จานวนคนนัง ลลล ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็ก ่ กว่าเป็ นหน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กาลังรับประทานอาหาร หรื อกาลังรอเงินทอน เป็ นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของ โปรแกรม ที่นาไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหน้าจอ monitor 5. แผนปฏิบัติงาน ลาดับที่ กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 123 4 123 4 123 4 1 23 4 1 ศึกษาระบบในร้านอาหาร 2 ออกแบบรายละเอียดของ โปรแกรม 3 ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย Delphiที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  4. 4. 4 ออกแบบโครงสร้างของ ซอฟต์แวร์ 5 พัฒนาซอฟต์แวร์ 6 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 7 จัดทารายงาน และคู่มือการใช้ โปรแกรม 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร • ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi 7. เอกสารอ้างอิง  หนังสือ เริ่ มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่ งรวีวร จาก Dev Book  หนังสื อ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์  หนังสือ เริ่ มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 5 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่ งรวีวร จาก Infที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html

×