TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL brief details

236 views

Published on

Details of TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL. Objective of Project.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL brief details

  1. 1. Tklao ca^irTobala T/sTcaa iSarZaoNa yaoqao AiBanava ]pk`ma : Aaiqa-kdRYTyaa kmakuvatÀgarIba va huSaar maulaaMsaazI ‘maaoft gau$kula’ yaaojanaa. Tklao ca^irTobala T/sT¸ pnavaola tfo- iSarZaoNa¸ ta. pnavaola yaoqao Aaiqa-kdRYTyaa kmakuvat va huSaar maulaaMsaazI ‘gau$kula’ sau$ krNyaat yaot Aaho. saMsqaocyaa (a ]pËmaa AMtga-t ASaa ivaVaqyaa-McaI rahNyaacaI¸ BaaojanaacaI va iSaxaNaacaI saaoya krNyaat yaoNaar Aaho. Saalaoya iSaxaNaa baraobarca ivaVaqyaa-Mnaa saV jagaacao vyaavahairk &ana¸ jaIvana kaOSalya va vyavasaaya p`iSaxaNa doNyaat yaoNaar Aaho. ivaVaqyaa-MmaQyao AsalaolaI ]pjat bauwIma<aa va ivaivaQa klaagauNaaMcaa ivakasa krNyaasaazI¸ %yaaMnaa vaogavaogaLyaa p`BaavaI pwtInao t&aMmaaf-t maaga-dSa-na krNyaat yaoNaar Aaho. svatÁ Saas~& saMtaoYa Tklao yaa ivaVaqyaa-naa maaga-dSa-na krtIla va %yaaMcyaasaaobat inavaasa krtIla. [ya<aa 6 vaI to 8 vaI tIla ivaVaqaI- tsaoca MPSC/UPSC saar#yaa spQaa-pirxaaMsaazI tyaarI krNaaro ivaVaqaI- yaa ]pËmaasaazI pa~ rahtIla. vya@tI¸ SaaLa¸ mahaivaValaya va iSaxak yaaMnaI saucaivalaolyaa ivaVaqyaa-cao idvaaLIcyaa sauTTIt daona idvasaIya ivanaa Saulk iSaibar Gao}na gauNaI¸ haotk$¸ garIba va huSaar maulaaMcaI yaaWaro AMitma inavaD kolaI jaa[-la. hI iSabaIro 5 to 7 naaovhoMbar¸ 7 to 9 naaovhoMbar¸ 13 to 15 naaovhoMbar¸ 15 to 17 naaovhoMbar¸ 17 to 19 naaovhoMbar va 19 to 21 naaovhoMbar 2013¸ ASaa saha ba^caosamaQyao haoNaar AsaUna naaoMdNaIsaazI faona Á 7738984852 À 9967584554 yaoqao saMpk- kravaa. ho inavaasaI iSabaIr Tklao ca^irTobala T/sT¸ iSarZaoNa¸ ta. pnavaola yaoqao haoNaar Aaho. sadr iSabaIraMcaa laaBa¸ Aaiqa-kdRYTyaa saxama ivaVaqaI- ³vaya vaYao- 10 va AiQak´ Saulk Ba$na GaovaU Saktat. (a ]pËmaacaa mau#ya hotU ‘ BaivaYyaatIla caaMgalaa samaaja GaDivaNyaasaazI samaMjasa¸ saxama va ivavaokI naagairk inamaa-Na krNao ’ ha Aaho. yaasaazI ivaVaqyaa-naa SarIrvaRdQaIsaazI saMtuilat Aahar va manaacyaa p`galBatosaazI ivavaokI¸ naOitk¸ maanavatavaadI ivacaar doNyaasaazI saMsqaa p`ya%naSaIla rahIla. ……………………… Tklao ca^irTobala T/sTÊ iSarZaoNa.

×