TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL brief details

 • 66 views
Uploaded on

Details of TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL. Objective of Project.

Details of TAKALE CHARITABLE TRUST GURUKUL. Objective of Project.

More in: Career
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
66
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tklao ca^irTobala T/sTcaa iSarZaoNa yaoqao AiBanava ]pk`ma : Aaiqa-kdRYTyaa kmakuvatÀgarIba va huSaar maulaaMsaazI ‘maaoft gau$kula’ yaaojanaa. Tklao ca^irTobala T/sT¸ pnavaola tfo- iSarZaoNa¸ ta. pnavaola yaoqao Aaiqa-kdRYTyaa kmakuvat va huSaar maulaaMsaazI ‘gau$kula’ sau$ krNyaat yaot Aaho. saMsqaocyaa (a ]pËmaa AMtga-t ASaa ivaVaqyaa-McaI rahNyaacaI¸ BaaojanaacaI va iSaxaNaacaI saaoya krNyaat yaoNaar Aaho. Saalaoya iSaxaNaa baraobarca ivaVaqyaa-Mnaa saV jagaacao vyaavahairk &ana¸ jaIvana kaOSalya va vyavasaaya p`iSaxaNa doNyaat yaoNaar Aaho. ivaVaqyaa-MmaQyao AsalaolaI ]pjat bauwIma<aa va ivaivaQa klaagauNaaMcaa ivakasa krNyaasaazI¸ %yaaMnaa vaogavaogaLyaa p`BaavaI pwtInao t&aMmaaf-t maaga-dSa-na krNyaat yaoNaar Aaho. svatÁ Saas~& saMtaoYa Tklao yaa ivaVaqyaa-naa maaga-dSa-na krtIla va %yaaMcyaasaaobat inavaasa krtIla. [ya<aa 6 vaI to 8 vaI tIla ivaVaqaI- tsaoca MPSC/UPSC saar#yaa spQaa-pirxaaMsaazI tyaarI krNaaro ivaVaqaI- yaa ]pËmaasaazI pa~ rahtIla. vya@tI¸ SaaLa¸ mahaivaValaya va iSaxak yaaMnaI saucaivalaolyaa ivaVaqyaa-cao idvaaLIcyaa sauTTIt daona idvasaIya ivanaa Saulk iSaibar Gao}na gauNaI¸ haotk$¸ garIba va huSaar maulaaMcaI yaaWaro AMitma inavaD kolaI jaa[-la. hI iSabaIro 5 to 7 naaovhoMbar¸ 7 to 9 naaovhoMbar¸ 13 to 15 naaovhoMbar¸ 15 to 17 naaovhoMbar¸ 17 to 19 naaovhoMbar va 19 to 21 naaovhoMbar 2013¸ ASaa saha ba^caosamaQyao haoNaar AsaUna naaoMdNaIsaazI faona Á 7738984852 À 9967584554 yaoqao saMpk- kravaa. ho inavaasaI iSabaIr Tklao ca^irTobala T/sT¸ iSarZaoNa¸ ta. pnavaola yaoqao haoNaar Aaho. sadr iSabaIraMcaa laaBa¸ Aaiqa-kdRYTyaa saxama ivaVaqaI- ³vaya vaYao- 10 va AiQak´ Saulk Ba$na GaovaU Saktat. (a ]pËmaacaa mau#ya hotU ‘ BaivaYyaatIla caaMgalaa samaaja GaDivaNyaasaazI samaMjasa¸ saxama va ivavaokI naagairk inamaa-Na krNao ’ ha Aaho. yaasaazI ivaVaqyaa-naa SarIrvaRdQaIsaazI saMtuilat Aahar va manaacyaa p`galBatosaazI ivavaokI¸ naOitk¸ maanavatavaadI ivacaar doNyaasaazI saMsqaa p`ya%naSaIla rahIla. ……………………… Tklao ca^irTobala T/sTÊ iSarZaoNa.