Expectation From Our Leaders (Marathi)

532 views
304 views

Published on

Expectation From Our Leaders (Marathi)

Published in: Social Media
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Expectation From Our Leaders (Marathi)

  1. 1. 2014 laaoksaBaocyaa ]maodvaaraMkDUna Apoxaa ¹ ‘jaagaRt matdar’ …………… Santosh Takale. laoKacao iSaYa-k pahta¸ Asao vaaTNao saahijak Aaho kI¸ kdaicat ‘jaagaRt matdar’ hI matdaraMkDUna ikMvaa doSaacyaa naagairkaMkDUna maaJaI AsalaolaI Apoxaa Aaho. prMtu¸ ‘jaagaRt matdar’ inamaa-Na krNaara¸ GaDvaNaara naota hI yaa laoKamaagacaI Baavanaa va Apoxaa Aaho. laaokSaahI Saasanap`NaalaI hI iktIhI AadSa- va pirNaamakark AsalaI trI¸ itcaa p`BaavaIpNaa pUNa-tÁ Saasanak%yaa- ¹ nao%yaaMcyaa AadSa-pNaavar AvalaMbaUna Asatao. iSastip`yata ho AadSa-pNaacao ek mah<vaacao AMga¸ jao Aajacyaa samaajaat ABaavaanaoca AaZLto. mhNaUnaca Aaja Aaplyaa samaajaalaa (Baartalaa) svatÁ iSastbaw AsaNaaáyaa va samaajaalaa iSast laavaNaaáyaa ivavaokI va vaO&ainak dRYTIkaona jaaopasaNaaáyaa nao%yaaMcaI garja Aaho. Aaja BaartIya samaajaat imaMQaopNaa BarBa$na idsat Aaho. kt-vya par paDNyaat hvaI AsalaolaI naOitkta va ivavaokIpNaa AaOYaQaasaazIsauwa saapDt naahI. ha…jaI¸ ha…jaI krNyaacaI pwt SaOxaiNak¸ saamaaijak¸ AQyaai%mak va rajakIya xao~at AaosaMDUna vaaht Aaho. pirNaamasva$p laaoksaM#yaavaaZ¸ Ba`YTacaar¸ p`dUYaNa¸ Qaaima-k va jaatIya dUhI yaaMsaar#yaa maulaBaUt samasyaa svaatM~yaacyaa saaz vaYaa-MnaMtrhI jaaor Qa$na Aahot. ASaa pirisqatIt sauwa eKaVa doSap`omaI¸ iva&anainaYz¸ samajaUtdar vya>Isa Aqavaa samaudayaasa rajakIya p`itinaQaI<va krNyaacaI Aqavaa rajakIya xao~at pdap-Na krNyaacaI [cCa haot naahI¸ karNa BaartIya janasaamaanya Aqaa-tca matdar jaagaRt naahIt. mhNaUnaca 2014 cyaa inavaDNaUkIt malaa ASaa nao%yaalaa mat Vayalaa AavaDola,¸ ¹ 1´ jaI vya>I rajakarNaat¸ samaajakarNa Aqavaa samaajasaovaosaazI kaya-rt Asaola. 2´ Asaa naota jyaalaa BaartatIla saV saamaaijak pirisqatIcao ]<ama &ana Asaola. 3´ ASaa nao%yaamaQyao¸ ek rajakIya p`itinaQaI mhNaUna svatÁcaI jabaabadarI samajaNyaacaI SaOxaiNak va baaOiwk xamata À pa~ta Asaola. 4´ Baartacao saava-BaaOma<va iTkvaNyaasaazI¸ rajakIya vya>Ima<vaanao Qama-¸ jaat¸ BaaYaa yaaMcyaa pilakDo jaa}na ivacaar krNao ka garjaocao Aaho yaacaI jaaNaIva ASaa nao%yaalaa AsalaI paihjao. 5´ naOitkta¸ ivavaok¸ inaÁsvaaqaI-pNaa¸ p`amaaiNakpNaa va maohnatIvaR<aI yaaMsaar#yaa gauNaaMcyaa ]ccaarasaaobatca AacarNahI ASaa nao%yaanao kolao paihjao. 6´ AaMtrraYT/Iya patLIvar Baart va BaartIyaaMcaI p`itYza vaaZivaNaaáyaa rajakarNaacaI samaja %yaalaa AsaavaI.
  2. 2. varIla ApoxaaMcaI pUt-ta qaaoDyaafar frkanao jarI haoNaar Asaola tr¸ ASaa nao%yaalaa Aaplao AmaUlya mat Vayalaa kahIca hrkt nasaavaI. kaLacyaa AaoGaat Asaa naota BaartIya samaajaacaI ivaskTlaolaI GaDI na@kIca sauvyavaisqat krola. tao janasaamaanya matdaraMmaQyao jaagaRtIcaa ha ivacaar na@kI $javaola kI¸ laaoksaBaotIla saaDopacaSao p`itinaQaIMpoxaa 121 kaoTI janasaamaanya¸ jaovha BaartIya GaTnaotIla kt-vyaaMcao tMtaotMt palana krtIla¸ Aqaa-tca¸ jaovha ‘Aama AadmaI’ svaaqa-¸ svakuTuMba¸ jaat¸ Qama-¸ BaaYaa yaaMcyaa pilakDo jaa}na doSa va maanavajaatIcaa ivacaar krola¸ vaO&ainak dRYTIkaona baaLgaola va %yaacaI jaaopasanaa krola tovha ha ivaivaQatonao naTlaolaa Baart doSa KrMca saujalaama sauflaama hao[-la va Káyaa Aqaa-nao ivakisat raYT/Macyaa pM@tIt jaa}na basaola. tovha yao%yaa laaoksaBaocyaa inavaDNaUkIt Aaplaa matdanaacaa h@k¸ kt-vya samajaUna par paDa hIca nama` ivanaMtI. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×