• Save
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38)

on

 • 282 views

Thomas Edison.

Thomas Edison.

Statistics

Views

Total Views
282
Views on SlideShare
264
Embed Views
18

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 18

http://www.slideee.com 18

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38) Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38) Document Transcript

  • laoK Á 38 (Date : 25-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ qaa^masa eiDsana va baaolaNyaacao yaM~ ” ho jaaNaNaara AaiNa isaw k$na daKvaNaara qaa^masa Alvaa eiDsana ha Saas~& %yaacyaa bauwIcaatuya- AaiNa p`ya%naaMcyaa saat%yaasaazI sava-Eaut Aaho. lahanapNaI SaaLotlyaa maastraMnaI maMdbauwI zrivalaolyaa qaa^masa eiDsananao ]va-irt iSaxaNa GarIca pUNa- kolao AaiNa vayaacyaa AvaGyaa 10 vyaa vaYaIGaracyaa tLmajalyaavarÊ Garatca saazivalaolaI kahI rsaayanao Gao}na ek p`yaaogaSaaLa ]BaarlaI AaiNa Saas~Iya p`yaaoga sau$ kolao. hI eiDsanacyaa SaaoQaaMcyaa p`vaasaacaI sau$vaat haotI. “ Genius is 1% Inspiration and 99% Perspiration ” eiDsananao laavalaolyaa SaaoQaaMsaazI %yaacyaa naavaavar 1000 hUnahI AiQak Amaoirkna poTMTsa Aahot. yaa sava- SaaoQaaMpOkIÊ faonaaoga`af ³Aavaaja roka^D- krNyaacao yaM~´Ê [lao@T/Ik balba AaiNa maUvhIMga ip@car k^maora ho tIna SaaoQa AaOVaoigak jagaat AaiNa laaokaMcyaa manaaorMjana va sauKmaya AayauYyaasaazI AitSaya mah<vaacao zrlao. yaa tInahI SaaoQaaMpOkI faonaaoga`af Aqaa-t baaolaNyaacyaa yaM~acaa SaaoQa p`qama laagalaa. Alao@JaaMDr ga`^hma baola yaaMcyaa Toilafaona yaa yaM~amaQyao kahI sauQaarNaa krt Asatanaa eiDsanacyaa AsaM laxaat AalaM kI AapNa Aaplaa Aavaaja roka^D - k$ Saktao AaiNa punha eokU doKIla Saktao. ASaa p`karo 1877 saalaI faonaaoga`afcaa SaaoQa laagalaa. eiDsananao “Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to hI vaa@yao %yaa yaM~amaQyao roka^D- kolaI AaiNa maanavaacyaa [ithasaat tI maaNasaacyaa Aavaajaat roka^D - kolaolaI pihlaI vaa@yao zrlaI. go” ekda eiDsana %yaacyaa eka AitSaya baDbaDyaa ima~anao Aayaaoijat kolaolyaa kaya-ËmaasaazI gaolaa haota. kaya-Ëmaat eiDsanacyaa %yaa ima~aMnao laaokasamaaor eiDsanacaI AaoLK k$na Vayalaa sau$vaat kolaI va tao kahI qaaMbaonaa. tao eiDsananao laavalaolyaa Anaok SaaoQaaMba_la baraca vaoL baaolat haota AaiNa baaolata baaolata tao mhNaalaaÊ “AaiNa yaa savaSaaoQaaMvyaitir> eiDsananaoo savaa-Mt pihlaM baaolaNyaacaM yaM~ doKIla banavalaM Aaho.” %yaalaa maQyaoca Taokt eiDsana mhNaalaaÊ “ ho KrM naahI. maI pihlaM baaolaNyaacaM yaM~ banavalaM naahIÊ tr maI AsaM yaM~ banavalaMya kI jyaacaM baaolaNaM Aaplyaalaa hvaM tovha baMd krta yaotM ” eiDsanacyaa yaa ]phasaa%mak vaa@yaanao pUNa- saBaot hSaa ipklaa. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "