• Save
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37)

on

  • 211 views

Star Gazing. Sky Observation details for KOJAGARI or ASHWIN Pournima in Marathi.

Star Gazing. Sky Observation details for KOJAGARI or ASHWIN Pournima in Marathi.

Statistics

Views

Total Views
211
Views on SlideShare
211
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37) Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37) Document Transcript

  • laoK Á 37 (Date : 18-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ kaojaagarIcaM caaMdNaM ” Aaja kaojaagarI paOoiNa-maa mhNajaoca AiSvana ikMvaa Sard paOiNa-maa. ha idvasa ihMdU caaMd`maasa AiSvana yaa maihnyaacaa maQyaibaMdU dSa-ivataoÊ tsaoca pavasaaLa yaa ?tUcaa AM%yaibaMdU maanalaa jaatao. pavasaaLa saMplyaamauLo AakaSa inarBa` Asato va %yaamaULo caMd` va %yaacaM caaMdNaM farca maaohk va KulaUna idsato. mhNaUnaca ha idvasa caaMd`ao%sava mhNaUnahI saajara kolaa jaatao. ihvaaLyaacaI sau$vaat dSa-ivaNaara va saugaIcyaa idvasaaMt yaoNaara ha idvasa BaartIya saMskRtIt [trhI Anaok Qaaima-k va eoithasaIk karNaaMsaazI saajara kolaa jaatao. pavasaaLa sa$na ihvaaLyaacaI sau$vaat va svacCÊ inarBa` AakaSa hI Kgaaola p`om aIMsaazI pva-NaIca Asato. AakaSa inairxaNa ha ija&asaa saMvaQa-na krNaara CMd Aaho. %yaasaazI Kgaaolat& AsaNyaacaI garja naahI. yaa 21 vyaa Satkat kaoNaIhI [MTrnaoT va maaobaa[-la faonacaa ]pyaaoga k$na AakaSadSa-naacao saKaola &ana sahja imaLvaU Saktao. inarBa` ra~I AakaSaat AsaM#ya taro Asalyaacaa Baasa haot Asalaa trIsauwa saaQyaa DaoLyaaMnaa ra~Baracyaa saMpUNa- AakaSaat saumaaro 6000 taro idsaU SaktatÊ Aqaa-tca ekavaoLI 3000 taro. AajacaI kaojaagarIcaI ra~ AapNa eka vaogaLyaa pwtInao mhNajao AakaSainairxaNaanao saajarI k$ yaa. ra~Icyaa AakaSaat idsaNaaáyaa AvakaSasqa vastU Aaplyaalaa ga`hÊ taroÊ raSaIÊ naxa~Ê tarkasamaUhÊ AakaSagaMgaaÊ naobyaUlaaÊ ]lka yaa sva$pat idsatat. Aaja saMQyaakaLI saUyaa-stanaMtr piScamaokDUna AakaSa inairxaNaasa sau$vaat kolaI Asata piScama ixatIjaavar Ast haot AsalaolaI knyaa va tUL raSaI tsaoca BaUtp va saPtYaI- tarkasamauhatIla kahI taro idsatIla. knyaa va tUL raSaIt saamaavalaolao SanaI va bauQa ga`hsauwa AlpkaLasaazI dSa-na dotIla. yaaca pwtInao piScama AakaSaakDUna pUvao-kDo najar ifrivalyaasa dixaNaao<ar idSaot vaRiScakÊ BaujaMgaQaarIÊ ]<armaukuTÊ SaaOrIÊ kalaoya ho tarkasamaUh idsatIla. vaRiScak tarkasamauhatIla jaoYza lagatca tojasvaI Asaa SauË ga`h najarosa pDola. yaapuZIla TPPyaat Qanau raSaIÊ ga$DÊ svarmaMDLÊ hMsaÊ vaRYapvaa-Ê Qa`uvama%sya va %yaatIla AZL Qa`uvatara ]<ar ixatIjaavar idsaola. %yaanaMtr bakÊ dixaNama%syaÊ makrÊ kuMBa raSaIÊ mahaSva ho tarkasamaUh idsatIla. maIna raSaIt Asalaolyaa caMd`acyaa dixaNaosa yamaunaaÊ jaTayaUÊ itmaIMgala tr ]<arosa maoYa raSaIÊ ]<ar i~kaoNaÊ dovayaanaIÊ Saima-Yza ho tarkasamaUh idsatIla. caMd`acyaa pUvao-sa maRgaÊ saarqaIÊ AgastIÊ vyaaQaÊ baRhdlaubQakÊ vaasaukIÊ saPtYaI-Ê kk-Ê imaqauna va isaMh raSaI ho tarkasamaUh idsatIla. gau$ ga`hacao dSa-na imaqauna raSaIt tr maMgaL ga`h isaMh raSaIt idsaola. tovha kaojaagarIcyaa jaagarNaainaima<a inarBa` AakaSaat ]QaLlaolaI hI svagaI-ya saMp<aI pahayalaa ivasa$ naka. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "