Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-35)

255 views

Published on

International Non Violence Day & Gandhi Jayanti.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-35)

  1. 1. laoK Á 35 (Date : 04-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ AihMsaa va jaagaitk SaaMtta ” AihMsaa va SaaMtI yaa ekaca naaNyaacyaa daona baajaU AahotÊ ho sa%ya vaOya>Ik tsaoca vaOiSvak patLIvarhI laagaU pDto. gaaMQaIjaIMnaI ha saMdoSa saMpUNa- jagaalaa idlaa. 2 Aa^@Taobar mhNajaoca gaaMQaI jayaMtI. p`%yaok BaartIyaasa &at Asalaolaa ha idvasa vaYa- 2007 pasaUna “ AaMtrraYT/Iya AihMsaa idna ” mhNaUnao paLlaa jaatao. gaaMQaIjaIMnaI AayauYyaBar jyaacaa p`caar va Aacaar kolaa ASaa ‘AihMsaa’ yaa t<vaacaa iSaxaNa AaiNa samaaja jaagaRtIWaro p`saar krNao ho yaa idnaacao ekmaova ]_IYT. AihMsaa mhNajao kuzlyaahI p`karcyaa ihMsaa%mak maagaa-caa AvalaMba na krta Anyaayaaiva$w idlaolaa laZa. sava- p`karcaI ihMsaa hI maanavaI saMskRtIcyaa vaRwIcyaaÊ ivaSvaSaaMtIcyaa va sava- samaajaacyaa SaaSvat ivakasaacyaa AaD yaoNaarI ek maanavaI duYp`vaR<aI Aaho. ihMsaa f@t SaarIrIk nasaUna maanaisakÊ saamaaijakÊ rajakIyaÊ Aaiqa-k va vaOcaarIk sva$pathI vya@t haot Asato. AihMsaa%mak laZa ha inadSa-naoÊ maaocaa-Ê Asahkar va Gaorava Aqavaa QarNao AaMdaolana yaaMsaar#yaa mau#ya GaTkaMnaa AMtBaU-t krtao. sa%yaaga`h va saivanaya kayadoBaMga hI sauwa yaa laZyaacaIca saaQanao Aahot. Aaja AihMsaa va SaaMtI ho tM~ kalabaa( vaaTt Asalao trI gaaMQaIjaIÊ maaTI-na lyaUqar ikMgaÊ naolsana maMDolaa yaaMsaar#yaa gatkaLatIla idggajaaMpasaUna AajaimatIsa kaya-rt AsaNaaáyaa ANNaa hjaaroM saar#yaa vya>IMcyaa kaya-kuSalato va yaSasvaItomaagao hIca t<vao kaya-rt haotI hoo na@kI. AihMsaa ho maanavaasa p`aPt Jaalaolao savaa-t maaozo baL AsaUna to A%yaMt p`BaavaI Sas~aMpoxaahI p`BaavaI Aaho. karNa p`itspQyaa-laa p`omaanao ijaMkUna p`sqaaipt JaalaolaI SaaMtta hI %yaalaa hrvaUna inamaa-Na kolaolyaa SaaMttopoxaa icarkala iTkNaarI Asato. AihMsaa yaa t%vaacaa AvalaMba krNaaáyaa vya>Inao svatÁlaa pUNa-tÁ AaoLKlaolao Asaavao va ijaMklaolao sauwa Asaavao. ‘maaJao sa%yaacao p`yaaoga’ yaa Aa%macair~pr laoKnaat gaaMQaIjaIMcyaa yaa gauNaaMcaa p`%yaya yaotao. to mhNaalao haotoÊ “There are many causes that I am prepared to die for, but no cause that I am prepared to kill for.” sa%yaaga`hÊ AihMsaa yaa icarkala p`Baava daKivaNaaáyaa t%vaaMcaa janamaanasaaMtIla p`Baava kmaI haoNyaacao karNa AahoÊ yaa xao~atIla saMSaaoQanaÊ p`iSaxaNa va sarava yaaMcaa ABaava. Aajacyaa iSaxaNa pwtItsauwa Baavainak ivakasaapoxaa baaOwIk ivakasaavar KUpca jaast Bar idlaa jaatao. iSast va saMyama yaaMcyaa ABaavaamauLo Aajacao p`gat jaga itsaro mahayauw ikMvaa caaOqaI AaOVaoigak ËaMtI yaaMcyaa ]Mbarzyaavar ]Bao Aaho. ASaavaoLI jaagaitk SaaMttosaazI tIva` [cCaSa@tIÊ raYT/aMtIla naotR%vaamaQyao tsaoca p`%yaok manaamanaaMt sausaMvaad yaaMcaI far garja Aaho. Sas~as~aMcyaa spQao-mauLo jaagaitk stravar haoNaaáyaa Kcaa-cyaa 10 T@ko kpatImauLo pUNa- jagaatUna ]pasamaarI naaihSaI kolaI jaa} Sakto. AihMsaa ha yaavaoLI maanavajaatIcyaa klyaaNaacaa SaaSvat maaga- z$ Saktao. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×