Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-34)

 • 33 views
Uploaded on

World Environment day & Saving Water resource.

World Environment day & Saving Water resource.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
33
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. laoK Á 34 (Date : 27-09-2013) (News Paper : RamPrahar) “ pya-Tna va paNaI Á savaa-Mcyaa BaivaYyaacao saMrxaNa ” Aaja 27 saPToMbar¸ mhNajao ‘ jaagaitk pya-Tna idna ’. yaUnaaocyaa jaagaitk pya-Tna saMGaTnaocaI sqaapnaa 1970 saalaI yaaca idvaSaI JaalaI. 1980 saalaapasaUna ha idna saajara kolaa jaatao. hotU haca kI¸ AaMtrraYT/Iya janasamaudayaat pya-Tnaacao mah<va vaaZavao. tsaoca yaa SaaKocaa jagaatIla saamaaijak¸ saaMskRitk¸ rajakIya va Aaiqa-k xao~aMvar pDNaara p`Baava savaa-Mcyaa Qyaanaat yaavaa. pya-Tna Káyaa Aqaa-nao ivaSvaacyaa sava- GaTkaMnaa jaaoDNaarI saaKLI Aaho. mhNaUnaca vaYa- 2013 cyaa yaa idnaacao GaaoYavaa@ya Aaho¸ “ pya-Tna va paNaI Á savaa-Mcyaa BaivaYyaacao saMrxaNa.” Apoxaa hIca kI jalasaaxarta va saurixatta yaasaazI p`%yaok samaajaGaTkanao zaosa pa}lao ]calaavaIt. paNaI ikMvaa jalas~aot ho pya-Tna xao~atIla bahumaUlya zovaa Aaho. drvaYaI- laaKao pya-Tk¸ f@t paNyaamauLo naavaa$palaa Aalaolyaa jagaBaratIla Anaok jalaaSayaaMnaa va samaud`iknaaáyaaMnaa BaoT dotat. pya-Tna vyavasaayaat ipNyaasaazI¸ ]phar gaRhatIla vaaprasaazI¸ dLNavaLNaasaazI¸ jalatrNa tlaavaaMpasaUna to pMcataraMkIt ha^TolsamaQaIla jalaËIDocyaa sava- sauivaQaaMsaazI paNyaacaa vaapr haotao. pya-Tna vyavasaayaacyaa AfaT psaaáyaamaULo¸ yaa SaaKocyaa sahkayaa-nao AaMtrraYT/Iya patLIvar jalasaurixattobaabat p`BaavaIpNao jaaNaIva inamaa-Na kolaI jaa} Sakto. yaaogya p`baaoQana va inayaaojanaaWaro pya-TnaamauLo sqaainak naOsaiga-k saaQana saamauga`I¸ pyaa-varNa¸ jaOvaivaivaQata yaaMvar haoNaara duYpirNaama raoKlaa jaa} Saktao. Eco-tourism mhNajaoca pyaa-varNapUrk pya-Tna hI saMklpnaa va itcaI AMmalabajaavaNaI yaa AnauYaMgaanao far mah<vaacaI Aaho. navanavaIna jaagaa SaaoQaUna kaZNyaacyaa maanavaI manaatIla saUPt ]%sauktomauLo sau$ JaalaolaI pya-Tna hI SaaKa Aaja vyaavasaaiyak patLIvar vaYaa-kazI 60¸000 Abja $pyao [tkI p`caMD Aaiqa-k ]laZala krto. AMdajao 100 kaoTI pya-Tk AaMtrraYT/Iya tr 500 kaoTIhUna AiQak pya-Tk AMtdo-SaIya p`vaasa krtat. ivaivaQatonao naTlaolyaa BaartacaI ivamaanasaovaa drvaYaI- 10 kaoTI p`vaasaI vaahtUk krto. %yaaMtIla 40 T@ko p`vaasaI ho prdoSaI pahuNao Asatat. yaaMt maaOja­mastIsaaobatca¸ ËIDa¸ vaOVkIya ]pcaar¸ saaMskRitk kaya-Ëma yaa savaa-MsaazI yaoNaaáyaa pya-TkaMcaahI samaavaoSa haotao. pya-TnaamauLo raojagaaracyaa saMQaIMt vaaZ haoto¸ prkIya calana imaLto¸ saaMskRitk dovaaNa­GaovaaNa haoto¸ doSaacao va sqaainak ]%padnaaMcao jaagaitk maUlya vaaZIsa laagato¸ sqaainak laaokaMcao jaIvanamaana ]Mcaavato. p`vaasaamauLo maanavaI ivacaarsarNaIcyaa kxaa $Mdavatat. jaat¸ BaaYaa¸ Qama-¸ doSa yaa ivaBaagaNaIpilakDo jaa}na AapNa maaNasaatIla maaNaUsapNa pahayalaa iSaktao. Káyaa Aqaa-nao “ vasauQaOva kuTumbakma ” yaa saMklpnaolaa AnauBavaU laagatao. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "