• Save
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-31)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-31)

on

 • 250 views

Teacher's Day Special.

Teacher's Day Special.

Statistics

Views

Total Views
250
Views on SlideShare
250
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-31) Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-31) Document Transcript

  • laoK Á 31 (Date : 06-09-2013) (News Paper : RamPrahar) “ iSaxak ­ samaaja inaima-tIcao saonaaptI ” gau$ba`-mha gau$iva-YNaUÁ gau$do-vaao mahoSvarÁ È gau$Á saaxaat prba`mha tsmaO EaI gau$vao namaÁ ÈÈ varIla pM@tI gatkaLat BaartIya samaajaat gau$cao sqaana iktI Aadracao haoto yaacaI jaaNaIva k$na dotat. Baartacaa va BaartIyaaMcaa gaaOrvaSaalaI [ithasa ha sauwa ASaa p`galBa gau$­iSaYya prMprocaaca pirNaama haota. ek ]<ama iSaxak ivaVaqyaa-Mnaa f@t iSakvat Aqavaa samajaavaUna saaMgat naahI tr p`a%yaixakaWaro tao ivaVaqyaa-Mnaa p`orIt krt Asatao. f@t iSaklaolao &ana AapNa ivasa$ SaktaoÊ prMtu jyaat AapNa sahBaagaI haotao va jao AapNa AnauBavalao AahoÊ ASaI gaaoYT idGa-kaL smarNaat rahto. SaovaTI iSaxaNa hIca sava- p`karcyaa vyavasaaya va ]pijavaIkocyaa maaQyamaaMcaI jananaI Aaho AaiNa dOvaduiva-laasa pahaÊ AajaimatIsa jyaa iSaxakaMvar AapNa BaivaYyaatIla samaajaacaI kt-R<vavaana pIZIlaa GaDvaNyaacaI jabaabadarI TaklaI AahoÊ %yaaMcaI imaLkt samaajaatIla Aaiqa-kdRYTyaa inamnastrat maaoDNaaáyaa GaTkaMevaZI Aaho. mhNaUnaca t$Na pIZI svaKuSaInao iSaxaNa xao~akDo vaLt naahI. p`%yaok rajyaat kmaIt kmaI laaKBar trI iSaxakaMcaI pdo ir@t Aahot. maagaIla kaLat iSaxaNaxao~ ho AadSa- samaaja GaDivaNyaacaI [cCa baaLgaNaaáyaa samaajaatIla GaTkaMnaa AakiYa-t krNaaro xao~ haoto. Aaja %yaacao baajaarIkrNa Jaalao Aaho va %yaaMcaa sahja pirNaama mhNajao samaajaacaI ivaskTlaolaI GaDIÊ vaaZlaolyaa duYT p`vaR<aI va gaunhogaarIcao p`maaNa. AadSa- samaajaasaazI p`galBa naagairkaMcaI garja AsatoÊ jao p`amaaiNakÊ ivavaokI va sahnaSaIla iSaxakaMcyaa p`BaavaaKalaI tyaar haot Asatat. Aa[-­vaiDla ho Aaplyaalaa janma dotat tr iSaxak jagaavao ksao to iSakivatatÊ Káyaa Aqaa-nao jagaNyaasa laayak banaivatat. toca Aaplyaalaa Aaplyaa xamatocaa puropur vaapr haot naahI yaacaI jaaNaIva k$na dotat va SaovaTI xamatocyaa kmaala mayaa-dopya-nt paohaocaNyaasa maaga-dSa-na krtat. iSaxaNaacaa hotU ha ivaVaqyaa-cao p`baaoQana krNao ikMvaa manaaorMjana krNao ikMvaa %yaaMnaa ]ccap`tIcao tM~& banaivaNao evaZaca naahI trÊ %yaaMcyaatIla ]%sauktaÊ kutUhla yaacaI thana BaagaivaNao va %yaaMcyaa ivacaaraMcyaa kxaa $MdavaNao tsaoca %yaaMcyaatIla sarL va QyaoyavaadI ivacaaraMnaa p`jvailat krNao ho sauwa Aaho. kalacaa iSaxakidna ha varIla QyaoyaasaazI iSaxakÊ iSaxaNasaMsqaa va ivaVaqyaa-Mnaa p`orNaa dovaao hI saidcCa² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "