laoK Á 29 (Date : 16-08-2013) (News Paper : RamPrahar)
“ maanaisak svaatM~ya ”
doSa svatM~ hao}na pUNa- sahasaYT ³66´ vaYa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-29)

157 views
109 views

Published on

Mental Freedom & Scientific Temperament

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-29)

  1. 1. laoK Á 29 (Date : 16-08-2013) (News Paper : RamPrahar) “ maanaisak svaatM~ya ” doSa svatM~ hao}na pUNa- sahasaYT ³66´ vaYao- JaalaI Aahot. maohnatI¸ doSap`omaanao Baarlaolyaa Anaok doSabaaMQavaaMmauLo Baart doSaanao Anaok xao~aMt ]llaoKinaya p`gatI kolaI Aaho. iva&ana¸ tM~&ana va ivakasaacyaa bahutaMSa xao~aMt Baart jagaatIla p`gat raYT/aMcyaa baraobarInao vaaTcaala krt Aaho. p`%yaok BaartIya Káyaa Aqaa-nao rajakIya va saamaaijak svaatM~ya ]pBaaogat Aaho¸ trIsauwa Agaitk Aaho. karNa idvasaoMidvasa maanaisak gaulaamaigarI vaaZt Aaho. bahutaMSa AaQauinak BaartIya A&anaapaoTI¸ AMQaEawomauLo¸ dovaQama- va kma-kaMDaMt ADkUna bauvaabaajaIcao iSakar haotanaa idsat Aahot. ivaSaoYatÁ t$Na maMDLIca maanaisakdRYTyaa htbala Aahot. p`ya%na¸ kYT¸ inayaaojana yaaMcyaa eovajaI dovaavar saara Baar TakU laagalao Aahot. ASaa samaajaalaa doSaacao rajakIya svaatM~ya iTkvaNyaasaazI p`qama maanaisak gaulaamaigarIcyaa jaaoKDatUna mau@t krNao far mah<vaacao Aaho. “dusaáyaavar ivasaMbalaa %yaacaa kaya-Baaga bauDalaa” ho t<va Avaastva Eawolaa va bauwI¸ icakaTI¸ EamaaeovajaI pUjaa¸ AMgaara va navasaaMvar AvalaMbaUna rahNaaáyaa maanaisaktolaasauwa laagaU pDto. AapNa ho ivasarta kamaa nayao¸ kI iva&anaacaI sau$vaatca mauLI dOvavaad baajaUlaa saa$na JaalaI haotI. iva&anaanao maanavaasa Anaok duÁK¸ kYT yaaMpasaUna mau@tI imaLvaUna idlaI Aaho. Aaja maaihtI tM~&ana [tko p`BaavaI saaQana Aaho kI¸ %yaacaa yaaogya ]pyaaoga k$na A&anaapaoTI inamaa-Na haoNaaro gaOrsamaja sahja dUr kolao jaa} Saktat. AvaO&ainak¸ ta%pur%yaa ]payaanao manaalaa imaLNaara AaQaar va %yaanaMtrcao SaaoYaNa yaa gaaoYTI maanaisak KccaIkrNa krNaaáyaa va vaO&ainak dRYTIkaonaalaa maark Aahot. Aqaa-tca ivavaokI¸ sausaMskRt samaaja inamaI-tIsaazI sauwa baaQak Aahot. sa%yaacaa SaaoQa maanava inarMtrpNao Gaot Aalaa Aaho. AajacaI Aaplyaa samaajaacaI p`gatI¸ saMpnnata va saurixatta ho yaa SaaoQaacaI flaEautI Aaho. tovha yaapuZosauwa iva&anaacyaa AaQaaranao sa%ya SaaoQaNyaacaa p`ya%na caalaU zovaavaa. jyaayaaogao maanavaI samaaja maanaisak gaulaamaigarItUna mau@t hao[-la va Káyaa svaatM~yaacaa QanaI hao[-la. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×