Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-27)

171 views

Published on

Youth Empowerment

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-27)

  1. 1. laoK Á 27 (Date : 02-08-2013) (News Paper : RamPrahar) “ yauvaa saxamaIkrNa ” p`%yaok kuTuMbaacaaÊ samaajaacaaÊ doSaacaa va AgadI saMpUNa- maanavajaatIsauwa yauvaa ha ek mah%vapUNa- AaQaarstMBa Aaho. Aajapya-ntcyaa jagaanao AnauBavalaolyaa p`%yaok mah%vapUNa- badlaasa %yaa kaLatIla poTUna ]zlaolaa t$Naca karNaIBaUt haotaÊ [ithasa yaalaa saaxaI Aaho. kQaI ha yauvaa bauw haotaÊ kQaI caMd`gauPtÊ kQaI &anaaobaaÊ kQaI rajaa iSavaajaIÊ kQaI ivavaokanaMd tr kQaI Aaplyaa svaatM~yaasaazI bailadana doNaara doSaBa@t haota. AaQauinak yaugaatIla t$NaaMcaI ekUNa saM#yaa SaokDao kaoTIt AahoÊ jaagaitk laaoksaM#yaocyaa 30 to 35 T@ko mhNajao 250 kaoTI. ASaa AfaT }jaa-s~aotacyaa sahBaagaaiSavaaya BaivaYyaatIla AadSa- jagaacao svaPna saaka$ Sakt naahI va %yaasaazI ‘yauvaa saxamaIkrNa’ far mah%vaacao Aaho. yauvaa saxamaIkrNa samaajaacyaaÀmaanavaacyaa p`%yaok TPPyaatIla ivakasaacaa vaoga vaaZvaola. yaasaMdBaa-t Amaoirkna raYT/aQyaxa Í^nklaIna $JavaolT mhNaalao haotoÊ “ AapNa p`%yaok vaoLI Aaplyaa t$NaaMsaazI caaMgalao BaivaYya inamaa-Na k$ Sakt naahIÊ prMtu BaivaYyaasaazI caaMgalao t$Na na@kI GaDvaU Saktao.” yauvaa saxamaIkrNa hI t$NaaMcyaa jaDNaGaDNaIcaI ek ASaI maanaisak va SaairrIk tyaarI Aaho jyaaWaro %yaaMcyaatIla svaktR-%vaÊ AavaDÊ inaNa-yaxamataÊ sakara%mak dRYTIkaonaÊ Aa%masanmaanaÊ naOitkta va [tr Anaok gauNaaMmaQyao vaaZ haoto Aqavaa %yaaMcaa AnauBava GaoNyaasaazI ek vyaasapIz imaLto. AnauBavaisawÊ p`orIt t$NaaMmaQyao sakara%mak samaaja badlaasaazI p`ya%na krNyaacaI AiQak xamata va icakaTI Asato. saV jagaat ]plabQa naaokrIÊ vyavasaaya yaaMsaazI AavaSyak AsalaolaI pa~ta va kaOSalya va t$NaaMcaI xamata yaaMcaa samanvaya saaQaNyaacao kama yauvaa saxamaIkrNa maaoihmaocaa ek Baaga Aaho. hI maaoihma t$NaaMnaa Bavya svaPna pahayalaa va to saakarayalaa maaga-dSa-naÊ p`orNaaÊ AaQaar va sava- p`karcao sahayya doto. tsaoca BaavanaaMvar tabaa imaLvaNyaasaÊ tNaava ivarhIt jaIvana jagaNyaasa va svatÁlaa AaoLKNyaasa madt krto. qaaoD@yaatÊ inaraogaIÊ kaOSalyaanao pirpUNa-Ê navanavaIna klpnaaMnaI BaarlaolaoÊ saamaaijak va naOitk maUlyaaMcaI jaaNa AsalaolaoÊ ]VaogaIÊ p`amaaiNak t$Na inamaI-tIsa hatBaar ho ‘yauvaa saxamaIkrNaacao’ samaajaasaazI fayado Aahot. Aqaa-tca %yaacaa fayada kuTuMba patLIvar sauwa haotaoca. mhNaUna yaa kayaa-laa Aaplyaa GarapasaUna sau$vaat krayalaa hrkt naahI. ho sauwa ek doSaaopyaaogaI kaya- Aaho. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×