• Save
Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-27)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-27)

 • 233 views
Uploaded on

Youth Empowerment

Youth Empowerment

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
233
On Slideshare
233
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. laoK Á 27 (Date : 02-08-2013) (News Paper : RamPrahar) “ yauvaa saxamaIkrNa ” p`%yaok kuTuMbaacaaÊ samaajaacaaÊ doSaacaa va AgadI saMpUNa- maanavajaatIsauwa yauvaa ha ek mah%vapUNa- AaQaarstMBa Aaho. Aajapya-ntcyaa jagaanao AnauBavalaolyaa p`%yaok mah%vapUNa- badlaasa %yaa kaLatIla poTUna ]zlaolaa t$Naca karNaIBaUt haotaÊ [ithasa yaalaa saaxaI Aaho. kQaI ha yauvaa bauw haotaÊ kQaI caMd`gauPtÊ kQaI &anaaobaaÊ kQaI rajaa iSavaajaIÊ kQaI ivavaokanaMd tr kQaI Aaplyaa svaatM~yaasaazI bailadana doNaara doSaBa@t haota. AaQauinak yaugaatIla t$NaaMcaI ekUNa saM#yaa SaokDao kaoTIt AahoÊ jaagaitk laaoksaM#yaocyaa 30 to 35 T@ko mhNajao 250 kaoTI. ASaa AfaT }jaa-s~aotacyaa sahBaagaaiSavaaya BaivaYyaatIla AadSa- jagaacao svaPna saaka$ Sakt naahI va %yaasaazI ‘yauvaa saxamaIkrNa’ far mah%vaacao Aaho. yauvaa saxamaIkrNa samaajaacyaaÀmaanavaacyaa p`%yaok TPPyaatIla ivakasaacaa vaoga vaaZvaola. yaasaMdBaa-t Amaoirkna raYT/aQyaxa Í^nklaIna $JavaolT mhNaalao haotoÊ “ AapNa p`%yaok vaoLI Aaplyaa t$NaaMsaazI caaMgalao BaivaYya inamaa-Na k$ Sakt naahIÊ prMtu BaivaYyaasaazI caaMgalao t$Na na@kI GaDvaU Saktao.” yauvaa saxamaIkrNa hI t$NaaMcyaa jaDNaGaDNaIcaI ek ASaI maanaisak va SaairrIk tyaarI Aaho jyaaWaro %yaaMcyaatIla svaktR-%vaÊ AavaDÊ inaNa-yaxamataÊ sakara%mak dRYTIkaonaÊ Aa%masanmaanaÊ naOitkta va [tr Anaok gauNaaMmaQyao vaaZ haoto Aqavaa %yaaMcaa AnauBava GaoNyaasaazI ek vyaasapIz imaLto. AnauBavaisawÊ p`orIt t$NaaMmaQyao sakara%mak samaaja badlaasaazI p`ya%na krNyaacaI AiQak xamata va icakaTI Asato. saV jagaat ]plabQa naaokrIÊ vyavasaaya yaaMsaazI AavaSyak AsalaolaI pa~ta va kaOSalya va t$NaaMcaI xamata yaaMcaa samanvaya saaQaNyaacao kama yauvaa saxamaIkrNa maaoihmaocaa ek Baaga Aaho. hI maaoihma t$NaaMnaa Bavya svaPna pahayalaa va to saakarayalaa maaga-dSa-naÊ p`orNaaÊ AaQaar va sava- p`karcao sahayya doto. tsaoca BaavanaaMvar tabaa imaLvaNyaasaÊ tNaava ivarhIt jaIvana jagaNyaasa va svatÁlaa AaoLKNyaasa madt krto. qaaoD@yaatÊ inaraogaIÊ kaOSalyaanao pirpUNa-Ê navanavaIna klpnaaMnaI BaarlaolaoÊ saamaaijak va naOitk maUlyaaMcaI jaaNa AsalaolaoÊ ]VaogaIÊ p`amaaiNak t$Na inamaI-tIsa hatBaar ho ‘yauvaa saxamaIkrNaacao’ samaajaasaazI fayado Aahot. Aqaa-tca %yaacaa fayada kuTuMba patLIvar sauwa haotaoca. mhNaUna yaa kayaa-laa Aaplyaa GarapasaUna sau$vaat krayalaa hrkt naahI. ho sauwa ek doSaaopyaaogaI kaya- Aaho. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "