• Save
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22)

on

  • 383 views

Science & Scientists, Newton, Faith & Science

Science & Scientists, Newton, Faith & Science

Statistics

Views

Total Views
383
Views on SlideShare
383
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22) Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22) Document Transcript

  • laoK Á 22 (Date : 21-06-2013) (News Paper : RamPrahar) “ nyaUTnacaI Aaistkta ” satravyaa Satkat va %yaanaMtr sauwa ‘BaaOitkSaas~’ va ‘gaiNat’ yaa daona ivaYayaaMvar Cap saaoDlaolaa nyaUTna ha Saas~& kmaalaIcaa EawaLU haota. yaa %yaacyaa EawaLUpNaa ivaYayaIcao Anaok ikssao va vaadivavaad jagap`isaw Aahot. %yaaMtIla ek ikssaa yaoqao saaMigatlaa Aaho. saUya-maalaa va gau$%vaakYa-Naacyaa inayamaavar nyaUTna kama krt haota¸ %yaa kaLatIla hI gaaoYT Aaho. Aajap`maaNaoca %yaa kaLI sauwa maaMDlaolyaa p`maoyaaMcyaa Aqavaa inayamaaMcyaa isawtosaazI p`ayaaoigak t%vaavar p`a%yaixak daKvaavao laagao. ASaaca p`karcaI¸ saUya-maalaocaI va %yaatIla GaTkaMcaI ek p`itkRtI nyaUTna va %yaacyaa sahkaáyaaMnaI banaivalaI haotI. ek caak ifrvaUna }jaa- idlyaasa¸ AgadI nyaUTnalaa AiBap`ot Asalaolyaa isawaMtap`maaNao yaa p`itkRtItIla saUya-maalaocao GaTk gaitmaana haot. yaa ]pkrNaavar kama caalaU Asatanaa nyaUTnacyaa eka naaistk ima~anao p`yaaogaSaaLolaa BaoT idlaI. BaoTIdrmyaana saUya-maalaocao maa^Dola va %yaatIla GaTkaMcaI¸ [tr GaTkaMcyaa prspr AvalaMbatonao haoNaarI halacaala pahUna %yaanao nyaUTnalaa ivacaarlao kI¸ “ho maa^Dola kaoNaI banaivalaoÆ” %yaavar nyaUTna mhNaalaa¸ “kaoNaI naahI.” kdaicat nyaUTnalaa p`Sna samajalaa nasaola Asao vaaTUna ima~anao nyaUTnalaa punha ekda taoca p`Sna ivacaarlaa. yaa vaoLI sauwa nyaUTna mhNaalaa kI “kaoNaI naahI.” ASaa p`karo ima~anao vaogavaogaLyaa p`karo taoca p`Sna nyaUTnalaa baroca vaoLa ivacaarlaa. P`a%yaok vaoLI ]<ar ekca¸ “kaoNaI naahI.” %yaavaoLI BaDkUna tao naaistk ima~ mhNaalaa¸ “Aro baabaa ho evaZo tM~&anaanao pirpUNa- maa^Dola kaoNaItrI inamaa-Na kolyaaiSavaaya ksao baro tyaar hao} SaktoÆ tUJyaa yaa ‘kaoNaI naahI’ mhNaNyaalaa kahI Aqa- naahI.” %yaavaoLI ]<aradaKla nyaUTna mhNaalaa¸ “ho CaoTosao saUya-maalaocao maa^Dola kaoNaI na banavata Asaoca inamaa-Na Jaalao yaavar ivaSvaasa zovaayalaa tU tyaar naahIsa. prMtu Aaplyaa Káyaa saUya-maalaolaa va itcyaa GaTkaMnaa¸ jao evaZyaa Ap`itma pwtInao maaMDlaolao Aahot¸ yaa savaa-Mnaa kaoNaI inamaa-ta naahI Asao tuJao jao mhNaNao Aaho to iktpt yaaogya AahoÆ” Asao mhNatat kI¸ tao naaistk ima~ %yaanaMtr Aaistk Jaalaa. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "