Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-20)

142 views
74 views

Published on

Monsoon Care, specially Snakes.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-20)

  1. 1. laoK Á 20 (Date : 07-06-2013) (News Paper : RamPrahar)“ pavasaaLyaainaima<a qaaoDosao saapaMivaYayaI ”]nhanao AMgaacaI laahI laahI haot Asatanaa¸ savaa-Mnaa sauKavaNaara pa}sa Aalaa. yaavaYaI- AgadI hvaamaana Ka%yaanao vat-ivalaolyaaAMdajaanausaar pavasaaLa sau$ Jaalaa Aaho. Aaplyaa saBaaovatI AsaNaaáyaa inasaga-rmya vaatavarNaamauLo pavasaaLyaat hmaKasaAaplaa saapaMSaI saamanaa haotao.saap ha jaIva¸ inasaga- va maanava yaaMsaazI ]pyau@t Asalaa trI %yaacaa dMSa ha Bayaavah va ~asadayak zrtao¸ ivaSaoYatÁ ivaYaarIsaapaMcaa dMSa. saap ho JaaDIt ikMvaa ADgaLIt mhNajao dmaT¸ AMQaaáyaa AaiNa Aaolasar jaagaI rahNao psaMt krtat. ho laxaatGaotlyaasa sap-dMSa TaLNyaasaazI AapNa KalaIla KbardarI Gao} Saktao.1. Garalaa laagaUna va Aasapasa palaapacaaoLa¸ dgaD¸ ivaTa¸ laakDo¸ sarpNa¸ gaaovaáyaa yaaMcaa ZIga rcaU nayao. karNa yaa gaaoYTIsaapalaa lapNyaasaazI ]<ama jaagaa ]plabQa k$na dotat.2.]qaL paNyaat¸ dladlaIcyaa jaagaI¸ JaaDIt vaavartanaasauwa kaLjaIpUva-k jaagaocaI pahNaI k$naca ]travao.3. saapaMnaa gauLgauLIt¸ sapaT pRYzBaagaaMvar halacaala krNao¸ sarkNao kzINa jaato. mhNaUnaca Garacyaa baahorIla iBaMtI¸ payaava lagatcaa kahI maITr pirsar saarvaUna Aqavaa rotI isamaoMT vaap$na ekdma gauLgauLIt kravaa.4.iBaMtI¸ kuMpNa yaaMnaa tDa Aqavaa Baaoko pDlaI Asalyaasa¸ vyavaisqat baujavaUna GyaavaIt. yaa jaagaa saapaMnaa ta%purta inavaaradotat.5.baahorIla JaaDavarIla Aqavaa kuMpNaavarIla vaolaI va faMdyaa sarL iKD@yaaMnaa¸ CpraMnaa spSa- krNaar naahIt yaacaIkaLjaI GyaavaI.6. jaMgalaat¸ inasaga-sahlaI inaima%t ifrtanaa Dao@yaavar TaopI¸ AMga pUNa- JaakNaaro kpDo va payaat baUT vaapravaot. tsaocajaMgalaat ifrtanaa JaaDacaa¸ faMdIcaa¸ kparIcaa AaQaar GaoNyaapUvaI- vyavaisqat pahNaI kravaI.7.Sahr vastIt rahNaaáyaa ivaSaoYAtÁ tLmajalaa va pihlyaa majalyaavarIla rihvaaSyaaMnaI Aaplyaa GarapyaM-t yaoNaaro vaGarapasaUna inaGaNaaro sava- pa[-p ifnaa[-lanao svacC zovalyaasa %yaaWaro saap Garat paohaocaNyaacaI Sa@yata far kmaI haoto.Aa<aaca¸ mhNajao 5 jaUnalaa par pDlaolyaa “ jaagaitk pyaa-varNa idnaa ”caI saMklpnaa Think – Eat – Save ASaI haotI.Aaplyaa AnnasaaKLItIla mah<vaacao GaTk Asalaolao saapdoKIla Aaplyaa SaotI]<pnnaacao nauksaana krNaaáyaa kRMtk p`aNyaacaoinayaM~Na krtat. ASaa yaa maanavaasa ]pyau@t Asalaolyaa jaIvaaba_la gaOrsamaja dUr k$na¸ %yaacyaaivaYayaI Aaplao saamaanya&anavaaZvaU yaa. ³varIla laoK ha laoKkacyaa “saap Á samaja­gaOrsamaja” yaa pustkatUna Gaotlaa Aaho.´Regards.Santosh Takale,Scientific Officer, BARCPh - 0-9967584554.santoshatbarc@gmail.comPrint only if essential.......SAVE TREES" Go GREEN, Save Earth "

×