B paas cordys-v16

420 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Eengoedeoplossinghiervoor is BPaaS
 • Definieren van Applicatie die je beschikbaar wilt stellenDefinierenwatermoetgebeurenalseenOrganisatieeenapplicatiewilgebruiken, wellichtwat settings in database stoppenMetering geeft de mogelijkheidombijtehouden hoe vaakeen process gebruiktwordt, en erkunnenrapporten per organisatiewordenuitgedraaidVerderheeft het pakket de mogelijkheidomzogenaamdeverkoopkanalentedefinierenwaarmee je andereOrganisatiesweer de mogelijkheidgeeftomApplicatiesteverkopenEen Global Administrator heeftoverzicht van alleorganisaties en gebruikers van alleapplicaties die je hebtgeprovisionedEen Channel Administrator heeftdatvoorzijnorganisatiesEen Tenant heeftoverzicht van zijneigenOrganisatie en heeft de mogelijkheid in die Organisatie Accounts aantemaken en dezegebruikerstoegangtegevenaanapplicaties
 • Het volgendeplaatjegeefteenoverzicht van het integrale platform van Cordys.Alle services draaien op de SOA Grid (De Cordys ESB). In ditplaatjeaangegeven met Smart Services Grid.Ditzijn in feite Java JVM containers die services runnen (ditkan BPM zijnmaarookeenexterne soap call).SOAOp het nivodaarbovenheb je de Enterprise Service Buswelke het mogelijkmaaktom loosely coupled services teontwikkelen.Deze component biedt de traditionele ESB services, zoals transport protocols, load balancing, security en transaction management.Business ServicesCordysheefteen java stack (geen J2EE) waarmeezogenaamdeWsAppServer services meeontwikkeldkunnenworden. Dezeintegrerennatuurlijknaadloosop de ESB.BPMSDezelaagbiedtfunctionaliteit op het gebied van BPM en deze is BPMN2.0 compliant.OokCaseManagement is hiereenonderdeel van. Bij case modellingwordtgebruikgemaakt van state driven modelling. Is eenonderwerp apart.Business Rules kunnenwordengedefinieerd in de vorm van Rules op business objecten en decision tables.Verder kun je BAM schermen en KPIs definieren.CAFCAF is de laagwaarmee je composite applicatieskuntontwikkelen. Je kunthier UI componentenbijelkaarklikken en de services gebruiken die op de ESB draaien. Ook workflow en task management behoortnatuurlijk tot de mogelijkheden.CWSDitallesvanuit 1 omgevingwaar je met verschillendemensenaankuntwerken in de zogenaamde Collaborative Workspace.COIDit is de BI component van Cordyswaarikweinig over kanzeggen. Deze is pas toegevoegd.CPFVerder deCordys Process Factory waarmeesnel en eenvoudigezogenaamdeMashUpskunnenwordengemaakt.Cloud Provisioning (CCP)Alle services en applicaties die je ontwikkeldkunnen door middel van Cloud Provisioning module beschikbaarwordengesteldaanderden.Ikkomhiernog op terugomdatditeenbelangrijk aspect is voorBPaaSontwikkeling.
 • Roger heeft zojuist gesproken over wat BPAAS is en over het Cordys Platform wat hier out-of-the-box voor geschikt is.Ik zal jullie nu mee gaan nemen hoe we dit BPAAS model gerealiseerd hebben voor het CVZ op basis van het Cordys BOP-4 platform.Ik zal eerst in het kort vertellen wat het CVZ is en wat het doetVervolgens een blik op wat wij als Ciber voor het CVZ hebben gerealiseerd.Daarna zal ik laten zien dat de BPAAS eigenschappen (zoals multitenancy en provisioning) perfect geschikt waren voor het CVZTen slotte zal ik een korte demo in de vorm van screenshots van het CVZ systeem tonen.
 • * Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.* Het AWBZ proces is het belangrijkste proces voor het CVZ, en wat wij als Ciber ook gerealiseerd hebben voor het CVZ* Communicatie binnen de AWBZ keten gaat op basis van specifieke AZR berichten tussen de ketenpartijen (CIZ, ZK, ZA, CAK) in deze AWBZ keten.
 • De belangrijkste applicatie die we hebben ontwikkeld voor het CVZ is de implementatie van de volledige AWBZ keten, dus al het AZR berichtenverkeer zoals zojuist besproken tussen al deze partijen (CIZ, ZK, ZA, CAK).Andere applicaties die we hebben ontwikkeld zijn .....
 • Zoals ik al heb toegelicht zijn er verschillend partijen betrokken in de AWBZ keten en de afhandeling hiervan. Al deze partijen krijgen binnen het Cordys platform een eigen organisatiecontext mee bij de executie van een business proces.Al de data die je vervolgens ook opslaat in Cordys wordt met een bepaalde organisatiecontext opgeslagen.Je moet hier dus wel rekening mee houden met de opzet van webservices etc, het is niet dat je hier dus geen aandacht meer aan hoeft te besteden.Verder heeft elke organisatie een eigen service URL, maar als je generieke processen hebt ontwikkeld heb je dit in principe niet nodig.Verder krijgt iedere organisatie een eigen Cordysworkspace toegewezen; je hebt dus de mogelijkheid om je eigen customized business processen te ontwikkelen en deze aan te laten sluiten op de generiek ontwikkelde processen.
 • In dit overzicht zie je dat we een set van applicaties hebben ontwikkeld voor het CVZ welke draaien binnen het Cordys BOP-4 platform. Daarboven op draait een Liferay portaal om content, frontend logica, etc te kunnen ontsluiten via een nette grafische omgeving.- Vervolgens heb je verschillende type organisaties welke allemaal communiceren met of het portaal of soms rechtstreeks met het cordys platform. Bv om direct gebruik te kunnen maken van SOAP webservices die we aanbieden op het cordys platform voor verschillende doeleinden. Bv om berichten te kunnen valideren of ze volgens de AZRspecificatie zijn opgesteld. Een AZR is een plat tekst bericht, waarin op positie 5 t/m 10 van regel 5 bv een postcode van een client staat.CIZ: 1 organisatie, CAK: 1 organisatie, ZK: +/- 10 organisaties (Achmea, Menzis, etc.), ZA: 1000+ organisaties (fysio, manueel therapeut, ggz instelling, etc.)Deze organisaties maken allemaal deels gebruik van dezelfde business processen. Alle 1000+ ZA maken allemaal gebruik van dezelfde business processen.Alle ZK-en maken allemaal gebruik van dezelfde business processen.
 • Ik zal jullie nu een demo op basis van screenshots laten zien waarin ik laat zien hoe nieuwe ketenpartners binnen de AWBZ keten zich eenvoudig via de site www.zorgregistratie.nl kunnen aanmelden en registreren voor een set van applicaties die worden aangeboden. 1. Aanmelden viawww.zorgregistratie.nl
 • Ik zal jullie nu een demo op basis van screenshots laten zien waarin ik laat zien hoe nieuwe ketenpartners binnen de AWBZ keten zich eenvoudig via de site www.zorgregistratie.nl kunnen aanmelden en registreren voor een set van applicaties die worden aangeboden. 1. Aanmelden viawww.zorgregistratie.nl
 • Ik zal jullie nu een demo op basis van screenshots laten zien waarin ik laat zien hoe nieuwe ketenpartners binnen de AWBZ keten zich eenvoudig via de site www.zorgregistratie.nl kunnen aanmelden en registreren voor een set van applicaties die worden aangeboden. 1. Aanmelden viawww.zorgregistratie.nl
 • Ik zal jullie nu een demo op basis van screenshots laten zien waarin ik laat zien hoe nieuwe ketenpartners binnen de AWBZ keten zich eenvoudig via de site www.zorgregistratie.nl kunnen aanmelden en registreren voor een set van applicaties die worden aangeboden. 1. Aanmelden viawww.zorgregistratie.nl
 • Ik zal jullie nu een demo op basis van screenshots laten zien waarin ik laat zien hoe nieuwe ketenpartners binnen de AWBZ keten zich eenvoudig via de site www.zorgregistratie.nl kunnen aanmelden en registreren voor een set van applicaties die worden aangeboden. 1. Aanmelden viawww.zorgregistratie.nl
 • Voordeel van Application & User Provisioning is dus de eenvoud van aansluiten van nieuwe organisaties, en dat organisaties niet dezelfde business processen zelf hoeven op te stellen en te implementeren.
 • ?????Hoe wordtCordys nu gepositioneerd in hetBPaaSecosysteem?Dezeplaatgeefteenoverzicht.Het CordysPaaS platform draaitnatuurlijk op IT hardware.Dit is dus de (B)PaaS Provider waarop de applicatiesdraaien.Op het platform wordenoplossingen / applicatiesontwikkeld.Dezekunnen door gebruikers van organisaties (tenants) wordengebruikt.De applicatieskunnen door SaaS providers (ookwel Channels genoemd) wordenverkocht.Organisatieshebben in de vorm van een Customer Admin de mogelijkheidomgebruikersaanhuneigenOrganisatie toe tevoegen en toegangtegevenaan de applicaties die door dezeOrganisatiezijngekocht.Kijken we naar de supply kantdanzien we de volgendezaken.IaaS provider faciliteert de technischeinfrastructuurwaarop het Cordys platform draait.Dan heb je het Cordys platform zelf van de Platform Vendor (in ditgevaldusCordys).De provider van applicatiesontwikkeld de applicaties op het platform.Ditkanook Ciber zijn.
 • Dezefiguurlaat de relatieszien die eventueelmogelijkzijnvooreenBPaaSoplossing.Hierbijkanbijvoorbeeldgebruikgemaaktworden van SaaS (CRM) en PaaS services.TODO: Watkunnen we hiernogmeer over vertellen ??? Of wellichtgewoonweglaten?
 • Cordysheefteen module CCP (Cordys Cloud Provisioning).HiermeekunnenapplicatiesbeschikbaarwordengesteldaanOrganisaties.Deze sheet laatzienwat de services zijn die CCP biedt.Allereerstzijner de Provisioning Services zelf. Ditheefttemaken met het feitdaterOrganisaties en Gebruikerskunnenwordenaangemaakt die gebruikgaanmaken van applicaties. Het is ookmogelijkomnietalleenCordysapplicatiesteprovisionenmaarook non-Cordys resources. Bij de CVZ case wordtbijvoorbeeldookeenstuk van een Portal geprovisioned.De Information Services geveninzicht in de Organisaties en Accounts. Ditgeefteenoverzicht van de applicaties die wordengebruikt.Met de Metering Services is het mogelijkom de applicatiestetracken. Hiermee kun je bijhouden hoe vaak en door wie de applicatiesgebruiktworden. Ditkandaneventueelwordengebruiktvoor het afrekenennaargebruik of andere business modellenkunnenhier op wordengedefinieerd. Erzijnook export rapportagemogelijkheden en erkan per periodegekekenworden.De Business Services maakt het mogelijkom Channels aantemakenwaaropApplicatiesverkochtkunnenworden. Ookkunnencatalogiwordenaangemaakt door de Channels.Al met al eenmooietoevoegingaanCordysom de business processenaantebieden in de Cloud.
 • Nou hoewerkt nu een BPM executie in grotelijnen.Binnen het platform kunnenermeerdereOrganisatieszijn. Er is altijdeenzogenaamde System organisatiewaarin shared functionaliteitdraait.Een shared BPM draaitdan in een BPM engine in de System organisatie.Erkanvooreenstuk process ookeen custom BPM wordengedefinieerdvooreenbepaaldeOrganisatie (organisatie 267 in ditgeval).De executiehiervandraait in ditgevalweer in een BPM engine welke in System draait.Aangezien de definitieechteranders is zalditeenandere BPM zijndan die van bijvoorbeeld org 110.In de ISV Space staan de zogenaamde ISV packages. Ditzijn de deployable packages van Cordys. Dit is tevergelijken met bveen Jar file.
 • B paas cordys-v16

  1. 1. BPaaS with Cordys Roger van de Kimmenade Pascal Zelen
  2. 2. Ciber Knowledge Carrousel 2013 Introduction • • • • • Roger van de Kimmenade Sr EAI/BPM/Cordys/Oracle Consultant Certified Cordys Solution Architect Twitter: @rvdkimmenade Blog: rogervdkimmenade.blogspot.nl • • • • Pascal Zelen EAI/SOA/BPM Consultant Cordys/WebSphere specialist LinkedIn: Pascal Zelen 11/25/2013 | 2 | ©2013 CIBER, Inc.
  3. 3. Agenda • Why BPaaS? • How to implement BPaaS? • BPaaS customer case: CVZ • Questions / discussion 11/25/2013 | 3 | ©2013 CIBER, Inc.
  4. 4. Today’s observations Why BPaaS? • Generic business processes within branches like government, healthcare, utility, house corporations Examples: Permits, Indications, Moving • Those processes are always the same, sometimes parts organization specific Results  High costs for development, infrastructure, maintenance  A lot of regulations 11/25/2013 | 4 | ©2013 CIBER, Inc.
  5. 5. Wouldn’t it be nice … • To develop business processes once and serving many organizations, from anywhere • To free business and IT from having to worry about underlying services and technologies • To lower the costs GARTNER The delivery of business process outsourcing (BPO) services that are sourced from the cloud and constructed for multi-tenancy. Services are often automated, and where human process actors are required, there is no overtly dedicated labor pool per client. The pricing models are consumption-based or subscription-based commercial terms. As a cloud service, the BPaaS model is accessed via internet-based technologies. 11/25/2013 | 5 | ©2013 CIBER, Inc.
  6. 6. Cordys Cloud Provisioning 11/25/2013 | 6 | ©2013 CIBER, Inc.
  7. 7. Components BOP4 Cordys overview 11/25/2013 | 7 | ©2013 CIBER, Inc.
  8. 8. Customer case CVZ • CVZ is a government organization • CVZ coordinates and finances the implementation of the ZVW and AWBZ • CVZ implements and manages the AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie) 11/25/2013 | 8 | ©2013 CIBER, Inc.
  9. 9. The AWBZ process • Communication between stakeholders in the AWBZ chain • Standards developed to support AZR  BEP Model 11/25/2013 | 9 | ©2013 CIBER, Inc.
  10. 10. CVZ What did Ciber realize for CVZ? • The ‘AZR Berichten Postbus’ module using Cordys BOP-4 which provides a platform for AZR data exchange between chain participants • Other realized application modules are: – Wachtlijsten (Waiting Lists) – Geschillen Dossiers (litigation Files) – Testmodule (validations,conversions) – Beheermodule – Monitor I-AWBZ – Future: WMO, Jeugdzorg? 11/25/2013 | 10 | ©2013 CIBER, Inc.
  11. 11. Why Ciber advised BPaaS with Cordys? (1) 1. Multi-tenancy: Within the AWBZ care chain different organizations are involved 2. A collection of applications is available which can be used by the different chain parties to support the healthcare processes 3. Application Provisioning: Organizations can subscribe within minutes for making use of a new application using an automated process 11/25/2013 | 11 | ©2013 CIBER, Inc.
  12. 12. Why Ciber advised BPaaS with Cordys? (2) 4. User Provisioning : Administration can be delegated to organizational admin for creating/changing users, authorization etc 5. Efficiency gains throughout the whole healthcare chain, which drives down total costs (installation, configuration, deployment, license fees) 6. Increased time to value by enabling new innovations to be deployed faster 11/25/2013 | 12 | ©2013 CIBER, Inc.
  13. 13. CVZ What did Ciber realize for CVZ? CAK Zorgregistratie Portaal ZK CIZ Berichten Postbus Wachtlijsten GeschillenDossier BeheerModule Monitor I-AWBZ Cordys ESB Cordys BPM Cordys CCP TestModule 11/25/2013 ZA | 13 | ©2013 CIBER, Inc.
  14. 14. Zorgregistratie Zorgmodules 11/25/2013 | 14 | ©2013 CIBER, Inc.
  15. 15. BerichtenPostbus 11/25/2013 | 15 | ©2013 CIBER, Inc.
  16. 16. CVZ Wachtlijsten Process 11/25/2013 | 16 | ©2013 CIBER, Inc.
  17. 17. CVZ Demo Wachtlijsten – Reporting Regionale Wachtlijst 11/25/2013 | 17 | ©2013 CIBER, Inc.
  18. 18. CVZ Demo Wachtlijsten – Uploaden Wachtlijstinformatie (AW317) 11/25/2013 | 18 | ©2013 CIBER, Inc.
  19. 19. CVZ Demo Wachtlijsten – Approval Regionale Wachtlijsten 11/25/2013 | 19 | ©2013 CIBER, Inc.
  20. 20. CVZ Overview Landelijke Wachtlijsten 11/25/2013 | 20 | ©2013 CIBER, Inc.
  21. 21. CVZ The results  Easier to connect new organizations  Only 1 implementation needed for AZR Messaging business rules  WL information helps in analyzing the accessibility of AWBZ care and can be input for changing government policies to improve this  Uniform process for generation of WL information, which provides more accurate and reliable information  Efficiency gains throughout the whole healthcare chain 11/25/2013 | 21 | ©2013 CIBER, Inc.
  22. 22. Questions 11/25/2013 | 22 | ©2013 CIBER, Inc.
  23. 23. Ciber Knowledge Carrousel 2013 Takeaway points • BPaaS is cost effective • Cordys BOP4 is the best platform to implement a BPaaS solution • Hybrid solution is possible • Ciber can advise, implement and host your BPaaS solution Wouldn’t it be nice … Contac Ciber: 040 - 232 90 90 Business Processes & Integration Services 11/25/2013 | 23 | ©2013 CIBER, Inc.
  24. 24. Thank You! Pascal.Zelen@ciber.nl Roger.van.de.Kimmenade@ciber.nl
  25. 25. BACKUP SHEETS
  26. 26. Cordys Provisioning 11/25/2013 | 26 | ©2013 CIBER, Inc.
  27. 27. BPaaS linked 11/25/2013 | 27 | ©2013 CIBER, Inc.
  28. 28. Cordys Provisioning component 11/25/2013 | 28 | ©2013 CIBER, Inc.
  29. 29. Organization customization Cordys overview 11/25/2013 | 29 | ©2013 CIBER, Inc.

  ×