ಶಾತವಾಹನ ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
ಕದಂಬ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು
ಗಳು
ಗಂಗ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳ
ುು ಗಳು
ಚಾಲು ಕಯ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು
ಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂ ಟ ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
ಹೂಯ್ಸಳ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು
ಗಳು
ವರ್ಧನರ್ಧಾನ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳ
ುು ಗಳು
ವಿಜಯ್ನಗರ
ತಂಡದ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು
ಗಳು
ವರ್ನವಾಸ್ದ ಅಂತಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ್ರು
ವಾಸ್ವಾಗಿದದ ವರ್ನ
ಉದ್ಯಾಯನವರ್ನ

ನಂದನವರ್ನ

ದ್ವೈತ ವರ್ನ

ವರ್ಸ್ಂತವರ್ನ
ನೀನು ನಕಕರೂಂದು ರು ಚಿ ನೀನು
ಅತತರೂಂದು ರು ಚಿ ಎಂದು ಹಾಡಿದ
ಕವಿ___
ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾವಮಿ
ಡಿ.ವಿ.ಜ.

ದ.ರಾ.ಬೀಂದ್ರೆ

ಕು ವೆಂಪು
ರವರ್ರಂಡ್ ಜಾಜ್ರ್ಧಾ ಫರ್ಡಿರ್ಧಾನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ರ
ಹಂಡತಿಯ್ ಹಸ್ರೀನು ?
ಪಾಲ್ನ್ ಐತ್
ವಿಕೂಟೀರಿಯಾ

ಮೀರಿ ಜಾಜ್ರ್ಧಾ
ಮೀರಿ ಅಂಟೆೈನೆಟ್
ಘಟನೆಗಳನುನು ಆಧನರಿಸಿ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವರ್ನುನು
ನೆೈಜತೆಯ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಲೆೀಪನದ್ೂಂದಿಗೆ
ಬಿಂಬಿಸ್ು ವರ್ ಸ್ವಾಹಿತಯ ಪರೆಕಾರ
ಗಿೀತ ಸ್ವಾಹಿತಯ...
ಸ್ೂ ಯ್ರ್ಧಾಪಾನ ಕವರ್ನ ಸ್ಂಕಲನ ಇದು ಯಾರ
ಕೃತಿ?
ಕ.ಷ್ರಿೀಫಾ

ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾವಮಿ

ಬಿ.ಎ.ಸ್ನದಿ

ಚಂದರೆಶೀಖರ ಪಾಳಯ
ದಶರಥನ ಆಸ್ವಾಥಾನಕಕ ಬಂದ ಮಹಷಿರ್ಧಾ____
ವರ್ಶಿಷ್ಟ
ಅಗಸ್ತಯ

ಜಮದಗಿನು
ವಿಶಾವಮಿತರೆ
ಕರಿೀಮನಗೆ ಬಂದ ಪರೆಶಸಿತ ___
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರೆಶಸಿತ
ಪದಮ ವಿಭೂ ಷ್ಣ್

ಪದಮಭೂ ಷ್ಣ್
ರಾಜಯ ಪರೆಶಸಿತ
ಭಾರತಿೀಯ್ತೆ ಕವಿತೆಯ್ನುನು ಬರದ ಕವಿ ___
ಗೊೀವಿಂದ ಪೈ

ಚನನುವಿೀರ ಕಣ್ವಿ

ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾವಮಿ

ಬಿ.ಟ್.ಲಲ್ತಾನಾಯ್ಕ
ಕನಾರ್ಧಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಿರೆಕಟ್ ಸ್ಂಸ್ಥಾಯ್ ಅಧನಯಕ್ಷರು
ಯಾರು ?
ಅನಲ ಕು ೦ಬಳೆ

ಜಾವರ್ಗಲ್ ಶಿರೆೀನಾಥ

ಶಿರೆೀಕಂಠದತತ ಒಡೆಯ್ರು

ಬಿರೆಜೀಶ ಪಟೆೀಲ್
The school santiniketan was named
by--Sir Henry watton

C.F.Andrews

Rabindranath Tagore

Issac watt
The game of cricket originated in-----Australia
Africa

England
India
The home of the black race is------America
Africa

England
India
'Work is worship' this poem is written
by-P.Lankesh
John Keats

A.L.Tennyson
Rabindranath Tagore
Oliver Twist is a name invented by-----Mr.Humble

Mr.Dumble

Mr.Jumble

Mr.Bumble
Booker's first lesson was -------sweeping one of the
schoolrooms

Reading one of the
lesson

Writting the story

Singing a...
'I had a dove and the sweet dove died'
this figures of speech is -----Simile
Alliteration

Metaphor
Synecdoche
Swaminathan gazed at the sum,the
part of speech of the word 'sum' is -----An adjective

A pronoun

A verb

A noun
ಗೊೀವಾ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನ ಯಾವರ್ುದು ?
ಚಂಡಿಗಡ

ಹೈದರಾಬಾದ್

ಚೆನೆೈ

ಪಣ್ಜ
ए.िप.जे. अब्दुल् कलाम का जन्म कहा हुला?
शमनाथपुरम
ित्रिची

रामेश्वरम्
हैदराबाद्
प्रत्यॆक यह कौन सा संधिधि है?
यण् संधिधि

व्रद्धिद्धि संधिधि

गुण संधिधि

दीर्घ र्घ संधिधि
पुन्यकॊटिटि ने बाघ ् के पास जाकर कहा/ रे खंधिकत शब्द कौन
सा कारक िविभक्तिक्ति है ?
कतार्घ
कम र्घ

अपादान
संधबेघ
िहन्दीर् सािहत्य के राष्ट्रकिवि कौन है?
भक्तविािनप्रसाद िम श
तुलसीर्

नागाजुर्घन
म ैथालीर्शरण गुप्त
'पीर्ना' इसका िद्वितीर्य प्रेरणाथर्घक िक्रिया है__
िपलाना
िपलविाना

पीर्
िपलॊटना
चंधद्रपाल िसह यादवि किवि का काव्य नाम क्या है?
जाधिवि

राधिवि

म युर

म यंधक
'55' को अक्षर म ें क्या कहते है ?
पचपन

पांधच और पांधच

पंधचासीर्

पच्चीर्स
' इलाज ' शब्द का पयार्घयविािच शब्द क्या है?
भक्तुल जाना

िशक्षा

लगन

िचिकत्सा
c

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ೀ ದೊಡ್ಡ ಹೊ ವು ಯಾವುದು ?
ಲಿಲಿ
ರಾಫಲೀಶಿಯಾ

ಡೆಫೋೀಡಿಯಲ್ಸ್
ತಾವರೆ ಹೊ ವು
c
c

ಒಂದು ಬಿಂದು ವಿನ ಮೊ ಲ್ಕ ಎಳೆಯಬಹು ದಾದ
ಸರಳರೆೀಖೆಗಳು ___
ಒಂದೀ ಒಂದು
ಅಪರಿಮಿತ

ಎರಡ್ು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
c
c

ಒಂದು ಸಂಖೆಯ ಅದರ ವಗರ್ಗ ಮತುತಿ ಅದರ ಘನ
ಸಮವಾಗಿರು ವ ಸಂಖೆಯ ಯಾವುದು ?
02

03

10

01
c
c

Ax(BxC) = (AxB)xC ಇಲಿಲರು ವ ಗು
ಣವನುನು ಹೆಸರಿಸಿ
ಸಂಕಲ್ನದ ಸಹವತರ್ಗನೀಯ

ಗು ಣಾಕಾರದ

ಸಂಕಲ್ನದ ಪರಿವತರ್ಗನೀಯ

ಗು ಣಾಕಾರದ
c
c

ax +c=0 ಈ ಸಮಿೀಕರಣವು ______
2

ಮಿಶ್ರ ಸಮಿೀಕರಣ
ಸರಳ ಸಮಿೀಕರಣ

ಶ್ು ದಧ ಸಮಿೀಕರಣ
ವಗರ್ಗ ಸಮಿೀಕರಣ
c
c

ನಯಮಿತ ಪಂಚಭು ಜಾಕೃತ್ಯ ಕೀಂದರಕೊೀನದ
ಅಳತೆ ಎಷ್ಟುಟು ?
72

0

45

0

90

0

180

0
c
c

a,b ಮತುತಿ c ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಎಷ್ಟುಟು ?
01

a

0
2
c
c

n

P1 = ______ ಬಿಟ್ಟು ಸಥಳ ತು ೦ಬಿರಿ

n!

0

1

n
c
c

a ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟುಟು ?
0

1
a

0
2
c

ನಮಮರಾಷ್ಟಟ್ರಧ್ವಜದಲಿಲರು ವ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ
ಸಂಕೀತವೀನು ?
ತಾಯಗ

ಶಾಂತ್

ಸಮೃದ್ಧ

ಪರಗತ್
c
c

ಎರೆಹು ಳು ಈ ಕಳಗಿನ ಗುಂಪುಗಳಲಿಲ ಕಂಡ್ು
ಬರು ತತಿದ.
ಸಂಧಿಪದಗಳು

ಸಪಂಜು ಪ್ರಾರಣಿ

ವಲ್ಯವಂತು ಗಳು

ದು ೦ಡ್ು ಹು ಳು
c
c

ಪ್ರೋರೀಟಾನ್ ಗಳನುನು ಕಂಡ್ು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ
ಯಾರು ?
ರು ದರ್ ಫೋೀಡ್್ರ್ಗ

ಜ.ಜ.ಥಾಮಸನ್

ನೀಲ್್ ಬೆೊೀಲ್್

ಮ್ಯಾಯಕಸವಲ್್
c
c

ಭಾರತದಲಿಲ AIDS ಮೊಟ್ಟುಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ
ಯಾವ
ವಷ್ಟರ್ಗ ಪತೆತಿಯಾಯಿತು ?
1985

1986

1987

1988
c
c

ಸೊ ಕಮದಶ್ರ್ಗಕ ಯಂತರವನುನು ಕಂಡ್ು ಹಿಡಿದ
ವಿಜ್ಞಾನ
ಯಾರು ?
ರಾಬಟ್್ರ್ಗ ಹು ಕ್

ಗೆಲಿಲಿಯೀ

ಲೆವಿನ್ ಹಾಕ್

ಜೊೀಸಫ್ ಲಿಸಟುರ್
c
c

ಯಾವ ಹಾಮೊೀರ್ಗನ್ ನುನು ವಯಕ್ತಿತವ ಹಾಮೊೀರ್ಗನ್
ಎನುನುವರು ?
ಥೈರಾಯಡ್್ ಗರಂಥಿ

ಆಡ್ರನಲ್್ ಗರಂಥಿ

ಪಿಟ್ೊಯ ಟ್ರಿ ಗರಂಥಿ

ಹೆೈಪ್ರೋೀಥೈರಾಯಡ್್ ...
c
c

ಬಾಯಕ್ಟ್ರೀಯಾದ ಗಾತರ ಎಷ್ಟುಟು
0.2 to 1.0 m
0.2 to 2.0 m

?

1 to 2m
0.1 to 0.2 m
c
c

ಪರತ್ ವಷ್ಟರ್ಗ ಯಾವ ದ್ನದಂದು ವಿಶ್ವ
ಜಲ್ದ್ನವನ್ನಾನುಗಿ
ಆಚರಿಸು ತಾತಿರೆ ?
ಜನೆವರಿ 22

ಎಪಿರಲ್್ 22

ಮ್ಯಾಚರ್ಗ 22

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22
c
c

ತ್ಮಿಂಗಲ್ ಎಷ್ಟುಟು ಹೃದಯ ಕೊೀಣೆಗಳನುನು
ಹೆೊಂದ್ದ?
01

02

03

04
c

ಸವರಾಜಯ ನನನು ಜನಮಸಿದಧ ಹಕುಕು ಎಂದು
ಘೊೀಷ್ಟಣೆ
ಮ್ಯಾಡಿದವರು ಯಾರು ?
ಲಾಲಾ ಲ್ಜಪತ ರಾಯ್

ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧ್ರ ತ್ಲ್ಕ

ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಪ್ರಾಲ್್

ಭಗತ್ ...
c
c

“ಪದಾಮವತ್" ಎಂಬ ಸೊ ಫಿ ಕಾವಯ ಬರೆದ ಕವಿ
ಯಾರು ?
ಅಮಿೀರ್ ಖು ಸೆೊರೀ
ಜಯಸಿ

ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರನ
ಮಿನ್ನಾಜ್- ಉದ್-ದ್ನ್-
c
c

'ವೀದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತ್ರು ಗಿ' ಎಂದು ಘೊೀಷ್ಟಣೆ

ಮ್ಯಾಡಿದ

ಸಮ್ಯಾಜ ಸು ಧಾರಕ ಯಾರು ?

ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೀಹನ
ರಾಯ್
ಜೊಯೀತ್ ಬಾ ಫುಲೆ

ಸಾವಮಿ ವಿವೀಕಾನಂ...
c
c

ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಯಾವ
ನಾಗರಿಕತೆಯನುನು ಕರೆಯುತೆತೇವ?
ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ
ಮೆಸಪ್ಟೋೇಮಿಯಾ

ಈಜಿಪ್ಟ ನಾಗರಿಕತೆ
ಚೇನಾ ನಾಗರಿಕತೆ
c
c

ಸಾಹಿತ್ಯ,ಕಲ,ವಿಜ್ಷಾಷಾನ ಮು ೦ತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ 12 ಸದಸಯರನುನು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡು ವುದು ಯಾವ ಸದನಕ್ಕ?
ರಾಜ್ಯಸಭೆ
...
c
c

ಕಾಫ,ಚಹಾ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪ್ಯು ಕತವಾದ ಹಾಗೋ
ಗಟ್ಟಯಾದಾಗ ಇಟ್ಟಗೆಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಪಡು
ವ ಮಣುಣು ಯಾವುದು ?
ಕಪ್ುಪ ಮಣುಣು

ಮೆಕಕಲು ಮಣುಣು

ಲ್ಯಾಯಟರೆೈ...
c
c

ಸು ೦ದರಿ ಮರಗಳು ಯಾವ ಸಾವಾಭಾವಿಕ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರು ತ್ತವ ?
ಸಮಭಾಜ್ಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ

ಶೇತ್ ಖಂಡಾಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶ

ಮಾನೋಸೂ ನ್ ಪ್ರದೇಶ

ಉ...
c
c

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬೆೇಸಾಯ ಪ್ದಧತಿಯನುನು
ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ ರೋ ಢಿಗೆ
ತ್ರಲ್ಯಾಗಿದ ?
ಹರಿಯಾಣ

ಕನಾರ್ನಾಟಕ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

ಪ್...
c
c

ರಾಜ್ಯಶಾಸತ್ರವನುನು ಕು ರಿತ್ ಅರಿಸಾಟಟಲ್ ನ ಕೃತಿ
ಯಾವುದು ?
ಪಾಲ್ಟ್ಕಸೂ

ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್

ಅಥಶರ್ನಾಶಾಸತ್ರ

ರಾಜ್ನೇತಿ
c

ಅಕಕಮಹಾದೇವಿ ಯ ಕಾವಯನಾಮ ಯಾವುದು ?
ಗು ಹೆೇಶವಾರ

ಕೋ ಡಲ ಸಂಗಮದೇವ

ಕಪಿಲಸಿದಧ ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ು

ಚೆನನುಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ು ೯ನ
c
c

'ಈಡನ್ ಗಾಡರ್ನಾನ್' ಕ್ರೇಡಾಂಗಣ ಯಾವ
ನಗರದಲ್ಲಿದ ?
ಕ್ೋೇಲಕತಾ
ಬೆಂಗಳೋ ರು

ಮು ೦ಬೆೈ
ಚೆನೈ
c
c

ಏಶಯನ್ ಕ್ರೇಡೆಗಳನುನು ಪಾರರಂಭ ಮಾಡಿದ ದೇಶ
ಯಾವುದು ?
ಚೇನಾ

ಭಾರತ್

ಜ್ಪಾನ

ಶರೇಲಂಕಾ
c

ಇತಿತೇಚಗೆ ಆಡರ್ನಾರ್ ಆಫ್ ಆಸಟ್ರೇಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸಿತ
ಯಾವ ಕ್ರೇಡಾಪ್ಟು ವಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ?
ಸು ನೇಲ ಗವಾಸಕರ್

ಸಿಟೇವ್ ವಾ

ಅಲನ್ ಬಾಡರ್ನಾರ್
ಸಚನ್ ತೆಂ...
c
c

ಇತಿತೇಚಗೆ ಕನಾರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರ್ನಾರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿೇವಮಾನವ ಸಾಧ್ನಾ ಪ್ರಶಸಿತ
ಯಾರಿಗೆ ನೇಡಿತ್ು ?
ಸಿ.ಎಂ.ಕು ರಣಿ

ಶರೇಧ್ರ ಸವನೋ ರ
...
c
c

ವಿಶವಾನಾಥಶನ್ ಆನಂದ್ ಯಾವ ಕ್ರೇಡೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನು ?
ಬ್ಲ್ಯಡಸೂರ್ನಾ

ಚೆಸ್

ಟನಸ್
ಫುಟಬಾಲ್
c
c

ಪೌರಢಶಾಲ್ಯಾ ಬಾಲಕರ ಜ್ಷಾವಲ್ನ್ ನ ತ್ೋ ಕ
ಎಷ್ುಟ ?
750 gram

800 gram

700 gram

850 gram
c
c

ಕ್ರೇಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂತ್ಕಥೆ ಎನಸಿರು ವ ಜ್ಷಾಗತಿಕ ತಾರೆ
ಡಿಯಾಗೆೋೇ ಮರಡೆೋೇನಾ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ?
ಫು ಟ್ ಬಾಲ್
ಬಾಸಕಟ ಬಾಲ್

ಕ್ರಕ್ೇಟ
ಟನಸ್
c
c

2012ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕಸೂ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕ ಕು
ಸಿತಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ದಕ ತ್ಂದು ಕ್ೋಟಟ ಕ್ರೇಡಾಪ್ಟು
ಯಾರು ?
ದಾರಾಸಿಂಗ್

ಸು ಶೇಲ ಕು ಮಾರ

ಮಿ...
c

ರೆೇಡಿಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರು ?
ಗರಹಾಂ ಬೆಲ್

ಜ.ಎಲ್.ಬ್ಯಡರ್ನಾ

ಮಾಕ್ೋೇರ್ನಾನ

ರೆೋೇಂಟಜನ್
c
c

ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಜ್ನಕ ಹು ಟ್ಟದ ವಷ್ರ್ನಾ
ಯಾವುದು ?
1863

1883

1873

1893
c
c

ಕ್ೇಬೆೋೇಡ್ರ್ನಾ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ನಾನವಾರ್ನಾಹಕ ಕ್ೇಗಳು
ಎಷ್ುಟ
ಇರು ತ್ತವ ?
11

14

13

12
c
c

RAM ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
Read Access Memory
●

Read Accute Memory

Ramdom Access Memory
●

Ramdom Actual Memory
c
c

@,#,$,% &,*ಈ ಕ್ೇಗಳ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ೇಗಳೆಂದು

ಕರೆಯು ತಾತರೆ ?
ಕಾಯರ್ನಾನವಾರ್ನಾಹಕ ಕ್ೇಗಳು
ವಿಶೇಷ್ ಕ್ೇಗಳು

ಲಕಾಕಚ್ಚಾರದ ಕ್ೇಗಳು
ಯಾವು ದೋ ಅಲಲ...
c
c

LAN ವಿಸತರಿಸಿ.
Load Area Network

Lan Access Network

Local Area Network

Landline Area network
c
c

ಒಂದು ಚತ್ರದ ಬಣಣುವನುನು ಗು ರು ತಿಸಲು
ಯಾವ
ಸಲಕರಣೆಯನುನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸು
ತಾತರೆ ?
Colour box

Pick colour with tool

Tool box

Pick co...
c
c

WWW ವಿಸತರಿಸಿ.
World wild wrestling
World wide window

World wide web
World worst wind
c
c

ಒಂದು GB ಎಂದರೆ ಎಷ್ುಟ MB ಗಳು ?
1030 MB

1024 MB

990 MB

1010 MB
c

ಪಿರಯದಶರ್ನಾನ ಎಂದು ಯಾರನುನು ಕರೆಯು
ತಾತರೆ ?
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಸೋೇನಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಎಮ್.ಎಸ್.ಸು ಬಬಲಕಮಾ

ಸು ಷ್ಮಾಮಾ ಸವಾರಾಜ್್
c
c
c

ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಭಾರತ್ದ ಬಾಕ್ಸೂಂಗ್
ತಾರೆಯನುನು
ಗು ರು ತಿಸಿ.
ಸೈನಾ ನಹವಾಲ್

ಮೆೇರಿ ಕ್ೋೇಮ್

ಕಣರ್ನಾಂ ಮಲಲಿೇಶವಾರಿ

ಪಿಂಕ್ ಪಾರಮಾಣಿಕ್
c
c

ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಖ್ಯಾಯತ್ ರಾಜ್ಕ್ೇಯ ಧ್ು ರಿೇಣ
ಯಾರು ?
ಪಿ.ಚದಂಬರಂ

ಎಸ್.ಎಮ್.ಕೃಷ್ಣು

ರಾಮೆೇಶವಾರ ಠಾಕೋ ರ್

ಪ್ರಣಬ್ ಮು ಖಜಿರ್ನಾ
c
c

ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವರು ಖ್ಯಾಯತ್ ಕವಿ,ನಾಟಕಕಾರ,
ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಇವರನುನು ಗು ರು ತಿಸಿ.
ಗೆೋೇವಿಂದ ಪೈ

ಚಂದರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

ಚಂದರಶೇಖರ ಪಾಟ್ೇಲ

ಪಾಟ...
c
c

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವವರು ಭಾರತ್ದ
ಉದಯೋನ್ಮುಮುಖ
ಕ್ರೋಡಾಪಟು ಇವರನ್ಮುನು
ಗು ರು ತಿಸ.
ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾರ್ಜಾ

ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾಜ್ರ್...
c
c

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವುದನ್ಮುನು ಗು ರು ತಿಸ.
ಸಸಯ ಜೋವಕೋೋಶ

ಪ್ರಾರಣಿ ಜೋವಕೋೋಶ

ಕೋೋಶ ಕೋಂದರ

HIV ವೈರಸ್
c
c

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ?
ಪರಂಟರ್

ಹಾಡ್ರ್ಜಾ ಡಿಸಕ್

ಸಾಕಯನ್ಮರ್

ಸ.ಪ.ಯು .
c
c

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವುದು ಪ್ರಾರಚಿೋನ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಒಂದು ಸಾಮುರಕ ಇದು ಯಾವುದು ?
ಜಗುಗು ರಾತ್್

ಪರಾಮಿರ್ಡ್

ಸಪಿಂಕಸ್

ಹಾಯಂಗಿಂಗ್...
c
c
c

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x = ಎಷ್ಟುಟು ಕೋೋನ್ಮ ?
90

120

60

180
c

ಭಾರತ್ದ ಕೋೋಗಿಲೆ ಎಂಬ ಬಿರು ದು ಯಾರಿಗೆ
ಇತ್ುತು ?
ಲತಾ ಮಾಂಗೆೋಸಕರ್

ಸರೋೋಜನಿ ನಾಯುಡು

ಎಮ್.ಎಸ್.ಸು ಬಬಲಕಮು

ಗಂಗೋ ಬಾಯಿ ಹಾನ್ಮಗಲ್
c
c

ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಅಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆದ ಚು
ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಮೋರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಆಯ್ಕಯಾದವರು ?
ಮಿರ್ಟ್ ರೋೋಮಿರ್ನು

ಜಾಜ್ರ್ಜಾ ಬು ಷ್ಟ್

ಬರಾಕ್...
c
c

ಕನಾರ್ಜಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಾನ್ಮಪದ ವಿಶವವಿದ್ಯಾಯಲಯ
ಯಾವ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ?
ಹಾವೋರಿ

ಧಾರವಾಡ

ಮಂಗಳೋ ರ

ಬೆಂಗಳೋ ರ
c
c

ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಯಾವ ಗರಹದ ಸಂಶೋೋದನೆಗಾಗಿ NASA
ದವರು 'ಕೋಯ ಯಾರ್ಜಾಸಟ' ಎಂಬ ಉಪಗರಹ
ಹಾರಿಬಿಟಟುರು ?
ಭೋ ಮಿರ್

ಮಂಗಳ

ಗು ರು

ಶು ಕರ
c
c

ಭಾರತ್ದ ಸಮು ದರ ತಿೋರಕಕ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ
ಇತಿತುೋಚಿನ್ಮ ಚಂಡಮಾರು ತ್ದ ಹೆಸರೋನ್ಮು ?
ಕತಿರೋನಾ

ಸಾಯಂಡಿ

ನಿೋಲಂ

ಟಾನೆರ್ಜಾಡೆೋೋ
c
c

೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆಯು ವ ೭೯ನೆೋ ಕನ್ಮನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಮಮುೋಳನ್ಮ ನ್ಮಡೆಯುವ ಸಥಳ
ಯಾವುದು ?
ಬಾಗಲಕೋೋಟ

ಹಾಸನ್ಮ

ಗೌರಿ ಬಿದನ್ಮೋ ರು

ಬಿಜಾಪುರ
c
c

ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಕನಾರ್ಜಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಹೆೋಸ
ತಾಲೋ ಕು ಯಾವುದು ?
ರಾಮನ್ಮಗರ

ಚಿಕಕಬಳ್ಳಾಳಾಪುರ

ಕ್ತ್ೋತು ರು

ಯಾದಗಿರಿ
c
c

ಅಥಶರ್ಜಾಶಾಸತ್ರಕಾಕಗಿ ನೆೋಬೆಲ್ ಪ್ರಾರಿತೆೋೋಷ್ಟಕ ಪಡೆದ
ಭಾರತಿೋಯ ಯಾರು ?
ಸರ್.ಸ.ವಿ.ರಾಮನ್ಮ್

ಹರಗೆೋೋವಿಂದ ಖೋೋರಾನಾ

ಅಮತ್ಯರ್ಜಾ ಸೋನ್ಮ್

ಜ...
c
c

ವಿಶವ ಮಹಿಳ್ಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ಮುನು ಯಾವ ದಿನ್ಮ
ಆಚರಿಸಲಾಗು ತ್ತುದೆ?
ಮಾಚರ್ಜಾ 8
ಮಾಚರ್ಜಾ 23

ಗ

ಜನೆವರಿ 10
ಸಪಟುಂಬರ್ 8
c
c

ಭರಷಾಟುಚಾರದ ವಿರು ದಧ ಇರು ವ ಶಾಸನ್ಮ
ಯಾವುದು ?
ಕಾಫಿಪೂೋಸಾ
ಅಗ್ ಮಾಕ್ರ್ಜಾ

ಗ

ಲೆೋೋಕಾಯು ಕತು
ಆಯ್.ಎಸ್.ಆಯ್.
c
c
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು ಚಟಜರ್ಜಾಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ
ಆಯುದು ಕೋಳಳಾಲಾಗಿದೆ ?
ಗಿೋತಾಂಜಲ್

ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಆನ್ಮಂದ ಮಠ

ದೆೋಶ ಭಕತು
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಈ ಶೋಲಿೋಕವನ್ಮುನು ಯಾವ ಚಲನ್ಮಚಿತ್ರದಿಂದ
ಆಯುದು ಕೋಳಳಾಲಾಗಿದೆ ?
ಹು ಲ್ ಹಾಲ್ನ್ಮ ಮೋವು

ಬಬುರ ವಾಹನ್ಮ

ಕವಿರತ್ನು ಕಾಳಿದ್ಯಾಸ

ಬೆೋಡರ ಕಣನುಪ...
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಕನ್ಮನುಡ ನಾಡು ನ್ಮು ಡಿಯ ಕು ರಿತಾದ ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು
ಬರದ ಕವಿ ಯಾರು ?
ಕ.ಎಸ್.ನ್ಮರಸಂಹಸಾವಮಿರ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಕಕ್ರ್ಜಾ

ಕ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮುದ್

ಜ....
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ವಿೋರ ವನಿತೆಯ ಕು ರಿತ್ದುದು ?
ರಾಣಿ ಚೆನ್ಮನುಮಮು

ರಾಣಿ ಲಕಮುೋಬಾಯಿ

ರಾಣಿ ಅಬಬಕಕ ದೆೋವಿ

ಒನ್ಮಕ ಒಬವವ
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು ಹಾಡಿದ ಹಿನೆನುಲೆ ಗಾಯಕ ಯಾರು ?
ಸ.ಅಶವಥಶ

ಎಸ್.ಪ.ಬಾಲಸು ಬರಮಣಯಂ

ರಾಜೋಶ

ಡಾ// ರಾಜಕು ಮಾರ
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬಂದ ಧ್ವನಿ
ಯಾವ ರಾಜಕ್ೋಯ ನಾಯಕನ್ಮದುದು ?
ಜ.ಪರಮೋಶವರಪಪಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೋ ರಪಪಿ

ಸದದುರಾಮಯಯ

ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರ...
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ನಿೋವು ಕೋಳಿದ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆದ
ಘಟನೆ ಯಾವ ಚಳಿವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದುದು ?
ಖಿಲಾಪತ್್ ಚಳು ವಳಿ

ಕಾನ್ಮೋ ನ್ಮು ಭಂಗ ಚಳು ವಳಿ

ಅಸ...
c

ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ
ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
c

ನಿೋವು ಕೋಳಿದ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಸಸಯದ
ಕು ರಿತಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ?
ಪುಚಛ ಸಸಯ

ಹಾವಸ ಸಸಯ

ಲೆಗೋಯ ಮಿರ್ನ್ಮಸ್ ಸಸಯ

ಶೈವಲ ಸಸಯ
c

RBI ಕೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ?
ಬೆಂಗಳೋ ರು

ಮು ೦ಬಯಿ

ಕೋೋಲಕತಾ

ದೆಹಲ್
c
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Quiz

449

Published on

ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ...

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
449
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quiz

 1. 1. ಶಾತವಾಹನ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 2. 2. ಕದಂಬ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 3. 3. ಗಂಗ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳ ುು ಗಳು
 4. 4. ಚಾಲು ಕಯ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 5. 5. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂ ಟ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 6. 6. ಹೂಯ್ಸಳ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 7. 7. ವರ್ಧನರ್ಧಾನ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳ ುು ಗಳು
 8. 8. ವಿಜಯ್ನಗರ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಧಾಳು ಗಳು
 9. 9. ವರ್ನವಾಸ್ದ ಅಂತಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ್ರು ವಾಸ್ವಾಗಿದದ ವರ್ನ ಉದ್ಯಾಯನವರ್ನ ನಂದನವರ್ನ ದ್ವೈತ ವರ್ನ ವರ್ಸ್ಂತವರ್ನ
 10. 10. ನೀನು ನಕಕರೂಂದು ರು ಚಿ ನೀನು ಅತತರೂಂದು ರು ಚಿ ಎಂದು ಹಾಡಿದ ಕವಿ___ ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾವಮಿ ಡಿ.ವಿ.ಜ. ದ.ರಾ.ಬೀಂದ್ರೆ ಕು ವೆಂಪು
 11. 11. ರವರ್ರಂಡ್ ಜಾಜ್ರ್ಧಾ ಫರ್ಡಿರ್ಧಾನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ರ ಹಂಡತಿಯ್ ಹಸ್ರೀನು ? ಪಾಲ್ನ್ ಐತ್ ವಿಕೂಟೀರಿಯಾ ಮೀರಿ ಜಾಜ್ರ್ಧಾ ಮೀರಿ ಅಂಟೆೈನೆಟ್
 12. 12. ಘಟನೆಗಳನುನು ಆಧನರಿಸಿ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವರ್ನುನು ನೆೈಜತೆಯ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಲೆೀಪನದ್ೂಂದಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ು ವರ್ ಸ್ವಾಹಿತಯ ಪರೆಕಾರ ಗಿೀತ ಸ್ವಾಹಿತಯ ನಾಟಕ ಸ್ಣ್ಣ ಕತೆ ಲಲ್ತ ಪರೆಬಂಧನ
 13. 13. ಸ್ೂ ಯ್ರ್ಧಾಪಾನ ಕವರ್ನ ಸ್ಂಕಲನ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ? ಕ.ಷ್ರಿೀಫಾ ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾವಮಿ ಬಿ.ಎ.ಸ್ನದಿ ಚಂದರೆಶೀಖರ ಪಾಳಯ
 14. 14. ದಶರಥನ ಆಸ್ವಾಥಾನಕಕ ಬಂದ ಮಹಷಿರ್ಧಾ____ ವರ್ಶಿಷ್ಟ ಅಗಸ್ತಯ ಜಮದಗಿನು ವಿಶಾವಮಿತರೆ
 15. 15. ಕರಿೀಮನಗೆ ಬಂದ ಪರೆಶಸಿತ ___ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರೆಶಸಿತ ಪದಮ ವಿಭೂ ಷ್ಣ್ ಪದಮಭೂ ಷ್ಣ್ ರಾಜಯ ಪರೆಶಸಿತ
 16. 16. ಭಾರತಿೀಯ್ತೆ ಕವಿತೆಯ್ನುನು ಬರದ ಕವಿ ___ ಗೊೀವಿಂದ ಪೈ ಚನನುವಿೀರ ಕಣ್ವಿ ಕ.ಎಸ್್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾವಮಿ ಬಿ.ಟ್.ಲಲ್ತಾನಾಯ್ಕ
 17. 17. ಕನಾರ್ಧಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಿರೆಕಟ್ ಸ್ಂಸ್ಥಾಯ್ ಅಧನಯಕ್ಷರು ಯಾರು ? ಅನಲ ಕು ೦ಬಳೆ ಜಾವರ್ಗಲ್ ಶಿರೆೀನಾಥ ಶಿರೆೀಕಂಠದತತ ಒಡೆಯ್ರು ಬಿರೆಜೀಶ ಪಟೆೀಲ್
 18. 18. The school santiniketan was named by--Sir Henry watton C.F.Andrews Rabindranath Tagore Issac watt
 19. 19. The game of cricket originated in-----Australia Africa England India
 20. 20. The home of the black race is------America Africa England India
 21. 21. 'Work is worship' this poem is written by-P.Lankesh John Keats A.L.Tennyson Rabindranath Tagore
 22. 22. Oliver Twist is a name invented by-----Mr.Humble Mr.Dumble Mr.Jumble Mr.Bumble
 23. 23. Booker's first lesson was -------sweeping one of the schoolrooms Reading one of the lesson Writting the story Singing a poem
 24. 24. 'I had a dove and the sweet dove died' this figures of speech is -----Simile Alliteration Metaphor Synecdoche
 25. 25. Swaminathan gazed at the sum,the part of speech of the word 'sum' is -----An adjective A pronoun A verb A noun
 26. 26. ಗೊೀವಾ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನ ಯಾವರ್ುದು ? ಚಂಡಿಗಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚೆನೆೈ ಪಣ್ಜ
 27. 27. ए.िप.जे. अब्दुल् कलाम का जन्म कहा हुला? शमनाथपुरम ित्रिची रामेश्वरम् हैदराबाद्
 28. 28. प्रत्यॆक यह कौन सा संधिधि है? यण् संधिधि व्रद्धिद्धि संधिधि गुण संधिधि दीर्घ र्घ संधिधि
 29. 29. पुन्यकॊटिटि ने बाघ ् के पास जाकर कहा/ रे खंधिकत शब्द कौन सा कारक िविभक्तिक्ति है ? कतार्घ कम र्घ अपादान संधबेघ
 30. 30. िहन्दीर् सािहत्य के राष्ट्रकिवि कौन है? भक्तविािनप्रसाद िम श तुलसीर् नागाजुर्घन म ैथालीर्शरण गुप्त
 31. 31. 'पीर्ना' इसका िद्वितीर्य प्रेरणाथर्घक िक्रिया है__ िपलाना िपलविाना पीर् िपलॊटना
 32. 32. चंधद्रपाल िसह यादवि किवि का काव्य नाम क्या है? जाधिवि राधिवि म युर म यंधक
 33. 33. '55' को अक्षर म ें क्या कहते है ? पचपन पांधच और पांधच पंधचासीर् पच्चीर्स
 34. 34. ' इलाज ' शब्द का पयार्घयविािच शब्द क्या है? भक्तुल जाना िशक्षा लगन िचिकत्सा
 35. 35. c ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ೀ ದೊಡ್ಡ ಹೊ ವು ಯಾವುದು ? ಲಿಲಿ ರಾಫಲೀಶಿಯಾ ಡೆಫೋೀಡಿಯಲ್ಸ್ ತಾವರೆ ಹೊ ವು
 36. 36. c
 37. 37. c ಒಂದು ಬಿಂದು ವಿನ ಮೊ ಲ್ಕ ಎಳೆಯಬಹು ದಾದ ಸರಳರೆೀಖೆಗಳು ___ ಒಂದೀ ಒಂದು ಅಪರಿಮಿತ ಎರಡ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
 38. 38. c
 39. 39. c ಒಂದು ಸಂಖೆಯ ಅದರ ವಗರ್ಗ ಮತುತಿ ಅದರ ಘನ ಸಮವಾಗಿರು ವ ಸಂಖೆಯ ಯಾವುದು ? 02 03 10 01
 40. 40. c
 41. 41. c Ax(BxC) = (AxB)xC ಇಲಿಲರು ವ ಗು ಣವನುನು ಹೆಸರಿಸಿ ಸಂಕಲ್ನದ ಸಹವತರ್ಗನೀಯ ಗು ಣಾಕಾರದ ಸಂಕಲ್ನದ ಪರಿವತರ್ಗನೀಯ ಗು ಣಾಕಾರದ
 42. 42. c
 43. 43. c ax +c=0 ಈ ಸಮಿೀಕರಣವು ______ 2 ಮಿಶ್ರ ಸಮಿೀಕರಣ ಸರಳ ಸಮಿೀಕರಣ ಶ್ು ದಧ ಸಮಿೀಕರಣ ವಗರ್ಗ ಸಮಿೀಕರಣ
 44. 44. c
 45. 45. c ನಯಮಿತ ಪಂಚಭು ಜಾಕೃತ್ಯ ಕೀಂದರಕೊೀನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟುಟು ? 72 0 45 0 90 0 180 0
 46. 46. c
 47. 47. c a,b ಮತುತಿ c ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಎಷ್ಟುಟು ? 01 a 0 2
 48. 48. c
 49. 49. c n P1 = ______ ಬಿಟ್ಟು ಸಥಳ ತು ೦ಬಿರಿ n! 0 1 n
 50. 50. c
 51. 51. c a ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟುಟು ? 0 1 a 0 2
 52. 52. c ನಮಮರಾಷ್ಟಟ್ರಧ್ವಜದಲಿಲರು ವ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಸಂಕೀತವೀನು ? ತಾಯಗ ಶಾಂತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಗತ್
 53. 53. c
 54. 54. c ಎರೆಹು ಳು ಈ ಕಳಗಿನ ಗುಂಪುಗಳಲಿಲ ಕಂಡ್ು ಬರು ತತಿದ. ಸಂಧಿಪದಗಳು ಸಪಂಜು ಪ್ರಾರಣಿ ವಲ್ಯವಂತು ಗಳು ದು ೦ಡ್ು ಹು ಳು
 55. 55. c
 56. 56. c ಪ್ರೋರೀಟಾನ್ ಗಳನುನು ಕಂಡ್ು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರು ? ರು ದರ್ ಫೋೀಡ್್ರ್ಗ ಜ.ಜ.ಥಾಮಸನ್ ನೀಲ್್ ಬೆೊೀಲ್್ ಮ್ಯಾಯಕಸವಲ್್
 57. 57. c
 58. 58. c ಭಾರತದಲಿಲ AIDS ಮೊಟ್ಟುಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಷ್ಟರ್ಗ ಪತೆತಿಯಾಯಿತು ? 1985 1986 1987 1988
 59. 59. c
 60. 60. c ಸೊ ಕಮದಶ್ರ್ಗಕ ಯಂತರವನುನು ಕಂಡ್ು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರು ? ರಾಬಟ್್ರ್ಗ ಹು ಕ್ ಗೆಲಿಲಿಯೀ ಲೆವಿನ್ ಹಾಕ್ ಜೊೀಸಫ್ ಲಿಸಟುರ್
 61. 61. c
 62. 62. c ಯಾವ ಹಾಮೊೀರ್ಗನ್ ನುನು ವಯಕ್ತಿತವ ಹಾಮೊೀರ್ಗನ್ ಎನುನುವರು ? ಥೈರಾಯಡ್್ ಗರಂಥಿ ಆಡ್ರನಲ್್ ಗರಂಥಿ ಪಿಟ್ೊಯ ಟ್ರಿ ಗರಂಥಿ ಹೆೈಪ್ರೋೀಥೈರಾಯಡ್್ ಗರಂಥಿ
 63. 63. c
 64. 64. c ಬಾಯಕ್ಟ್ರೀಯಾದ ಗಾತರ ಎಷ್ಟುಟು 0.2 to 1.0 m 0.2 to 2.0 m ? 1 to 2m 0.1 to 0.2 m
 65. 65. c
 66. 66. c ಪರತ್ ವಷ್ಟರ್ಗ ಯಾವ ದ್ನದಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ್ದ್ನವನ್ನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸು ತಾತಿರೆ ? ಜನೆವರಿ 22 ಎಪಿರಲ್್ 22 ಮ್ಯಾಚರ್ಗ 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22
 67. 67. c
 68. 68. c ತ್ಮಿಂಗಲ್ ಎಷ್ಟುಟು ಹೃದಯ ಕೊೀಣೆಗಳನುನು ಹೆೊಂದ್ದ? 01 02 03 04
 69. 69. c ಸವರಾಜಯ ನನನು ಜನಮಸಿದಧ ಹಕುಕು ಎಂದು ಘೊೀಷ್ಟಣೆ ಮ್ಯಾಡಿದವರು ಯಾರು ? ಲಾಲಾ ಲ್ಜಪತ ರಾಯ್ ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧ್ರ ತ್ಲ್ಕ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಪ್ರಾಲ್್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
 70. 70. c
 71. 71. c “ಪದಾಮವತ್" ಎಂಬ ಸೊ ಫಿ ಕಾವಯ ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು ? ಅಮಿೀರ್ ಖು ಸೆೊರೀ ಜಯಸಿ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರನ ಮಿನ್ನಾಜ್- ಉದ್-ದ್ನ್-
 72. 72. c
 73. 73. c 'ವೀದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತ್ರು ಗಿ' ಎಂದು ಘೊೀಷ್ಟಣೆ ಮ್ಯಾಡಿದ ಸಮ್ಯಾಜ ಸು ಧಾರಕ ಯಾರು ? ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೀಹನ ರಾಯ್ ಜೊಯೀತ್ ಬಾ ಫುಲೆ ಸಾವಮಿ ವಿವೀಕಾನಂದ ಸಾವಮಿ ದಯಾನಂದ
 74. 74. c
 75. 75. c ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಯನುನು ಕರೆಯುತೆತೇವ? ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೆಸಪ್ಟೋೇಮಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ ನಾಗರಿಕತೆ ಚೇನಾ ನಾಗರಿಕತೆ
 76. 76. c
 77. 77. c ಸಾಹಿತ್ಯ,ಕಲ,ವಿಜ್ಷಾಷಾನ ಮು ೦ತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 12 ಸದಸಯರನುನು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡು ವುದು ಯಾವ ಸದನಕ್ಕ? ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋೇಕಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನಪ್ರಿಷ್ತ್ುತ
 78. 78. c
 79. 79. c ಕಾಫ,ಚಹಾ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪ್ಯು ಕತವಾದ ಹಾಗೋ ಗಟ್ಟಯಾದಾಗ ಇಟ್ಟಗೆಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಪಡು ವ ಮಣುಣು ಯಾವುದು ? ಕಪ್ುಪ ಮಣುಣು ಮೆಕಕಲು ಮಣುಣು ಲ್ಯಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣುಣು ಕ್ಂಪ್ು ಮಣುನು
 80. 80. c
 81. 81. c ಸು ೦ದರಿ ಮರಗಳು ಯಾವ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರು ತ್ತವ ? ಸಮಭಾಜ್ಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಶೇತ್ ಖಂಡಾಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾನೋಸೂ ನ್ ಪ್ರದೇಶ ಉಷ್ಣು ಮರಭೋ ಮಿ
 82. 82. c
 83. 83. c ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬೆೇಸಾಯ ಪ್ದಧತಿಯನುನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ ರೋ ಢಿಗೆ ತ್ರಲ್ಯಾಗಿದ ? ಹರಿಯಾಣ ಕನಾರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ಂಜ್ಷಾಬ
 84. 84. c
 85. 85. c ರಾಜ್ಯಶಾಸತ್ರವನುನು ಕು ರಿತ್ ಅರಿಸಾಟಟಲ್ ನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ? ಪಾಲ್ಟ್ಕಸೂ ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಶರ್ನಾಶಾಸತ್ರ ರಾಜ್ನೇತಿ
 86. 86. c ಅಕಕಮಹಾದೇವಿ ಯ ಕಾವಯನಾಮ ಯಾವುದು ? ಗು ಹೆೇಶವಾರ ಕೋ ಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಕಪಿಲಸಿದಧ ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ು ಚೆನನುಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ು ೯ನ
 87. 87. c
 88. 88. c 'ಈಡನ್ ಗಾಡರ್ನಾನ್' ಕ್ರೇಡಾಂಗಣ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದ ? ಕ್ೋೇಲಕತಾ ಬೆಂಗಳೋ ರು ಮು ೦ಬೆೈ ಚೆನೈ
 89. 89. c
 90. 90. c ಏಶಯನ್ ಕ್ರೇಡೆಗಳನುನು ಪಾರರಂಭ ಮಾಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ? ಚೇನಾ ಭಾರತ್ ಜ್ಪಾನ ಶರೇಲಂಕಾ
 91. 91. c ಇತಿತೇಚಗೆ ಆಡರ್ನಾರ್ ಆಫ್ ಆಸಟ್ರೇಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸಿತ ಯಾವ ಕ್ರೇಡಾಪ್ಟು ವಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ? ಸು ನೇಲ ಗವಾಸಕರ್ ಸಿಟೇವ್ ವಾ ಅಲನ್ ಬಾಡರ್ನಾರ್ ಸಚನ್ ತೆಂಡೋ ಲಕರ್
 92. 92. c
 93. 93. c ಇತಿತೇಚಗೆ ಕನಾರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರ್ನಾರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿೇವಮಾನವ ಸಾಧ್ನಾ ಪ್ರಶಸಿತ ಯಾರಿಗೆ ನೇಡಿತ್ು ? ಸಿ.ಎಂ.ಕು ರಣಿ ಶರೇಧ್ರ ಸವನೋ ರ ಸಾಬೋ ಗಾಣಿಗೆೇರ ಸವಿತಾ ಗೌಡರ
 94. 94. c
 95. 95. c ವಿಶವಾನಾಥಶನ್ ಆನಂದ್ ಯಾವ ಕ್ರೇಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನು ? ಬ್ಲ್ಯಡಸೂರ್ನಾ ಚೆಸ್ ಟನಸ್ ಫುಟಬಾಲ್
 96. 96. c
 97. 97. c ಪೌರಢಶಾಲ್ಯಾ ಬಾಲಕರ ಜ್ಷಾವಲ್ನ್ ನ ತ್ೋ ಕ ಎಷ್ುಟ ? 750 gram 800 gram 700 gram 850 gram
 98. 98. c
 99. 99. c ಕ್ರೇಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂತ್ಕಥೆ ಎನಸಿರು ವ ಜ್ಷಾಗತಿಕ ತಾರೆ ಡಿಯಾಗೆೋೇ ಮರಡೆೋೇನಾ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ? ಫು ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಸಕಟ ಬಾಲ್ ಕ್ರಕ್ೇಟ ಟನಸ್
 100. 100. c
 101. 101. c 2012ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕಸೂ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕ ಕು ಸಿತಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ದಕ ತ್ಂದು ಕ್ೋಟಟ ಕ್ರೇಡಾಪ್ಟು ಯಾರು ? ದಾರಾಸಿಂಗ್ ಸು ಶೇಲ ಕು ಮಾರ ಮಿಲ್ಯಾಕ ಸಿಂಗ್ ಸು ರೆೇಶ ಕುಮಾರ
 102. 102. c ರೆೇಡಿಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರು ? ಗರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಜ.ಎಲ್.ಬ್ಯಡರ್ನಾ ಮಾಕ್ೋೇರ್ನಾನ ರೆೋೇಂಟಜನ್
 103. 103. c
 104. 104. c ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಜ್ನಕ ಹು ಟ್ಟದ ವಷ್ರ್ನಾ ಯಾವುದು ? 1863 1883 1873 1893
 105. 105. c
 106. 106. c ಕ್ೇಬೆೋೇಡ್ರ್ನಾ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ನಾನವಾರ್ನಾಹಕ ಕ್ೇಗಳು ಎಷ್ುಟ ಇರು ತ್ತವ ? 11 14 13 12
 107. 107. c
 108. 108. c RAM ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. Read Access Memory ● Read Accute Memory Ramdom Access Memory ● Ramdom Actual Memory
 109. 109. c
 110. 110. c @,#,$,% &,*ಈ ಕ್ೇಗಳ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ೇಗಳೆಂದು ಕರೆಯು ತಾತರೆ ? ಕಾಯರ್ನಾನವಾರ್ನಾಹಕ ಕ್ೇಗಳು ವಿಶೇಷ್ ಕ್ೇಗಳು ಲಕಾಕಚ್ಚಾರದ ಕ್ೇಗಳು ಯಾವು ದೋ ಅಲಲಿ
 111. 111. c
 112. 112. c LAN ವಿಸತರಿಸಿ. Load Area Network Lan Access Network Local Area Network Landline Area network
 113. 113. c
 114. 114. c ಒಂದು ಚತ್ರದ ಬಣಣುವನುನು ಗು ರು ತಿಸಲು ಯಾವ ಸಲಕರಣೆಯನುನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸು ತಾತರೆ ? Colour box Pick colour with tool Tool box Pick colour box
 115. 115. c
 116. 116. c WWW ವಿಸತರಿಸಿ. World wild wrestling World wide window World wide web World worst wind
 117. 117. c
 118. 118. c ಒಂದು GB ಎಂದರೆ ಎಷ್ುಟ MB ಗಳು ? 1030 MB 1024 MB 990 MB 1010 MB
 119. 119. c ಪಿರಯದಶರ್ನಾನ ಎಂದು ಯಾರನುನು ಕರೆಯು ತಾತರೆ ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋೇನಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಸು ಬಬಲಕಮಾ ಸು ಷ್ಮಾಮಾ ಸವಾರಾಜ್್
 120. 120. c
 121. 121. c
 122. 122. c ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಭಾರತ್ದ ಬಾಕ್ಸೂಂಗ್ ತಾರೆಯನುನು ಗು ರು ತಿಸಿ. ಸೈನಾ ನಹವಾಲ್ ಮೆೇರಿ ಕ್ೋೇಮ್ ಕಣರ್ನಾಂ ಮಲಲಿೇಶವಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಪಾರಮಾಣಿಕ್
 123. 123. c
 124. 124. c ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಖ್ಯಾಯತ್ ರಾಜ್ಕ್ೇಯ ಧ್ು ರಿೇಣ ಯಾರು ? ಪಿ.ಚದಂಬರಂ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕೃಷ್ಣು ರಾಮೆೇಶವಾರ ಠಾಕೋ ರ್ ಪ್ರಣಬ್ ಮು ಖಜಿರ್ನಾ
 125. 125. c
 126. 126. c ಈ ಚತ್ರದಲ್ಲಿರು ವರು ಖ್ಯಾಯತ್ ಕವಿ,ನಾಟಕಕಾರ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಇವರನುನು ಗು ರು ತಿಸಿ. ಗೆೋೇವಿಂದ ಪೈ ಚಂದರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಚಂದರಶೇಖರ ಪಾಟ್ೇಲ ಪಾಟ್ೇಲ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ
 127. 127. c
 128. 128. c ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವವರು ಭಾರತ್ದ ಉದಯೋನ್ಮುಮುಖ ಕ್ರೋಡಾಪಟು ಇವರನ್ಮುನು ಗು ರು ತಿಸ. ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾರ್ಜಾ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾಜ್ರ್ಜಾ ಪ.ಟ.ಉಷಾ
 129. 129. c
 130. 130. c ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವುದನ್ಮುನು ಗು ರು ತಿಸ. ಸಸಯ ಜೋವಕೋೋಶ ಪ್ರಾರಣಿ ಜೋವಕೋೋಶ ಕೋೋಶ ಕೋಂದರ HIV ವೈರಸ್
 131. 131. c
 132. 132. c ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ? ಪರಂಟರ್ ಹಾಡ್ರ್ಜಾ ಡಿಸಕ್ ಸಾಕಯನ್ಮರ್ ಸ.ಪ.ಯು .
 133. 133. c
 134. 134. c ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರು ವುದು ಪ್ರಾರಚಿೋನ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಒಂದು ಸಾಮುರಕ ಇದು ಯಾವುದು ? ಜಗುಗು ರಾತ್್ ಪರಾಮಿರ್ಡ್ ಸಪಿಂಕಸ್ ಹಾಯಂಗಿಂಗ್ ಗಾಡರ್ಜಾನ್ಮ್
 135. 135. c
 136. 136. c
 137. 137. c ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x = ಎಷ್ಟುಟು ಕೋೋನ್ಮ ? 90 120 60 180
 138. 138. c ಭಾರತ್ದ ಕೋೋಗಿಲೆ ಎಂಬ ಬಿರು ದು ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ುತು ? ಲತಾ ಮಾಂಗೆೋಸಕರ್ ಸರೋೋಜನಿ ನಾಯುಡು ಎಮ್.ಎಸ್.ಸು ಬಬಲಕಮು ಗಂಗೋ ಬಾಯಿ ಹಾನ್ಮಗಲ್
 139. 139. c
 140. 140. c ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಅಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆದ ಚು ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಯಾದವರು ? ಮಿರ್ಟ್ ರೋೋಮಿರ್ನು ಜಾಜ್ರ್ಜಾ ಬು ಷ್ಟ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಟೋೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ಮ್
 141. 141. c
 142. 142. c ಕನಾರ್ಜಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಾನ್ಮಪದ ವಿಶವವಿದ್ಯಾಯಲಯ ಯಾವ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ? ಹಾವೋರಿ ಧಾರವಾಡ ಮಂಗಳೋ ರ ಬೆಂಗಳೋ ರ
 143. 143. c
 144. 144. c ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಯಾವ ಗರಹದ ಸಂಶೋೋದನೆಗಾಗಿ NASA ದವರು 'ಕೋಯ ಯಾರ್ಜಾಸಟ' ಎಂಬ ಉಪಗರಹ ಹಾರಿಬಿಟಟುರು ? ಭೋ ಮಿರ್ ಮಂಗಳ ಗು ರು ಶು ಕರ
 145. 145. c
 146. 146. c ಭಾರತ್ದ ಸಮು ದರ ತಿೋರಕಕ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಇತಿತುೋಚಿನ್ಮ ಚಂಡಮಾರು ತ್ದ ಹೆಸರೋನ್ಮು ? ಕತಿರೋನಾ ಸಾಯಂಡಿ ನಿೋಲಂ ಟಾನೆರ್ಜಾಡೆೋೋ
 147. 147. c
 148. 148. c ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆಯು ವ ೭೯ನೆೋ ಕನ್ಮನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮುೋಳನ್ಮ ನ್ಮಡೆಯುವ ಸಥಳ ಯಾವುದು ? ಬಾಗಲಕೋೋಟ ಹಾಸನ್ಮ ಗೌರಿ ಬಿದನ್ಮೋ ರು ಬಿಜಾಪುರ
 149. 149. c
 150. 150. c ಇತಿತುೋಚಿಗೆ ಕನಾರ್ಜಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಹೆೋಸ ತಾಲೋ ಕು ಯಾವುದು ? ರಾಮನ್ಮಗರ ಚಿಕಕಬಳ್ಳಾಳಾಪುರ ಕ್ತ್ೋತು ರು ಯಾದಗಿರಿ
 151. 151. c
 152. 152. c ಅಥಶರ್ಜಾಶಾಸತ್ರಕಾಕಗಿ ನೆೋಬೆಲ್ ಪ್ರಾರಿತೆೋೋಷ್ಟಕ ಪಡೆದ ಭಾರತಿೋಯ ಯಾರು ? ಸರ್.ಸ.ವಿ.ರಾಮನ್ಮ್ ಹರಗೆೋೋವಿಂದ ಖೋೋರಾನಾ ಅಮತ್ಯರ್ಜಾ ಸೋನ್ಮ್ ಜ.ಸ.ಭೋೋಸ್
 153. 153. c
 154. 154. c ವಿಶವ ಮಹಿಳ್ಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ಮುನು ಯಾವ ದಿನ್ಮ ಆಚರಿಸಲಾಗು ತ್ತುದೆ? ಮಾಚರ್ಜಾ 8 ಮಾಚರ್ಜಾ 23 ಗ ಜನೆವರಿ 10 ಸಪಟುಂಬರ್ 8
 155. 155. c
 156. 156. c ಭರಷಾಟುಚಾರದ ವಿರು ದಧ ಇರು ವ ಶಾಸನ್ಮ ಯಾವುದು ? ಕಾಫಿಪೂೋಸಾ ಅಗ್ ಮಾಕ್ರ್ಜಾ ಗ ಲೆೋೋಕಾಯು ಕತು ಆಯ್.ಎಸ್.ಆಯ್.
 157. 157. c
 158. 158. c
 159. 159. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 160. 160. c ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು ಚಟಜರ್ಜಾಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯುದು ಕೋಳಳಾಲಾಗಿದೆ ? ಗಿೋತಾಂಜಲ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಮಂದ ಮಠ ದೆೋಶ ಭಕತು
 161. 161. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 162. 162. c ಈ ಶೋಲಿೋಕವನ್ಮುನು ಯಾವ ಚಲನ್ಮಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯುದು ಕೋಳಳಾಲಾಗಿದೆ ? ಹು ಲ್ ಹಾಲ್ನ್ಮ ಮೋವು ಬಬುರ ವಾಹನ್ಮ ಕವಿರತ್ನು ಕಾಳಿದ್ಯಾಸ ಬೆೋಡರ ಕಣನುಪಪಿ
 163. 163. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 164. 164. c ಕನ್ಮನುಡ ನಾಡು ನ್ಮು ಡಿಯ ಕು ರಿತಾದ ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು ಬರದ ಕವಿ ಯಾರು ? ಕ.ಎಸ್.ನ್ಮರಸಂಹಸಾವಮಿರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಕಕ್ರ್ಜಾ ಕ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮುದ್ ಜ.ಎಸ್.ಶಿವರು ದರಪಪಿ
 165. 165. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 166. 166. c ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ವಿೋರ ವನಿತೆಯ ಕು ರಿತ್ದುದು ? ರಾಣಿ ಚೆನ್ಮನುಮಮು ರಾಣಿ ಲಕಮುೋಬಾಯಿ ರಾಣಿ ಅಬಬಕಕ ದೆೋವಿ ಒನ್ಮಕ ಒಬವವ
 167. 167. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 168. 168. c ಈ ಹಾಡನ್ಮುನು ಹಾಡಿದ ಹಿನೆನುಲೆ ಗಾಯಕ ಯಾರು ? ಸ.ಅಶವಥಶ ಎಸ್.ಪ.ಬಾಲಸು ಬರಮಣಯಂ ರಾಜೋಶ ಡಾ// ರಾಜಕು ಮಾರ
 169. 169. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 170. 170. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬಂದ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ರಾಜಕ್ೋಯ ನಾಯಕನ್ಮದುದು ? ಜ.ಪರಮೋಶವರಪಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೋ ರಪಪಿ ಸದದುರಾಮಯಯ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್
 171. 171. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 172. 172. c ನಿೋವು ಕೋಳಿದ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೆದ ಘಟನೆ ಯಾವ ಚಳಿವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದುದು ? ಖಿಲಾಪತ್್ ಚಳು ವಳಿ ಕಾನ್ಮೋ ನ್ಮು ಭಂಗ ಚಳು ವಳಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳು ವಳಿ ಕ್ವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳು ವಳಿ
 173. 173. c ಈ ಆಡಿಯೋ ಗಮನ್ಮವಿಟುಟು ಕೋಳಿ ಹಾಗೋ ಪರಶನುಗೆ ಉತ್ತುರಿಸ.
 174. 174. c ನಿೋವು ಕೋಳಿದ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಸಯದ ಕು ರಿತಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ? ಪುಚಛ ಸಸಯ ಹಾವಸ ಸಸಯ ಲೆಗೋಯ ಮಿರ್ನ್ಮಸ್ ಸಸಯ ಶೈವಲ ಸಸಯ
 175. 175. c RBI ಕೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ? ಬೆಂಗಳೋ ರು ಮು ೦ಬಯಿ ಕೋೋಲಕತಾ ದೆಹಲ್
 176. 176. c
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×