EMSS / M&P Management & Advies brochure

489 views

Published on

Ruud van der Poel: "WIJ ADVISEREN NIET ALLÉÉN, ... WIJ LOSSEN OOK OP"!
Het beheren en beleggen van vermogen, het oprichten en verwerven van-, het deelnemen in-, het samenwerken met- en het voeren van de directie over andere ondernemingen, interim management, insolventie- , doorstart- en startup projecten, crisis management, damage control, alsmede het (doen) financieren - ook door middel van het stellen van zekerheden - van andere ondernemingen, met name van die waarmee een vennootschap in een groep is verbonden; het verwerven,het beschermen, het in franchise of in licentie geven, het onderhouden respectievelijk vervreemden van intellectuele eigendomsrechten,te weten auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, modellenrechten en rechten op de handelsnaam.

M&P Industries is geassocieerd met European Management & Sales Services (E.M.S.S.)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EMSS / M&P Management & Advies brochure

 1. 1. E.M.S.S. / M&P Industries B.V. Organisatie Advies en Interim ManagementInterim management is in ons land een relatief nieuw fenomeen, dat sinds beginjaren negentig zijn intrede maakte. Er bestaat nog altijd verwarring rond de takenvan de interim manager. Hij is niet alleen de crisismanager die van bedrijf tot bedrijfsnelt om brandjes te blussen. Het takenpakket van de interim manager is gevoeliguitgebreid. Ondernemingen schakelen een interim manager in om een afwezigeleidinggevende te vervangen, veranderingen in goede banen te leiden, projecten tecoördineren of nieuwe activiteiten op te starten. E.M.S.S. is in 1989 opgericht en M&P Industries in 1996 door Ruudvan der Poel met als doelstelling een bedrijfskundig en commercieelorganisatorisch adviesbureau op het gebied van management, interim-management, veranderingsmanagement, insolventie-, doorstart- en startupprojecten, strategie, directievoering, crisis management, damage control,sales & marketing, implementatie, arbeidsbemiddeling, alsmede hetverstrekken van adviezen in de meest ruime zin.Ruud van der Poel heeft meer dan 20 jaar ervaring als organisatie adviseur,heeft interim directie gevoerd over meerdere ondernemingen en kan bogen opzeer ruime ervaring als insolventie specialist.
 2. 2. Persoonlijkheid doorslaggevendEen interim manager moet over heel wat competenties beschikken. In de eersteplaats heeft hij een brede managementervaring en bezit sterke communicatieve enanalytische vaardigheden om de problemen te herkennen en op te lossen.Resultaatgerichtheid en draadkracht zijn essentiële eigenschappen voor een interimmanager. Naast de technische vaardigheden, speelt de persoonlijkheid van demanager een belangrijke rol. Hij moet het vertrouwen opwekken, zich snel kunnenaanpassen aan de bedrijfscultuur, zich afzijdig houden van de politieke spelletjes inhet bedrijf en ervoor zorgen dat hij op termijn overbodig wordt. "Omdat je eenbuitenstaander bent, kun je je neutraal opstellen", zegt Ruud van der Poel. "Je kunt metvreemde ogen naar de onderneming kijken en afstand nemen. Iemand van buitenaf isvaak ook veel geloofwaardiger.Aangezien de interim manager geen onderdeel is van de machtsstructuren in het bedrijf,is hij ook bestand tegen allerlei interne spelletjes". Van der Poel vindt ook hetinlevingsvermogen van de interim manager belangrijk. "Hij moet zich kunnen inlevenin de bedrijfscultuur en de medewerkers", zegt hij. "De interim manager moet het bedrijfaanvoelen, en dat kan al binnen de eerste 24 uur. Ik weet meestal al op de eerste dag hoede vork aan de steel zit". Ruud van der Poel zou de persoonlijkheid van de interimmanager boven de technische vaardigheden willen plaatsen. "Het is immers zo belangrijkom het vertrouwen op te wekken en jezelf aanvaardbaar te maken. Op die manier weet jedat de medewerkers je zullen volgen", legt Van der Poel uit. "De werknemers mogen deinterim manager niet als een bedreiging zien, die de functie van een andere komtinnemen".
 3. 3. Interim management is tijdelijkDe lengte van een interim opdracht hangt af van het probleem waarmee het bedrijfgeconfronteerd wordt en de soort onderneming. De interim managers kunnen zelfinschatten hoe lang de opdracht zal duren. Bestaat er geen gevaar dat de interimmanager langer dan nodig in het bedrijf blijft? Ruud van der Poel denkt van niet. "Deopdracht mag zeker niet te lang duren," zegt hij. "Je mag geen onderdeel van het meubilairworden. Het is trouwens de taak van de manager om zich na een bepaalde tijd overbodig temaken. Hij moet ervoor zorgen dat alle veranderingsprocessen verankerd zitten in hetbedrijf, dat de opvolger voldoende ingewerkt is en dat de kennis van de interim managerovergedragen is aan de medewerkers in het bedrijf”. “De ware interim manager is eenbruggenbouwer(!) voor de aandeelhouders, directie en personeel gericht opbedrijfscontinuïteit”, zo stelt Ruud van der Poel.Zoals de naam het zegt, interim management is tijdelijk. De meeste interimmanagers beschouwen de opdracht dan ook niet als een opstap naar een vastebaan. Toch zijn er bedrijven die interim management als een manier zien omgoedkoop hogere kaderfuncties te rekruteren. De sector van interim managementstaat eerder weigerachtig tegenover deze trend. "Een interim manager oefent deze jobuit omwille van de korte, tijdelijke opdrachten en de variatie in de job," legt Van der Poeluit. Zelf heeft hij nooit overwogen om de interim opdracht in te ruilen voor een vastebaan bij de opdrachtgever. Toch is de verleiding vaak groot, zowel voor de interimmanager als de opdrachtgever, om dit als een springplank te zien naar een vastefunctie. Dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Uit studies blijkt dat de overstap inacht op de tien gevallen mislukt. Volgens waarnemers is dat ook meer dan normaal.De interim manager is voor een bepaald doel aangetrokken. Hij heeft een heelandere functie en positie in de onderneming dan wanneer hij er als permanentemanager zou werken. Door de tijdelijkheid van de opdracht kan de interim managerbijvoorbeeld drastische beslissingen nemen. Als voltijds medewerker is datwaarschijnlijk minder het geval, waardoor spanningen kunnen ontstaan.
 4. 4. Veranderingen: …het werkterrein van E.M.S.S. / M&P Industries B.V.Als er één gezegde van toepassing is op deze tijd is het wel: "Slechts één ding iszeker, nl. dat er niets zeker is!" Alles verandert voortdurend. Markten, doelgroepen,concurrentie, distributie, technische en commerciële knowhow, om er slechts enkelete noemen.Alleen de organisatie, die deze veranderingen niet als een bedreiging ziet, maar juistals kans, is in staat in onze wereld een toekomst voor zichzelf te veroveren.Informatietechnologie en haar innovatieve mogelijkheden kunnen een essentiëlebijdrage leveren aan de processen om op deze veranderingen bedrijfsmatig teanticiperen.E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. richt zich met name op het samen met debedrijfsleiding tot stand brengen van grootschalige technische en/of organisatorischeveranderingen met als uiteindelijk primair doel rendementsverbetering.
 5. 5. DienstenE.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. biedt bedrijven en organisaties de helpendehand bij veranderingsprocessen: van probleemanalyse tot implementatie vanoplossingen, van specialisatie tot generiek.WerkwijzeE.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. gaat niet zomaar aan de slag voor haaropdrachtgevers, noch voor haar stakeholders. Juist door haar zorgvuldige aanpak,die gevolgd wordt om voor een opdracht de juiste methodiek in te kunnen zetten,heeft het bedrijf E.M.S.S. zich sinds haar oprichting in 1989 zo succesvol kunnenontwikkelen.Open communicatie met opdrachtgevers over hun verwachtingen en onzemogelijkheden zijn ons visitekaartje.
 6. 6. BedrijfsprofielE.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. heeft door de diversiteit aan opdrachten eenbrede oriëntatie verkregen op wat er zoal komt kijken om veranderingen succesvolvertaald te zien worden in kansen voor haar opdrachtgevers.De ene opdrachtgever is de ander niet, bedrijfstakken verschillen sterk naar cultuur,de personeelssamenstelling is nergens gemiddeld. Voor succesvolle transformatiesis het noodzaak zich grondig te verdiepen in de karakteristieken van deopdrachtgevers, de stakeholders en hun belangen en hiermede rekening te houden.Vandaar dat wij stellen, dat onze visie op veranderen en de wijze van insteek vaninterim management in hoge mate bijdraagt aan de successen, die opdrachtgeversdoor de inzet van E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. behalen.
 7. 7. E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V.Tijdelijke specialisten ontwikkelen organisaties naar doelen en helpen u bij hetaanpassen aan veranderende omstandigheden. Specialisten die projecten,afdelingen en mensen kunnen managen, maar die ook kunnen coachen, en trainen.Interim management door concrete oplossingen aan te dragen en te implementeren,en operationele en strategische taken uit te voeren.E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. is een professionele dienstverlener op het gebiedvan interim-management in de meest brede zin van het woord.E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. richt zich zowel op kleine, middelgrote en groteondernemingen.Ruud van der Poel heeft met E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. zijn sporen reedsverdiend bij tal van organisaties. Vanuit E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. hebbenopdrachtgevers bovendien een uitgebreid kennisnetwerk tot beschikking.Steeds vaker doen zich situaties voor waarin bedrijven tijdelijk extra kennis enervaring willen inhuren. De aard van die situaties blijkt aan verandering onderhevig.Interim-management heeft zich daardoor ontwikkeld van bijna uitsluitendcrisismanagement (het oplossen van problemen) tot breed veranderings-management (het voorkomen van problemen).
 8. 8. Aanleidingen voor het inschakelen van onze diensten:  acute crisissituaties;  efficiencyoperaties;  outsourcing;  fusies;  overnames;  concurrentiedruk;  speciale projecten;  organisatieveranderingen.We onderscheiden vijf categorieën interim-management:  overbruggingsmanagement;  projectmanagement;  crisismanagement;  deskundigheidsmanagement;  veranderingsmanagement.
 9. 9. Interim-management kenmerkt zich door:  het niveau van de opdracht (topmanagement in eindverantwoordelijke functies);  de aard van de managementverantwoordelijkheden en -bevoegdheden;  het doorvoeren van structurele, strategische veranderingen;  het tijdelijke karakter;  de kennis, kunde en ervaring rond veranderingsprocessen;  het grote probleemoplossende vermogen van de interim-manager.Als u E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. inschakelt voor interim-management, danstaan transparantie en duidelijkheid voorop. Zo maakt E.M.S.S. / M&P INDUSTRIESB.V. onder meer heldere afspraken met u over:  de inhoud en de omvang van de opdracht;  de beoogde resultaten van de opdracht;  de bepaling van (het deel van) de organisatie waaraan de interim-manager leiding moet geven;  de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interim-manager;  de bepaling van degene(n) aan wie de interim-manager moet rapporteren;  een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;  een kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;  de periodieke rapportering door de interim-manager over het verloop van de opdracht;  de beëindiging van de opdracht.E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. voert complexe veranderingsopdrachten uit opbestuurders en senior management niveau in binnen- en buitenland. Wij bieden eensnelle inzet van hooggekwalificeerd interim management met meerjarigemanagementervaring in het bedrijfsleven, de overheid en non profit sector.Daadkracht, gedegen kwaliteit en blijvend resultaat staan centraal bij deopdrachtuitvoering. De opdrachtgever kan terugvallen op de ervaring van E.M.S.S. /M&P INDUSTRIES B.V.
 10. 10. (H)erkenning door de marktIedere opdrachtgever heeft recht op een kwalitatief goede interim-manager.E.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V. maakt zich daar ook hard voor. Zo zijn er velecontacten met collega interim-managementbureaus, advocaten, accountants en deopdrachtgevers. Deze profilering leidt er toe dat de markt het onderscheid tussenE.M.S.S. / M&P INDUSTRIES B.V.. en een gewone interim-manager, herkent, maarveel belangrijker, ook erkent. Géén ballon die zomaar lek geprikt kan worden(!)Voor meer informatie kunt u mij altijd direct mobiel bellen, …wel zo persoonlijk engemakkelijk…

×