Ps dsk prasekolah kssr
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ps dsk prasekolah kssr

on

 • 543 views

 

Statistics

Views

Total Views
543
Views on SlideShare
542
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 1

http://bba3012.1bestarinet.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ps dsk prasekolah kssr Ps dsk prasekolah kssr Presentation Transcript

 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT ii
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKANDUNGAN muka suratFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vKATA PENGANTAR viMATLAMAT DAN OBJEKTIF 1FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM 2STANDARD KANDUGAN KURIKULUM 7REKABENTUK KURIKULUM 15PERUNTUKAN MASA 16STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 21STANDARD PENTAKSIRAN 24STANDARD DOMAIN KREATIVITI 26ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD 28KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG 31TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA 33TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA INGGERIS 45TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA CINA 53TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA TAMIL 65TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM 75 iii
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULITTUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL 83TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI 91TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN 97KESIHATANTUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - KREATIVITI 109TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK 117TUNJANG KEMANUSIAAN 135BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA 145LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU 229PANEL PENGGUBAL 237 iv
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. v
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKATA PENGANTARPerkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema,kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Melalui asuhan pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Kriteria pemilihan aktivitidan pendidikan yang sesuai, minda kanak-kanak ini dapat memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkandirangsangkan, sikap dan emosi yang positif dapat dibina, serta (enriching),penglibatan aktif (engaging), selamat (safe) dankreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Berpandu kepada asas menyeronokkan (fun).ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alampersekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Hasil kajian jangka Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teoripanjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebihmemberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yangPada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasamenunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulumawal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Prasekolah Kebangsaan 2003.Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996, prasekolah telah Dalam usaha menyediakan KSPK, pelbagai pihak telah dilibatkandimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada seperti guru, pensyarah, pegawai dari Kementerian Pelajaran,tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatandilaksanakan. Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Institusi Pengajian TinggiPrasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Kerajaan dan Swasta, Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) danStandard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan tadika swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikandilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunankerajaan. Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskanstandard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yangakan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah.Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikankesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) berlaku. (DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG) PengarahKSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian Bahagian Pembangunan Kurikulumdengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak- Kementerian Pelajaran Malaysiakanak. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri 2010
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanMATLAMAT xii. Mengamalkan nilai murni. xiii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharianPendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi untuk murid beragama Islam.kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasamenyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupanintelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, harian.menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran prosesbermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam sains asas.keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalamkanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah.dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di xvii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatifsekolah rendah kelak. dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xviii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika xix. Menghargai keindahan alam dan warisan budayaOBJEKTIFKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakanpeluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahununtuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial,intelek dan rohani seperti berikut: i. Membina kecergasan badan. ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. iv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. v. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. vi. Mempunyai kematangan emosi.vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.viii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. ix. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. x. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. xi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.Pendahuluan 1
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFOKUSPendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakanpeluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepadakanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus utamaadalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa, bahasakanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan Malaysia, bahasa Inggeris, bahasamenggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran Cina dan bahasa Tamil.bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajarankontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utamayang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran KEROHANIAN, SIKAP SAINS & TEKNOLOGIperlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan Pendekatan Inkuiri, pengetahuan & NILAImengambil kira perbezaan antara individu. Melalui proses sains, kemahiran saintifik dan Amalan agama dan sikap saintifik kepercayaan, sikap & nilaipengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh Pengetahuan dan kemahirankonsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka matematik, penyelesaian masalah. INSANmeneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. ICT. SEIMBANGORGANISASI KURIKULUM KEMANUSIAAN PERKEMBANGAN Ilmu dan amalan FIZIKAL & ESTETIKA kemasyarakatan & alamKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara & kesihatan untuk kesejahteraan globalmemberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard diri KETRAMPILAN DIRI Penghayatan semangatpembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak- Pemupukan daya imaginasi, Pemupukan kepimpinan dan patriotisme & perpaduankanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan kreativiti, bakat dan apresiasi sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulumdan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiranasas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut:Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Sainsdan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika sertaPerkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Untuk tujuan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolahkesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah samadengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah.Pendahuluan 2
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Komunikasi dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan BahasaInggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Pendidikan MoralBahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolahyang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa muridFokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melaluiSeni Bahasa. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yangmendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standardkemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaanperingkat perkembangan kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih,kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan,kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan,sajak. toleransi, berdikari dan berdisiplin.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan SosioemosiTunjang Kerohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islamdan pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembanganberagama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalahdipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosiPendidikan Islam merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positifPendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanakSyahadah. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapimelakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat,Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangmasa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, lain.huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendekdan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan IslamPendahuluan 3
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan KreativitiTunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzikPerkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankanPerkembangan Kreativiti proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalamPerkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan aktiviti kreativiti.Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif danmenguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal danadalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Apresiasi senimelakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan jugamenulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran sertamemainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. hasil kerja orang lain.Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untukmeningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awalkordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan ataudirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, objek improvisasi, dan apresiasi muzik.menyambut objek, membaling objek serta postur yang betulsemasa duduk. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon,Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan menari dan membuat gerakan secara kreatif.penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran danpemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkanmemanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektiflazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatifmemberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik danmempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga lain-lain.menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkinmenyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri merekatermasuk langkah menjaga kehormatan diri.Pendahuluan 4
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajariMatematik pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yangTunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal menyeronokkan.matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok danpenggunaan ICT. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukanAwal Sains tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untukmeneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan Tunjang Kemanusiaanperalatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yangpositif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanakSemasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahamiseperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alampiawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawabPenerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan, diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberihaiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaummagnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi,cuaca). Tunjang ini lebih di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaanmementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pelbagai kaum ini.pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangandan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini bolehAwal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakanobjek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberipeluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep Modul Asas dan Modul Bertemapenghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untukmeningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema.Awal Matematik Modul AsasAwal Matematik membekalkan pengalaman awal matematikkepada murid prasekolah. Pengalaman ini termasuk konsep Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina), BahasaPendahuluan 5
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil), Pendidikan saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalahIslam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar. Perayaan Hari Raya, Kemerdekaan Negara, Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam HidupanSecara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi adalah Haiwan dan Tumbuhan. Contoh tema yang boleh dibinaawal 4M (membaca, menulis, mengira, menaakul). Modul teras juga untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yangmerangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca.yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragamaIslam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagaimodul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu Aktiviti rutinkhas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggapsebagai modul teras asas. Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi,Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat.Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masadaripada waktu prasekolah, tetapi pada akhir tahun, peratus masa prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemuaini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.kemahiran asas 4 M.Modul BertemaPengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakanmelalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. ModulBertema menyepadukan kesemua tunjang dalam KurikulumPrasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moraldan matematik. Pada awal tahun, modul teras tema mengambilmasa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun,peratus masa perlu dinaikkan.Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluanmurid, keperluan setempat dan keperluan semasa.Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibinaberdasarkan kategori berikut: Diri saya, Negara saya, AlamHidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang bolehdibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, KeluargaPendahuluan 6
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD KANDUNGAN Jadual 2: Standard Kandungan Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Inggeris untuk Komunikasi - Bahasa Malaysia Focus At the end of preschool students are able to:Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Listening Listen to and discriminate sounds.Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. and Listen to and understand meaning of simpleMendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. speaking words. skills Acquire and use simple phrases and statements.Kemahiran Berinteraksi dengan mesra. Listen to and follow simple instructions.Bertutur Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. poems and stories. Menceritakan semula apa yang didengar. Sing songs and recite rhymes and poems. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Tell simple stories.Kemahiran Mengenal bentuk huruf A - Z. Dramatize familiar situations and stories.Membaca Mengenal huruf vokal. Perform a variety of language forms and functions Mengenal huruf konsonan. in a social context. Membina dan membaca sukukata. Ask simple questions. Membaca perkataan. Membaca frasa. Pre reading Understand that printed materials contain Membaca ayat tunggal yang mudah. Skills meaning. Membaca ayat dalam konteks. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Reading Identify letters of the alphabet. Skills Read simple words with understanding. Mengamalkan tabiat membaca. Read phrases with understanding.Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis Read simple sentences with understanding.Menulis Develop interest in reading. Menguasai kemahiran menulis. Writing Acquire pre-writing skills. skills Acquire writing skills.Pendahuluan 7
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Cina untuk Komunikasi - Bahasa Tamil Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.Mendengar dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Memberi jawapan kepada soalan yangKemahiran Berinteraksi dengan sopan. dikemukakan.Bertutur Berinteraksi secara soal jawab Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa, Melakonkan watak-watak dalam cerita yang ayat yang sesuai. didengar. Bertanyakan soalan. Menceritakan apa yang didengar semula Melakonkan watak-watak mengikut situasi. menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran Mengenal dan membaca huruf.Kemahiran Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membaca Membaca perkataan.Membaca Membuat persediaan membaca. Membaca dengan sebutan yang betul. Mengenal frasa. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan Membaca frasa. dan membaca. Membaca ayat. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis Membina tabiat membawa. Menulis Menguasai kemahiran menulis.Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis.menulis Menulis perkataan.Pendahuluan 8
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Islam Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosio-EmosiFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Aqidah Mengetahui Rukun Iman. Mengenali dan Mengenali emosi sendiri.Ibadah Mengetahui Rukun Islam. Mengurus Emosi Mengurus emosi sendiri. Melafazkan Kalimah Syahadah. Sendiri. Mengenali emosi orang lain. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Mencapai Emosi Membina konsep kendiri. Bersuci dari najis. yang Positif Membina semangat dan sikap yang positif.Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Membina kebolehan mengawal diri.Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah. Membina Memahami keperluan, perasaan dan Melakukan amalan seharian mengikut adab Kemahiran Sosial pandangan orang lain. seperti melafazkan doa. Menggunakan kemahiran sosial dalamAsas Mengenal bahasa Al- Quran interaksi.Bahasa Al Mengenal huruf jawi. Menyelesaikan konflik yang berlakuQuran dan Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. semasa aktiviti kelas.Tulisan JawiPendahuluan 9
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan MoralFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kerajinan Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama denganKepercayaan Mengetahui dan menghormati kepercayaan rakan, jiran dan masyarakat setempat.kepada Tuhan dan pantang larang pelbagai kaum. Kesederhanaan Mengamalkan sikap berjimat cermat dalamBaik hati Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan penggunaan barang keperluan. orang lain. Toleransi Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuanBertanggungjaw Bertanggungjawab terhadap diri dan seharian.ab persekitaran kelas. Mengamalkan sikap bertolak ansur denganBerterima Kasih Mengamalkan sikap berterima kasih. rakan sebaya.Hemah tinggi Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Berdikari Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.Hormat- Menghormati anggota keluarga.menghormati Menghormati orang dewasa, rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. masyarakat setempat.Kasih Sayang Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling.Keadilan Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian.Keberanian Berinteraksi dengan yakin di sekolah.Kejujuran Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru.Pendahuluan 10
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Jadual 9: Standard Kandungan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika - KreativitiFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Perkembangan Melakukan kemahiran motor halus. Seni Visual Mengetahui dan menggunakan pengetahuanMotor Halus Melakukan kemahiran koordinasi mata tentang bahan dan teknik dalam tangan dalam perkembangan motor halus. menghasilkan karya seni. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilanPerkembangan Melakukan kemahiran motor kasar karya.motor kasar lokomotor. Menunjukkan apresiasi seni. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Muzik Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan Mengambil bahagian dalam aktiviti tangan dalam perkembangan motor kasar. memainkan perkusi. Mengambil bahagian dalam aktivitiKesihatan Fizikal Menjaga kebersihan diri. penerokaan bunyi. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menunjukkan apresiasi Muzik.Kesihatan Menjaga kebersihan. Drama & Mengambil bahagian dalam drama danPersekitaran Mengamalkan langkah-langkah pencegahan Gerakan Kreatif gerakan kreatif. jangkitan penyakit.Keselamatan Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kehormatan diri.Pendahuluan 11
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Menyiasat Alam Meneroka fenomena alam yang biasa yang Fizikal dijumpai, iaitu awan, cuaca, pelangi danFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: bayang-bayang.Sikap saintifik Mempamerkan sikap saintifik iaitu Pengalaman Memadankan objek 1:1. sistematik, sifat ingin tahu dan Pranombor Membandingkan kuantiti objek. bertanggungjawab. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Mengecam corak berulang dan membinaKemahiran Membuat pemerhatian ke atas objek dan pola.Saintifik fenomena alam di persekitaran. Membuat pengukuran menggunakan unit Konsep Nombor Memahami nombor 1-10 (menyebut, bukan piawai. membilang, menulis). Membanding dan mengelaskan objek. Mengetahui sifar. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman Memahami nombor 10-20 (menyebut, lepas.. membilang, menulis). Menyelesaikan masalah kehidupan harian Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. secara hands-on. Operasi Nombor Memahami operasi tambah dalamMenyiasat Alam Memperoleh pengetahuan asas tentang lingkungan 10.Hidupan bahagian badan. Memahami operasi tolak dalam lingkungan Meneroka alam sekitar menggunakan organ 10. deria. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan Nilai wang Mengecam duit yang berlainan nilai. iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan biji benih. Konsep Waktu Memahami waktu dalam konteks kehidupan Menjalankan penerokaan ke atas ciri, seharian. habitat, cara pergerakan, jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai.Menyiasat Alam Meneroka sifat bahan seperti timbul danBahan tenggalam, pemelarutan serta tarikan boleh magnet.Pendahuluan 12
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang KemanusiaanBentuk dan Mengetahui kedudukan objek dalam ruangRuang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: kiri, kanan). Diri saya Mengetahui tentang latar Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di belakang/sejarah diri saya persekitaran (segitiga, bulat, segi empat, Mengetahui kebolehan diri. kon, sfera, selinder, kiub). Mengetahui hak diri sendiri.Pembinaan(constr Membina penghubung antara dua objek. Saya dan Keluarga Mengetahui keluarga terdekat (datuk,uction) Membina lingkungan. nenek, ibu. bapa, adik beradik). Membuat pelbagai binaan mengikut Mengetahui kediaman keluarga. kreativiti sendiri. Saya dan Rakan Mengetahui tentang rakan.Penggunaan ICT Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan Saya dan Sekolah Mengetahui sekolah saya. beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT Saya dan Komuniti Mengamalkan semangat bermasyarakat. yang sesuai. Mengenali ahli komuniti. Menggunakan ICT untuk meningkatkan Menyambut perayaan mengikut kaum di pembelajaran. masyarakat Malaysia. Saya dan Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Sekitar Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.Pendahuluan 13
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Saya dan Negara Menghormati lambang kebangsaan danMalaysia negeri. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mengetahui keistimewaan negara.Pendahuluan 14
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanREKABENTUK KURIKULUM Modul AsasDua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia,kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu yangKurikulum Berasaskan Standard khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan Modul Bertemastandard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapaioleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumidan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif,pendidikan yang sama, kualiti membawa maksud bahawa semua kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isumurid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat kehidupan seharian kanak-kanak.kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikanberkualiti yang sama kepada semua murid. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokusStandard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentangperkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskantempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teorikemahiran dan nilai. pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidakStandard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau dijalankan secara spoon feeding.indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.(behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard  Perbezaan individu dibenarkan.kandungan.  Murid belajar mengikut kadar sendiri.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharianKurikulum Berbentuk Modular murid.Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yangkandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalambentuk bahagian atau unit,bahagian atau unit ini dinamakan modul.Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.Pendahuluan 15
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH 7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid ituPeruntukan masa minimum hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah, sekurang-kurangnya dua jam seminggu.Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid itu jam sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 20 jam satu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang- minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. kurangnya dua jam seminggu.2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+.3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.Pendahuluan 16
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPeruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnyaPeruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) Bahasa Cina , Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lainprasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertemaseperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan Bil. Modul Peruntukan Masawaktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual Seminggu (minit)waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan 3 Rehat 150 Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya 4 Refleksi sebelum balik 50 Bahasa Malaysia Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) Modul Peruntukan 4 Bahasa Malaysia 90Bil. Masa 5 Bahasa Inggeris 90 Seminggu 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral (120) * (minit) 7 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa 90Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) pengantar Lain1 Rutin pagi 50 8 Aktiviti Luar(outdoor activity) 802 Perbualan Pagi 100 9 Matematik 403 Rehat 150 Jumlah 5104 Refleksi sebelum balik 50 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) Jumlah 350 10 Modul bersepadu merangkumi 340Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) elemen-elemen dalam keenam-enam4 Bahasa Malaysia 90 tunjang termasuk bahasa, pendidikan5 Bahasa Inggeris 90 moral dan matematik6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 Jumlah 3407 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 Jumlah minit dalam satu minggu 12008 Matematik 40 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Jumlah 420Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah9 Modul bersepadu merangkumi elemen- 430 elemen dalam keenam-enam tunjang Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca, termasuk bahasa, pendidikan moral dan menulis, mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul matematik asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini, Jumlah 430 peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di RajahJumlah minit seminggu 1200 2.Pendahuluan 17
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan 100% 100%bersifat kontekstual kepada murid, maka pendekatan bertemaadalah digalakkan. Modul bertema menyepadukan Standard Modul Teras Asas 84%Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitandengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul 60% Modul BertemaBertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun keahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3.Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh 30% 30%ditentukan oleh guru sendiri. Modul bertema akan membawa lebih Aktiviti Rutinmakna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asasdalam bahasa pengantar yang berkenaan. 0% 0%Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan Awal tahun Akhir tahunkanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidakrigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Terasbermakna. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasaboleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. pengantarnya bukan Bahasa Malaysia 100% 100% Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 - 13 adalah aktiviti Modul Teras Asas yang dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh 84% dijalankan adalah: 65% Modul Bertema o Bermain dengan buaian, gelongsor dll o Main pasir, main air, main pondok o Berlari, menyambut bola, melompat 30% 30% Aktiviti Rutin Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi 0% 0% pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kedatangan. Awal tahun Akhir tahun Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras merangkumi doa, makan, gosok gigi, main bebas(free play). Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa MalaysiaPendahuluan 18
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPeruntukan waktu mengikut bahasa instructional Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yangSelaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysiameningkatkan bahasa Inggeris, prasekolah dikehendakimenggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14, 15 dan 16. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Bil. Diajar Diajar Jumlah Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam BM dalam BI dalam Kelas Prasekolah 1 Rutin pagi * 30 20 10 x 5 2 Perbualan Pagi 60 40 20 x 5Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum 3 Rehat 90 60 30 x 5 Seminggu untuk kelas prasekolah 4 Refleksi sebelum balik 30 20 10 x 5 yang bahasa pengantarnya(minit) 5 Modul asas BM 90 90 Bahasa Malaysia Bahasa 6 Modul bertema** yang 100 100 Pengantar lain dikendalikan dalam BM1 Bahasa Malaysia 600 400 7 Modul asas BI 90 90 8 Modul bertema** yang 330 3302 Bahasa Inggeris 600 400 dikendalikan dalam BI4 Bahasa Cina/ Bahasa 400 9 Pendidikan 120 120 Tamil/ Bahasa Inggeris Islam/Pendidikan Moral JUMLAH 1200 1200 10 Aktiviti Luar 40 40 80 11 Matematik 40 40 Jumlah minit seminggu 600 600 1200 Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa, sains, matematik, kemanusiaan, muzik, seni visual, perkembangan sosio emosi, pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Pendahuluan 19
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa SemingguBil. dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu1 Rutin pagi * 10 20 20 10 x 5 = 502 Perbualan Pagi 20 40 40 20 x 5 = 1003 Rehat 30 90 30 30 x 5 = 1504 Refleksi sebelum balik 10 20 20 10 x 5 = 505 Modul asas BM 90 906 Modul bertema** yang 200 200 dikendalikan dalam BM7 Modul asas BI 90 908 Modul bertema** yang 140 140 dikendalikan dalam BI9 Modul asas BC/BT 90 9010 Modul Bertema yang 120 120 berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam11 Aktiviti Luar 40 40 8012 Matematik 40 40Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.Pendahuluan 20
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komunitiStandard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan:perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.pengajaran dan pembelajaran. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadapprasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran mereka sendiri.pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluankanak-kanak. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan makna kepada murid. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard o Kreativiti pembelajaran yang hendak dicapai: o Pemikiran logikal o Pembelajaran Berpusatkan murid o Kemahiran Menaakul o Inkuiri Penemuan o Perkembangan Rohani o Belajar Melalui Bermain o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Pendekatan Bersepadu o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Pendekatan Bertema o Kreativiti dan estetika o Pembelajaran Berasaskan Projek  Guru memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman penguasaan bahasa dan kemahiran) dan pengetahuan murid-murid. o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan  Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pengalaman murid, alam persekitaran murid) pembelajaran murid dengan: o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian o Mengenalpasti dan memberi respons kepada kecerdasan (Multiple intelligence) diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.Pendahuluan 21
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru pembelajaran yang mengambil kira tentang: prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak- kondusif dalam bilik prasekolah. kanak o Teori perkembangan kanak-kanak.  Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, o Keadaan setempat. ceria, selesa dan mesra dalam kelas. o Keperluan individu murid.  Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.  Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan  Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated. kelas.  Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa  Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kemas. kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16:  Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan pusat pembelajaran. Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah.  Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan  Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam dengan baik setiap hari. pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang  Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan menggalakkan interaksi antara murid. ibubapa murid.  Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan  Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan pelbagai cara. bersikap terbuka.  Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkanStandard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru waris/ibubapa/penjaga murid.prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan  Guru perlu mengaturkan perjumpaan denganmenggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnyaStandard Pentaksiran. dua kali setahun.  Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan.Pendahuluan 22
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.  Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.  Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: GuruPrasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat muridkeperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlumembantu mengenalpasti murid keperluan khas ini danmemberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.  Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.  Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.Pendahuluan 23
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD PENTAKSIRAN Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumiPentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakanpelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semuapengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk:Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan o Penerapan nilaikonsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Status kecergasan o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan o Status kesihatan peringkat umur. o Kesediaan sosial (social readiness) o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan  Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus perkembangan mereka secara menyeluruh. ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid menyertai aktiviti ini secara berdikari. dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid  Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak dalam semua aspek yang dirangkumi dalam boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.  Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. berterusan sepanjang masa. o Membantu pembelajaran murid. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.Pendahuluan 24
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanStandard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakansah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutuberasaskan kaedah saintifik. pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.  Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid.  Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas  Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan o Pemerhatian berterusan pentaksiran formatif. o Penilaian hasil kerja  Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan  Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak kanak-kanak: mereka. o Ujian atau peperiksaan formal  Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah o Ujian kertas and pensil murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.  Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.  Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan  Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.  Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara  Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan kepada orang lain, ia hanya boleh ditunjukkan kepada dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah seperti ibubapa dan pihak tertentu sahaja. berikut:  Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan o Senarai Semak. kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan o Skala Kadar. kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan o Rekod Anekdot. mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini o Rekod Berterusan (Running Record). akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan o Portfolio kanak-kanak ini kelak.  Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.  Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.Pendahuluan 25
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkanKreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua kemahiran berfikir kreatif merekaindividu. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individuyang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Standard ini mencadangkan bahawa:Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan muridsemasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari  Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untukprasekolah lagi. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang menghasilkan karya/ciptaan yang asli, penyelesaiankepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari masalah dan membuat keputusan.jawapan, membuat perkaitan dan melihat hubung kait, menjangka  Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan diapa yang akan berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan, bawah dengan bimbingan guru.meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuatrefleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. Peluang Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk prosesuntuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan berfikir disenaraikan di Jadual berikut:dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikandalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Standard Standard Contoh Kandungan PembelajaranPemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah Fasa Persediaandimantapkan melalui dua pendekatan utama, iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti Membuat  Menggunakan deria Murid perhatikan pengajaran dan pembelajaran pemerhatian aktif penglihatan, pelbagai kacang  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan pendengaran, yang disediakan muzik dan pendidikan seni visual sentuhan, rasa atau oleh guru. (Kacang bau untuk merah, kacangStandard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua memerhati hijau, kacangkomponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan objek/fenomena. kuda)personaliti kreativiti. Mencerakinkan  Mengenal pasti Murid mendapati pemerhatian persamaan dan kacang-kacang ini (proses analisis) perbezaan antara berbeza daripada objek/ idea/ segi saiz dan fenomena dengan warna. bimbinganPendahuluan 26
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanStandard Standard Contoh Standard Standard ContohKandungan Pembelajaran Kandungan Pembelajaran bimbingan.  Mengasingkan objek/idea/fenomen  Mempraktikkan a berdasarkan ciri proses kreatif tertentu dengan untuk bimbingan. menghasilkan idea baru secara  Mengkaji kesan berterusan dengan baik dan buruk bimbingan. dengan bimbinganFasa Imaginasi Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayatiMenjanakan idea  Menghasilkan idea- Murid dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya(mensintesiskan idea baru (yang mencadangkan meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karyaidea) mungkin benar atau tempat di mana kreatif secara berterusan dan beretika. tidak pasti) dengankacang saiz atau bimbingan. warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. dengan bimbingan.Fasa TindakanMenghasilkan  Menghasilkanproduk/Membuat produkkeputusan/Membuatpilihan  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.  Membuat pilihan denganPendahuluan 27
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARDDokumen ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan B.Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan StandardPembelajaran mengikut tunjang.Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertemaPendahuluan 28
 • KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANGBahasa Malaysia 31
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanBahasa Malaysia 32
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIABahasa Malaysia 33
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA MALAYSIA (BM)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apayang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca danmenceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(BM 1.0) (BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat danKemahiran dengan penuh memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.Mendengar perhatian. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi, Selamat petang). (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. ada di persekitaran. (BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di dan mengenal pasti ruang khas dalam persekitaran murid. sekolah. (BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita persekitaran (Contoh: ketawa, menjerit, serta memberi respons. menangis) (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah, dan perlahan dengan kuat.Bahasa Malaysia 34
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. (BM 1.2) Mendengar (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan dan mengecam bunyi bunyi suku kata awal yang sama. perkataan (BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.(BM 2.0) (BM 2.1) Berinteraksi (BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayatKemahiran dengan mesra. perkataan yang betul. yang mudah dengan sebutan yang betul.Bertutur (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan dan bertatasusila dengan bimbingan. bertatasusila. (BM 2.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran.Bahasa Malaysia 35
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. (BM 2.2) Bersoal (BM 2.2.1) Menyebut semula soalan (BM 2.2.5) Menyoal dengan jawab melalui rangsangan yang dikemukakan. menggunakan sebutan yang betul dengan rangsangan yang bimbingan guru. diberi (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema, minat dan situasi semasa. (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2.2.8) Bersoal jawab secara bersopan. (BM 2.3) Melafazkan (BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan puisi dengan intonasi mudah secara berirama. intonasi yang betul: yang betul. a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat (BM 2.3.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. (BM 2.4) (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang Menceritakan perkara didengar dengan menggunakan ayat yang yang didengar. mudahBahasa Malaysia 36
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.5) (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi Melakonkan watak- dengan menggunakan bahasa yang sesuai watak mengikut untuk menghidupkan watak dengan situasi. bimbingan.(BM 3.0) (BM 3.1) Mengenal (BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut (BM3.1.3) Menyebut huruf secara rawak.Kemahiran bentuk huruf A - Z . urutan.Membaca (BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut (BM 3.1.2) Memadankan bentuk huruf urutan. dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan (BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf mata kail). kecil. (BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3.1.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3.2) Mengenal (BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.2.3) Mengenal pasti huruf vokal huruf vokal. yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3.3) Mengenal (BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan. (BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan huruf konsonan. dengan tepat. (BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.Bahasa Malaysia 37
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.4) Membina (BM 3.4.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4.3) Membina dan membunyikan dan membaca suku gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan kata. vokal dengan bimbingan. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4.2) Membunyikan dua suku kata (BM 3.4.4) Membina dan membunyikan dengan bimbingan. satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak. (BM 3.5) Membaca (BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja (BM 3.5.3) Membatangkan dua sukukata perkataan. sambil membaca) dua sukukata untuk terbuka untuk menjadi perkataan. menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.5.4) Membatangkan tiga suku kata (BM 3.5.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.Bahasa Malaysia 38
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.5.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.6) Membaca (BM 3.6.1) Membaca frasa dengan (BM 3.6.2) Membaca frasa dengan frasa. bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi sebutan yang betul. saya, baju baru, jalan raya). (BM 3.7) Membaca (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. mudah dengan sebutan yang betul. mudah. (BM 3.8) Membaca (BM 3.8.1) Membaca ayat-ayat dalam (BM 3.8.2) Mengenal tanda baca dalam ayat dalam konteks. konteks dengan intonasi yang betul ayat. dengan bimbingan. (BM 3.8.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. (BM 3.9) Memahami (BM 3.9.1) Bercerita berdasarkan bahan (BM 3.9.2) Bercerita secara lisan, tulisan isi bahan bacaan bacaan mudah yang telah dibaca dengan atau lukisan berdasarkan bahan yang yang dibaca. bimbingan. dibaca. Nota: Bahan bacaan (BM 3.9.3) Bercerita secara lakonan, main termasuk: buku cerita, peranan atau nyanyian berdasarkan bahan rísalah, majalah, surat yang dibaca. khabar, gambar.Bahasa Malaysia 39
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10) Membaca (BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan dengan cara yang buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. betul (prabaca). bimbingan. (BM 3.10.3) Membaca nama judul buku, dan pengarang. (BM 3.10.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan, jarak dari mata ke buku, teknik memegang buku). (BM 3.11) (BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang Mengamalkan tabiat menarik dan sesuai dengan peringkat menarik dan sesuai daripada pelbagai membaca. umur dengan bimbingan guru. tema.(BM 4.0) (BM 4.1) Menguasai (BM 4.1.1) Memegang alat tulis denganKemahiran kemahiran pratulis cara yang betul untuk menulis.Menulis (BM 4.1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. (BM 4.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi mata- tangan,aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang FizikalBahasa Malaysia 40
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2) Menguasai (BM 4.2.1) Menulis semula huruf (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan kemahiran menulis. mengikut cara yang betul. cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul dengan bimbingan. cara yang betul. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul dengan bimbingan. cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Nota: 1. Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.Bahasa Malaysia 41
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKosa Kata Contoh PerkataanDua suku kata VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, akuterbukaDua suku kata KVKV baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi,terbuka dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapuTiga suku kata KVKVKV berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola,terbuka Selasa, tomato, tetamuSatu suku kata KVK bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, ziptertutupDua suku kata KVKKVK bantal, banjir, sambal, sampah, kertastertutupSuku kata VKVK ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esokterbuka dantertutup badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol,Suku kata KVKVK dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam,terbuka dan hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut,tertutup kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,Bahasa Malaysia 42
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Contoh PerkataanSuku kata KVKKV henti, bantu, jumpatertutup danterbukaVokal KVVK kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luasbergandingNota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan.Contoh AyatAyat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasiAyat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantikBahasa Malaysia 43
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERISBahasa Inggeris 45
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI)By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiarexperiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable totheir stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognizealphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and (BI 1.1.1) Listen to and identify common (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds inand speaking discriminate sounds. sounds around them. the environment.skills (BI 1.2) Listen to (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. and understand greetings, e.g. good morning, good meaning of simple afternoon. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally words. to greetings. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”Bahasa Inggeris 46
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3) Acquire and (BI 1.3.1) Talk about familiar things and (BI 1.3.2) Talk about familiar use simple phrases experiences with guidance. experiences, favorite things and activities and statements. around them with guidance. (BI 1.3.3) Talk about the natural environment with guidance. (BI 1.3.4) Talk about happenings around them. (BI 1.4) Listen to (BI 1.4.1) Listen to and follow one word (BI 1.4.3) Listen to and follow and follow simple instructions, e.g. „Come‟. instructions, e.g. „Please get me the book instructions. from the shelf‟. (BI 1.4.2) Listen to and follow simple instructions, e.g.„Please stand up‟. (BI 1.4.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. (BI 1.5) Listen to (BI 1.5.1) Listen to and recite nursery (BI 1.5.3) Listen to, recite and act out and enjoy nursery rhymes and action songs. nursery rhymes, action songs and poems. rhymes, action songs, poems and (BI 1.5.2) Listen to, recite and act out (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories. nursery rhymes and action songs. stories using aids: e.g. picture clues, visual props. (BI 1.5.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.5.6) Listen to and solve simple riddles.Bahasa Inggeris 47
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.6) Sing songs (BI 1.6.1) Sing songs. (BI 1.6.3) Sing songs with the correct and recite rhymes pronunciation and intonation. and poems. (BI 1.6.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.6.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.7) Tell simple (BI 1.7.1) Tell stories about personal (BI 1.7.3) Tell stories about personal stories. experiences with guidance. experiences with or without guidance. (BI 1.7.2) Tell stories using visual props (BI 1.7.4) Tell stories using visual props with guidance. with or without guidance. (BI 1.8) Dramatize (BI 1.8.1) Role play familiar daily (BI 1.8.2) Role play familiar daily familiar situations situations with guidance. situations without guidance. and stories. (BI 1.8.3) Dramatise familiar stories without guidance. (BI 1.9) Perform a (BI 1.9.1) Use simple sentences to carry (BI 1.9.2) Use simple sentences to carry variety of language out a conversation: out a conversation: forms and functions e.g.: e.g.: in a social context.  to exchange greetings  to exchange greetings  to show appreciation  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.9.3) Use simple sentences to convey messages.Bahasa Inggeris 48
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.10) Ask simple (BI 1.10.1) Ask simple questions (BI 1.10.2) Ask simple questions questions. pertaining to: pertaining to:  oneself  stories heard or read  situations (BI 1.10.3) Ask simple „Wh‟ questions.Pre reading Skills (BI 2.1) Understand (BI 2.1.1) Show awareness that print (BI 2.1.2) Show awareness that print(BI 2.0) that printed materials conveys meaning by doing Pretend conveys meaning by doing Pretend*Note: Activities on contain meaning. Reading. Reading.classification,comparing etc are (BI 2.2) Acquire (BI 2.2.1) Handle books carefully. (BI 2.2.3) Recognise the basic featuresin S & T strands, knowledge of print of a book.these need to be and ethics in (BI 2.2.2) Read print moving from left totaught as pre reading. right and top to bottom.reading skills too.Reading Skills (BI (BI 3.1) Identify (BI 3.1.1) Recognise letters of the (BI 3.1.6) Name letters of the alphabet.3.0) letters of the alphabet by their shapes. alphabet. (BI 3.1.7) Sound out letters of the (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet (basic phonics). alphabet by their name. (BI 3.1.8) Hear and sound vowel sounds. (BI 3.1.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3.1.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 3.1.4) Recognise big letters of the alphabet. (BI 3.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.Bahasa Inggeris 49
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.2) Read (BI 3.2.1) Hear and pronounce simple (BI 3.2.4) Hear and say the initial sound simple words with words. of a word, e.g. cup. understanding. (BI 3.2.2) Read simple words. (BI 3.2.5) Recognise and sound out simple words, e.g. C u p for cup. (BI 3.2.3) Read labels. (BI 3.6.6) Recognise and sound similar initial sound in word, e.g.  cup, cap, cat  man, map, mat (BI 3.2.7) Read familiar words printed in the surroundings. (BI 3.3) Read (BI 3.3.1) Read simple phrases with (BI 3.3.2) Read simple phrases. phrases with guidance( e.g. sit down, red ball). understanding. (BI 3.4) Read (BI 3.4.1) Read simple sentences with (BI 3.4.2) Read simple sentences, e.g. I simple sentences assistance like papaya. with understanding. (BI 3.5) Develop (BI 3.5.1) Talk about stories (simple (BI 3.5.2) Talk about stories (stories with interest in reading. stories) being read. more difficult words) being read. (BI 3.5.3) Relate stories read to others. (BI 3.5.4) Talk about illustrations in printed materials.Bahasa Inggeris 50
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.5.5) Talk about prints from different media in the environment (e.g. newspaper, story books, computers screen, television, pamphlet, wood encraving) (BI 3.5.6) Talk about different types of books around them.Writing skills (BI (BI 4.1) Pre-writing (BI 4.1.1) Engage in activities requiring4.0) skills. eye-hand coordination.(Note: Activities of (BI 4.1.2) Draw lines, circles and patternseye-hand using gross motor and fine motorcoordination from movements.the Physical andAesthetics Strandsneed to be (BI 4.2) Writing (BI 4.2.1) Copy letters of the alphabet (BI 4.2.3) Write recognizable letters.conducted before Skills. correctly in neat, legible print.writing skills) (BI 4.2.4) Write simple words in neat, (BI 4.2.2) Write recognizable letters with legible print. guidance. (BI 4.2.5) Write simple phrases.Bahasa Inggeris 51
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool) HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes onwhere what who which why whose when the that they those these than there here ACTIONS WORDS sit stand walk run jump play go walk close hop beat push stir wake up stamp your feetclean wash cry open eat climb pour stretch sweep point come catch bite point to pick upscoop sleep kick pull write swing laugh wipe throw bring circle crawl twist tap line updance paste bathe clap read clap join wash bend colour cut underline match put show me Note: Other words can be introduced through thematic modulesBahasa Inggeris 52
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA 语文沟通 - 华文 53
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 导 言 华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。 课程目标: 通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。 54
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 学习标准 内容标准 备 注 4-5 岁 5-6 岁 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 地听话。 的声音。 应。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 求,并作出适当的反 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 应。 要求,并在教师的辅导 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 下作出适当的反应。 内容作出反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 a. 故事 辅导下根据内容作出反 b. 儿歌 应。 BC 1.1.9 听读字词。 a. 故事 BC 1.1.10 聆听短语。 b. 儿歌 BC 2.0 说话教 BC 2.1 有礼貌地与 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 BC 2.1.4 应用浅白的语言:  注意指导学生使用礼 学 人沟通。 师指导下自我介绍。 a. 介绍自己 貌语言 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 b. 介绍家庭成员 地向人请安问候。 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 55
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 学习标准 内容标准 备 注 4-5 岁 5-6 岁 BC 2.2 针对有关情 BC 2.2.1 有礼貌地发问和回答问 BC 2.2.2 以正确的疑问代词提 况发问和回 题。 问。 答问题。 BC 2.2.3 正确地回答问题。 BC 2.2.4 有创意地回答问题。 BC 2.2.5 针对事情说出看法。 BC 2.3 扮演故事中 BC 2.3.1 学生在教师的引导下扮 BC 2.3.2 学生扮演生活中周围 的人物。 演生活中周围人物的角 人物的角色。 色。 BC 2.3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.4 以浅白的句 BC 2.4.1 应用浅白的语言,讲述 BC 2.4.2 应用浅白的语言,说明 子讲述。 实物的外型和特征。 实物的功能或用途。 BC 2.4.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.4.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC3.0 阅读教 BC 3.1 认识图形和 BC 3.1.1 认识实物或图形和 文字 BC 3.1.2 从图形与文字认识独  不要向学生介绍“独 学 文字的关 的关系,如: 体字和合体字。 体字”、“合体字”、 系。 山 “象形字”等名词术 水 语。 月 56
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 学习标准 内容标准 备 注 4-5 岁 5-6 岁 BC 3.2 阅读前的准 BC 3.2.1 把图形各部分拼合成为 BC 3.2.5 根据适当的次序排列图 备。 一个整体。 片。 BC 3.2.2 找出和填补实物或图形 BC 3.2.6 根据图画配字。 缺少的部分。 BC 3.2.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.2.4 将实物或图片分类。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.3.1 看图识字。 BC 3.3.5 认读自己及班上同学的  识字教学是整个语文 BC 3.3.2 认识和朗读字词。 姓名。 教育的基础,必须力 BC 3.3.3 认读自己姓名。 BC 3.3.6 认识笔画和说出笔画 求到位。 BC 3.3.4 认识笔画。 的名称。  学前教育应多识字, BC 3.3.7 认识部首和偏旁。 少写字。 BC 3.3.8 从教材中认识生字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.4.1 认读单字。 BC 3.4.3 认读词语。 BC 3.4.2 看图认读词语。 BC 3.4.4 认读短语。 BC 3.5 朗读句子。 BC 3.5.1 朗读简单的句子。 BC 3.5.2 认识句子中的逗号、  学前教育不教汉语拼 句号及问号。 音、轻声、变调等语 BC 3.5.3 以适当的语调朗读句 音知识,惟教师范读 子。 语音需标准。 BC 3.5.4 朗读儿歌与诗歌。 57
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 学习标准 内容标准 备 注 4-5 岁 5-6 岁 BC 3.6 理解阅读材 BC 3.6.1 根据教材回答问题。 BC 3.6.3 以口述或绘画方式,表 料。 BC 3.6.2 在教师引导下以口述或 达教材内容。 绘画方式,表达教材内 BC 3.6.4 根据教材进行问答活 容。 动。 BC 3.6.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.7 培养阅读兴 BC 3.7.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.7.3 学生讲述自发阅读的图  应在课室内置放适合 趣。 BC 3.7.2 学生顺序翻阅书本。 书的内容。 学生程度与趣味的图 书。 BC4.0 书写教 BC 4.1 发展眼和手 BC 4.1.1 手的控制能力。  书写教学重视发展眼 学 的机能,做 BC 4.1.2 眼的控制能力。 和手的机能及协调能 好写字前的 BC 4.1.3 眼睛和手的协调能力。 力,培养良好书写习 准备。 惯,打好写字基础。 BC 4.2 书写铅笔 BC 4.2.1 正确的执笔法。 BC 4.2.3 正确地写出基本笔画。  不是每个教过的字都 字。 BC 4.2.4 以正确的方法写字。 要写。 a. 笔画、笔顺正确  写字要贵精不贵多, b. 字的间架结构均称 每个字写 3-5 个。 c. 字体整齐  学生要会使用田字格 BC 4.2.2 正确的坐姿。 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议)笔画 生 字 1 一 1 2 八二九七人十 6 3 大口三山上下小马女土 10 4 火六木牛日水五月尺王 10 5 四他石田 4 6 羊 1 7 花你我 3 8 鱼 1 9 草星 2 总数 38 字 59
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 生 字 2 刀儿了 3 3 飞个工门子 5 4 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 21 5 白包本们母去生头叶用只鸟奶 13 6 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 35 7 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 21 8 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 19 9 面狮树种蚂蚁 6 10 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 11 11 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 13 12 黑猴期椅植 5 13 睛蓝 2 14 鼻 1 15 鞋 1 总数 156 字 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。 60  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 生 字 基本笔画 1 一 1 2 八二九七人十 6 3 大飞个工口门三山上下小子马女土 15 4 不开六木牛日手水太天五午友月 14 5 白们四他叶只田 7 6 耳米羊有在早妈 7 7 花你我 3 8 的和明朋林 5 9 是星 2 总数 60 字 61
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63
 • ¸ü Èø ¾Ãõ À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+1.0 § ¸ð ¼ ø / 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷. 1.1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ 1.1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ § À îÍ ¾¢ Èý ¦ ¸¡û Å ÷. Ü Ú Å ÷. 1.1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷. ¸¨ 1.1.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷. ¨ 1.1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷. óÐ 1.1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷. 1.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷. ¸¨ Å 1.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ 1.2.7 À ¢ á½ ¢¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷. óÐ 1.2.2 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ 1.2.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ , ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. 1.2.3 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ¸¨ ô 1.2.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ 1.2.4 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ Ü Ú Å ÷. « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.2.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý 1.2.5 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷. ¸¨ óÐ ô Ü Ú Å ÷. 1.2.6 ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 1.2.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ 64
 • ¸ü Èø ¾ÃõÀ ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ « È¢ ÷. Å 1.2.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷. óÐ 1.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  1.3.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ÷ ô 1.3.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ´ Ä ¢ À ÷. ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.3.2 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.3.3 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ « È¢ óÐ 1.3.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ÷¦ ô ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.3.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  1.4.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  1.4.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¯ îºÃ¢ À ÷. ô ¯ îºÃ¢ À ÷. ô ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 1.4.3 Å ø Ä ¢ , ¦Áø Ä ¢ , þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 1.4.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 65
 • ¸ü Èø ¾Ãõ À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ 1.4.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷. ô1.5 1.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á 1.5.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á  1.5.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. Ü Ú Å ÷. Ü Ú Å ÷. 1.5.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. Á 1.5.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. Á 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø 1.6.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø 1.6.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. ô « Ç ¢ À ÷. ô « Ç ¢ À ÷. ô 1.6.3 ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷. Ä ô 1.6.4 § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ½ ¢ ¡¸ô Å À ¾¢ Ç ¢ À ÷. Ä ô 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø , 1.7.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ 1.7.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ , Ü Ú Å ÷. « È¢ Ü Ú Å ÷. óÐ 66
 • ¸ü Èø ¾Ãõ À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ Å ¡ì¸¢ õ ,  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  1.7.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ 1.7.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. ô Ü Ú Å ÷. À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. 1.7.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷. 1.7.7 Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷. 1.7.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷. 1.7.8 ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. ô 1.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ 1.8.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × 1.8.2 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ¿Ê òР측ð Î Å ÷. ² üÚ ¿Ê ô À ÷. ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.2.0 Å ¡º¢ Ò ò ô 2.1 Å ÊÅ õ , « Ç × , 2.1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â 2.1.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ¾Ã¢ × ¾¢Èý ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  ¸¡ñ À ÷. ¦ ºö Å ÷. « È¢ ÷. Å 2.1.2 þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ 2.1.5 þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È ¸¡ñ À ÷. Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. 2.1.3 ´ üÚ ¨ Á ,§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 2.1.6 þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷. 2.1.7 ´ üÚ ¨ Á , § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67
 • ¸ü Èø ¾ÃõÀ ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷. 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô 2.2.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô 2.2.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. Å ¡º¢ À ÷. ô 2.2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷.  ø ô 2.2.3 ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷. Ê 2.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô 2.3.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ 2.3.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ Å ¡º¢ À ÷. ô ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ô ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.  ô 2.3.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý 2.3.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷. â ô Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ 2.3.10 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ü§ ô ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.11 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý 2.3.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø « È¢ Å ¡º¢ À ÷. óÐ ô ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.12 ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì 2.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø Ü Ú Å ÷. ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.13 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 68
 • ¸ü Èø ¾ÃõÀ ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ 2.3.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø 2.3.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.15 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.3.16 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç 2.4.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.  ô 2.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69
 • ¸ü Èø ¾Ãõ À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷. ô 2.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ 2.5.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â 2.5.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ ¦ ¸¡û Å ÷. Ü Ú Å ÷. Ü Ú Å ÷. 2.5.2 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ 2.5.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. Ü Ú Å ÷. 2.5.5 ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷. ô3.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ 3.1.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø 3.1.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ 3.1.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ 3.1.2 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ ¦ ºö Å ÷. 70
 • ¸ü Èø ¾ÃõÀ ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 5+ 3.1.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê 3.1.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷. 3.1.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. 3.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È,  3.2.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷. ú Å 3.2.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢, Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷. ø Šâ Ê Å õ , « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  3.2.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. 3.2.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷. 71
 • ¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É ¦Á ø Ä ¢ õ É þ ¨ ¼Â¢ õ É1.2.7: Ì ¨ ÃìÌ õ 1.3.7 À Ê - À ¡Ê 1.4.3 ¸ô À ø 1.4.3 « ý É õ 1.4.3  ¡ú À¢ ¢ õ Ç Ú ¾Ê - ¾ ¡Ê ¸ð Î « õÁ¡ « Å÷ ¸÷ƒ¢ìÌõ Á Î - Á ¡Î ¸ð ¼ ¼ õ ¿ò ¨ ¾ þÅ÷ ¸ò Ð õ ¸Î - ¸¡Î ¾ð Î ¿ñ Î ³Â¡ ¸¨ É ìÌ õ º¾ õ - º¡¾ õ ¾í ¨ ¸ Á Ãõ Ì Ãø º£ õ Ú ¿¸õ - ¿¡¸õ À óÐ Áñ Å Ãõ À õ À Ãõ ¦Àñ ÀÆ õ Àð ¼ õ þ ï º¢ ÀÄ õ « Èõ þ íÌ ã ¨Ç Å ¢Ì È « íÌ þ ÈÌ ºí Ì ¸ñ ÁíÌ ¾í Ì1.4.4 Ä ð Î 1.8.4 ² ý 1.7.5 « õ Á ¡ 1.7.5 ¦ À â ô À ¡  1.7.6 Å ½ ì¸õ ¾ð Î ± ¾ü Ì « ôÀ¡ ¦ À â õ Á ¡  Áý É ¢ì¸× õ ¸¢ Î ð ± ôÀÊ À ¡ð Ê º¢ È ô À ¡ ü ¾Â × ¦ ºö Ð ±ðÎ ± ¾ É ¡ø ¾ ¡ò ¾ ¡ º¢ ¾¢ ò Å ¡Õ í ¸û Íð Î ± ô § À ¡Ð « ñ ½ ñ Á ¡Á ¡ « Á Õ í ¸û Àð Î ±ùÅÇ × ¾í ¨ ¸ « ò¨ ¾ ¦ ºø Ö í ¸û À¢ Î ð ¾õ À ¢ ¾ ¡Õ í ¸û ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í2.1.4 Å ð ¼ õ 2.5.4 À ¡Á ¡ ¬ Î 2.4.4 Å ¡ 2.4.5 ± Ä ¢ 2.4.6 ¾ ñ Î ºÐ Ãõ À ¡ô À ¡ ÀÊ ¨¸ ¿¡ö Àû Ç ¢ ¦ ºù Å ¸õ ¬ Ê À ¡Î ¿¡ ²÷ ¸¢ Ú ½ Ó ì§ ¸¡½ õ ¬ ¨¼ « ½ ¢ ¾¡ â¨ É § ºÅ ø Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ Á ¡Ê ÀÊ ¨À Ó Ê « ½ ¢ ø « õÁ¡ « ÆÌ Á¡ ¸ø ¦ ¸¡ìÌ ¦ À â  ţΠ§À ¡ Àø ±Õ ¨ Á º¢ ¢ È ţÎ
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam 75
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam,murid dapat mengetahui asas Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Pada masayang sama, murid dapat bersuci, berwuduk dan melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah danmelakukan amalan harian mengikut adab. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijaiyah dan Jawi sertamenghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PI 1.0)Akidah (PI 1.1.)Mengetahui (PI 1.1.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman Rukun Iman dengan bimbingan - beriman kepada Allah - beriman kepada Allah - beriman kepada malaikat - beriman kepada malaikat - beriman kepada kitab - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul - beriman kepada rasul - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar - beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.2) Mengetahui (PI 1.2.1)Menyebut sifat wajib Allah: (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: Rukun Iman pertama: a. Wujud (Ada) a. Wujud (Ada), Beriman kepada Allah b. Basar (Melihat) b. Basar (Melihat), c. Sama’ (Mendengar) c. Sama’ (Mendengar) d. Qudrat (Kuasa) (PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. pengasih dan penyayang b. pengampun c. berkuasa d. adil e. bijaksanaPendidikan Islam 76
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.3) Mengetahui (PI 1.3.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: Rukun Islam. - mengucap dua kalimah syahadah - mengucap dua kalimah syahadah - solat lima waktu - solat lima waktu - mengeluarkan zakat - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan - berpuasa di bulan Ramadhan - mengerjakan ibadah haji - mengerjakan ibadah haji (PI 1.4) Melafazkan (PI 1.4.1) Melafazkan Dua Kalimah (PI 1.4.2) Melafazkan Dua Kalimah Kalimah Syahadah. Syahadah dengan bimbingan. Syahadah dengan maknanya.(PI 2.0) Ibadah (PI 2.1) Bersuci dari (PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci (PI 2.1.2) Menyatakan cara bersuci najis. daripada hadas: daripada hadas: - buang air kecil - buang air kecil - buang air besar - buang air besar (PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan - tubuh badan - pakaian - tempat solat (PI 2.2) Melakukan (PI 2.2.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.2.3)Melakukan wuduk dengan betul wuduk dengan bimbingan. (PI 2.2.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.3)Mendirikan (PI 2.3.1)Menyebut nama solat. (PI 2.3.3)Menyatakan nama dan waktu solat. solat. (pagi, tengah hari, petang, malam).Pendidikan Islam 77
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.3.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.3.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu. solat lima waktu. (PI 2.3.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.(PI3.0)Sirah (PI 3.1) Mengetahui (PI 3.1.1)Menyebut nama Rasullullah (PI 3.1.3)Menyebut nama Rasulullah Sirah S.A.W. S.A.W. dan ahli keluarga baginda yang Rasullullah S.A.W. terdekat (PI 3.1.2)Menyebut nama ahli keluarga - ibu (Aminah) baginda yang terdekat. - bapa (Abdullah) - ibu - datuk (Abdul Muttalib) - bapa - bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.1.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W.(PI4.0)Akhlak (PI 4.1) Mencontohi (PI 4.1.1)Menyebut akhlak Rasullullah (PI 4.1.2)Memberi contoh akhlak akhlak Rasullullah S.A.W. Rasullullah S.A.W. S.A.W. iaitu sabar, - Sabar a. Amanah bercakap benar, rajin, - Bercakap benar b. Siddiq (bercakap benar) bijaksana dan amanah. - Rajin c. Fatonah (bijaksana) (PI 4.2) Melakukan (PI 4.2.1)Melafazkan (PI 4.2.5)Melafazkan doa amalan seharian - Basmalah - penerang hati mengikut adab seperti - Hamdalah - menaiki kenderaan melafazkan doa.Pendidikan Islam 78
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.2)Menyatakan adab dengan (PI 4.2.6)Menyatakan adab : bimbingan : - sebelum makan/minum - sebelum makan/minum - semasa makan/minum - semasa makan/minum - selepas makan/minum - selepas makan/minum (PI 4.2.7)Melafazkan doa sebelum dan (PI 4.2.3)Menyatakan adab dengan selepas makan bimbingan: - masuk tandas (PI 4.2.8)Membezakan makanan : - keluar tandas - halal dan haram - baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.4)Menyatakan adab: - menghormati ibu bapa (PI 4.2.9) Menyatakan adab : - masuk tandas - keluar tandas (PI 4.2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.11)Menyatakan adab menghormati: - ibu bapa - ahli keluarga - guru - rakan sebayaPendidikan Islam 79
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PI 5.0)Asas (PI 5.1) Mengetahui (PI 5.1.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.Bahasa Al bahasa Al- Quran bimbingan.Quran dan (PI 5.1.6)Mengenal pasti bentuk hurufTulisan Jawi (PI 5.1.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf (PI 5.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) (PI 5.1.4)Menyebut dan mengenal – Baris hadapan (Dhommah) beberapa perkataan dalam bahasa Al- Quran dengan sebutan yang betul. (PI 5.1.8)Menyebut dan mengenal - Nombor 1 hingga 10 beberapa perkataan dalam bahasa Al- Quran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 10 - Anggota badan (PI 5.2)Mengetahui (PI 5.2.1)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi huruf jawi dengan bimbingan. (PI 5.2.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi. (PI 5.2.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi. (PI 5.2.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan yaPendidikan Islam 80
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.2.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan ya. (PI 5.3) Menghafaz (PI 5.3.1)Menghafaz surah Al- Quran : (PI 5.3.2)Menghafaz surah Al- Quran di beberapa surah dari - Al Fatihah bawah: juzu’Amma - Al Ikhlas - Al Fatihah - Al Ikhlas - An Nas - Al FalaqPendidikan Islam 81
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORALPendidikan Moral 83
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL (PM)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, khasnya komponen Pendidikan Moral,murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kerajinan, kasih sayang, kejujuran, berdikari, keberanian, baik hati,berdisiplin, berterima kasih, toleransi, keadilan, menghormati, bertanggungjawab, kerjasama, hemah tinggi serta kesederhanaan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PM 1.0) (PM 1.1) (PM 1.1.1) Menyatakan bahawa (PM 1.1.2) Membezakan ciptaan TuhanKepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. dan rekaan manusia.kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai (PM 1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah kaum. pencipta alam.(PM 2.0) Baik (PM 2.1) Membantu (PM 2.1.1) Memberi bantuan kepada ahli (PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahliHati ahli keluarga, warga keluarga dan warga sekolah. keluarga, warga sekolah dan orang lain. sekolah dan orang lain.(PM 3.0) (PM 3.1) (PM 3.1.1) Menjaga kebersihan, (PM 3.1.3) Menjaga kebersihan,Bertanggungjawab Bertanggungjawab keselamatan harta benda sendiri dan keselamatan harta benda sendiri dan terhadap diri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. kelas prasekolah. persekitaran kelas. (PM 3.1.2) Melaksanakan (PM 3.1.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid tanggungjawab sebagai seorang murid. dengan bimbingan.(PM 4.0) (PM 4.1) Mengamalkan (PM 4.1.1) Mengucapkan terima kasih (PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasihBerterima Kasih sikap berterima kasih. secara lisan atau bukan lisan atas secara lisan atau bukan lisan atas . bantuan yang diterima. bantuan, penghargaan dan sumbangan yang diterima.Pendidikan Moral 84
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PM 5.0) Hemah (PM 5.1) Beradab (PM 5.1.1) Menunjukkan tingkah laku (PM 5.1.3) Menunjukkan tingkah lakutinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian yang bersopan dalam pergaulan seharian. dengan bimbingan seharian. (PM 5.1.2) Melafazkan tutur kata yang (PM 5.1.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. bersopan. (PM 5.1.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.(PM 6.0) Hormat (PM 6.1) Menghormati (PM 6.1.1) Menunjukkan taat dan hormat (PM 6.1.2) Menyatakan dan-menghormati anggota keluarga. kepada ahli keluarga. menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. (PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 6.2) Menghormati (PM 6.2.1) Menunjukkan cara (PM 6.2.3) Menunjukkan cara orang dewasa, rakan menghormati orang dewasa, rakan dan menghormati orang dewasa, rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. masyarakat setempat. setempat. (PM 6.2.2) Melafazkan ucapan (PM 6.2.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. dan masa.Pendidikan Moral 85
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PM 7.0) Kasih (PM 7.1) Menyayangi (PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunyaSayang diri, keluarga dan disayangi. menyayangi keluarga. orang di sekeliling. (PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab ahli keluarga. diri terhadap keluarga. (PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih (PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan sayang kepada diri sendiri, keluarga dan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, orang di sekelilingnya. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.(PM 8.0) (PM 8.1) Mengamalkan (PM 8.1.1) Mengamalkan sikap adil (PM 8.1.2) Mengamalkan sikap adilKeadilan sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. perlakuan seharian. aktiviti seperti permainan.(PM 9.0) (PM 9.1) Berinteraksi (PM 9.1.1) Berani mencuba sesuatu (PM 9.1.3) Berani melibatkan diri dalamKeberanian dengan yakin di tugasan yang baru. aktiviti. sekolah. (PM 9.1.2) Berani bertutur menggunakan (PM 9.1.4) Berani bercakap dengan ayat yang mudah. yakin menggunakan ayat yang mudah. .(PM 10.0) (PM 10.1) (PM 10.1.1) Mengenal sikap jujur melalui (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakanKejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. yang jujur dalam cerita yang didengar. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1.2) Memohon maaf apabila (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur keluarga, rakan dan melakukan kesalahan. pada diri dan rakan. guru.Pendidikan Moral 86
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga, rakan dan guru.(PM 11.0) (PM 11.1) (PM 11.1.1) Menunjukkan sifat rajin (PM 11.1.2) Mengamalkan sifat rajinKerajinan Mengamalkan sikap dalam pengurusan diri. dalam pengurusan diri dan menjalankan rajin dalam perlakuan tugasan. harian.(PM 12.0) (PM 12.1) (PM 12.1.1) Melakukan aktiviti secara (PM 12.1.2) Menjayakan aktiviti secaraKerjasama Mengamalkan sikap berkumpulan. berkumpulan. kerjasama dengan rakan, jiran dan (PM 12.1.3) Menyatakan faedah bekerja masyarakat setempat. secara kumpulan. (PM 12.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat.(PM 13.0) (PM 13.1) (PM 13.1.1) Mengamalkan sikap berjimat (PM 13.1.2) Mengamalkan sikap berjimatKesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. keperluan. penggunaan barang keperluan.Pendidikan Moral 87
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PM 14.0) (PM 14.1) (PM 14.1.1) Bersedia menunggu giliran.Toleransi Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 14.2) (PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak Mengamalkan sikap menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi bertolak ansur dengan dalam kelas. tertentu. rakan sebaya. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.(PM 15.0) (PM 15.1) (PM 15.1.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiriBerdikari Mengamalkan sikap dengan bantuan. tanpa bantuan. berdikari dalam pengurusan diri.(PM 16.0) (PM 16.1) (PM 16.1.1) Mematuhi arahan guru. (PM 16.1.3) Mematuhi arahan guru atauBerdisiplin Mengamalkan sikap ketua kumpulan. berdisiplin dalam kelas. (PM 16.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. (PM 16.1.4) Mematuhi peraturan kelas.Nota:Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah, tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran,rutin pagi, rehat dan semasa makan. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.Pendidikan Moral 88
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSenarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masing- masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 2. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 3. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 4. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 5. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 6. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 7. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 8. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 9. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.Pendidikan Moral 89
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Kejujuran o Bercakap benar, besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 11. Kerajinan o Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 13. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 14. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 15. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 16. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.Pendidikan Moral 90
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSIPerkembangan Sosio emosi 91
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi, murid akanlebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain, berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri, mempunyai konsep kendiri yangpositif. Di samping itu, murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PSE 1.0) (PSE 1.1) Mengenali (PSE 1.1.1) Menceritakan dengan (PSE1.1.4) Menceritakan pengalamanMengenali dan emosi sendiri. bimbingan pengalaman emosi yang emosi yang melibatkan perasaan sepertiMengurus Emosi melibatkan perasaan seperti gembira, gembira, sedih, takut, marah.Sendiri. sedih, takut, marah. (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita (PSE 1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, emosi gembira, sedih, takut dan marah. takut dan marah. (PSE 1.1.3) Menyatakan sesuatu yang (PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut disukai dan yang tidak disukai. situasi. (PSE 1.2) Mengurus (PSE 1.2.1) Menyatakan perasaan (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan emosi sendiri. sendiri kepada orang lain mengenai perasaan sendiri kepada orang lain sesuatu perkara atau peristiwa yang telah mengenai sesuatu perkara atau peristiwa berlaku melalui pelbagai cara seperti yang telah berlaku melalui pelbagai cara lisan, lukisan, tingkahlaku. seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. (PSE 1.2.2) Mengenal pasti dengan (PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan bimbingan tindakan alternatif untuk alternatif untuk mengurus emosi. mengurus emosi. (PSE 1.3) Mengenali (PSE 1.3.1) Menerima pandangan dan (PSE 1.3.2) Menerima pandangan dan emosi orang lain. membaca emosi orang lain dengan membaca emosi orang lain. bimbingan.Perkembangan Sosio emosi 92
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.3.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. (PSE 1.3.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu(PSE 2.0) (PSE 2.1)Membina (PSE 2.1.1)Bersikap positif tentang (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentangMencapai Emosi konsep kendiri. kebolehan kendiri. kebolehan dan kekurangan/kelemahanyang Positif (limitation) kendiri. (PSE 2.1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 2.1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 2.2)Membina (PSE 2.2.1) (PSE 2.2.2) semangat dan sikap Menunjukkan sifat positif seperti: Menunjukkan semangat dan sifat positif yang positif. - sabar seperti: - berdikari - sabar - berkeyakinan - berdikari - kecindan - berkeyakinan - kecindan - perpaduan/kekitaan - tolong-menolong - setia kawan - belas kasihan - empatiPerkembangan Sosio emosi 93
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.3)Membina (PSE 2.3.1)Bertutur dengan yakin dengan (PSE 2.3.4)Bertutur dengan penuh keyakinan untuk bimbingan guru. keyakinan. berkomunikasi. (PSE 2.3.2)Bertanya dengan yakin (PSE 2.3.5)Bertanya dengan penuh dengan bimbingan guru. keyakinan. (PSE 2.3.3)Menunjukkan kebolehan (PSE 2.3.6)Berinteraksi dengan yakin. sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi (PSE 2.3.7)Bercerita dan memberi dan berlakon dengan bimbingan guru. pendapat. (PSE 2.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. (PSE 2.4)Membina (PSE 2.4.1)Mengawal emosi dalam (PSE 2.4.2)Mengawal emosi dalam situasi kebolehan mengawal situasi yang tidak menyenangkannya yang tidak menyenangkannya (frustration diri. dengan bimbingan guru (frustration and and disappointment). disappointment). (PSE 2.4.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.(PSE 3.0)Membina (PSE 3.1)Memahami (PSE 3.1.1)Menunjukkan kepekaan (PSE 3.1.4)Menyatakan keperluan orangKemahiran Sosial keperluan, perasaan terhadap keperluan orang lain. lain mengikut situasi dan bertindak dan pandangan sewajarnya. orang lain. (PSE 3.1.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara ditunjukkannya. menghormati perasaan dan pandangan orang lain.Perkembangan Sosio emosi 94
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.1.3)Mematuhi etika sosial dalam (PSE 3.1.6)Menyatakan kelainan dan perhubungan, contohnya: kepelbagaian keperluan dalam masyarakat - Berjabat tangan dan bertanya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal khabar dan lain-lain. (PSE 3.1.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.1.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3.2) (PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara (PSE 3.2.5) Berkomunikasi secara Menggunakan bersopan dan berhemah dengan bersopan dan berhemah. kemahiran sosial bimbingan. dalam interaksi. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain (PSE 3.2.2) Bertolak ansur dan seperti: bekerjasama semasa menjalankan a. meminta izin menggunakan atau aktiviti. meminjam barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas (PSE 3.2.3) Berkongsi barangan dan meminjam. peralatan seperti permainan, makanan. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3.2.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu (PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan permainan yang sedang berlaku degnan peralatan. bimbingan (play entry).. (PSE 3.2.8) Menunjukkan kemahiran play entryPerkembangan Sosio emosi 95
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3.2.10) Menepati masa dan janji. (PSE 3.3) (PSE 3.3.1)Menyelesaikan konflik dengan (PSE 3.3.2)Menyelesaikan konflik dengan Menyelesaikan cara yang positif dengan bimbingan. cara yang positif. konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.Nota:1. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.2. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: - Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri - Bersikap positif dan yakin pada diri - Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti - Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri3. Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).Perkembangan Sosio emosi 96
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATANFizikal dan Estetika 97
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, khasnya komponen perkembangan fizikal danpenjagaan kesihatan, murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul;membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PFK1.0) (PFK 1.1) (PFK1.1.1) Menggunakan jari untuk (PFK 1.1.9) Menggunakan jari untukPerkembangan Melakukan mengoyak bebas. mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.Motor Halus kemahiran motor halus. (PFK 1.1.2) Menggunakan tangan untuk (PFK 1.1.10) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. memintal. (PFK 1.1.3) Menggunakan tangan untuk (PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk meramas (mix). merenjis. (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk (PFK 1.1.12) Mengggunakan jari untuk menguli. menjentik. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk (PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk mencubit. memulas penutup botol. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk menggentel. mengikat sesuatu objek. (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan memicit. satu bentuk. (PFK 1.1.8) Menggunting dengan cara yang betul.Fizikal dan Estetika 98
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2) (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk Melakukan melipat kertas menjadi dua dan empat melipat menghasilkan pelbagai bentuk kemahiran kordinasi bahagian. dengan bimbingan. mata tangan dalam perkembangan (PFK1.2.2) Menggunakan jari untuk (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk kemahiran motor membutang bersaiz besar. membutang pelbagai saiz (termasuk halus. butang katup, butang cangkuk). (PFK 1.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg. (PFK 1.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung (PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk tangan. menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan (PFK 1.2.6) Menuang air dari cawan menggunakan pelbagai jenis tali. besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi, besin, balang). (PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol, cawan, gelas). (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (PFK 1.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.Fizikal dan Estetika 99
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PFK 2.0) (PFK 2.1) Melakukan (PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur dan (PFK 2.1.9) Berjalan mengundur denganPerkembangan kemahiran motor teknik yang betul. lurus.motor kasar kasar lokomotor (PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan, ke sisi (PFK 2.1.10) Berjalan dan mengimbang ke kiri dan ke kanan. badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas (PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi lantai. kacang di atas kepala. (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang (PFK 2.1.12) Berlari dengan lakuan yang betul. betul dalam jarak tertentu. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah. (PFK 2.1.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki (PFK 2.1.15) Melompat pelbagai aras menggunakan teknik yang betul. dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. (PFK 2.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.1.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.Fizikal dan Estetika 100
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.1.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur, jongkang-jongkit, buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2.2) (PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan (PFK 2.2.5) Membuat pergerakan tangan Melakukan mengikut arahan seperti menghayun secara simulasi seperti menolak kotak, kemahiran motor tangan. menarik tali dan lain-lain. kasar bukan lokomotor. (PFK 2.2.2) Duduk dengan postur yang (PFK 2.2.6) Berbaring sambil angkat betul. kaki. (PFK 2.2.3) Baring, menelentang dan (PFK 2.2.7) Mengimbang badan dengan meniarap dengan postur yang betul. berdiri sebelah kaki. (PFK 2.2.4) Menoleh kepala secara (PFK 2.2.8) Berjengket setempat. perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.2.9) Melompat setempat.Fizikal dan Estetika 101
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2.3) (PFK 2.3.1) Melambung objek lembut (PFK 2.3.4) Melambung objek lembut Melakukan dengan menggunakan dua tangan. dengan menggunakan satu tangan. kemahiran koordinasi mata dan tangan (PFK 2.3.2) Menyambut objek lembut (PFK 2.3.5) Menyambut objek lembut dalam dengan menggunakan dua tangan. dengan menggunakan dua tangan. perkembangan kemahiran motor (PFK 2.3.3 )Membaling objek bersaiz (PFK2.3.6) Membaling objek lembut ke kasar. besar dan lembut ke sasaran sasaran menggunakan satu atau dua menggunakan dua belah tangan. belah tangan. (PFK 2.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2.3.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.Fizikal dan Estetika 102
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(PFK 3.0) (PFK 3.1) Menjaga (PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga (PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan caraKesihatan Fizikal kebersihan diri. kebersihan diri dengan bimbingan. yang betul. (PFK 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara (PFK 3.1.6) Menyatakan kepentingan yang betul dengan bimbingan. menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.3) Mencuci tangan dengan cara (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang yang betul. boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 3.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul. (PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 3.2) (PFK 3.2.1) Mengenal makanan yang (PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan Mengamalkan berkhasiat. yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. pemakanan yang berkhasiat. (PFK 3.2.2) Menyatakan waktu makan. (PF 3.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.2.5)Menyatakan jenis makanan (protein, karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.(PFK 4.0) (PFK 4.1) Menjaga (PFK 4.1.1) Memakai pakaian yang (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihanKesihatan kebersihan. bersih. pakaian.Persekitaran (PFK 4.1.2) Menjaga kebersihan (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan peralatan peribadi yang digunakan. dengan bimbingan.Fizikal dan Estetika 103
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.3) Membersihkan tempat dan (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan peralatan yang digunakan. bimbingan. (PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih, sesuai dan kemas. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.2) (PFK 4.2.1) Mengamalkan cara-cara (PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara Mengamalkan untuk mengelakkan jangkitan penyakit untuk mengelakkan jangkitan penyakit langkah-langkah dengan bimbingan guru (Contoh: (Contoh: menutup mulut bila bersin dan pencegahan menutup mulut bila bersin dan batuk). batuk). jangkitan penyakit.(PFK 5.0) (PFK 5.1) Mengenali (PFK 5.1.1) Mengenal objek atau bahan (PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atauKeselamatan sumber yang yang boleh mendatangkan bahaya di bahan yang boleh mendatangkan bahaya menyebabkan rumah dan sekolah. di lokasi berikut: kemalangan dan a. rumah bahaya. (PFK 5.1.2) Mengenal tingkah laku yang b. sekolah membahayakan berdasarkan cerita yang c. taman permainan didengar seperti berlari dengan gunting, d. tempat awam cucuk besi ke dalam soket.Fizikal dan Estetika 104
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin, banjir, kebakaran, jalan raya. (PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (PFK 5.2) (PFK 5.2.1) Menyebut nama sendiri, (PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri, Mengamalkan nama ibu atau nama bapa, serta nama nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi langkah keselamatan prasekolah. tempat tinggal dan nombor telefon diri. keluarga. (PFK 5.2.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya (PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi dengan bimbingan guru dengan semasa menghadapi situasi bahaya menggunakan langkah-langkah berikut: dengan menggunakan langkah-langkah menjerit, lari dan memberitahu orang berikut: menjerit, lari dan memberitahu dewasa. orang dewasa. (PFK 5.2.3) Menjaga keselamatan diri (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa dengan bimbingan. apabila berlaku kecemasan, kecederaan atau penderaan. (PFK 5.2.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif bimbingan guru. pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasiFizikal dan Estetika 105
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. alatan elektrik b. benda tajam c. alatan permainan d. melintas jalan raya e. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5.3) Menjaga (PFK 5.3.1) Mengenal anggota sulit (PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit. kehormatan dengan bimbingan guru. diri. (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan (PFK 5.3.2) Mengenal sentuhan yang tentang contoh sentuhan yang selamat Nota: selamat dan tidak selamat. dan tidak selamat. Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar, (PFK 5.3.3) Mengamalkan sikap asertif (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif faraj, dubur, dengan bimbingan bila menghadapi bila menghadapi situasi yang tidak punggung, payudara situasi yang tidak selamat. selamat. dan mulut. (PFK 5.3.4) Mengetahui cara mengelak (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. diri daripada orang yang tidak dikenali. asertif adalah mengatakan ’tidak’, lari dan memberitahu orang dewasa bilaFizikal dan Estetika 106
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menghadapi situasi yang tidak selamat.Nota: 1. Berlari dengan lakuan yang betul. a. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. b. Berlari di atas bebola kaki. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. d. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. 2. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. b. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. c. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. 3. Merangkak dengan lakuan yang betul 4. Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul 5. Melompat dengan lakuan yang betul. a. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. b. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. 6. Skip dengan lakuan yang betul a. Melangkah dengan sebelah kaki. b. Lutut diangkat separas pinggang. c. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama, diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.Fizikal dan Estetika 107
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFizikal dan Estetika 108
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITIFizikal dan Estetika 109
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti,murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni, berkebolehanmenghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti senimerangkumi seni visual, muzik dan pergerakan kreatif. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+Seni Visual (KTI (KTI 1.1) (KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang1.0) Menggunakan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu diperlukan untuk menghasilkan sesuatu pengetahuan tentang karya contohnya berus dengan bimbingan karya contohnya berus. bahan dan teknik guru. dalam menghasilkan (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang karya seni (Aplikasi sesuai dalam penghasilan karya. seni). (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan Nota: Guru perlu bimbingan. memperkenalkan warna kepada murid (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam dahulu, rujuk Tunjang ruang tertentu. Sains dan TeknologiFizikal dan Estetika 110
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2) Menzahirkan (KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu idea kreatif dalam geometrik segitiga, bulat, segiempat, segitiga, bulat, segiempat, bujur. penghasilan karya. bujur. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut (KTI 1.2.2) Melukis rupa organik (rupa kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti yang tidak mempunyai garisan yang tepat menggambar. dan selari). Contoh: bunga, awan. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan (KTI 1.2.3) Menghasilkan karya kreatif mengikut kreativiti sendiri melalui Nota: Guru perlu beri yang mudah melalui pelbagai aktiviti pelbagai aktiviti dengan bimbingan. peluang kepada murid menggambar. menzahirkan idea (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan sendiri untuk berkarya (KTI 1.2.4) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui yang mudah melalui pelbagai aktiviti. pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk binaan (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang yang mudah melalui pelbagai aktiviti. menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.Fizikal dan Estetika 111
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.3)Menunjukkan (KTI 1.3.1)Menceritakan dan (KTI 1.3.4)Menceritakan dan apresiasi seni mempamerkan hasil kerja sendiri. mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.3.2)Menyatakan pandangan (KTI 1.3.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.3.3)Menunjukkan penghargaan (KTI 1.3.6)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti terhadap keindahan persekitaran dan menyimpan hasil kerja sendiri . alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 1.3.7)Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar.(KTI 2.0)Muzik (KTI 2.1) Mengambil (KTI 2.1.1) Menyanyikan melodi mudah (KT 2.1.7) Menyanyikan melodi. bahagian dalam aktiviti (Contoh. Hmm...La) menyanyi. (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan (KTI 2.1.2) Menyanyi lagu yang mudah muzik. dengan iringan muzik. Nota: Lagu yang dipilih (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut perlulah sesuai dengan (KTI 2.1.3) Menyanyi lagu yang mudah tempo. umur dan kematangan mengikut tempo (iaitu: cepat dan murid. lambat). (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 2.1.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Fizikal dan Estetika 112
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1.6) Menyanyi lagu yang mudah (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. dengan gerakan. (KTI 2.2) Mengambil (KTI 2.2.1) Mengecam bunyi perkusi dan (KTI 2.2.4) Memainkan perkusi dengan bahagian dalam aktiviti menamakan jenis alat yang dibunyikan. ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). memainkan perkusi. (Contoh: castenat, kerincing, marakas, drum) (KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. (KTI 2.2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. (hentak kaki, tepuk tangan, petik (KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut jari) tempo (laju-lambat) (KTI 2.2.3) Memainkan perkusi dengan (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan. iringan muzik. (KTI 2.2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. (KTI 2.3) Mengambil (KTI 2.3.1) Meneroka bunyi menerusi (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahagian dalam aktiviti bahan atau objek improvisasi dengan bahan atau objek improvisasi. penerokaan bunyi. bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi, irama, kesan bunyi dll) (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi Nota: Bahan (KTI 2.3.2) Memainkan alat improvisasi nyanyian. improvisasi bukan alat bagi mengiringi nyanyian dengan muzik tetapi bimbingan guru. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk menghasilan muzik, memberi kesan kepada situasi (contoh: contohnya tempurung cerita, puisi)Fizikal dan Estetika 113
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4) Menunjukkan (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan apresiasi Muzik badan mengikut lirik lagu. terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas badan secara kreatif mengikut muzik mengikut muzik. dengan bimbingan guru. (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan: untuk meneroka ruang.  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo) (KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota  tinggi – rendah (pic) badan secara kreatif mengikut muzik  panjang – pendek (irama) meggunakan alat seperti riben, gelung  sedih – gembira – bersemangat rotan, tali. (mud) (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira - bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang, alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.Fizikal dan Estetika 114
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.(KTI 3.0) (KTI 3.1)Mengambil (KT 3.1.1) Main peranan mengikut (KT 3.1.5) Main peranan mengikutDrama & bahagian dalam drama imaginasi dengan bimbingan. imaginasi.Gerakan Kreatif dan gerakan kreatif. (KT 3.1.2) Berlakon dengan (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf, menggunakan props. pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru. (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk Nota:Guru perlu menunjukkan elemen ruang, masa dan memberi peluang (KT 3.1.3) Bergerak secara kreatif untuk tenaga. kepada murid untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan menunjukkan ekspresi tenaga dengan bimbingan. (KT 3.1.8) Mengenal dan mengambil diri menerusi bahagian dalam tarian daripada budaya pergerakan kreatif dan (KT 3.1.4) Mengenal tarian daripada Malaysia yang berlainan. drama. pelbagai budaya Malaysia.Nota:1. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan, catan, kolaj, cetakan, resis, gosokan, percikan, gurisan, capan, mozek. o Untuk murid 5+: lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stesilan, percikan, gurisan, capan, mozek.Fizikal dan Estetika 115
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan2. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye), tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, resis, kolaj. o Untuk murid 5+: pualaman, ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan guntingan, resis, kolaj3. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail, model, boneka, topeng mata. o Untuk murid 5+: mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng muka, origamiFizikal dan Estetika 116
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIKSains dan Teknologi 117
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIKSelepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i- Awal Sains dan Awal Matematik, murid bolehmenjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan penaakulandalam penerokaan yang mudah, serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(ST 1.0) Sikap (ST 1.1) (ST 1.1.1) Menunjukkan sikap sistematik, (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik,saintifik Mempamerkan sikap bekerjasama, bertanggungjawab dengan bekerjasama, bertanggungjawab. saintifik. bimbingan.(ST 2.0) (ST 2.1) Membuat (ST 2.1.1) Memerhati and mengenal (ST 2.1.5) Memerhati perubahan warna-Kemahiran pemerhatian ke atas warna-warna di persekitaran. warna di persekitaran (Contoh:Saintifik objek dan fenomena perubahan warna daun pada musim alam di persekitaran. (ST 2.1.2) Memerhati dan mengenal berlainan; perubahan warna awan pada bentuk-bentuk di persekitaran dengan cuaca berlainan). bimbingan. (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenalpasti (ST 2.1.3) Memerhati objek-objek di bentuk-bentuk di persekitaran. persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar, (ST 2.1.4) Memerhati dan bercerita kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, secara verbal tentang pemerhatian yang tebal, nipis). telah dibuat. (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.Sains dan Teknologi 118
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek- objek yang diperhatikan (Contoh objek- objek: butang yang berlainan corak; pasir basah dan pasir kering; pasir dan lumpur; batu dan pasir). (ST 2.2) Membuat (ST 2.2.1) Membandingkan panjang (ST 2.2.2) Membandingkan berat objek pengukuran objek (lebih panjang, lebih pendek). (lebih berat, lebih ringan). menggunakan unit bukan piawai. (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal, lebih nipis). (ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal, tapak kaki, straw, buku). (ST 2.3) (ST 2.3.1) Membanding dan (ST 2.3.3) Membanding dan Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut mengumpulkan objek-objek mengikut mengelaskan objek. satu ciri: satu ciri: a. Warna a. Saiz (besar dan kecil, panjang dan b. Bentuk pendek) b. Tekstur (licin dan kasar) (ST 2.3.2) Membanding dan c. Berat (berat dan ringan) mengasingkan makanan mengikut rasa (manis, masam, masin).Sains dan Teknologi 119
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis, masam, masin, pahit, tawar). (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (Contoh objek: belacan, ikan kering, sabun, daun pandan). (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan; pakaian tradisional mengikut kaum; kenderaan mengikut bilangan roda).Sains dan Teknologi 120
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.4) Membuat (ST 2.4.1) Membuat ramalan tentang (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang ramalan berdasarkan cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman pengalaman lepas. mendung, hari akan hujan). lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Bola mana Nota: Membuat yang akan menurun cerun dengan lebih ramalan adalah cepat). menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. (ST 2.5) (ST 2.5.1) Menjalankan aktiviti untuk (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk Menyelesaikan menyelesaikan masalah harian yang menyelesaikan masalah harian. masalah kehidupan mudah seperti: (Contoh aktiviti: harian secara hands-  Menyejukkan minuman yang  Mengeringkan baju yang basah on. panas  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).(ST 3.0) (ST 3.1) Memperoleh (ST 3.1.1) Mengenalpasti bahagian (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagianMenyiasat Alam pengetahuan asas tubuh badan utama (kepala, mata, tubuh badan (lidah, pipi, dagu, dahi,Hidupan tentang bahagian hidung, mulut, gigi, telinga, rambut, kaki, kening, bibir, dada, perut, bahu, siku, badan. jari, tangan). lutut, paha, betis, pusat, tumit, kuku).Sains dan Teknologi 121
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Murid tidak (ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria perlu mengeja nama (mata, hidung, telinga, lidah, kulit) dan bahagian badan yang menyatakan fungsi setiap organ deria ini. disenaraikan. (ST 3.2) Meneroka (ST 3.2.1) Menggunakan deria berikut (ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut alam sekitar dalam penerokaan alam persekitaran dalam penerokaan alam persekitaran menggunakan organ secara terbimbing: secara terbuka: deria. a. penglihatan a. penglihatan b. pendengaran b. pendengaran c. sentuhan c. sentuhan d. hidu d. hidu (ST 3.3) Meneroka (ST 3.3.1) Membandingkan daun (ST 3.3.5) Memerhati dan bahagian-bahagian berdasarkan ciri berikut: mengumpulkan daun daripada tumbuhan iaitu daun, a. bentuk persekitaran sekolah dan kediaman bunga, buah serta b. saiz mengikut ciri berikut: pertumbuhan anak c. warna. a. warna benih. b. saiz (ST 3.3.2) Membandingkan bunga c. tekstur berdasarkan ciri berikut: d. bentuk a. warna e. urat daun b. saiz c. bau (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada (ST 3.3.3) Memerhati dan bercerita persekitaran sekolah dan kediaman tentang sayur-sayuran dan buah-buahan mereka mengikut ciri berikut: yang biasa dijumpai. a. warna b. saizSains dan Teknologi 122
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. yang sebenar) (ST 3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna daun b. berbiji (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. (ST 3.4) Menjalankan (ST 3.4.1) Menamakan haiwan yang (ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam penerokaan ke atas biasa dijumpai (dalam kehidupan harian, akuarium dan menceritakan tentang saiz ciri, habitat, cara dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui dan warna ikan. pergerakan, jenis program television dll). makanan, kitaran (ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal hidup haiwan jinak (ST 3.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang haiwan (Contoh: kucing-rumah, ayam- yang biasa dijumpai. biasa dijumpai. reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbau- sawah, katak-air dan darat, ikan-air, (ST 3.4.3) Memerhati dan meniru burung-pokok). pergerakan haiwan (Contoh pergerakan:Sains dan Teknologi 123
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang, melompat, merangkak, berjalan, (ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan menyusur, berenang). mengikut habitatnya. (ST 3.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). (ST 3.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.(ST 4.0) (ST 4.1) Meneroka (ST 4.1.1) Memerhati dan (ST 4.1.2) Memerhati proses perubahanMenyiasat Alam sifat umum bahan. mengumpulkan objek kepada yang keadaan air daripada ais kepada air danBahan tenggelam dan timbul. wap air. Nota: Perekodan boleh dilakukan (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada dalam bentuk yang boleh larut dalam air dan yang tidak gambar atau lukisan. boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air, pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air, kertas meyerap air, kepingan plastik tidak menyerap air). (ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.Sains dan Teknologi 124
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).(ST 5.0) (ST 5.1) Meneroka (ST 5.1.1) Menghasilkan bayang-bayang (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakanMenyiasat Alam fenomena alam yang menggunakan pelbagai objek. bentuk dan warna awan pada cuaca yangFizikal biasa dijumpai berbeza (Contoh: awan pada hari panas, seperti cuaca, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari pelangi dan bayang- hendak hujan). bayang. (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5.1.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.Sains dan Teknologi 125
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(ST 6.0) (ST 6.1) (ST 6.1.1) Memadankan objekPengalaman Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut,Pranombor 1:1. sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) . (ST 6.2) (ST 6.2.1) Membandingkan dua Membandingkan kumpulan objek untuk menyatakan sama kuantiti objek. banyak, lebih atau kurang. (ST 6.3) Membuat (ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut seriasi mengikut satu kriteria berikut: ciri. a. Kecil ke besar b. Pendek ke panjang c. Rendah ke tinggi d. Nipis ke tebal dan sebaliknyaSains dan Teknologi 126
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4) Mengecam (ST 6.4.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di corak berulang dan persekitaran dengan bimbingan. persekitaran. membina pola. (ST 6.4.2) Meniru corak berulang (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik. yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.(ST 7.0) (ST 7.1) Memahami (ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-Konsep Nombor nombor 1-10 hingga10 (rote counting). 10 dan menurun 10 -1. (ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 10 dengan nama nombor secara lisan. mengikut cara yang betul. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1.3) Membilang objek 1 - 10. (ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 7.1.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7.1.6) Menyurih angka 1-10.Sains dan Teknologi 127
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.2) Mengetahui (ST 7.2.1) Menulis angka sifar. sifar (ST 7.2.2) Menyebut sifar. (ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.3) Memahami (ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 nombor 10-20. hingga ke 20 (counting on) (ST 7.3.2) Membandingkan: - 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) - 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.3.3) Menulis 10-20. (ST 7.4) Memahami (ST 7.4.1) Membilang sepuluh sepuluh. siri 20, 30, 40 dan 50.(ST 8.0) Operasi (ST 8.1) Memahami (ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah duaNombor operasi tambah himpunan objek. dalam lingkungan 10. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah (Nota: Operasi dengan membilang terus dari suatu tambah adalah nombor sehingga nilai 10 (Counting all gabungan dua set and Counting on) objek)Sains dan Teknologi 128
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.2) Memahami (ST 8.2.1)Mengeluarkan objek dari operasi tolak dalam himpunan dan membilang baki. lingkungan 10. (ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. Contoh: Ambil dua gula-gula daripadaSains dan Teknologi 129
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 8.2.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.(ST 9.0) Nilai (ST 9.1) Mengecam (ST 9.1.1) Mengecam duit yangwang duit yang berlainan berlainan nilai. nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.Sains dan Teknologi 130
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(ST 10.0) Konsep (ST 10.1) Memahami (ST 10.1.1) Menyusun peristiwa (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untukWaktu waktu dalam konteks mengikut urutan masa. menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam kehidupan seharian. 7 pagi, jam 12 tengah hari). (ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam petang, malam). seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin, Selasa). (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.(ST 11.0) Bentuk (ST 11.1) (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan (ST 11.1.2) Mengenalpasti anggotadan Ruang Mengetahui sesuatu objek dalam ruang (depan, badan kiri dan kanan. kedudukan objek belakang, atas, bawah, luar, dalam). dalam ruang. (ST 11.1.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 11.2) (ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga, (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, Mengetahui bentuk bulat, segi empat yang terdapat di bulat, segi empat tepat dan segi empat yang biasa dijumpai persekitaran. sama. di persekitaran. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.Sains dan Teknologi 131
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(ST 12.0) (ST 12.1) Membina (ST 12.1.1) Membina penghubung antaraPembinaan(const penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasanruction) dua objek. mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.2) Membina (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan lingkungan. yang lengkap. (ST 12.3) Membuat (ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menggunakan pelbagai bahan mengikut mengikut kreativiti menceritakan binaannya dengan kreativiti sendiri dan menceritakan sendiri. bimbingan. pembinaanya (Contoh bahan: blok, pasir). (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.(ST 13.0) (ST 13.1) (ST 13.1.1) Mengenalpasti bahagian-Penggunaan ICT Menggunakan bahagian komputer (monitor, tetikus, teknologi maklumat papan kekunci, unit sistem). dan komunikasi secara accountable (ST 13.1.2) Menghidupkan komputer dan beretika. (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF, shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. (ST 13.1.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 13.1.4) Bersikap positif dalamSains dan Teknologi 132
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13.2)Memilih (ST 13.2.1) Menggunakan perisian dan melukis dan mewarna untuk membuat mengaplikasikan gambar menggunakan bentuk asas dan sumber ICT yang warna. sesuai. (ST 13.3) (ST 13.3.) Menggunakan CD dan VCD Menggunakan ICT untuk memperoleh pengetahuan dan untuk meningkatkan kemahiran. pembelajaran.Nota:1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal, iaitu kedudukan, tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama, nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal, iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal, iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu, 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyakSains dan Teknologi 133
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan2) Perbezaaan antara angka dan nombor. a. Angka adalah simbol, 1,2,3 b. Nama nombor: satu, dua, tigaSains dan Teknologi 134
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAANKemanusiaan 135
 • Kurikulum Prasekolah KebangsaanTUNJANG KEMANUSIAAN (KM)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian, murid akan lebih memahami diri sendiri, hubunganantara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam semula jadi. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalamperhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Pada masa yang sama murid akan lebihmemahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komunitipelbagai kaum. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(KM 1.0) Diri (KM 1.1) Mengetahui (KM 1.1.1) Menceritakan tentang diri (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diriSaya tentang latar sendiri dengan bimbingan (contoh: nama, sendiri (contoh: nama, umur, jantina, belakang/ sejarah diri umur, jantina). bangsa, hobi). sendiri (KM 1.1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.2) Mengetahui (KM 1.2.1) Menyatakan kebolehan diri (KM 1.2.2) Menyatakan kebolehan diri kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. sendiri. (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.Kemanusiaan 136
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.3) Mengetahui (KM 1.3.1) Menyatakan hak kanak-kanak (KM 1.3.2) Menyatakan hak kanak- hak diri sendiri dengan bimbingan. kanak. (KM 1.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak dan rakan.(KM 2.0) Saya (KM 2.1) Mengetahui (KM 2.1.1) Menyebut gelaran ahli (KM 2.1.2) Menceritakan salasilahdan Keluarga keluarga terdekat keluarga terdekat iaitu: datuk, nenek, ibu, keluarga terdekat. (datuk, nenek, ibu, bapa, abang, kakak, adik. bapa, adik beradik). (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 2.2) (KM 2.2.1) Bercerita dengan bimbingan (KM 2.2.2) Bercerita tentang rumah Mengetahui rumah tentang rumah kediaman sendiri. kediaman sendiri. kediaman diri.(KM 3.0) Saya (KM 3.1) Mengetahui (KM 3.1.1) Bercerita dengan bimbingan (KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan.dan Rakan tentang rakan. tentang rakan.(KM 4.0) Saya (KM 4.1) Mengetahui (KM 4.1.1) Menyebut nama sekolah (KM 4.1.4) Menyebut nama sekolah.dan Sekolah sekolah saya dengan bimbingan. (KM 4.1.5) Menyebut nama guru kelas (KM 4.1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. dan ketua kelas dengan bimbingan.Kemanusiaan 137
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1.3) Menjalankan tanggungjawab (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Mematuhi peraturan kelas.  Menjaga kebersihan sekolah.  Menjaga kebersihan sekolah.  Meletakkan barangan ke tempat  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. asalnya.(KM 5.0) Saya (KM 5.1) (KM 5.1.1) Bergaul mesra dan tolong (KM 5.1.3) Menyatakan faedahdan Komuniti Mengamalkan menolong dengan bimbingan. berkawan. semangat bermasyarakat (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong dalam masyarakat setempat menolong. dengan bimbingan. (KM 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 5.2) Mengenali (KM 5.2.1) Menyatakan kaum dalam (KM 5.2.2) Menyatakan kaum di ahli komuniti. masyarakat setempat. Malaysia. (KM 5.3) Menyambut (KM 5.3.1) Menyatakan perayaan yang (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti perayaan mengikut terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya, menyambut perayaan masyarakat kaum di masyarakat Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Malaysia. Malaysia. Hari Keamatan, Krismas) (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Kemanusiaan 138
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(KM 6.0) Saya (KM 6.1) Menghayati (KM 6.1.1) Melahirkan perasaan (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alamdan Alam Sekitar keindahan alam terhadap unsur-unsur keindahan alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, sekitar. secara lisan dan perlakuan. angin, haiwan. (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, ladang, air terjun, taman, hutan, sungai. (KM 6.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.  Perubahan cuaca (KM 6.2) Memahami (KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan (KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan perhubungan antara guru tentang kepentingan air dan guru tentang kepentingan air, udara dan manusia dan alam matahari kepada kehidupan manusia. matahari kepada hidupan di dunia. sekitar. (KM 6.2.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang, daun pisang, kelapa). (KM 6.3) Menjaga (KM 6.3.1) Mewujudkan keceriaan dan (KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan alam sekitar. keindahan alam dengan bimbingan menjaga alam sekitar. (Contoh: menanam bunga). (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.Kemanusiaan 139
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3.2) Mengamalkan tabiat tidak (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan mencemarkan alam semula jadi dengan pencemaran udara dan air kepada bimbingan guru. manusia. (KM 6.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.(KM 7.0) Saya (KM 7.1) Mengenal (KM 7.1.1) Bercerita tentang pakaian (KM 7.1.2) Bercerita tentang pakaiandan Warisan pakaian tradisional masyarakat Malaysia di persekitaran. pelbagai kaum dalam masyarakatBudaya masyarakat Malaysia. Malaysia. (KM 7.2) Menghayati (KM 7.2.1) Menyanyikan lagu kanak- (KM 7.2.3 )Menyanyikan lagu kanak- lagu dan muzik kanak yang berkaitan dengan budaya kanak yang berkaitan dengan budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik masyarakat Malaysia. Malaysia. yang mudah) (KM 7.2.4) Mengenal alat muzik (KM 7.2.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum. tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kemanusiaan 140
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.3) Mengenal (KM 7.3.1) Bermain permainan (KM 7.3.2) Bermain permainan permainan tradisional tradisional pelbagai kaum masyarakat tradisional masyarakat pelbagai kaum pelbagai kaum Malaysia. (yang mudah) masyarakat Malaysia. Malaysia. (KM 7.4) Mengenal (KM 7.4.1) Mengenal pelbagai jenis seni (KM 7.4.2) Mengenal pelbagai jenis seni seni dan kraf dan kraftangan dan peralatan berunsur dan kraftangan berunsur budaya pelbagai tradisional pelbagai budaya pelbagai kaum masyarakat kaum masyarakat Malaysia. kaum Malaysia. Malaysia. (yang mudah) (KM 7.5) Mengenal (KM 7.5.1) Mengenal pelbagai peralatan (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan peralatan tradisional berunsur budaya masyarakat Malaysia di berunsur budaya pelbagai kaum pelbagai kaum persekitaran. masyarakat Malaysia. Malaysia. (KM 7.6) Mengenal (KM 7.6.1) Mengecam makanan (KM 7.6.2) Menyediakan makanan makanan tradisional tradisional pelbagai kaum masyarakat tradisional (Contoh: onde-onde, lempeng pelbagai kaum Malaysia. pisang, cucur udang, jemput-jemput Malaysia. pisang, popiah, dumpling). (KM 7.6.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum. (KM 7.7) Mendengar (KM 7.7.1) Mendengar cerita rakyat (KM 7.7.2) Mendengar cerita rakyat cerita rakyat pelbagai pelbagai kaum di komuniti setempat. pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. kaum Malaysia.Kemanusiaan 141
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(KM 8.0) Saya (KM 8.1) (KM 8.1.1) Menunjukkan kedudukan (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukandan Negara Menghormati Malaysia di peta dunia dan glob dengan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Malaysia lambang kebangsaan bimbingan. dan negeri. (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri (KM 8.1.2) Mengecam bendera Malaysia. sendiri. (KM 8.1.3) Menamakan bendera (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia Malaysia. dan bendera negeri sendiri. (KM 8.1.4) Menunjukkan penghormatan (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan. negeri. (KM 8.1.5) Menunjukkan penghormatan (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. dengan bimbingan. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan kebangsaan. Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.Kemanusiaan 142
 • Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.2) (KM 8.2.1) Mengenal pemimpin negara (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin negara Menghormati (DYMM Yang DiPertuan Agung, Perdana dan negeri. pemimpin. Menteri) dengan bimbingan. (KM 8.3) Mengetahui (KM 8.3.1) Mengenal simbol yang biasa (KM 8.3.2) Mengenal simbol yang biasa simbol awam. dijumpai di persekitaran seperti: dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.4) Menyambut (KM 8.4.1) Melibatkan diri dalam aktiviti (KM 8.4.2) Menamakan Bapa Hari Kemerdekaan. sambutan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan. (KM 8.4.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.5) Mengetahui (KM 8.5.1) Bercerita tentang tempat (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan keistimewaan bersejarah Malaysia dengan bimbingan. negara. negara. (KM 8.5.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.Kemanusiaan 143
 • Kurikulum Prasekolah KebangsaanNota: 1. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. 2. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai, suranggani, pok amai amai, dan juga lagu kaum lain di Malaysia. 3. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang, angklung, gong, serunai, gendang, table dan simbal. 4. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung, batu giling, kukur kelapa, kipas padi, kisar, periuk tanah, belanga tanah, nyiru. 5. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil, Pak Pandir, Si Tanggang, Bawang Putih Bawang Merah. 6. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera, simpan bendera dengan cara yang betul. 7. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan, memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 8. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri, Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 9. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar. 10. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara, Parlimen, Muzium.Kemanusiaan 144
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMAModul Bertema 145
 • Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanModul BertemaBahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yangsesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan, Standard Pembelajaran inidipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini.Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Unsur bahasa, matematik, seni, muzik,drama, gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema.Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Guru boleh menggubalkurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Tema Subtema 1 Minggu Orientasi Miggu Orientasi 2 Diri Saya Perihal Diri Saya 3 Diri Saya Anggota Badan Saya 4 Diri Saya Keluarga Saya 5 Diri Saya Sekolah Saya 6 Diri Saya Kawan Saya 7 Diri Saya Jiran Saya 8 Diri Saya Kebersihan 9 Diri Saya Keselamatan Diri 10 Diri Saya Rumah Saya 11 Diri Saya Emosi Diri 12 Alam Bahan Makanan 13 Alam Bahan Air 14 Alam Bahan Pasir 15 Alam Bahan Pakaian dan Aksesori 16 Alam Bahan Peralatan 17 Alam Hidupan Haiwan 18 Alam Hidupan Tumbuh-tumbuhanModul Bertema 146
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Tema Subtema 19 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar 20 Alam Fizikal Cuaca 21 Dunia Teknologi Kenderaan 22 Dunia Teknologi Kemudahan Awam 23 Dunia Teknologi Pembinaan(construction) 24 Negara saya Perayaan di Malaysia 25 Negara Saya Kemerdekaan Negara 26 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional 27 Negara Saya Seni, Kraf dan Peralatan TradisionalModul Bertema 147
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN1 Minggu Minggu Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Komunikasi Orientasi Orientasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan Cth: Selamat pagi cikgu, memberi respons secara bertatasusila. Selamat pagi cikgu, Selamat pagi , Kemanusiaan Selamat pagi , (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri Selamat pagi cikgu. (contoh: nama, umur, jantina, bangsa, hobi). (Melodi : Happy Birthday) Pendidikan Moral  Bercerita tentang diri sendiri. (PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan,  Bersoaljawab dengan murid berdasarkan penghargaan dan sumbangan yang diterima. gambar. Sains dan Teknologi  Main peranan memberi ucapan terima (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, kasih kepada guru dan rakan-rakan. bekerjasama dan bertanggungjawab.  Berlakon mengikut emosi Perkembangan Fizikal dan Estetika -gembira ,sedih,takut dan marah (PFK 1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. (termasuk butang  Permainan mimik muka katup,butang cangkuk). Penerokaan Keterampilan Diri  Membawa pelajar melawat ke persekitaran (PSE 1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi sekolah. yang melibatkan perasaan seperti gembira,sedih,takut dan marah. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaianModul Bertema 148
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning, teacher‟2 Diri Saya Perihal Diri Bahasa dan Komunikasi Kemanusiaan Saya  Bercerita tentang perihal diri (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri (keluarga,hobi,makanan kegemaran) sendiri(contoh : nama,umur, jantina, bangsa, hobi).  Bersoaljawab tentang kebolehan, keistimewaan, kekurangan diri sendiri dan (KM 1.1.3) Menceritakan pertumbuhan dan mencadangkan cara mengatasi keperluan diri sejak lahir. kelemahan kendiri. (KM 1.2.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri  Main peranan sebagai ibu dan anak. dengan bimbingan.  Meneka perasaan berdasarkan gambar (KM 1.2.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. mimik muka (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.  Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. (KM 1.3.2) Menyatakan hak kanak-kanak. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai (KM 1.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak dan rakan.  Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. Keterampilan Diri (PSE 1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi  Main peranan memberi bantuan kepada yang melibatkan perasaan seperti gembira, ahli keluarga, rakan-rakan dan orang lain sedih, takut dan marah.Modul Bertema 149
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Bersoaljawab tentang aktiviti yang (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita dilakukan pada hari semalam,hari ini dan tentang jenis-jenis emosi gembira,sedih,takut esok. dan marah.  Bercerita tentang hobi masa lapang (PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan dengan aktiviti kegemaran sendiri. perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah  Melengkapkan puzzle gambar-gambar berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, emosi. lukisan, tingkahlaku.  Menyusun kad pertumbuhan (bayi,kanak- (PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif kanak dan dewasa) untuk mengurus emosi.  Menunjukkan bakat sendiri melalui (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan pelbagai aktiviti seperti nyanyian, lukisan, dan kekurangan/kelemahan kendiri. sukan, membaca dan lain-lain. (PSE 2.1.4) Menyatakan cara mengatasi Muzik, Pergerakan dan Permainan kelemahan kendiri dengan bimbingan.  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Pendidikan Moral Memakai baju,memakai baju, (PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli Begini caranya memakai baju, keluarga, warga sekolah dan orang lain. Kemas sekali... (PM 6.2.3) Menunjukkan cara menghormati (Melodi: This is the way) orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat.  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟Modul Bertema 150
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai (PM 6.2.4) Melafazkan ucapan bertatasusila murni. bersesuaian dengan situasi dan masa.  Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur Seminggu‟ dalam cerita yang didengar Contoh: Rajin Adik Rajin (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri  Nyanyian lagu tentang makanan dan rakan-rakan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng (PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.  Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka, Sains dan Teknologi Membasuh muka, membasuh (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk muka, menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 Beginilah cara membasuh muka, pagi, m j12 tengah hari). Jaga kebersihan (Modul: This is the way) (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Contoh: Isnin, Selasa) (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Kreativiti (KT 2.1.7) Menyanyikan melodi.Modul Bertema 151
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Modul Bertema 152
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf Sains dan Teknologi  Melengkapkan gambar suai pasang (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh bahagian tubuh badan manusia. badan iaitu: lidah, pipi, dagu, dahi, kening, bibir, dada, perut, bahu, siku, lutut, peha, betis,  Membentuk tubuh badan manusia pusat, tumit, kuku. menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. (ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.  Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap (ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria, mata, hidung, telinga, lidah, kulit dan menyatakan  Mencubit kertas yang telah direndam di fungsi setiap organ deria ini. dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk (ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut dalam menghasilkan topeng muka. penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. penglihatan  Menggentel kertas tisu untuk b. pendengaran menghasilkan gambar wajah dengan c. sentuhan teknik kolaj. d. hidu  Melakar bentuk tubuh badan rakan yang Perkembangan Fizikal dan Penjagaan berbaring di atas kertas mahjung. Kesihatan (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk  Menggunting kertas warna yang telah menguli. dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. segitiga - hidung bujur - mulut (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk bulatan kecil - mata menggentel. bulatan besar – kepalaModul Bertema 153
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Melakar bentuk tapak tangan dan (PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang mewarnakannya. betul.  Menggunting gambar manusia (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk beranggota lengkap daripada kertas menguli. majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. untuk menghasilkan montaj. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk Perkembangan Fizikal menggentel.  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik. (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: - melompat setempat (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. - melompat 3 kali - melompat sambil menepuk tangan Kreativiti (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu Kesihatan (iaitu: riang dan bersemangat).  Menggosok gigi dengan cara yang betul. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan terhadap anda gembira genggam jari, (genggam muzik yang didengar. jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari, (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas (genggam jari 2 kali) mengikut muzik. Kalau anda gembira katakan pada saya, Kalau anda gembira genggam jari, (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badanModul Bertema 154
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (genggam jari 2 kali) secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka (Ulang dengan lain-lain perkataan) ruang.  Menyanyi lagu Jari, Tap,Tap sambil (KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota badan membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara kreatif mengikut muzik meggunakan secara menaik dan menurun. alat seperti riben, gelung rotan, tali. Lagu: Jari Tap, Tap, Tap (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk Satu jari, satu jari, menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. Satu jari tap,tap, tap, Tunjuk atas, tunjuk bawah, Bahasa dan Komunikasi Satu jari tap,tap, tap, (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang ( Ulang lagi lagu ini dengan mudah dengan sebutan yang betul. menggantikan nombor hingga 5 ) (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan  Menyanyi lagu, ‘Mana Ibu’ bertatasusila. Mana ibu, mana ibu, ( jari kanan ) Sini saya, sini saya, (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang Apa khabar hari ini, didengar dengan menggunakan ayat yang Apa khabar hari ini, mudah. Sembunyi, sembunyi. (Tukar lirik dengan nama-nama jari (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi yang lain: telunjuk, tengah, manis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai kelingking ) untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Menyanyi lagu, ‘Anggota Badan’ (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang Tangan ku di kepala, mudah dengan sebutan yang betul. Dan juga di bahu, Ku letakkan di pinggang, (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang Ku rapatkan di sisi, menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Modul Bertema 155
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Ku angkat tanganku, jemari ku menari, (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara Tepuk tangan gembira, yang betul. La,la,la,la,la,la,la. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang  Menyanyi sambil membuat gerakan betul. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata, hidung, telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.  Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.  Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan.  Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.  Membaca buku tentang bahagian badan. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.Modul Bertema 156
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan, petik jari, hentak kaki dan ketuk meja. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.  Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.  Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul  Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut, kuku, gigi,telinga dan muka. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: - Angkat tangan kanan - Sentuh telinga kiriModul Bertema 157
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf Kemanusiaan  Melengkapkan rajah salasilah keluarga (KM 2.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. terdekat.  Melukis gambar rumah dan menceritakan (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tentang rumah tersebut. tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).  Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga (KM 2.2.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu, „Sayang Keluarga‟. Pendidikan Moral (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya Bahasa dan Komunikasi menyayangi keluarga.  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.  Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan  Membaca buku atau menonton video yang orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan bertemakan keluarga, berbincang tentang lisan. sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih (PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada sayang kepada ahli keluarga anggota keluarga, rakan dan guru. (PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli  Membina buku skrap yang menunjukkan keluarga suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga. (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taatModul Bertema 158
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Main peranan tentang sesuatu situasi dan hormat kepada ahli keluarga. yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. Kreativiti (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan  Mendengar cerita tentang akibat daripada untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya bercakap bohong. berus.  Bercerita tentang kebaikan setiap ahli (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut keluarga terutamanya ibu dan bapa. kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam Bahasa dan Komunikasi dengan ibu bapa ketika hendak ke (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang sekolah, makan bersama-sama ahli mudah dengan sebutan yang betul. keluarga dan lain-lain lagi. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan  Bersoaljawab tentang mengapa perlu bertatasusila. sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Modul Bertema 159
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan Sains dan Teknologi  Permainan menggunakan waktu, apa yang (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk dilakukan waktu pagi, tengahari ,petang menjalankan sesuatu aktiviti.(Contoh: jam 7 dan malam. pagi, jam 12 tengah hari)  Permainan mencari benda tersembunyi. (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Isnin, Selasa)  Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang bangunan. telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.  Bermain di taman permainan prasekolah (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam  Pertandingan mencuci pinggan dan cawan setahun selepas makan. (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu Bahasa dan Komunikasi objek dalam ruang: depan, belakang, atas,  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang bawah, luar, dalam. dilakukan di sekolah seharian. (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenal bentuk-  Main peranan (cikgu-murid) secara bentuk di persekitaran berkumpulan. (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segiempat tepat dan segiempat sama.Modul Bertema 160
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Menyebut nama guru. (ST 2.1.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah,  Menyusun buku dan mengemas pusat biru, hijau, kuning, hitam, putih, jingga, ungu, pembelajaran. merah jambu,coklat.  Bersoaljawab tentang peraturan di dalam (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan kelas dan mengetahui peranan setiap ( menggunakan bahan seperti blok, pasir ) murid. mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.  Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina sekolah. struktur yang kuat dan kukuh  Melakonkan situasi datang dan pulang dari (ST 2.2.2) Membandingkan berat objek (lebih sekolah. berat, lebih ringan).  Main peranan ketika ingin meminjam (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek barang daripada kawan. (lebih tebal, lebih nipis).  Bermain teka nama alatan yang terdapat Kreativiti di dalam kelas. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.  Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga, pada nama rakan. bulat, segiempat, bujur.  Membuat giliran murid yang bertugas (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan membantu menyediakan peralatan di meja mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai makan. aktiviti dengan bimbingan.  Berbual tentang gambar mengenaiModul Bertema 161
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN kecederaan murid di sekolah. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Penerokaan dan Lawatan teknik dengan bimbingan.  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Kemanusiaan (KM 4.1.4) Menyebut nama sekolah.  Membandingkan saiz, ketebalan dan berat barangan dalam kelas. (KM 4.1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.  Melawat dan membersihkan taman bunga (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab  Lawatan ke sekitar sekolah dan sebagai ahli kelas seperti: mengenalpasti bentuk-bentuk yang  Mematuhi peraturan kelas. terdapat pada persekitaran, rekod dalam  Menjaga kebersihan sekolah. bentuk lukisan.  Meletakkan barangan ke tempat  Melawat sekitar sekolah dan menyatakan asalnya. dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang  Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat, mudah dengan sebutan yang betul. kantin, bilik guru, padang, perpustakaan ) (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan Muzik dan Pergerakan bertatasusila.  Menyanyi lagu 7 hari seminggu. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang  Memperkenalkan lagu sekolah dan mudah. menyanyi dengan sebutan yang jelas. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi  Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ dengan menggunakan bahasa yang sesuaiModul Bertema 162
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Seni dan Kraf untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang bangunan. betul.  Membuat lipatan bentuk sekolah  Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.  Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.  Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf Sains dan Teknologi  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan melukisnya. menurun 10-1Modul Bertema 163
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Membuat boneka kawan (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut, bentuk (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh muka dan ketinggian rakan dan badan. menceritakan perbezaan itu. Kemanusiaan  Memerhati dan menamakan bahagian (KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan. tubuh badan rakan seperti lidah, pipi, kening, dagu, dahi, bibir, bahu, siku, dan (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan. sebagainya. (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong Bahasa dan Komunikasi menolong  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar Perkembangan Sosioemosi belakang mereka. (PSE 2.3.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati kesusahan, contohnya rakan yang perasaan dan pandangan orang lain. mengalami kecederaan. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain  Berbincang dengan rakan secara sopan seperti: dan menghormati pendapat orang lain a. meminta izin menggunakan atau semasa membuat perancangan meminjam barang orang lain. membersihkan kelas/gotong royong. b. Memulangkan barang selepas meminjam.Modul Bertema 164
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Membaca buku tentang kawan. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Memasak  Mari memasak : pertandingan Pendidikan Moral menyediakan hidangan bersama rakan (PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam untuk minuman petang. mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur bergambar. dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Kreativiti (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.Modul Bertema 165
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi Kemanusiaan  Bercerita tentang jiran. (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan.Modul Bertema 166
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong dilakukan bersama jiran. menolong.  Membina carta jiran mengikut kaum di (KM 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong persekitaran. menolong dalam masyarakat setempat.  Melafazkan pantun empat kerat berkaitan (KM 5.2.2) Menyatakan kaum di Malaysia. jiran. Perkembangan Sosioemosi  Mendengar cerita berkaitan dengan jiran (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati dan menceritakan semula cerita tersebut. perasaan dan pandangan orang lain.  Melakonkan watak jiran pelbagai kaum (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain dalam situasi gotong royong, kenduri, seperti: menziarahi jiran yang sakit dengan a. meminta izin menggunakan atau meminjam bimbingan guru. barang orang lain.  Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan b. Memulangkan barang selepas meminjam. lakonan secara berkumpulan. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Pendidikan Moral (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur Seni dan Kraf dengan rakan dalam situasi tertentu.  Melukis gambar tentang jiran. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Modul Bertema 167
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.Modul Bertema 168
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf Perkembangan Fizikal dan Kesihatan  Menyusun kad gambar cara membersih (PFK 3.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga pakaian mengikut urutan dan kebersihan diri. melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. (PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. bagaimana cara membersih peralatan peribadi. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan kebersihan barangan sendiri seperti sapu peralatan yang digunakan. tangan, sikat, berus gigi. (PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan  Melakonkan cara membersihkan pakaian memakai pakaian yang bersih, sesuai dan dan peralatan dalam situasi yang sebenar. kemas.  Membincangkan cara bagaimana untuk (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau mengelakkan penyakit seperti menutup sarung kaki. mulut apabila bersin atau batuk. (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.Modul Bertema 169
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.Modul Bertema 170
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.9 Diri Saya Keselamatan Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Fizikal dan Kesihatan Diri  Murid menyebut nama sendiri, nama (PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri, nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. keluarga secara bergilir-gilir. (PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi semasa  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran menghadapi situasi bahaya dengan di sekolah dan tindakan yang harus menggunakan langkah-langkah berikut: dilakukan. menjerit, lari dan memberitahu orang dewasa.  Membuat lakonan rakan yang cedera (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa akibat terjatuh semasa bermain. apabila berlaku kecemasan, kecederaan atau Cadangkan tindakan yang perlu diambil. penderaan.  Menonton cerita teladan yang berkaitan (PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri. dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah, taman permainan. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.  Lakonan secara berkumpulan pelbagai (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari situasi yang bahaya, minta murid sumber, tempat dan situasi yang memberi pandangan. membahayakan seperti: a. alatan elektrik  Menunjukkan pelbagai gambar yang b. benda tajam berkaitan dan minta murid mengasingkan c. alatan permainanModul Bertema 171
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN benda / bahan yang bahaya dan tidak d. melintas jalan raya bahaya. e. tempat sunyi f. tempat awam  Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang  Menyusun gambar mengikut urutan merbahaya. peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya, (PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit. berlaku kemalangan, masuk hospital ) (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan  Menyatakan kepentingan menjaga tentang contoh sentuhan yang selamat dan bahagian sulit badan kita dan batas- tidak selamat. batasnya antara lelaki dan perempuan (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila  Berbincang dengan murid tentang bahaya menghadapi situasi yang tidak selamat. mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri yang tidak dikenali. daripada orang yang tidak dikenali.  Mengumpul pelbagai gambar berkaitan (PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan situasi yang membahayakan diri dan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi membuat buku skrap mengikut kategori. berikut: a. rumah  Bersoaljawab tentang kemalangan yang b. sekolah sering berlaku di rumah, sekolah dan c. taman permainan taman permainan. d. tempat awam  Membimbing murid membaca keratan (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang akhbar berkaitan isu-isu keselamatan membahayakan seperti lantai licin, banjir,Modul Bertema 172
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN ( kes penculikan, penderaan, kemalangan kebakaran, jalan raya. dan bencana alam ). (PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang Seni dan Kraf membahayakan berdasarkan pengalaman  Mewarna gambar pelbagai situasi sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang berkaitan keselamatan sedang bermain buaian.  Membuat poster cegah kemalangan Kreativiti secara berkumpulan dan pamerkan di (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan luar kelas. menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.  Cop simbol atau perkataan pada baju- T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti  Membuat kad besar tentang panduan menggambar. keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.  Utamakan keselamatan  Awas..lantai licin  Sila berbaris (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara Bahasa dan Komunikasi berkumpulan. (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan guru. bertatasusila.  Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yangModul Bertema 173
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN yang betul menghulur gunting, pisau atau didengar dengan menggunakan ayat yang benda lain yang tajam. mudah.  Menunjukkan kepada murid contoh (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat dengan menggunakan bahasa yang sesuai menggunakan anak patung. untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Bawa murid ke taman permainan dan (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika mudah dengan sebutan yang betul. tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara berdasarkan lagu yang berkaitan dengan yang betul. keselamatan. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang  Menyanyi tanpa muzik lagu yang betul. berkaitan dengan keselamatan10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan Sains Teknologi  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenal bentuk- gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu. bentuk di persekitaran.  Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu seperti saiz, bentuk, warna. objek dalam ruang: depan, belakang, atas, bawa, luar, dalam.  Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat,Modul Bertema 174
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar, Seni dan Kraf kecil, panjang, pendek,  Menghasilkan gambar rumah tinggi,rendah,tebal,nipis. menggunakan bentuk- bentuk geometrik iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah bahan seperti blok, pasir) dan menceritakan Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang pembinaannya. rumah idaman ini. (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina  Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ struktur yang kuat dan kukuh  Murid membuat buku skrap tentang Kreativiti bahagian-bahagian rumah (Contohnya: (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu bilik tetamu, dapur, bilik tidur, bilik air, segitiga, bulat, segiempat, bujur. taman) Bahasa dan Komunikasi (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut  Murid bercerita tentang rumah mereka. kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan dengan rumah. mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai - ru + mah, aktiviti dengan bimbingan. - te + res, - pa + pan, Bahasa (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yangModul Bertema 175
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Pertandingan memadan gambar dan mudah dengan sebutan yang betul. perkataan - Rumah teres - Rumah papan (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan - Rumah pangsa - Rumah banglo bertatasusila. - Rumah panjang (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Sosioemosi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh sesuatu perkara atau peristiwa yang telahModul Bertema 176
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN guru melalui kad gambar berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan dan tingkah laku.  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut  Menyatakan perkara yang boleh dan marah menimbulkan perasaan gembira, sedih, takut marah. Kreativiti  Menyebut perkataan yang lahir dari (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut perasaan gembira, sedih, takut dan marah. kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Seni dan Kraf aktiviti dengan bimbingan.  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik: emosi.  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira - bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang, alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.Modul Bertema 177
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Modul Bertema 178
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.12 Alam Makanan Bahasa dan Komunikasi Sains dan Teknologi Bahan  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut berkhasiat. rasa, contoh manis, masam, masin, pahit, tawar.  Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.  Main peranan aktiviti menjual dan membeli (Contoh objek: belacan, ikan kering, sabun, makanan. daun pandan).  Berbual tentang makanan yang boleh (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk merosakkan gigi serta makanan yang baik setiap pengelasan yang telah dibuat dengan untuk kesihatan gigi. bimbingan.  Berbual tentang jenis makanan yang (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. sesuai mengikut waktu makan. - sarapan pagi (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut - makan tengahari tertib/urutan. - makan malam (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling)  Mengadakan simulasi jual beli makanan di yang tepat dalam simulasi jual-beli mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang Perkembangan Fizikal dan Kesihatan yang betul. (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigiModul Bertema 179
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Penerokaan (PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang  Mengasingkan makanan mengikut rasa. berkhasiat dan tidak berkhasiat.  Meneka makanan berdasarkan bau atau (PFK 3.2.4) Mengenal makanan yang rosak rasa dan basi.  Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.2.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. Memasak  Menyediakan makanan tradisional (PFK 1.2.14) Menyurih menggunakan templet seperti onde-onde, lempeng pisang, atau objek. cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, dumpling. (tidak perlu buat Kemanusiaan semua) (KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde, lempeng pisang, cucur  Mencuba cara makan pelbagai kaum di udang, jemput-jemput pisang, popiah, Malaysia dumpling. (KM 7.6.3) Mencuba cara makan pelbagai Seni dan Kraf kaum  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan mudah dengan sebutan yang betul. duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang simulasi jual beli makanan. didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Modul Bertema 180
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.13 Alam Air Penerokaan Sains dan Teknologi Bahan  Meletakkan ais dalam gelas dan (ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan memerhatikan perubahan keadaan keadaan ais kepada air dan wap air. daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan  Memerhatikan perubahan air kepada wap objek kepada yang tenggelam dan timbul. air bila air mendidih. (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan  Memerhatikan objek tenggelam dan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. timbul. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul, bola mana yang akan  Menuang air dalam bekas pelbagai menurun cerun dengan lebih cepat) bentuk.Modul Bertema 181
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Sukaneka pertandingan menuang air ke (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk dalam botol. menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  Mencuci sapu tangan menggunakan air.  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Mencampurkan air kepada bahan seperti garam, gula dan pasir untuk (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod memerhatikan sama ada ia larut dalam pemerhatian dalam tulisan yang mudah air. dengan bimbingan.  Meletakkan bahan seperti kertas dan (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod plastik dalam air untuk melihat sama ada pemerhatian dalam bentuk lukisan ia serap air atau tidak. (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang Seni dan Kraf boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut  Melukis menggunakan warna dan air. dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air, pasir tidak larut dalam air)  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas. (ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh Memasak menyerap air (Contoh: kapas menyerap air,  Membantu menyediakan sup kacang kertas meyerap air, kepingan plastik tidak merah. menyerap air). Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke dalam  Membaca buku yang berkaitan dengan bekas pelbagai bentuk seperti botol, cawan, air. gelas. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan airModul Bertema 182
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Membuat pergerakan badan seperti air Kreativiti sungai mengalir, ombak, air terjun. (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Modul Bertema 183
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.14 Alam Pasir Penerokaan Sains dan Teknologi Bahan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar,  Bermain pasir dan membuat istana pasir kecil, panjang, pendek tinggi, rendah, tebal, nipis.  Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek  Membanding beza pasir sungai dan pasir yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang laut dari aspek tekstur dan warna. yang berlainan corak; pasir basah dan pasir kering; pasir dan lumpur; batu dan pasir).  Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Mengasingkan air dan pasir melalui proses  Membersihkan air yang kotor menggunakan penurasan. pasirModul Bertema 184
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan  Membasuh peralatan yang digunakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan dengan betul selepas bermain pasir. pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).  Meramas pasir Pendidikan Moral  Membanding beza antara pasir kering dan (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara basah. berkumpulan.  Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: Perkembangan Fizikal dan Penjagaan satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir Kesihatan dan mengira jumlah beg pasir). (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. Bahasa dan Komunikasi (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan  Bersoaljawab tentang tempat dimana peribadi yang digunakan. pasir boleh dijumpai. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan  Berbincang tentang kejadian pasir peralatan yang digunakan.  Bercerita tentang kegunaan pasir Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti  Mencari perkataan nama tempat yang menggambar. berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai  Membuat buku skrap tentang jenis-jenis teknik dengan bimbingan. pasir.  Menulis huruf atau perkataan di atas pasirModul Bertema 185
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Seni dan kraf (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan  Membuat kolaj menggunakan pasir halus yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.  Membuat kolum daripada pasir berwarna (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan  Membuat jam masa daripada botol. atau objek improvisasi.  Menggunting kertas pasir menjadi (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi pelbagai bentuk. menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.  Menghias cawan dengan pasir berwarna (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi dan daun kering. kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Muzik dan Pergerakan Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan marakas daripada botol dan (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang pasir dan menggunanya untuk mengiringi mudah dengan sebutan yang betul. nyanyian. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif bertatasusila. lagu “Sungai” (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang Permainan didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Modul Bertema 186
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.15 Alam Pakaian dan Penerokaan Sains dan Teknologi Bahan Aksesori  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan a. sama kesamaan dan perbezaan antara objek yang b. tidak sama. diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang).  Permainan menguntai butang / manik (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan mengikut warna. objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.  Mengasingkan objek dan membuat perbandingan. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Seni dan Kraf Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek)  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri. Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan)  Membuat lipatan baju mengikut saiz. Jumlah (banyak dan sedikit)  Merekacipta gelang atau rantai. (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama:  Menggunting dan menampal untuk a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentukModul Bertema 187
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN menghasilkan satu bentuk yang c. Warna dan saiz bermakna. (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil)  Melipat pelbagai jenis pakaian . (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan  Melipat menghasilkan pelbagai bentuk . yang sama seperti kasut, sarung tangan. Bahasa dan Komunikasi (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan  Memadankan objek secara berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, seperti kasut,sarung tangan. kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek  Menjalankan aktiviti jual beli dan yang mempunyai bilangan: membuat simulasi tukar duit. a. sama b. tidak sama.  Bercerita tentang pakaian masyarakat (matching equal and unequal groups) Malaysia berdasarkan kad gambar. (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di  Menonton pertunjukkan fesyen pakaian persekitaran. melalui audio visual. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang  Memadan pakaian mengikut kaum. diberi. Permainan (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang  Permainan mencari pasangan mengikut disediakan dan menyatakan coraknya. arahan. a. Pakaian sama jenis (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. b. Pakaian tidak sama jenis (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut  Pertandingan memakai pakaian tertib.  Permainan siapa paling cepat menyarungModul Bertema 188
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN sarung kaki dan sarung tangan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.  Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan  Pertandingan memakai tali pinggang (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk dengan cara yang betul dan kemas. mengikat sesuatu objek (PFK 1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga. (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang cangkuk (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis taliModul Bertema 189
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 7.1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Modul Bertema 190
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.16 Alam Peralatan Penerokaan Sains dan Teknologi Bahan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran (ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek seperti jengkal,tapak kaki dan batang menggunakan unit bukan piawai seperti straw. jengkal, tapak kaki, straw, buku.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga  Menguji sama ada peralatan nilai 10. (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. (ST 3.1.3) Mengenalpasti organ deria,mata,hidung,telinga,lidah,kulit dan  Pertandingan mengelaskan peralatan. menyatakan fungsi setiap organ deria ini.  Projek membina rakit daripada straw (ST 2.3.3) Membandingkan dan dengan menggunakan peralatan yang mengumpulkan objek mengikut satu ciri sesuai. a. saiz, (besar dan kecil,panjang dan pendek)Modul Bertema 191
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN b. tekstur,(licin dan kasar)  Mengesan objek yang boleh tertarik c. berat (berat dan ringan) pada magnet. (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan Muzik dan Pergerakan berlaku berdasarkan pengalaman lepas  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih Seni dan Kraf atau kurang.  Mewarnakan gambar peralatan. (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk  Aktiviti origami - melipat kertas untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan membuat replika peralatan. bimbingan. Aktiviti demonstrasi (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan masalah harian seperti; alatan yang merbahaya seperti pisau dan - mengeringkan baju yang basah gunting. - membuatkan objek yang tenggelam  Aktiviti membersihakan peralatan yang supaya timbul dan sebaliknya telah digunakan. - membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan peralatan-peralatan tradisional seperti yang tidak sama seperti cawan dan piring, nyiru, labu, bubu, tampi kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.Modul Bertema 192
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.Modul Bertema 193
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde,lempeng pisang, cucur udang,jemput-jemput pisang,popiah,dumpling. (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.3.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.Modul Bertema 194
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Modul Bertema 195
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN17 Dunia Pengangkutan Penerokaan Sains dan Teknologi Teknologi  Mengasingkan kad gambar kenderaan di (ST 2.3.8) Menyatakan ciri sepunya untuk darat, di air dan di udara. setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: Perkembangan Fizikal dan Kesihatan - kenderaan bertayar dua (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari - kenderaan bertayar empat sumber, tempat dan situasi yang - kenderaan tidak bertayar membahayakan seperti melintas jalan raya  Menonton tayangan video tentang cara- Kreativiti cara yang betul untuk melintas jalan raya. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.  Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang  Melakonkan semula dengan yang telah mudah dengan sebutan yang betul. ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Modul Bertema 196
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.18 Dunia Kemudahan Komunikasi Kemanusiaan Teknologi Awam  Mengecam dan membezakan simbol (KM 8.3.2) Mengenal simbol yang biasa tandas lelaki dan perempuan. dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Menamakan simbol-simbol yang terdapat  Tanda lalulintas pada jalan raya dengan bimbingan guru.  Tempat untuk orang cacat  Menamakan jenis-jenis kemudahan awam Sains dan Teknologi yang diketahui. (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.  Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok, pasir)  Bercerita semula cerita yang didengar mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan berkaitan dengan penggunaan pembinaannya. kemudahan awam.Modul Bertema 197
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Membuat buku skrap tentang simbol- (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina silmbol kemudahan awam di kawasan struktur yang kuat dan kukuh. persekitaran. Kreativiti  Simulasi di stesyen bas: cara membeli (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan tiket berbaris menaiki dan turun bas. props.  Lakonan orang melakukan vandalisme (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan pada perhentian bas dan cara mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai mengatasinya. teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang Seni dan Kraf menggabungjalinkan pelbagai teknik  Membina model pelbagai replika menggambar. kemudahan awam daripada doh. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan  Membina menara daripada blok / kotak. ekspresi.  Menyusun lidi / kayu kecil membentuk (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. satu lingkungan dan membilang. Bahasa dan Komunikasi  Membuat telefon daripada cawan kertas (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang dan tali tangsi. mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan  Melukis dan melabel kemudahan awam bertatasusila. yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang  Membuat model pondok bas mudah. menggunakan set binaan pasangModul Bertema 198
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN siap/lego (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai  Mencari pelbagai gambar kemudahan untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Cop gambar pondok telefon, gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang bas tersebut. betul. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”  Pergerakan kreatif mengikut lagu.  Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.19 Dunia Pembinaan Penerokaan Sains dan Teknologi Teknologi (construcktion)  Membina jambatan atau bangunan (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua menggunakan blok dan menceritakan cara objek / binaan dan memberi alasan mengapa pembinaannya. penghubung itu dipilih.Modul Bertema 199
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang guru kemudian membina lingkungan lengkap. menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.  Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok,pasir  Membina menara menggunakan bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan terbuang seperti botol plastik. pembinaannya. Bahasa dan Komunikasi (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina  Bercerita tentang karya pembinaan struktur yang kuat/kukuh. sendiri.  Membaca buku berkenaan dengan Bahasa dan Komunikasi pembinaan. (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Modul Bertema 200
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN20 Alam Haiwan Bahasa dan Komunikasi Sains dan Teknologi Hidupan  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz (ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan warna melalui pemerhatian. dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. Penerokaan (ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.  Meneka dan mengecam tempat tinggal (Contoh:kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, (habitat) haiwan dengan betul. lembu-padang, kerbau-sawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok)  Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. (ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.  Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. (ST 3.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan  Membanding beza dan mengelaskan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan gambar haiwan mengikut makanan daging,haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) utamanya. (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan  Permainan memadankan gambar haiwan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih dengan makanan utamanya. atau kurang.  Mengelas haiwan berdasarkan bilangan Kreativiti kaki menggunakan kad gambar. (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang Muzik dan Pergerakan tertentu.  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwanModul Bertema 201
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Modul Bertema 202
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN21 Alam Tumbuh- Penerokaan Sains dan Teknologi Hidupan tumbuhan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – (ST 3.3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun besar, pendek– panjang daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut:  Menyusun daun mengikut bentuk a. warna b. saiz  Mengumpulkan daun mengikut warna c. tekstur d. bentuk  Membezakan tekstur daun e. urat daun  Memerhatikan urat daun. menggunakan (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan kanta pembesar. bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut:  Melawat taman bunga dan memerhatikan a. warna pelbagai jenis bunga yang berlainan warna b. saiz dan saiz. (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan  Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. (ST 3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna daun  Menanam biji kacang hijau di atas tisu b. berbiji basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut  Projek menanam bawang atau kucai dan warna dan berbiji. lihat perubahan pertumbuhannya. (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses  Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut percambahan biji benih dan pertumbuhan anak rupanya.Modul Bertema 203
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan Bahasa dan Komunikasi daun dengan bimbingan.  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh Kreavititi dimakan. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti  Bersoaljawab tentang sayuran,buah- menggambar. buahan yang dijual di pasar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan  Mengenalpasti huruf vokal dalam mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai perkataan buah-buahan dan sayur- aktiviti dengan bimbingan. sayuran yang biasa dijumpai. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan  Melakonkan watak pesawah / pekebun mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai bekerja. teknik dengan bimbingan.  Melakonkan watak penjual bunga dan (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis menggabungjalinkan pelbagai teknik dan Bunga) menggambar.  Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan pada tumbuhan pada hari ribut ) menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.  Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan. KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Seni dan Kraf (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang  Membuat penanda buku daripada bunga sesuai dalam penghasilan karya. yang dikeringkan.Modul Bertema 204
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas dan bunga. mengikut muzik.  Membuat montaj daripada gambar bunga. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.  Menganyam tikar daripada daun kelapa (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan dengan bimbingan. props.  Membuat rantai / kalungan bunga (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.  Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang  Membuat kolaj daripada daun yang mudah dengan sebutan yang betul. dikeringkan dan ranting pokok. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan Muzik dan Pergerakan bertatasusila.  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang  „Ku tanam pokok bunga‟ didengar dengan menggunakan ayat yang  „Bunga matahari‟ mudah.  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟ (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi  „Ke pasar minggu‟ dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Membuat pergerakan yang berkaitan (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang dengan lagu yang dinyanyikan. mudah dengan sebutan yang betul.  Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.Modul Bertema 205
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Membuat marakas menggunakan kacang (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang hijau ataupun kekacang lain. menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara Memasak yang betul.  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.  Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi, jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau) Matematik  Membilang kelopak bunga, daun, biji benih dan nyatakan nombor.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran, buah-buahan, bunga- bungaan.  Memadan gambar tumbuhan dengan nombor  Menyelesaikan masalah operasi tambahModul Bertema 206
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).  Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual.  Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.  Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil, sederhana, besar )22 Alam Sayangi Alam Seni dan Kraf Kreativiti Sekitar Sekitar  Menghasilkan karya kreatif menggunakan (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan bahan buangan. yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Aktiviti Luar  Berkelah di taman, pantai, air terjun, (KTI 1.3.6)Menunjukkan penghargaan sungai atau hutan. Semasa perkelahan, terhadap keindahan persekitaran dan alam guru meminta murid mengecam bunyi semula jadi seperti tidak mengotorkan alam dalam alam sekitar dan menikmati sekitar. keindahan alam. Selepas perkelahan itu, murid digalakkan menceritakan semula (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu perasaan mereka semasa berada di alam (iaitu: riang dan bersemangat). sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan mereka daripada perkelahan tersebut. ekspresi.Modul Bertema 207
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk  Menonton video berkaitan dengan menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. kepentingan air, udara, matahari kepada hidupan di dunia. Selepas tontonan, satu (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badan perbincangan di adakan. secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam Kemanusiaan sekitar semula jadi. Contoh lagu: “Tanya (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alam Sama Pokok” sekitar semula jadi seperti bunyi air, angin, haiwan.  Membuat gerakan badan fenomena alam, contohnya pergerakan awan, angin. (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, ladang, air terjun, taman, hutan, sungai. (KM 6.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.  Perubahan cuaca (KM 6.2.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. (contoh: daun mengkuang, daun pisang, kelapa) (KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada hidupan di dunia.Modul Bertema 208
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada tempat- tempat yang telah tercemar. (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Modul Bertema 209
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.23 Alam Cuaca Penerokaan Sains dan Teknologi Fizikal  Aktiviti melakarkan bayang-bayang (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang- seorang murid atau tiang di luar bilik bayang objek pada waktu berbeza dalam darjah pada waktu berbeza dalam sehari. sehari. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. (ST 5.1.6) Membandingkan panjang bayang- bayang setiap murid pada masa yang sama.  Memerhati awan, melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan awan yang berlainan. pada cuaca yang berbeza seperti hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari  Merekod keadaan awan pada carta cuaca hendak hujan. setiap hari.Modul Bertema 210
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Memerhatikan pelangi dan melukis (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang pelangi berdasarkan pemerhatian. dijalankan dalam cuaca yang berbeza.  Aktiviti membuat pelangi dalam atau di (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan luar kelas. berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (contoh aktiviti: objek mana yang akan Bahasa dan Komunikasi tenggelam dan timbul, bola mana yang akan  Membaca buku berkenaan cuaca, awan, menurun cerun dengan lebih cepat) pelangi. (ST 5.1.4) Meneroka pembentukan pelangi. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi. Kreativiti (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan  Aktiviti kumpulan melukis satu poster muzik. berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. Contoh: (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut Hari berangin - bermain layang-layang kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti Hari redup - bermain bola/ beriadah menggambar. Hari hujan - memakai payung Hari panas - menjemur kain Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang Muzik dan Pergerakan mudah dengan sebutan yang betul.  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Modul Bertema 211
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.24 Negara Perayaan Hari Bahasa dan Main Peranan Kemanusiaan Saya Raya Aidil Fitri  Main peranan bersalaman dengan ahli KM 5.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti keluarga pada pagi hari raya. menyambut perayaan masyarakat Malaysia.  Bercerita dan bersoaljawab tentang KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa pengalaman semasa menyambut hari menyambut perayaan. raya. Kreativiti Memasak (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut  Membuat kuih raya. kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Menghidang juadah hari raya (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan Sambutan Hari Raya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagaiModul Bertema 212
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Sambutan hari raya di dalam kelas aktiviti dengan bimbingan. prasekolah (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan  Tunjukcara solat sunat hari raya hasil kerja sendiri. Seni dan Kraf (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri (iaitu: riang dan bersemangat).  Menghias kelas (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.  Melukis baju raya sendiri Bahasa dan Komunikasi  Mencantikkan baju raya dengan (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang menggunakan pelbagai teknik. mudah dengan sebutan yang betul.  Menganyam ketupat (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Menghasilkan sampul duit raya. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang  Melukis gambar suasana sambutan hari mudah. raya. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi Muzik dan Pergerakan dengan menggunakan bahasa yang sesuai  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng mudah dengan sebutan yang betul. pisang‟Modul Bertema 213
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.25 Negara Perayaan di Bahasa dan Komunikasi Kemanusiaan Saya Malaysia  Menceritakan pengalaman semasa KM 5.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan. menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Contoh: - Hari Raya  Membuat buku skrap tentang perayaan- KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa Qurban perayaan di Malaysia. menyambut perayaan. - Ponggal - Krismas  Memadankan gambar tunggal utama Kreativiti - Gawai sesuatu perayaan di Malaysia. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut - Pesta kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti Keamatan Contoh : menggambar.  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi) (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan  Krismas ( Pokok Krismas) mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai  Ponggal (Memasak Susu dalam aktiviti dengan bimbingan. periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan haiwan seperti lembu, kambing, unta, hasil kerja sendiri. biri-biri,kerbau ) (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Modul Bertema 214
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Modul Bertema 215
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN26 Negara Perayaan Seni dan Kraf Kemanusiaan Saya Tahun Baru  Bergotong-royong menghias kelas dengan Cina bahan yang berkaitan dengan sambutan (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti Tahun Baru Cina seperti tanglung, angpau menyambut perayaan masyarakat Malaysia. dan lain-lain. (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa Sambutan Tahun Baru Cina menyambut perayaan  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi masyarakat Malaysia.  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan Kreativiti ini. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti  Bersoaljawab tentang haiwan yang menggambar. menjadi lambang pada tahun tersebut. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan  Bersoaljawab tentang makanan istimewa mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai pada Tahun Baru Cina. aktiviti dengan bimbingan.  Mengeja perkataan tertentu yang terlibat (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan dalam tema ini. hasil kerja sendiri.  Melakonkan watak penari tarian naga (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu melakukan persembahan . (iaitu: riang dan bersemangat). Seni dan Kraf (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuatModul Bertema 216
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN perarakan di sekitar sekolah. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.  Membuat mini tanglung daripada sampul (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan angpau. Menghias pokok limau dengan props. riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan tarian singa dan (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang bersoaljawab tentang tarian tersebut dari mudah dengan sebutan yang betul. aspek muzik, pakaian, warna dan pergerakan. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang  Mencari gambar berkaitan sambutan mudah. Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai  Membuat lipatan kertas membentuk untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. sampul angpau. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang  Membuat anyaman membentuk ikan mudah dengan sebutan yang betul. dengan menggunakan sampul angpau. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang Memasak menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.Modul Bertema 217
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang Muzik dan Pergerakan betul.  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun, bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.  Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.  Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.  Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau , kuih)27 Negara Perayaan Sambutan Deepavali Kemanusiaan Saya Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti perayaan Deepavali. menyambut perayaan masyarakat Malaysia.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Modul Bertema 218
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi Kreativiti  Bercerita tentang pengalaman semasa (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut menyambut perayaan Deepavali. kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan perayaan Deepavali. mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu Muzik dan Pergerakan (iaitu: riang dan bersemangat).  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Modul Bertema 219
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.28 Negara Lagu dan Muzik Muzik dan Pergerakan Kemanusiaan Saya Tradisional  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang (KM 7.2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak berkaitan dengan budaya masyarakat yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Contoh lagu: Jongjong Inai, Malaysia Suranggani, Pok amai amai. (KM 7.2.4) Mengenal alat muzik tradisional  Memainkan perkusi dengan iringan muzik pelbagai kaum. tradisional.  Aktiviti menari tarian tradisional (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian pelbagai kaum masyarakat Malaysia. tradisional yang mudah dari pelbagai kaumModul Bertema 220
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Contoh tarian: tarian joget, tarian kipas, masyarakat Malaysia. tarian kambadi (KM 7.7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. Bahasa dan Komunikasi (KM 7.3.2) Bermain permainan tradisional  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai masyarakat pelbagai kaum masyarakat jenis peralatan muzik tradisional. Malaysia.  Membuat buku skrap peralatan muzik Kreativiti tradisioanal. (KTI 3.1.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya  Aktiviti mendengar cerita berdasarkan Malaysia yang berlainan. buku cerita. Contoh cerita: Sang kancil, Pak Pandir, si-tanggung, bawang putih (KTI 2.4.11)Mengenali lagu dan muzik dari bawang merah) pelbagai budaya di Malaysia.  Akktiviti menonton CD cerita-cerita (KTI 2.2.4) Memainkan perkusi dengan rakyat seperti Sang Kancil, Pak Pandir, Si ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). Tanggang, Bawang Putih Bawang Merah (KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). (KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2.2.8) Memainkan perkusi mengiringiModul Bertema 221
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN muzik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Modul Bertema 222
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN29 Negara Kemerdekaan Bahasa dan Komunikasi Kemanusiaan Saya Negara  Mendengar kisah tentang riwayat hidup (KM 8.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab (KM 8.4.3) Menyatakan tarikh Hari mengenainya. Kemerdekaan.  Bersoaljawab tentang negeri sendiri. (KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.  Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia - tokoh-tokoh di peta dunia dan glob dunia. - kereta nasional - tempat-tempat pelancongan (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. - bangunan-bangunan - pemimpin negara (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.  Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. Contoh mercu (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan tanda negara adalah: kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. - Menara Berkembar Petronas - Menara Kuala Lumpur (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan - Putrajaya kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. - Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. - Litar Formula 1 Sepang - Jambatan Pulau Pinang (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri.  Memadankan gambar mercu tanda (KM 8.1.14) Menamakan bunga kebangsaan dengan kad perkataan nama-namanya Malaysia. yang betul.Modul Bertema 223
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan  Bercerita tentang tempat-tempat negara. bersejarah di negeri sendiri . (KM 8.5.3) Bercerita tentang mercu tanda  Bercerita tentang tempat-tempat negara. bersejarah di Malaysia. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah  Menonton dokumentari tempat-tempat Malaysia. bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya. (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri  Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: Kreativiti (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu - Yang dipertuan Agung (iaitu: riang dan bersemangat). - Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut - Perdana Menteri kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti - Menteri Besar/Ketua Menteri negeri menggambar. sendiri - Menteri Pelajaran (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Muzik dan Pergerakan aktiviti dengan bimbingan.  Nyanyian lagu-lagu patriotik, seperti lagu ”Tanggal 31” Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Modul Bertema 224
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN  Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang dengan penuh perasaan sambil berdiri didengar dengan menggunakan ayat yang tegak dan memandang ke arah Jalur mudah. Gemilang. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi  Menyanyi lagu negeri dengan penuh dengan menggunakan bahasa yang sesuai perasaan sambil berdiri tegak dan untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. memandang ke arah bendera negeri. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang Seni dan Kraf mudah dengan sebutan yang betul.  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang negeri. menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Pertandingan mewarna Jalur Gemilang (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.Modul Bertema 225
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN30 Negara Seni. Kraf dan Seni dan Kraf Pendidikan Moral Saya Peralatan  Mengayam tikar menggunakan pelbagai (PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan Tradisional bahan (kertas warna,daun pisang, daun menunjukkan bakat. kelapa dan lain-lain) (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan  Membuat buku skrap tentang pelbagai dan kekurangan/kelemahan kendiri. peralatan tradicional. (PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan  Mewarnakan gambar. peralatan seperti permainan,makanan. Permainan Kreativiti  Pertandingan permainan tradisional (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif muzium bagi melihat peralatan tradisional. untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf tradisional  Pertandingan mengenal peralatan yang mudah dengan menggunakan bahan tradisional menggunakan kad gambar. yang sesuai.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan (KTI 1.3.5) Menyatakan pandangan secara tradicional. lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.3.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.4.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaumModul Bertema 226
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia. (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Modul Bertema 227
 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan CADANGAN STANDARD PEMBELAJARANBIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Modul Bertema 228
 • LAMPIRANCADANGAN JADUAL WAKTU 229
 • 230
 • cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30- 10.00- 10.30-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50- 8.10 (20 min) (40min) (20 min) 10.00 10.30 (20 min) (30min) (30min) 12.00 (10min) (30 min) (30 min) (10 min)Isnin Perbualan Aktiviti Thematic English Recess Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection Morning pagi Luar module basic module Islam Islam routine moduleSelasa Morning Perbualan Matematik Modul English Recess Thematic Modul Asas Modul Reflection routine pagi bertema basic module BM bertema moduleRabu Morning Morning Outdoor Modul Modul Rehat Thematic Modul Modul Reflection routine circle activity bertema asas BM module bertema bertemaKhamis Morning Morning Modul Modul Modul Recess Thematic Thematic English Refleksi routine circle bertema bertema asas BM module module Basic ModuleJumaat Rutin Morning Thematic Thematic Thematic Recess Modul Pendidikan Pendidikan Refleksi pagi circle module module module bertema Islam IslamNota: 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan. 231
 • Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.40 9.40-10.10 10.10- 10.40- 11.00- 11.30-11.50 11.50- 8.10 (20 min) (40min) (30 min) (30 min)10.40 11.00 11.30 (20min) 12.00 (10min) (30 min) (20 min) (30min) (10 min)Isnin Perbualan Aktiviti Pendidikan Pendidikan Recess Thematic Thematic English basic Reflection Morning pagi Luar Islam Islam module module module routine 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00- 10.30- 11.00- 11.30-11.50 11.50- 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) 10.30 11.00 11.30 (20min) 12.00 (10min) (30 min) (30 min) (30min) (10 min)Selasa Rutin Perbualan Matematik Modul Modul Modul Recess English Thematic Reflection pagi pagi bertema bertema asas BM basic module module 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00- 10.30- 10.50- 11.20-11.50 11.50- 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) 10.30 10.50 11.20 (30min) 12.00 (10min) (30 min) (20 min) (30min) (10 min)Rabu Morning Morning Outdoor Thematic Modul Rehat Modul Modul Modul Refleksi routine circle activity Module asas BM bertema bertema bertemaKhamis Morning Morning Thematic Thematic Thematic Recess Thematic Thematic English Basic Reflection routine circle module module module module module ModuleJumaat Morning Morning Modul Modul Modul Recess Modul Pendidikan Pendidikan Refleksi routine circle bertema bertema asas BM bertema Islam IslamNota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas bolehdijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & pdalam BI dapat dikekalkan. 232
 • Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina. 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00- 10.30- 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) 10.30 10.50 (30min) (30min) (10 min) (10min) (30 min) (20 min)Isnin Morning Perbualan Aktiviti Thematic English Recess Thematic 模组教学 模组教学/ 总结 routine pagi Luar module basic modules /Modul Modul /Refleksi module bertema bertema dalam dalam BT/ dalam Bahasa Pendidikan BT/Pendidik Tamil (BT) Islam an IslamSelasa 例常活 Morning 数学 Modul Modul asas Recess Thematic English 华语 总结 动/Rutin circle 基础教学 Bertema BM modules basic 基础模组 /Refleksi pagi /Modul module /Modul dalam BT dalam BT asas asas BT Matemati k dalam BTRabu 例常活 Morning 体健/ Modul Modul asas Rehat Thematic 华语 华语 Reflection 动/Rutin circle 户外活动 bertema BM modules 基础模组 基础模组 pagi /Modul /Modul dalam BI asas BT asas BTKhamis 例常活 晨谈 Modul Modul Modul asas 休息 Modul Thematic English Reflection 动/Rutin /Perbualan bertema Bertema BM Bertema module basic pagi pagi dalam module dalam BT BTJumaat Rutin 晨谈 Modul Modul 模组教学 Recess Modul 模组教学/ 模组教学/ Refleksi pagi /Perbualan bertema Bertema /Modul Bertema Modul Modul 233
 • 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00- 10.30- 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) 10.30 10.50 (30min) (30min) (10 min) (10min) (30 min) (20 min) pagi dalam bertema bertema bertema BT dalam BT dalam dalam BT/Pendidik BT/Pendidik an Islam an IslamNota: 1) Penggunaan BM, BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM, 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan. 234
 • Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) (30 min) (30 min) (20min) (30min) (10 min) (10min)Isnin 例常活动 晨谈 模组教学 模组教学 English Recess Thematic Thematic Thematic Reflection /Rutin /Perbualan /Modul / Modul basic module module module pagi pagi bertema bertema module dalam BT dalam BT dalam BT/ dalam Pendidika BT/Pendid n Islam ikan Islam 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (20 min) (30 min) (30 min) (30min) (30min) (10 min) (10min)Selasa Rutin pagi Perbualan Modul Modul Modul Rehat Modul Asas 模组教学/ 模组教学/ 总结/Refleksi pagi bertema bertema Bertema BM Modul Modul dalam BT bertema bertema dalam dalam BT/Pendidika BT/Pendidik n Islam an Islam 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (20 min) (30 min) (30 min) (30min) (30min) (10 min) (10min)Rabu Morning Morning 体健/ Thematic Thematic Recess English basic 华语 华语 总结/Refleksi routine circle 户外活动 module module module 基础模组 基础模组 dalam BT /Modul asas /Modul BT asas BT 235
 • 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.40 9.40-10.10 10.10-10.40 10.40-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (30 min) (30 min) (30 min) (20 min) (30min) (20 min) (10 min) (10min)Khamis 例常活动 晨谈 数学 华语 休息 Modul Modul Modul Thematic Reflection /Rutin /Perbualan 基础教学 基础模组 Bertema Bertema bertema module pagi pagi /Modul /Modul dalam BT dalam BT asas asas BT Matemati k dalam BT 8.00 – 8.10 – 8.30 8.30-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00 8.10 (20 min) (40min) (20 min) (30 min) (30 min) (30 min) (30min) (20min) (10 min) (10min)Jumaat Morning Morning Aktiviti Modul Modul asas Modul asas Recess English basic Modul Refleksi routine circle Luar Bertema BM BM module bertemaNota: 1) Penggunaan BM, BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM, 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan. 236
 • PANEL PENULISPenasihatPengarahTn. Hj. Ali bin Ab. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010)Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang (mulai September, 2010)Penasihat EditorialKetua Sektor Perancangan Dasar dan PenyelidikanHjh. Mokolus K RowtherKetua EditorKetua Unit Prasekolah(sehingga Januari, 2010)Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari, 2010)Dr. Ng Soo BoonEditorEn. Shamsudin JamilPn. Zaitoon bt. ZakariaPn. Rohani bt.AbdulEn Tajul Affendy Hassan 237
 • BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMNg Soo Boon, Dr. Unit PrasekolahShamsudin Jamil Unit PrasekolahRohani Abdul Unit PrasekolahTajul Affendy Hassan Unit PrasekolahZaitoon Zakaria Unit PrasekolahKamarul Azman Abd.Salam Unit PrasekolahAziz Naim Unit Matematik RendahBaharuddin Basir Unit Pendidikan KhasBakhtiar Mohd.Salleh Unit Pendidikan MuzikFarizah Hanim bt. Ismail Unit Bahasa MelayuHasnah Nordin, Hjh Unit Bahasa MelayuHo Wooi Cheng Unit Bahasa CinaIndira Popatlal Unit Pendidikan KesihatanJagdesh Kaur Gill Unit Bahasa InggerisMohd. Najib bin Najmuddin, Utz Unit Rendah Pendidikan IslamMuhd.Nizam Mohd.Yusof Unit Pendidikan Seni VisualNorasyikin Hashim, Hjh Unit Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanNorzila Ani, Hjh Unit Pendidikan KesihatanRamanathan a/l Nagarathinam Unit Bahasa TamilRegina Joseph Cyril Unit Bahasa InggerisZainon Majid Unit Sains TerasZamrus A.Rahman Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238
 • BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, INSTITUT PENDIDIKAN GURUAbu Bakar bin Saad Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai, PPAlimah bt. Atan Institut Perguruan Tun Hussein Onn, Batu PahatAsmah Mohamad Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, TaipingAtang Hj.Let Jabatan Pelajaran SarawakAzilawati Abu Bakar Jabatan Pelajaran SelangorEwe Meng Huat Institut Perguruan Raja MelewarGoh Wah Im Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, JohorHabsah bt. Jantan Institut Perguruan Perempuan Melayu MelakaHjh Nik Asiah Salleh Jabatan Pelajaran KelantanHjh Rohana Musa Pejabat Pelajaran DaerahLeow Kim Hin Jabatan Pelajaran PahangMariah Mansor, Ustazah Jabatan Pelajaran JohorNahwiuddin Abdul Manaf, Ustaz Jabatan Agama Islam Dan MoralNorbe Mohd. Nor Institut Perguruan IslamNormasura Jani Institut Perguruan Perempuan Melayu MelakaPoobalan a/l Manika Jabatan Pelajaran PahangRohana Ismail Jemaah Nazir dan Jaminan KualitiRoszilah Mohd. Arif Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala LumpurShaari Abu Hasan Jabatan Pelajaran KedahZaharuddin Hj. Shamsudin, Tn Hj Jabatan Pelajaran PahangZulkernai Fauzi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAINAishah Zanariah Abdullah Persatuan Montessori MalaysiaChiam Heng Keng, Prof, Dr Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak MalaysiaEsah Rabiah bt. Mohd.Salleh, Ustazah Penceramah Agama BebasFreddy Chan Kin Yee Persatuan Tadika MalaysiaJeyawathi Perera Persatuan Tadika MalaysiaLina Yeoh Gaik Li Persatuan Tadika Malaysia 239
 • Maryati Ayob An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam MalaysiaMaznah Harith, Hjh Institut Education to LearnMohd.Amin Shaarani, Tn Hj Institut Education to LearnNormah bt. Hamzah Persatuan Tadika MalaysiaNorsheila Abdullah Persatuan Pengasuh Berdaftar MalaysiaOh Yean Choo Institut CECEPatricia Teh Tadika Peter & JaneTamil Emban Persatuan Tadika MalaysiaTan Wat Ngor Persatuan Tadika MalaysiaLydia Foong Universiti Kolej SEGIEveeleen Ling Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak MalaysiaRadziah, Datin Persatuan NAECEEMKalthom Musa Institut Education to LearnNg Shau Peng Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAINLow Mei Li Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional, KedahNorain Abd. Syukor Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)Salasiah Hj. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAHAbd. Ghani bin Abd. Hamid SK Tambun Tulang, Arau, PerlisAsma Dewi Shaari SK Lubuk Sireh, KangarAzahar bin Madar SK Khir Johari, Sg.Sumum, PerakAzlin bt.Mohamed Azhari SK Brickfield 1, Brickfield, Kuala LumpurAzmi bin Ibrahim SK Teloi Kanan, Kuala Ketil, KedahBaidah Sabran SK Parit Bharu, Sabak Bernam, SelangorChan Yee Mong SJK ( C ) Gua Musang, KelantanChe Tom bt. Shaari SK Gedong, Sg. Petani, KedahChua Seok Khuan SJK(C ) Hua Lian 3, Jln Cempedak, TaipingDing Pei See SJK(C ) Chi Man, Sentol 240
 • Ghayathiri a/p Kubbusamy SJK(T) Ldg. Lubok Segintah, Sungai Petani, KedahHalidah Laili Shaarani SK Kuala Dipang, PerakHasnah bt. Yahya, Hjh. SK Simpang Ampat, Alor Gajah, MelakaHor Lee Lan SJK ( C ) Hin Hua, Klang, SelangorJenny Law Fui Let SJK(C ) Sentul, KLJuliana bt. Ah. Mahidin SK Manjoi 2, Ipoh, PerakKaramjit Kaur Gill SK Wan Sulaiman Siddiq, Alor Setar, KedahKhairul Akhbar bin Abd.Hamim SK Bukit Serok, Bandar Tun Razak, PahangMarina bt. Sirat SK Kpg. Rinching, Beranang, SelangorMasitah Abdul.Aziz, Hjh SK Seri Aman, Pokok Assam, Taiping, PerakMohd. Ridhaudin Husin SK Panggu, Kota BharuMohd. Rizal Hussin SK Bintulu, SarawakNoor Haris bin Dzulkifli Guru Besar SK Cator Avenue, Ipoh, PerakNoor Huzaina Abdul Majid SK Seri Buntar , Triang, PahangNor Atiqa Abdullah SK Serayan Keranji, Lundu, SarawakNor Khamidah bt. Mohamed Bandi SK Sg.Buluh, Hulu Selangor, PerakNyanamani a/p Muniandy SJK(T) Bedong, KedahPuspa Devi a/p Munisamy SJK(T) Kg.PandanPuziah Ano bt. Mohd Isa SK Hulu Bernam, Tanjong Malim, SelangorRogayah bt. Mat Arip SK Seri Perlis, KangarRosilah bt. Ahmad SK Taman Ria, Sg. Petani, KedahRoslina Bidin SK Pusat Dungun, TerengganuRukumani a/p Sheeraman SJK(T) Batang Berjuntai, Selangor.Rusni bt. Che Adnan SK Kg. Baharu Lanjut, SelangorSiti Arfah bt. Sulaiman, Ustazah SK Jempol, Bahau, NSSoh Lih Ru SK Puteri Pandan, KLSuzanee bt. Muhammad SK Mulong 2, Kota Bharu, KelantanThelagam a/p Deevraju SJK (T) Port Dickson, N.SembilanUsop Maulana SK Limau-limauan, Kudat, SabahWong Ming Tsuey SJK( C) Tun Tan Cheng LockYee Su Keong SJK(C) Cheroh, Raub, PahangZaharah bt.Ismail Ali SK AU Keramat, Kuala LumpurZaiton Ahmad, Hjh SK Penghulu Abu Bakar, Baling, KedahZubaidah Mohidin SK Permatang Badak, Kuantan, PahangZulbasri bin Husin SK Parang Puting, Kota Bharu, Kelantan 241
 • LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum)Azizah Ariffin, Hjh Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNINBustam Kamri, Dr Universiti Tun Abdul RazakRohani Abdullah, Dr Universiti Putera MalaysiaSharifah Nor Puteh, Dr Universiti Kebangsaan MalaysiaSiti Eshah Mokhsein, Dr Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim 242