Ps dsk prasekolah kssr

1,963 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ps dsk prasekolah kssr

 1. 1. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH
 2. 2. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 3. 3. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010
 4. 4. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT ii
 5. 5. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKANDUNGAN muka suratFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vKATA PENGANTAR viMATLAMAT DAN OBJEKTIF 1FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM 2STANDARD KANDUGAN KURIKULUM 7REKABENTUK KURIKULUM 15PERUNTUKAN MASA 16STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 21STANDARD PENTAKSIRAN 24STANDARD DOMAIN KREATIVITI 26ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD 28KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG 31TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA 33TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA INGGERIS 45TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA CINA 53TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA TAMIL 65TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM 75 iii
 6. 6. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULITTUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL 83TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI 91TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN 97KESIHATANTUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - KREATIVITI 109TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK 117TUNJANG KEMANUSIAAN 135BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA 145LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU 229PANEL PENGGUBAL 237 iv
 7. 7. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. v
 8. 8. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKATA PENGANTARPerkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema,kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Melalui asuhan pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Kriteria pemilihan aktivitidan pendidikan yang sesuai, minda kanak-kanak ini dapat memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkandirangsangkan, sikap dan emosi yang positif dapat dibina, serta (enriching),penglibatan aktif (engaging), selamat (safe) dankreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Berpandu kepada asas menyeronokkan (fun).ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alampersekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Hasil kajian jangka Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teoripanjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebihmemberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yangPada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasamenunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulumawal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Prasekolah Kebangsaan 2003.Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996, prasekolah telah Dalam usaha menyediakan KSPK, pelbagai pihak telah dilibatkandimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada seperti guru, pensyarah, pegawai dari Kementerian Pelajaran,tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatandilaksanakan. Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Institusi Pengajian TinggiPrasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Kerajaan dan Swasta, Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) danStandard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan tadika swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikandilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunankerajaan. Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskanstandard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yangakan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah.Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikankesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) berlaku. (DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG) PengarahKSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian Bahagian Pembangunan Kurikulumdengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak- Kementerian Pelajaran Malaysiakanak. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri 2010
 9. 9. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanMATLAMAT xii. Mengamalkan nilai murni. xiii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharianPendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi untuk murid beragama Islam.kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasamenyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupanintelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, harian.menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran prosesbermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam sains asas.keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalamkanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah.dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di xvii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatifsekolah rendah kelak. dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xviii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika xix. Menghargai keindahan alam dan warisan budayaOBJEKTIFKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakanpeluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahununtuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial,intelek dan rohani seperti berikut: i. Membina kecergasan badan. ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. iv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. v. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. vi. Mempunyai kematangan emosi.vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.viii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. ix. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. x. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. xi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.Pendahuluan 1
 10. 10. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFOKUSPendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakanpeluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepadakanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus utamaadalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa, bahasakanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan Malaysia, bahasa Inggeris, bahasamenggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran Cina dan bahasa Tamil.bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajarankontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utamayang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran KEROHANIAN, SIKAP SAINS & TEKNOLOGIperlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan Pendekatan Inkuiri, pengetahuan & NILAImengambil kira perbezaan antara individu. Melalui proses sains, kemahiran saintifik dan Amalan agama dan sikap saintifik kepercayaan, sikap & nilaipengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh Pengetahuan dan kemahirankonsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka matematik, penyelesaian masalah. INSANmeneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. ICT. SEIMBANGORGANISASI KURIKULUM KEMANUSIAAN PERKEMBANGAN Ilmu dan amalan FIZIKAL & ESTETIKA kemasyarakatan & alamKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara & kesihatan untuk kesejahteraan globalmemberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard diri KETRAMPILAN DIRI Penghayatan semangatpembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak- Pemupukan daya imaginasi, Pemupukan kepimpinan dan patriotisme & perpaduankanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan kreativiti, bakat dan apresiasi sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulumdan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiranasas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut:Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Sainsdan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika sertaPerkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Untuk tujuan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolahkesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah samadengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah.Pendahuluan 2
 11. 11. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Komunikasi dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan BahasaInggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Pendidikan MoralBahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolahyang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa muridFokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melaluiSeni Bahasa. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yangmendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standardkemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaanperingkat perkembangan kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih,kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan,kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan,sajak. toleransi, berdikari dan berdisiplin.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan SosioemosiTunjang Kerohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islamdan pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembanganberagama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalahdipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosiPendidikan Islam merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positifPendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanakSyahadah. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapimelakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat,Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangmasa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, lain.huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendekdan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan IslamPendahuluan 3
 12. 12. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan KreativitiTunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzikPerkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankanPerkembangan Kreativiti proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalamPerkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan aktiviti kreativiti.Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif danmenguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal danadalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Apresiasi senimelakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan jugamenulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran sertamemainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. hasil kerja orang lain.Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untukmeningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awalkordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan ataudirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, objek improvisasi, dan apresiasi muzik.menyambut objek, membaling objek serta postur yang betulsemasa duduk. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon,Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan menari dan membuat gerakan secara kreatif.penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran danpemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkanmemanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektiflazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatifmemberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik danmempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga lain-lain.menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkinmenyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri merekatermasuk langkah menjaga kehormatan diri.Pendahuluan 4
 13. 13. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajariMatematik pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yangTunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal menyeronokkan.matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok danpenggunaan ICT. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukanAwal Sains tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untukmeneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan Tunjang Kemanusiaanperalatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yangpositif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanakSemasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahamiseperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alampiawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawabPenerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan, diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberihaiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaummagnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi,cuaca). Tunjang ini lebih di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaanmementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pelbagai kaum ini.pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangandan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini bolehAwal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakanobjek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberipeluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep Modul Asas dan Modul Bertemapenghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untukmeningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema.Awal Matematik Modul AsasAwal Matematik membekalkan pengalaman awal matematikkepada murid prasekolah. Pengalaman ini termasuk konsep Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina), BahasaPendahuluan 5
 14. 14. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil), Pendidikan saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalahIslam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar. Perayaan Hari Raya, Kemerdekaan Negara, Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam HidupanSecara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi adalah Haiwan dan Tumbuhan. Contoh tema yang boleh dibinaawal 4M (membaca, menulis, mengira, menaakul). Modul teras juga untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yangmerangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca.yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragamaIslam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagaimodul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu Aktiviti rutinkhas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggapsebagai modul teras asas. Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi,Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat.Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masadaripada waktu prasekolah, tetapi pada akhir tahun, peratus masa prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemuaini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.kemahiran asas 4 M.Modul BertemaPengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakanmelalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. ModulBertema menyepadukan kesemua tunjang dalam KurikulumPrasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moraldan matematik. Pada awal tahun, modul teras tema mengambilmasa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun,peratus masa perlu dinaikkan.Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluanmurid, keperluan setempat dan keperluan semasa.Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibinaberdasarkan kategori berikut: Diri saya, Negara saya, AlamHidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang bolehdibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, KeluargaPendahuluan 6
 15. 15. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD KANDUNGAN Jadual 2: Standard Kandungan Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Inggeris untuk Komunikasi - Bahasa Malaysia Focus At the end of preschool students are able to:Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Listening Listen to and discriminate sounds.Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. and Listen to and understand meaning of simpleMendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. speaking words. skills Acquire and use simple phrases and statements.Kemahiran Berinteraksi dengan mesra. Listen to and follow simple instructions.Bertutur Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. poems and stories. Menceritakan semula apa yang didengar. Sing songs and recite rhymes and poems. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Tell simple stories.Kemahiran Mengenal bentuk huruf A - Z. Dramatize familiar situations and stories.Membaca Mengenal huruf vokal. Perform a variety of language forms and functions Mengenal huruf konsonan. in a social context. Membina dan membaca sukukata. Ask simple questions. Membaca perkataan. Membaca frasa. Pre reading Understand that printed materials contain Membaca ayat tunggal yang mudah. Skills meaning. Membaca ayat dalam konteks. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Reading Identify letters of the alphabet. Skills Read simple words with understanding. Mengamalkan tabiat membaca. Read phrases with understanding.Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis Read simple sentences with understanding.Menulis Develop interest in reading. Menguasai kemahiran menulis. Writing Acquire pre-writing skills. skills Acquire writing skills.Pendahuluan 7
 16. 16. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Cina untuk Komunikasi - Bahasa Tamil Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.Mendengar dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Memberi jawapan kepada soalan yangKemahiran Berinteraksi dengan sopan. dikemukakan.Bertutur Berinteraksi secara soal jawab Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa, Melakonkan watak-watak dalam cerita yang ayat yang sesuai. didengar. Bertanyakan soalan. Menceritakan apa yang didengar semula Melakonkan watak-watak mengikut situasi. menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran Mengenal dan membaca huruf.Kemahiran Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membaca Membaca perkataan.Membaca Membuat persediaan membaca. Membaca dengan sebutan yang betul. Mengenal frasa. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan Membaca frasa. dan membaca. Membaca ayat. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis Membina tabiat membawa. Menulis Menguasai kemahiran menulis.Kemahiran Menguasai kemahiran pratulis.menulis Menulis perkataan.Pendahuluan 8
 17. 17. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Islam Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosio-EmosiFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Aqidah Mengetahui Rukun Iman. Mengenali dan Mengenali emosi sendiri.Ibadah Mengetahui Rukun Islam. Mengurus Emosi Mengurus emosi sendiri. Melafazkan Kalimah Syahadah. Sendiri. Mengenali emosi orang lain. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Mencapai Emosi Membina konsep kendiri. Bersuci dari najis. yang Positif Membina semangat dan sikap yang positif.Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Membina kebolehan mengawal diri.Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah. Membina Memahami keperluan, perasaan dan Melakukan amalan seharian mengikut adab Kemahiran Sosial pandangan orang lain. seperti melafazkan doa. Menggunakan kemahiran sosial dalamAsas Mengenal bahasa Al- Quran interaksi.Bahasa Al Mengenal huruf jawi. Menyelesaikan konflik yang berlakuQuran dan Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. semasa aktiviti kelas.Tulisan JawiPendahuluan 9
 18. 18. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan MoralFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Kerajinan Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama denganKepercayaan Mengetahui dan menghormati kepercayaan rakan, jiran dan masyarakat setempat.kepada Tuhan dan pantang larang pelbagai kaum. Kesederhanaan Mengamalkan sikap berjimat cermat dalamBaik hati Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan penggunaan barang keperluan. orang lain. Toleransi Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuanBertanggungjaw Bertanggungjawab terhadap diri dan seharian.ab persekitaran kelas. Mengamalkan sikap bertolak ansur denganBerterima Kasih Mengamalkan sikap berterima kasih. rakan sebaya.Hemah tinggi Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Berdikari Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.Hormat- Menghormati anggota keluarga.menghormati Menghormati orang dewasa, rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. masyarakat setempat.Kasih Sayang Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling.Keadilan Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian.Keberanian Berinteraksi dengan yakin di sekolah.Kejujuran Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru.Pendahuluan 10
 19. 19. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Jadual 9: Standard Kandungan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika - KreativitiFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh:Perkembangan Melakukan kemahiran motor halus. Seni Visual Mengetahui dan menggunakan pengetahuanMotor Halus Melakukan kemahiran koordinasi mata tentang bahan dan teknik dalam tangan dalam perkembangan motor halus. menghasilkan karya seni. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilanPerkembangan Melakukan kemahiran motor kasar karya.motor kasar lokomotor. Menunjukkan apresiasi seni. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Muzik Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan Mengambil bahagian dalam aktiviti tangan dalam perkembangan motor kasar. memainkan perkusi. Mengambil bahagian dalam aktivitiKesihatan Fizikal Menjaga kebersihan diri. penerokaan bunyi. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menunjukkan apresiasi Muzik.Kesihatan Menjaga kebersihan. Drama & Mengambil bahagian dalam drama danPersekitaran Mengamalkan langkah-langkah pencegahan Gerakan Kreatif gerakan kreatif. jangkitan penyakit.Keselamatan Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kehormatan diri.Pendahuluan 11
 20. 20. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Menyiasat Alam Meneroka fenomena alam yang biasa yang Fizikal dijumpai, iaitu awan, cuaca, pelangi danFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: bayang-bayang.Sikap saintifik Mempamerkan sikap saintifik iaitu Pengalaman Memadankan objek 1:1. sistematik, sifat ingin tahu dan Pranombor Membandingkan kuantiti objek. bertanggungjawab. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Mengecam corak berulang dan membinaKemahiran Membuat pemerhatian ke atas objek dan pola.Saintifik fenomena alam di persekitaran. Membuat pengukuran menggunakan unit Konsep Nombor Memahami nombor 1-10 (menyebut, bukan piawai. membilang, menulis). Membanding dan mengelaskan objek. Mengetahui sifar. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman Memahami nombor 10-20 (menyebut, lepas.. membilang, menulis). Menyelesaikan masalah kehidupan harian Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. secara hands-on. Operasi Nombor Memahami operasi tambah dalamMenyiasat Alam Memperoleh pengetahuan asas tentang lingkungan 10.Hidupan bahagian badan. Memahami operasi tolak dalam lingkungan Meneroka alam sekitar menggunakan organ 10. deria. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan Nilai wang Mengecam duit yang berlainan nilai. iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan biji benih. Konsep Waktu Memahami waktu dalam konteks kehidupan Menjalankan penerokaan ke atas ciri, seharian. habitat, cara pergerakan, jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai.Menyiasat Alam Meneroka sifat bahan seperti timbul danBahan tenggalam, pemelarutan serta tarikan boleh magnet.Pendahuluan 12
 21. 21. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang KemanusiaanBentuk dan Mengetahui kedudukan objek dalam ruangRuang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: kiri, kanan). Diri saya Mengetahui tentang latar Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di belakang/sejarah diri saya persekitaran (segitiga, bulat, segi empat, Mengetahui kebolehan diri. kon, sfera, selinder, kiub). Mengetahui hak diri sendiri.Pembinaan(constr Membina penghubung antara dua objek. Saya dan Keluarga Mengetahui keluarga terdekat (datuk,uction) Membina lingkungan. nenek, ibu. bapa, adik beradik). Membuat pelbagai binaan mengikut Mengetahui kediaman keluarga. kreativiti sendiri. Saya dan Rakan Mengetahui tentang rakan.Penggunaan ICT Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan Saya dan Sekolah Mengetahui sekolah saya. beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT Saya dan Komuniti Mengamalkan semangat bermasyarakat. yang sesuai. Mengenali ahli komuniti. Menggunakan ICT untuk meningkatkan Menyambut perayaan mengikut kaum di pembelajaran. masyarakat Malaysia. Saya dan Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Sekitar Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.Pendahuluan 13
 22. 22. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanFokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Saya dan Negara Menghormati lambang kebangsaan danMalaysia negeri. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mengetahui keistimewaan negara.Pendahuluan 14
 23. 23. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanREKABENTUK KURIKULUM Modul AsasDua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia,kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu yangKurikulum Berasaskan Standard khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan Modul Bertemastandard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapaioleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumidan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif,pendidikan yang sama, kualiti membawa maksud bahawa semua kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isumurid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat kehidupan seharian kanak-kanak.kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikanberkualiti yang sama kepada semua murid. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokusStandard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentangperkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskantempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teorikemahiran dan nilai. pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidakStandard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau dijalankan secara spoon feeding.indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.(behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard  Perbezaan individu dibenarkan.kandungan.  Murid belajar mengikut kadar sendiri.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharianKurikulum Berbentuk Modular murid.Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yangkandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalambentuk bahagian atau unit,bahagian atau unit ini dinamakan modul.Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.Pendahuluan 15
 24. 24. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH 7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid ituPeruntukan masa minimum hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah, sekurang-kurangnya dua jam seminggu.Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid itu jam sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 20 jam satu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang- minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. kurangnya dua jam seminggu.2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+.3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.Pendahuluan 16
 25. 25. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPeruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnyaPeruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) Bahasa Cina , Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lainprasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertemaseperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan Bil. Modul Peruntukan Masawaktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual Seminggu (minit)waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan 3 Rehat 150 Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya 4 Refleksi sebelum balik 50 Bahasa Malaysia Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) Modul Peruntukan 4 Bahasa Malaysia 90Bil. Masa 5 Bahasa Inggeris 90 Seminggu 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral (120) * (minit) 7 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa 90Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) pengantar Lain1 Rutin pagi 50 8 Aktiviti Luar(outdoor activity) 802 Perbualan Pagi 100 9 Matematik 403 Rehat 150 Jumlah 5104 Refleksi sebelum balik 50 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) Jumlah 350 10 Modul bersepadu merangkumi 340Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) elemen-elemen dalam keenam-enam4 Bahasa Malaysia 90 tunjang termasuk bahasa, pendidikan5 Bahasa Inggeris 90 moral dan matematik6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 Jumlah 3407 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 Jumlah minit dalam satu minggu 12008 Matematik 40 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Jumlah 420Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah9 Modul bersepadu merangkumi elemen- 430 elemen dalam keenam-enam tunjang Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca, termasuk bahasa, pendidikan moral dan menulis, mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul matematik asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini, Jumlah 430 peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di RajahJumlah minit seminggu 1200 2.Pendahuluan 17
 26. 26. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan 100% 100%bersifat kontekstual kepada murid, maka pendekatan bertemaadalah digalakkan. Modul bertema menyepadukan Standard Modul Teras Asas 84%Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitandengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul 60% Modul BertemaBertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun keahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3.Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh 30% 30%ditentukan oleh guru sendiri. Modul bertema akan membawa lebih Aktiviti Rutinmakna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asasdalam bahasa pengantar yang berkenaan. 0% 0%Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan Awal tahun Akhir tahunkanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidakrigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Terasbermakna. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasaboleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. pengantarnya bukan Bahasa Malaysia 100% 100% Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 - 13 adalah aktiviti Modul Teras Asas yang dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh 84% dijalankan adalah: 65% Modul Bertema o Bermain dengan buaian, gelongsor dll o Main pasir, main air, main pondok o Berlari, menyambut bola, melompat 30% 30% Aktiviti Rutin Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi 0% 0% pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kedatangan. Awal tahun Akhir tahun Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras merangkumi doa, makan, gosok gigi, main bebas(free play). Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa MalaysiaPendahuluan 18
 27. 27. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanPeruntukan waktu mengikut bahasa instructional Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yangSelaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysiameningkatkan bahasa Inggeris, prasekolah dikehendakimenggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14, 15 dan 16. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Bil. Diajar Diajar Jumlah Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam BM dalam BI dalam Kelas Prasekolah 1 Rutin pagi * 30 20 10 x 5 2 Perbualan Pagi 60 40 20 x 5Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum 3 Rehat 90 60 30 x 5 Seminggu untuk kelas prasekolah 4 Refleksi sebelum balik 30 20 10 x 5 yang bahasa pengantarnya(minit) 5 Modul asas BM 90 90 Bahasa Malaysia Bahasa 6 Modul bertema** yang 100 100 Pengantar lain dikendalikan dalam BM1 Bahasa Malaysia 600 400 7 Modul asas BI 90 90 8 Modul bertema** yang 330 3302 Bahasa Inggeris 600 400 dikendalikan dalam BI4 Bahasa Cina/ Bahasa 400 9 Pendidikan 120 120 Tamil/ Bahasa Inggeris Islam/Pendidikan Moral JUMLAH 1200 1200 10 Aktiviti Luar 40 40 80 11 Matematik 40 40 Jumlah minit seminggu 600 600 1200 Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa, sains, matematik, kemanusiaan, muzik, seni visual, perkembangan sosio emosi, pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Pendahuluan 19
 28. 28. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa SemingguBil. dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu1 Rutin pagi * 10 20 20 10 x 5 = 502 Perbualan Pagi 20 40 40 20 x 5 = 1003 Rehat 30 90 30 30 x 5 = 1504 Refleksi sebelum balik 10 20 20 10 x 5 = 505 Modul asas BM 90 906 Modul bertema** yang 200 200 dikendalikan dalam BM7 Modul asas BI 90 908 Modul bertema** yang 140 140 dikendalikan dalam BI9 Modul asas BC/BT 90 9010 Modul Bertema yang 120 120 berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam11 Aktiviti Luar 40 40 8012 Matematik 40 40Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.Pendahuluan 20
 29. 29. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komunitiStandard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan:perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.pengajaran dan pembelajaran. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadapprasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran mereka sendiri.pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluankanak-kanak. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan makna kepada murid. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard o Kreativiti pembelajaran yang hendak dicapai: o Pemikiran logikal o Pembelajaran Berpusatkan murid o Kemahiran Menaakul o Inkuiri Penemuan o Perkembangan Rohani o Belajar Melalui Bermain o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Pendekatan Bersepadu o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Pendekatan Bertema o Kreativiti dan estetika o Pembelajaran Berasaskan Projek  Guru memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman penguasaan bahasa dan kemahiran) dan pengetahuan murid-murid. o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan  Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pengalaman murid, alam persekitaran murid) pembelajaran murid dengan: o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian o Mengenalpasti dan memberi respons kepada kecerdasan (Multiple intelligence) diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.Pendahuluan 21
 30. 30. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru pembelajaran yang mengambil kira tentang: prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak- kondusif dalam bilik prasekolah. kanak o Teori perkembangan kanak-kanak.  Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, o Keadaan setempat. ceria, selesa dan mesra dalam kelas. o Keperluan individu murid.  Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.  Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan  Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated. kelas.  Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa  Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kemas. kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16:  Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan pusat pembelajaran. Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah.  Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan  Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam dengan baik setiap hari. pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang  Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan menggalakkan interaksi antara murid. ibubapa murid.  Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan  Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan pelbagai cara. bersikap terbuka.  Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkanStandard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru waris/ibubapa/penjaga murid.prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan  Guru perlu mengaturkan perjumpaan denganmenggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnyaStandard Pentaksiran. dua kali setahun.  Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan.Pendahuluan 22
 31. 31. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.  Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.  Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: GuruPrasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat muridkeperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlumembantu mengenalpasti murid keperluan khas ini danmemberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.  Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.  Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.Pendahuluan 23
 32. 32. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD PENTAKSIRAN Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumiPentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakanpelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semuapengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk:Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan o Penerapan nilaikonsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Status kecergasan o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan o Status kesihatan peringkat umur. o Kesediaan sosial (social readiness) o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan  Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus perkembangan mereka secara menyeluruh. ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid menyertai aktiviti ini secara berdikari. dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid  Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak dalam semua aspek yang dirangkumi dalam boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.  Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. berterusan sepanjang masa. o Membantu pembelajaran murid. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.Pendahuluan 24
 33. 33. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanStandard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakansah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutuberasaskan kaedah saintifik. pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.  Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid.  Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas  Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan o Pemerhatian berterusan pentaksiran formatif. o Penilaian hasil kerja  Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan  Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak kanak-kanak: mereka. o Ujian atau peperiksaan formal  Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah o Ujian kertas and pensil murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.  Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.  Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan  Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.  Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara  Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan kepada orang lain, ia hanya boleh ditunjukkan kepada dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah seperti ibubapa dan pihak tertentu sahaja. berikut:  Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan o Senarai Semak. kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan o Skala Kadar. kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan o Rekod Anekdot. mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini o Rekod Berterusan (Running Record). akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan o Portfolio kanak-kanak ini kelak.  Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.  Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.Pendahuluan 25
 34. 34. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanSTANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkanKreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua kemahiran berfikir kreatif merekaindividu. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individuyang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Standard ini mencadangkan bahawa:Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan muridsemasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari  Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untukprasekolah lagi. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang menghasilkan karya/ciptaan yang asli, penyelesaiankepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari masalah dan membuat keputusan.jawapan, membuat perkaitan dan melihat hubung kait, menjangka  Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan diapa yang akan berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan, bawah dengan bimbingan guru.meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuatrefleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. Peluang Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk prosesuntuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan berfikir disenaraikan di Jadual berikut:dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikandalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Standard Standard Contoh Kandungan PembelajaranPemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah Fasa Persediaandimantapkan melalui dua pendekatan utama, iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti Membuat  Menggunakan deria Murid perhatikan pengajaran dan pembelajaran pemerhatian aktif penglihatan, pelbagai kacang  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan pendengaran, yang disediakan muzik dan pendidikan seni visual sentuhan, rasa atau oleh guru. (Kacang bau untuk merah, kacangStandard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua memerhati hijau, kacangkomponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan objek/fenomena. kuda)personaliti kreativiti. Mencerakinkan  Mengenal pasti Murid mendapati pemerhatian persamaan dan kacang-kacang ini (proses analisis) perbezaan antara berbeza daripada objek/ idea/ segi saiz dan fenomena dengan warna. bimbinganPendahuluan 26
 35. 35. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanStandard Standard Contoh Standard Standard ContohKandungan Pembelajaran Kandungan Pembelajaran bimbingan.  Mengasingkan objek/idea/fenomen  Mempraktikkan a berdasarkan ciri proses kreatif tertentu dengan untuk bimbingan. menghasilkan idea baru secara  Mengkaji kesan berterusan dengan baik dan buruk bimbingan. dengan bimbinganFasa Imaginasi Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayatiMenjanakan idea  Menghasilkan idea- Murid dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya(mensintesiskan idea baru (yang mencadangkan meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karyaidea) mungkin benar atau tempat di mana kreatif secara berterusan dan beretika. tidak pasti) dengankacang saiz atau bimbingan. warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. dengan bimbingan.Fasa TindakanMenghasilkan  Menghasilkanproduk/Membuat produkkeputusan/Membuatpilihan  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.  Membuat pilihan denganPendahuluan 27
 36. 36. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARDDokumen ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan B.Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan StandardPembelajaran mengikut tunjang.Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertemaPendahuluan 28
 37. 37. KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29
 38. 38. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANGBahasa Malaysia 31
 39. 39. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanBahasa Malaysia 32
 40. 40. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIABahasa Malaysia 33
 41. 41. Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanTUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA MALAYSIA (BM)Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apayang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca danmenceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+(BM 1.0) (BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat danKemahiran dengan penuh memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.Mendengar perhatian. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi, Selamat petang). (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. ada di persekitaran. (BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di dan mengenal pasti ruang khas dalam persekitaran murid. sekolah. (BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita persekitaran (Contoh: ketawa, menjerit, serta memberi respons. menangis) (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah, dan perlahan dengan kuat.Bahasa Malaysia 34
 42. 42. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Standard Pembelajaran Kandungan Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. (BM 1.2) Mendengar (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan dan mengecam bunyi bunyi suku kata awal yang sama. perkataan (BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.(BM 2.0) (BM 2.1) Berinteraksi (BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayatKemahiran dengan mesra. perkataan yang betul. yang mudah dengan sebutan yang betul.Bertutur (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan dan bertatasusila dengan bimbingan. bertatasusila. (BM 2.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran.Bahasa Malaysia 35

×