รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

850 views
749 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

  1. 1. คำ ำ แนะนำ ำ กำรเขี ย นบทคั ด ย่ อ และนำ ำ เสนอผลงำนวิ ช ำกำร ใน กำรประชุ ม วิ ช ำกำรทั น ตสำธำรณสุ ข แห่ ง ประเทศไทย ประจำ ำ ปี 2554 เรื ่ อ ง “สื ่ อ สร้ ำ งสรรค์ : วิ ถ ี ใ หม่ งำนทั น ตสำธำรณสุ ข ไทย” ระหว่ ำ งวั น ที ่ 24-25 พฤศจิ ก ำยน 2554 ณ โรมแรมฮอลิ เ ดย์ อ ิ น น์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ……………………………………………..กำรนำ ำ เสนอผลงำนในกำรประชุ ม วิ ช ำกำรครั ้ ง นี ้ เ ปิ ด รั บ ผลงำนนำ ำเสนอ 3 รู ป แบบดั ง นี ้ แบบ A นำำเสนอผลงำนประเภทงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์ แบบ B นำำเสนอผลงำนประเภทโครงกำรทันตสำธำรณสุขด้วยโปสเตอร์ แบบ C นำำเสนอผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อด้วยโปสเตอร์ กำรตี พิ ม พ์ ผ ลงำนที่ ท่ ำ นนำำ เสนอลงในเอกสำรประกอบกำรประชุ มวิชำกำรในครั้งนี้ ท่ำนสำมำรถเลือกได้ ٢ แบบคือ นำำเสนอเฉพำะบทคัดย่อ หรือนำำ เสนอบทคั ด ย่ อ และ Proceedings ซึ่ ง กำรนำำ เสนอแบบ Proceedings จะผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งเจ้ำของผลงำนจะสำมำรถนำำไปเสนอเพื่อสำำเร็จกำรศึกษำ หรือนำำไปพิจำรณำผลงำนวิชำกำรได้สำ ำ หรั บ กำรนำ ำ เสนอแบบ A และแบบ B สำมำรถนำำเสนอผลงำนทั้งด้ำนวิจัยและโครงกำรเป็นผลงำนด้ำนทันตสำธำรณสุขในประเด็นต่อไปนี้ 1. ทันตสำธำรณสุข 2. เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข 3. กำรพัฒนำกำำลังคน 4. วิทยำกำรระบำด 5. กำรบริหำรสำธำรณสุข 6. ทันตกรรมป้องกันในคลินิกหรือในชุมชน 7. งำนส่งเสริมสุขภำพที่สัมพันธ์กับสุขภำพช่องปำก 8. งำนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 9. อื่นๆสำ ำ หรั บ กำรนำ ำ เสนอแบบ C เป็นกำรนำำเสนอผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อด้วยโปสเตอร์คำ ำ แนะนำ ำ สำ ำ หรั บ กำรพิ ม พ์ บ ทคั ด ย่ อ 1. พิมพ์บทคัดย่อด้วยโปรแกรม Microsoft word ใช้ อ ั ก ษร
  2. 2. Angsana New 16 ในภำษำไทย หรื อ Time New Roman 12 ในภำษำอังกฤษ เท่ำนั้น 2. ชื ่ อ เรื ่ อ ง พิมพ์ด้วยตัวอักษรชนิ ด หนำ (Bold) ขนำด ١٨ ส่วน หัวข้อต่ำงๆ ให้เป็นตัวอักษรชนิ ด หนำ (Bold) ทั้งภำษำไทยและ ภำษำอังกฤษ 3. พิมพ์ช ื ่ อ เจ้ ำ ของผลงำน วิชำกำรได้ไม่เกิน 6 คน ถ้ำเกินให้ใส่ชื่อ หัวหน้ำผลงำน และตำมด้วยคำำว่ำ “และคณะ” ต่อท้ำยชื่อ 4. ชือหน่วยงำนของเจ้ำของผลงำนวิชำกำรให้เรียงลำำดับโดยใช้ตัวเลข ่ เชื่อมโยงระหว่ำงชื่อบุคคลและหน่วยงำน 5. กำรใช้อักษรตัวย่อควรใช้เท่ำที่จำำเป็นและเป็นไปตำมกำำหนดมำตรฐำน 6. สำมำรถ Download แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อได้ที่ www.dentpublichealth.com 7. โปรดส่งบทคัดย่อนำำเสนอผลงำนมำทำง E-mail : dentpublichealth@hotmail.com เท่ำนั้น 8. กรณีที่ไม่ได้รับกำรติดต่อกลับภำยใน 7 วัน โปรดติดต่อ ผศ.ดร.ทรงวุ ฒ ิ ตวงรั ต นพั น ธ์ ที่เบอร์โทร ٠٨1-111-1754 หรือ 053-٩44468 หรือ คุณตุลระวี ไชยปัญโญ ที่เบอร์ หรือ 085-039-0190 9. คณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลงำนทีสงมำและจะแจ้งให้ผทได้รบคัดเลือก ่ ่ ู้ ี่ ั ทรำบภำยในวันที่ 15 ตุ ล ำคม 2554 10.สำำหรับผลงำนที่ได้รับคัดเลือกจะจัดพิมพ์ลงในหนังสือบทคัดย่อ ที่ใช้ ประกอบกำรประชุม ดังนั้นกรุณำพิมพ์ ชือ–สกุล ตำำแหน่ง และสถำน ่ ที่ปฏิบัติงำนให้ชัดเจนที่สุด 11.หมดเขตกำรส่งบทคัดย่อวันที่ 30 กันยำยน 2554 12.หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ a. คุณตุลระวี ไชยปัญโญ 085-039-0190 E–mail : dentpublichealth@hotmail.com b. www.dentpublichealth.comคำ ำ แนะนำ ำ สำ ำ หรั บ ผู ้ เ สนอผลงำนแบบ A และ แบบ B ส่งบทคัดย่อ ตำมขนำดแบบฟอร์มที่ให้ไว้นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่ ว นที ่ 1 ชื ่ อ เรื ่ อ ง ชื่อเจ้ำของผลงำน ผู้นำำเสนอผลงำน หน่วยงำนและปีที่ดำำเนินกำร ส่ ว นที ่ 2 เนื ้ อ เรื ่ อ ง ได้แก่ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีกำร ส่ ว นที ่ 3 สรุ ป ผลกำรศึ ก ษำ ข้ อ เสนอแนะคำ ำ แนะนำ ำ สำ ำ หรั บ ผู ้ เ สนอผลงำน แบบ C เพื ่ อ นำ ำ เสนอ Poster
  3. 3. Presentation ส่งบทคัดย่อ ตำมขนำดแบบฟอร์มที่ให้ไว้นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่ ว นที ่ 1 ชนิดของสื่อ คำำสำำคัญ องค์กร/หน่วยงำน/ผู้ผลิต ส่ ว นที ่ 2 แนวคิด/หลักกำร วัตถุประสงค์กำรผลิต/กลุ่มเป้ำ หมำย/รูปแบบของสื่อ/สำระที่ตัวของสื่อ/กระบวนกำรผลิต กำรนำำไปใช้ ในทำงปฏิบัติ ส่ ว นที ่ 3 กำรประเมินผล(ถ้ำมี) ปัญหำและอุปสรรค ข้อเสนอ แนะ(ถ้ำมี)คำ ำ แนะนำ ำ กำรนำ ำ เสนอผลงำนบนบอร์ ด วิ ช ำกำร สำ ำ หรั บ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บคั ด เลื อ ก  โปรดเตรียมภำพแสดงผลงำนสำำหรับติดบอร์ดขนำด 60 x 93 เซนติเมตร ในแนวตั้ง กำำหนดให้เรื่องละ 1 บอร์ด โดยผู้นำำเสนอ เป็นผู้จัดแต่งภำพผลงำนเอง  สำมำรถจัดบอร์ดได้ตงแต่เวลำ 15.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกำยน ั้ 2554 และต้องจัดให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ ٠٧.٣٠น. ของวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2553 เพื่อตั้งแสดงในพิธีเปิด เวลำ 09.00 น. และ บอร์ดนี้จะแสดงไว้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2554คำ ำ แนะนำ ำ สำ ำ หรั บ ผู ้ ท ี ่ ต ้ อ งกำรนำ ำ เสนอผลกำรวิ จ ั ย ใน Proceedings 1. ต้ น ฉ บั บ เป็นต้นฉบับพิมพ์ใช้ภำษำไทยล้วน หรือภำษำอังกฤษล้วนก็ได้ ภำษำที่ใช้ควรถูกต้องตำมหลักภำษำ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ใช้ตั ว อั ก ษ ร Angsana New ขนำด 16 สำำ หรั บ ภำษ ำไทย แ ละ Times NewRoman ขนำด 12 สำำ หรั บ ภำษำอั ง กฤษ จั ด ระยะห่ ำ งบรรทั ด เป็ น 2 เท่ ำ บทควำมหนึ่งๆ มี ค วำมยำวไม่ เ กิ น 10 หน้ ำ กระดำษ A4 2. ชื ่ อ เรื ่ อ ง ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง 3. ชื ่ อ ผู ้ เ ขี ย น ใช้ชื่อเต็ม 4. ส ถ ำ น ท ี ่ ท ำ ำ ง ำ น ข อ ง ผ ู ้ เ ข ี ย น ระบุจังหวัดและรหัส ไปรษณีย์ ระบุสถำนที่ทำำงำนของผู้เขียนที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกและ E-mail 5. บ ท ค ั ด ย ่ อ ควรสรุปสำระสำำ คั ญของบทควำมไว้ โดยครบถ้ วน และควรมีควำมยำวไม่เกิน 300 คำำ และระบุคำำ สำำ คัญ (Key words) จำำ นวนไม่เกิน5 คำำ ไว้ด้ ว ย (กำรเตรีย มต้นฉบั บ ในข้ อ 2-5 ให้ จัด ทำำ ทั้ งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 6. เนื ้ อ เรื ่ อ ง เนื้อหำงำนวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 6.1 บทนำำ อธิบำยควำมสำำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกำรวิจัย สมมติฐำน(ถ้ำมี) อำจรวมกำรตรวจเอกสำร (Literature review)ไว้ในส่วนนี้
  4. 4. 6.2 กำรตรวจเอกสำร เป็นกำรสังเครำะห์สำระจำกวรรณคดี และงำนวิ จัย ที่ เ กี่ย วข้ องเพื่ อแสดงแนวควำมคิ ด ทฤษฎี และข้ อ มู ล ที่ มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บเรื่องที่วิจัย 6.3 วิธีดำำเนินกำรวิจัย ระบุ วิ ธี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล ระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ นกำรเก็บข้อ มูล รวมถึงปี พ.ศ. ที่ทำำ กำรวิจัย วิธีวิเครำะห์ข้อมู ล ซึ่งอำจเป็นวิธีกำรเชิงคุณภำพหรือวิธีกำรเชิงปริมำณ ขึนอยู่กับชนิดของกำรวิจัย ้ 6.4 ผลของกำรวิจัย แสดงผลของกำรวิจัย และข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยนั้นๆ อำจมีภำพ ตำรำง และแผนภูมิประกอบ 6.5 บทสรุป วิจำรณ์ และข้อเสนอแนะ เป็นกำรสรุปผลที่ได้รับจำกกำรวิจัยรวมถึงกำรอภิปรำยผลและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐำนของผลกำรวิจัย 7. ภ ำ พ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ต ำ ร ำ ง ควรมี เ ฉพำะที่ จำำ เป็ น และมี ห มำยเลขกำำกับภำพตำมลำำดับ ภำพจะต้องชัดเจน แสดงเนื้อหำสำำคัญของเรื่อง ภำพถ่ำยควรเป็ น ภำพขำว-ดำำ ภำพสี ใ ช้ ใ นกรณี ที่ จำำ เป็ น คำำ อธิ บ ำยภำพประกอบและตำรำงให้ใช้ข้อควำมกะทัดรัด ชัดเจน 8. เอกสำรอ้ ำ งอิ ง เอกสำรอ้ำงอิงภำยในเนื้อเรื่องและภำยใต้หัวข้อเอกสำรอ้ ำ งอิ ง จะต้ อ งตรงกั น ไม่ อ้ ำ งอิ ง เรื่ อ งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ห่ ำ งไกล กำรอ้ ำ งอิ ง ต้ อ งถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำร และต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดสำำ คั ญ เกี่ ย วกั บเอกสำรไว้ครบถ้วนเพื่อควำมสะดวกในกำรติดตำมเอกสำรที่ผู้เขียนได้อ้ำงอิงไว้และกำรอ้ำงอิงควรใช้รูปแบบเดียวกันโดยสมำ่ำเสมอโดยใช้ระบบชื่อและปี แบบฟอร์ ม นำ ำ เสนอผลงำนแบบ A และ แบบ B
  5. 5. ชื ่ อ เรื ่ อ ง หลั ก กำรและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ วั ส ดุ แ ละวิ ธ ี ก ำร/กระบวนกำรดำ ำ เนิ น งำน สรุ ป ผลกำรศึ ก ษำ ข้ อ เสนอแนะชื่อ-นำมสกุล ............................................................ ตำำแหน่ง.............................................................................สถำนที่ปฏิบัติงำน............................................................................................................................................................................................................ เบอร์โทร...( ) .......................... E-mail ……………………………….ผลงำนที่นำำเสนอ อ แบบ A  แบบ B ในหัวข้อ  ทันตสำธำรณสุข  เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข  กำรพัฒนำ กำำลังคน  วิทยำกำรระบำด  กำรบริหำรสำธำรณสุข  งำนส่งเสริมสุขภำพ ช่องปำก
  6. 6.  ทันตกรรมป้องกันในคลินิกหรือในชุมชน น งำนส่งเสริมสุขภำพที่ สัมพันธ์กับสุขภำพช่องปำก  อื่นๆ .............................................................................................. ..................................................... แบบฟอร์ ม นำ ำ เสอนผลงำน แบบ C ชนิ ด ของสื ่ อ คำ ำ สำ ำ คั ญ องค์ ก ร/หน่ ว ยงำน/ผู ้ ผ ลิ ต แนวคิ ด /หลั ก กำร วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรผลิ ต กลุ ่ ม เป้ ำ หมำย รู ป แบบของสื ่ อ สำระที ่ ต ั ว ของสื ่ อ กระบวนกำรผลิ ต กำรนำ ำ ไปใช้ ใ นทำงปฏิ บ ั ต ิ กำรประเมิ น ผล(ถ้ ำ มี ) ปั ญ หำและอุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ(ถ้ ำ มี )ชื่อ-นำมสกุล ................................................................... ตำำแหน่ง.......................................................................
  7. 7. สถำนที่ปฏิบัติงำน.................................................................................................................................................................................................................. เบอร์โทร( ) ........................... E-mail ……………..........………..

×