ข้ อมูลทัวไป     ่ตาบลโคกทราย
ประวัติความเป็ นมา
อาณาเขตทิศเหนือ    ติดกับ อ.ป่ าบอน และ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน        จ.พัทลุงทิศใต้   ติดกับ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ...
จานวนประชากร• ประชากร จานวน 10,840 คน• จานวนหลังคาเรือน 2,792 หลังคาเรือน      ชาย  5,302 คน           ...
สถานพยาบาลในตาบลโคกทราย ในพื้นที่ตาบลโคกทรายมีสถานีอนามัยที่ให้บริ การด้าน สาธารณสุ ข          รวม 3 แห่ ง ได้แก...
งานผู้พการ    ิตาบลโคกทราย
จานวนผูพิการจาแนกตาม    ้ ประเภทความพิการ
  การมองเห็น        จานวน 21 คน  การได้ยน/สื่ อความหมาย      ิ         จานวน 17 คน  ทางกาย/การเค...
จานวนผู้พการทีได้ รับการตรวจ            ิ ่  การมองเห็น         จานวน 13 คน  การได้ยน/สื่ อความหมาย...
กิจกรรมสาหรับผูพิการ        ้
ออกเยียมบ้านร่ วมกับทีมสุ ขภาพของตาบล   ่
วัดความดัน
ช่างน้ าหนัก
ตรวจสุ ขภาพช่องปาก
ให้ความรู ้แก่ผพิการและผูดูแล        ู้    ้
ให้กาลังใจและร่ วมกิจกรรมกับผูพการ               ้ ิ
นัดมารับบริ การที่ สอ.
สภาวะช่องปากโดยรวม             ่ ความสะอาดของช่องปากไม่คอยสะอาด มีฟันผุตองถอน     ้ มีหินน้ าลาย ผูสู...
การรักษาที่ผพิการต้องการ         ู้►ถอนฟั น►ขูดหิ นน้ าลาย►ฟั นปลอม (บางราย)
ความต้ องการของผู้พการและผู้ดูแลด้ านอืนๆ          ิ          ่
ปัญหา/อุปสรรค
สวัสดี
ทันตสุขภาพผู้พิการตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ทันตสุขภาพผู้พิการตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง

1,254
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,254
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทันตสุขภาพผู้พิการตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง

 1. 1. ข้ อมูลทัวไป ่ตาบลโคกทราย
 2. 2. ประวัติความเป็ นมา
 3. 3. อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ อ.ป่ าบอน และ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงทิศใต้ ติดกับ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งนารี อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง
 4. 4. จานวนประชากร• ประชากร จานวน 10,840 คน• จานวนหลังคาเรือน 2,792 หลังคาเรือน ชาย 5,302 คน หญิง 5,538 คน
 5. 5. สถานพยาบาลในตาบลโคกทราย ในพื้นที่ตาบลโคกทรายมีสถานีอนามัยที่ให้บริ การด้าน สาธารณสุ ข รวม 3 แห่ ง ได้แก่ สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม (5หมู่บาน) ้ สถานี อนามัยบ้านพรุ พอ ้ (4หมู่บาน) ้ สถานี อนามัยบ้านควนเพ็ง (4หมู่บาน) ้
 6. 6. งานผู้พการ ิตาบลโคกทราย
 7. 7. จานวนผูพิการจาแนกตาม ้ ประเภทความพิการ
 8. 8.  การมองเห็น จานวน 21 คน การได้ยน/สื่ อความหมาย ิ จานวน 17 คน ทางกาย/การเคลื่อนไหว จานวน 62 คน จิตใจ/พฤติกรรม จานวน 5 คน สติปัญญา/การเรี ยนรู้ จานวน 22 คน รวมทั้งหมด 127 คนขึ้นทะเบียนและได้รับเงินผูพิการจาก อบต. ทั้งหมด 120 คน ้
 9. 9. จานวนผู้พการทีได้ รับการตรวจ ิ ่ การมองเห็น จานวน 13 คน การได้ยน/สื่ อความหมาย จานวน 10 คน ิ ทางกาย/การเคลื่อนไหว จานวน 52 คน จิตใจ/พฤติกรรม จานวน 2 คน สติปัญญา/การเรี ยนรู้ จานวน 21 คน รวมทั้งหมด 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.17
 10. 10. กิจกรรมสาหรับผูพิการ ้
 11. 11. ออกเยียมบ้านร่ วมกับทีมสุ ขภาพของตาบล ่
 12. 12. วัดความดัน
 13. 13. ช่างน้ าหนัก
 14. 14. ตรวจสุ ขภาพช่องปาก
 15. 15. ให้ความรู ้แก่ผพิการและผูดูแล ู้ ้
 16. 16. ให้กาลังใจและร่ วมกิจกรรมกับผูพการ ้ ิ
 17. 17. นัดมารับบริ การที่ สอ.
 18. 18. สภาวะช่องปากโดยรวม ่ ความสะอาดของช่องปากไม่คอยสะอาด มีฟันผุตองถอน ้ มีหินน้ าลาย ผูสูงอายุไม่มีฟัน ้
 19. 19. การรักษาที่ผพิการต้องการ ู้►ถอนฟั น►ขูดหิ นน้ าลาย►ฟั นปลอม (บางราย)
 20. 20. ความต้ องการของผู้พการและผู้ดูแลด้ านอืนๆ ิ ่
 21. 21. ปัญหา/อุปสรรค
 22. 22. สวัสดี
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×