Plan1 11

 • 1,418 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,418
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
43
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 1 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฐ นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รองเลขาธิิการคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแหงชาติิ ไ นายธานินทร ผะเอม ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม รุนที่ 10 ณ โรงแรมรอยั ล ปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ๊07 August 2009 Copyright NESDB 1
 • 2. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 2
 • 3. 1) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป ดังนี้ • สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเสนอแนะนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ • วิิเคราะห ประเมินแผนงานและโครงการพััฒนาของสวนราชการและรัฐวิิสาหกิิจใ เปนไป ป ิ โ ั ให ไปตามวััตถุประสงคเปาหมาย และแนวทางการพัฒนา ั ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ • ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ • การประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูการปฏิบติ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาไปสูประชาชนทุก  ั  กลุมอาชีพไดเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนเสริมสรางใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ   2) ปฏิบติหนาที่ตามพ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 โดยทําหนาที่กํากับ ดูแล ั และตดตามผลการดาเนนงานใหเปนไปตามระเบยบและกฎหมายในการพฒนาบทบาทของภาคเอกชนทจะเขามาสนบสนุน และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายในการพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนที่จะเขามาสนับสนน กิจการของรัฐ ซึ่งเปนโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป 3) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ซึ่งมีหนาที่สําคัญฯดังนี้ • พิจารณางบลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจในประเด็นการบริหาร จัดการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการลงทุนของแตละรัฐวิสาหกิจ • กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงถือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเปน สําคัญ 4) ปฏิบัติงานตามหนาที่เฉพาะกิจที่ไดรับมอบหมาย หรือสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยสํานักงานฯทํา หนาที่เปนฝายเลขานุุการของคณะกรรมการพิเศษชุุดตางๆซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต คณะกรรมการรวม ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปนตน07 August 2009 Copyright NESDB 3
 • 4. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 4
 • 5. ยุคทองของการวางแผน ยุคผััน ผวน ทางการ เมือง ยุคประชาธิปไตย แผนฯ 1 ยุคเปลี่ยนผานสูู ุ 2504-09 2504 09 กระบวนทัศนใหม แผนฯ 2 2510-14 ยดคนเปนศูนยกลางเนน ยึดคนเปนศนยกลางเนน แผนฯ 3 การมีสวนรวม 2515-19 ใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ พัฒนาคน เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย ฐ แผนฯ 4 การพัฒนาโครงสรางพืนฐาน ้ 2520-24 แผนฯ 5 2525-29 ยึดปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมุงสูู ฐ ุ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน แผนฯ 6 เนนการพัฒนา 2530-34 เศรษฐกิจ แผนฯ 7 ควบคูกับการ ู 2535-39 พัฒนาสังคม แผนฯ 8 2540-44 แผนฯ 9 2545-49 เนนเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุง พัฒนาภูมิภาค ชนบท แผนฯ 10 2550-5407 August 2009 Copyright NESDB 5
 • 6. แผนฯ 1 (2504 - 2509) ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ 1. วางแผนจากสวนกลางแบบ “จากบนลงลาง” ใชแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development with growth) โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพืนฐาน (คมนาคมขนสง โทรคมนาคม เขื่อนเพือชลประทานและ ้ ่ ไฟฟา รวมทั้งสาธารณูปการ-Project-oriented approach) 2. มุงยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได) 3. ปรบปรุงการบรหารงานทุกดานใหมประสทธภาพ 3 ปรับปรงการบริหารงานทกดานใหมีประสิทธิภาพ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 1 1. เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับภาคเกษตร ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก 2. เศรษฐกิจขยายตัว 8 % ตอป (เปาหมาย 5%) และดําเนินโครงการเขื่อนเจาพระยา และกอสรางเขื่อนภูมิพล 3. อตราเพมของประชากรสูงขน ประมาณรอยละ ตอป 3 อัตราเพิ่มของประชากรสงขึน ประมาณรอยละ 3 ตอป ้  2493 จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เสนอคําแนะนําแกรัฐบาลดานเศรษฐกิจของประเทศ (จอมพล ป.พิบูลสงคราม)  2502 เปลี่ยนชื่อสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเปนหนวยงานถาวร จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หรือ ผังเศรษฐกิจแหงชาติ และพิจารณาโครงการเสนอรัฐบาล  2504 รััฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรััชต ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (การริเริมจััดทําแผนฯ มีีขึ้นตัั้งแต ป 2500) ป ใ ั ั ่ แผนฯ 2 (2510 - 2514) ยุคทองของการพัฒนา 1. แนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา (Sectoral development planning) และขยายขอบเขตแผนครอบคลุม การพัฒนารัฐวิสาหกิจและองคการบริหารสวนทองถิน ่ 2. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตอเนื่องจากแผนฯ 1 3. พัฒนาชนบทเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และกระจายผลการพัฒนา (รอยละ 75-80 ของงบพัฒนาเปนการลงทุน ในภูมิภาค 4. สงเสริมเอกชนใหมีบทบาทรวมในการพัฒนาประเทศ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 2 1. ปญหาความแตกตางดานรายได มีชองวางรายไดเพิ่มขึ้น 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.2 ตอป เศรษฐกิจถดถอยหลังจากขยายตัวมาเปน 10 ป 3. ประชาชนไดรบประโยชนจากโครงสรางพืนฐานไมเทาเทียมกันและอยูในวงจํากัด ั ้ 4. การเพิ่มจํานวนของประชากรในอัตราสงสงผลตอความเปนอยของประชากรโดยรวม 4 การเพมจานวนของประชากรในอตราสูงสงผลตอความเปนอยู กอสรางทางหลวงแผนดิน 1,700 กม. และทางหลวงจังหวัด 2,100 กม.07 August 2009 Copyright NESDB 6
 • 7. แผนฯ 3 (2515-2519) : การพัฒนาสังคมควบคเศรษฐกิจ (2515 2519) การพฒนาสงคมควบคู ศรษฐกจ 1. กําเนิดของการวางแผนพัฒนาสังคมและวัตถุประสงคการพัฒนาที่หลากหลาย (Growth + Social fairness + Income distribution) 2. กระจายการพัฒนาสูภูมิภาค เรงรัดพัฒนาภาคและชนบท 3. เนนการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายไดประชาชนใน ชนบท เพื่อลดความตางของรายได 4. สรางความเทาเทียมในการใชประโยชนจากบริการของรัฐ โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 3 1. ปญหาการกระจายรายได และความไมเทาเทียมในการเขาถึงบริการรัฐมีความรุนแรง 2. เศรษฐกิจขยายตัว 6.5 % ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น 4 เทา (วิกฤติน้ํามันครั้งแรก) และอัตราเงินเฟอสูงถึง 15.5% ในป 16 สงผลใหเศรษฐกิจซบเซาชวงหลังของแผนฯ 3 3. การเมืองมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง ศก.โลกตกต่ํา น้ํามันแพง 4. ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 5. การวางงานเพิ่มขึ้น 2515 เปลี่ยนชื่อ สภาพฒนาการเศรษฐกจแหงชาต เปนสนง คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจและสงคมแหงชาต จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปลยนชอ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสนง.คณะกรรมการพฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จดทาแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนฯ 4 (2520 – 2524) : เรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม 1. พัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 3 โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนพื้นฐานของการพัฒนา แนวคิดการ พฒนาระหวางสาขารวมกน (Inter sectoral พัฒนาระหวางสาขารวมกัน (Inter-sectoral planning) 2. เรงฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหมั่นคง เชน การผลิตสินคาเพือทดแทนการนําเขา ปรับปรุง ่ นโยบายการควบคุมราคาสินคาและเรงรัดการสงออก 3. เนนเสริมสรางสวัสดิภาพทางสังคมแกคนในชาติมากกวาเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก สภาว เศรษฐกจแล สงคมในชวงแผนฯ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 4 1. ยุคการเมืองรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตขยายตัว 2. การพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรต่ํา 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.4 เงินเฟอสูงถึงรอยละ 11.7 และขาดดุลการคา 3. ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ่ 4. การใหบริการทางสังคมไมเพียงพอและไมทั่วถึง 5. ไทยยกระดับกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลาง จากประเทศรายไดต่ํา สัดสวนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทําใหมีสัดสวนมากกวาภาคการเกษตรเปนครั้งแรกและขยายตัวอยางตอเนื่อง07 August 2009 Copyright NESDB 7
 • 8. แผนฯ 5 (2525 - 2529) : การแกไขปญหาและปรับสการพัฒนายคใหม การแกไขปญหาและปรบสู ารพฒนายุคใหม 1. วางแผนโดยยึดหลักภูมิภาคและพื้นที่ กําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อแกปญหาความยากจน เปาหมายเพื่อความ มั่นคง และพืนที่รองรับอุตสาหกรรม ESB ้ 2. เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมากกวาการมุงขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ 3. พฒนาเศรษฐกจและสงคมบนความสมดุล 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนความสมดล 4. พัฒนาการแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติ 5. เพิ่มบทบาทและระดมความรวมมือจากภาคเอกชน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 5 1. แผนพฒนาชนบท เพื่อแกไขปญหายากจนในชนบท 1 แผนพัฒนาชนบท เพอแกไขปญหายากจนในชนบท 2. แผนพัฒนาเชิงรุก เชน การพัฒนาพื้นที่ ESB การริเริ่ม กรอ. 3. แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง เชน หมูบานอาสาและพัฒนาปองกันตนเอง 4. เศรษฐกิจขยายตัวต่ําเทียบกับชวงแผนฯ ที่ผานมา เพียงรอยละ 5.4 ตอป 5. รัฐบาลสามารถกระจายบริการสังคมไดกวางขวางมากขึ้น เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ สศช. กับแผนงานพัฒนาพื้นที่ ESB และพื้นที่เมืองหลัก เปนการพัฒนาประเทศแนวใหมยึดพื้นที่ แผนฯ 6 (2530 – 2534) : การจัดทําแผนสูระดับกระทรวง 1. กําหนดขอบเขตและวิธีการใชแผนฯ ที่ชัดเจน มีทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และแผนปฏิบัติระดับกระทรวง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศทั้งดานทรัพยากรมนุษย พัฒนาวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ 3. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด 4. ยกระดับคุณภาพปจจัยพื้นฐานเพื่อลดตนทุน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 6 1. หนี้ตางประเทศลดลง ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 2. เศรษฐกิจฟนตัว และขยายตัวรอยละ 10.9 ตอป (สูงสุดในรอบ 25 ปที่ผานมา) 3. การจางงานภาคอุตสาหกรรม/บริการเพิ่มขึ้น 4. 4 ปญหาความเหลืื่อมลํ้ํารายไดระหวางกลุมครััวเรือน และชนบทกับเมืองมากขึ้น ไ  ื ั ื ึ07 August 2009 Copyright NESDB 8
 • 9. การพฒนาทยงยน การพัฒนาที่ยั่งยืน 1. เริ่มแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 2. มุงสูเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและ ชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 3. พฒนาเศรษฐกจสู ศรษฐกจดานหนาในภูมภาค และยกระดับส ะดบนานาชาต 3 พัฒนาเศรษฐกิจสเศรษฐกิจดานหนาในภมิภาค และยกระดบสูระดับนานาชาติ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 7 1. รายไดตอหัวเพิ่มถึง 28 เทาจากแผนฯ 1 เปน 77,000 บาท 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 8.1 ตอป เงินเฟอเฉลี่ย 4.8 % 3. ทนสํารองสงถึง USD 38 700 ลาน 3 ทุนสารองสูงถง 38,700 ลาน “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”  ป 2539 ในชวงปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยกาวเขาสูวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม สภาวะแวดลอม แผนฯ 1 - แผนฯ 7 (2504 - 2539) ผล ทบทวน • การเมือง/ ปกครองรวม โดยราชการ เพอประชาชน เพื่อประชาชน • เศรษฐกิจดี เศรษฐกจด ผลการ • ศูนยอานาจ ํ เศรษฐกิจ • สังคมมี พัฒนา ปญหา นําสังคม บริหารแบบควบคุม สั่งการ เปน Top- • การพัฒนา • ใชทรัพยากร แผนฯ แรงงาน down มีกรอบใน มกรอบใน การวางแผน ไมย่งยืน ั 1-7 ปรั ป ับ ปรับตัว/พรอมรับการเปลียนแปลง ่ กระบวนทรรศน ใหมในการพัฒนา07 August 2009 Copyright NESDB 9
 • 10. “คน” เปนศนยกลางการพัฒนา คน เปนศูนยกลางการพฒนา 1. เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ 2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําแผนใหมเปนแบบ “จากลางขึ้นบน” บูรณาการแบบองครวม ไมพัฒนาแยก สวน 3. ภาคประชาชนมีสวนรวมพัฒนา 4. แปลงแผนสูปฏิบัติ โดยยึดหลักการพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 8 1. วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 2. ปญหาสถาบันการเงิน 3. หนึ้ตางประเทศและหนึสาธารณะเพิ่มขึ้น ้ 4. มีเครือขายการพัฒนารวมกับภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาแบบองครวม เปนการวางรากฐานการมีสวนรวมของประชาชน เกิดวิกฤต สภาวะแวดลอม สภาวะแวดลอม แผนฯ 8 ปรบแผนฯ ปรับแผนฯ 8 การปรับ • เผชิญกระแส โลกาภิวัตนที่รุนแรง • โดยประชาชน เพื่อประชาชน • ปรับกรอบเศรษฐกิจ มหภาค • เศรษฐกิจ • คน-ศููนยกลางการพัฒนา • ลดผลกระทบตอคน แผนฯ 8 สงสััญญาณ มีปญหา • เศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการ พัฒนาคน สัังคม • ปรับโครงสราง (40-44) • การพัฒนากระจุกตัว ไมกระจาย • วิธีการพัฒนา-เนนองครวมและ บูรณาการ เศรษฐกิจ • ปรับระบบบริหาร • มีปญหาสังคม คุณภาพ จัดการ ชวต ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิต ทรพยากรธรรมชาต • บริหารแบบชี้นํา บรหารแบบชนา เสื่อมโทรม สรางการมีสวนรวม เปน Bottom-up07 August 2009 Copyright NESDB 10
 • 11. อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 8 2. มุงการพัฒนาที่สมดุลคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 4. บริหารจัดการที่ดี ในทุกระดับ สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯ 9 ส ศ ิ สั ใ ช 1. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งดานสุขภาพ ยาเสพติด และการกระจายรายได สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับอยางกวางขวาง เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 3 สังคมที่พึงประสงค สงคมทพงประสงค สังคม สังคม สังคม แหงภูมิปญญา สมานฉันท คุณภาพ การเรียนรู เอื้ออาทร 4 วัตถุประสงคหลัก ฟนฟูเศรษฐกิจ วางรากฐาน การบริหาร การพัฒนา จัดการที่ดี แกไขปญหา ใหมีเสถียรภาพ ประเทศให ประเทศให ความยากจน มั่นคง เขมแข็ง ยั่งยืน ในทุกระดับ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2 3 4 6 7 เพิ่มสมรรถนะ ขีด 1บรหาร บริหาร จัดการที่ดี คน สังคม ชนบท เมือง ทรพยากร ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 5 บรหาร บริหาร เศรษฐกิจ สวนรวม ความสามารถใน การแขงขัน ความ เขมแข็ง ว&ท การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนสูการปฏิบัติ07 August 2009 Copyright NESDB 11
 • 12. การปฏบตตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเพอ การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สรางสมดุลและมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 1. ยึดกระบวนทรรศนการพัฒนาตอเนื่อง จากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 2. ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ สังคมไทยสูสงคมแหงภูมิปญญาและการ  ั หลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคง เรียนรู ของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ และสงคมเปนฐานทมนคงของประเทศ และสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ บรหารจดการประเทศ บริหารจัดการประเทศ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให สมดุลและยั่งยืน สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 10 1. การเตรียมพื้นทีใหม (SSB) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ่ 2. การเมือง เศรษฐกิจผันผวน สังคมแตกความสามัคคี 3. สภาพเศรษฐกิจเขาสภาวะถดถอย จากทั้งปจจัยภายในและภายนอก ฐ ู 4. การนําทุน 3 ดานมาพิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ) Subprime & Global financial crisis 2551 การประทวงทางการเมือง และการปดสนามบินสุวรรณภูมิ เม.ย. 2552 เหตุการณความวุนวายทางการเมือง07 August 2009 Copyright NESDB 12
 • 13. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 13
 • 14. 2547 2 ปแรกของแผนฯ 10 (50 - 51) เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เชน ASEAN +3, ASEAN +6 เปนตน ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก สัดสวนการสงออกไทยในโลก เพิมขึนเปน 1.12% (ชวงแผนฯ 9 = 1.08%) ฐ ่ ้ • ผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้นอยางเนื่อง • มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เชน สิทธิของยีนความหอมในขาว เทคโนโลย เทคโนโลยี สัดสวนผูสูงอายุ (60ป+) 60ป+) * ยังคงมีโรคระบาดใหมเกิดขึ้น เชน ไขหวัดใหญสาย 2548 2552 พนธุ หม พันธใหม 2009 (AH1N1) สัังคม 10.4 11.5 แรงงานตางดาวในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และผูหลบหนีเขาเมือง การเคลื่อนยายคนเสรี เชน โรฮิงญา • สิ่งแวดลอม ภาวะอากาศแปรปรวน น้ําทวม การกัดเซาะชายฝง • ราคาน้้ํามันยังคงผันผวน ทําสถิติสงสุดที่ 147 $/bbl (กลางป 51) ู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม • การผลิตพลังงานทางเลือกจากพืช07 August 2009 Copyright NESDB 14
 • 15. แผนฯ10 แผนฯ10 สรางความสมดุลระหวาง 3 ทุน เพือสรางความคุมกัน ่ เศรษฐกิิจ ทรัพยากร สังคม ธรรมชาต ธรรมชาติ วิสัยทัศนฯ 2570: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา 2570: 1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภููมิภาค ฐ 5. ประชากรสูงอายุุ ู 2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที 6. ปญหาดานพลังงาน ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 3 3. การเปลี่ยน ล าน ล นแปลงด นการเงินโลกล ภ ุ ม ภ ล 7. ปญหาภัยคกคามจากภาวะโลกรอน 4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของมนุษย07 August 2009 Copyright NESDB 15
 • 16. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนฯ 2570 แผนฯ 1007 August 2009 Copyright NESDB 16
 • 17. การวิเคราะหทุนของประเทศ การวิเคราะหทุนของประเทศ ในชวงแผนฯ 10 ในระยะตอไป (แผนฯ 11) สร า งความสมดุ ล ระหว า งทุ น 3 ทุน คื อ ทุ น ความเชื่อมโยงระหวางทุนทั้ง 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุน เศรษฐกิจ ทุนสัง คม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/ กายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน Financial Capital (FC) Tangible ทุนสังคม ุ ฐ ทนเศรษฐกิจ Natural Capital p Physical Capital y p (NC) (PC) e Feature Cultural Capital (CC) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ/ สงแวดลอม สิ่งแวดลอม Intangible Social Capital Human Capital (SC) (HC) Broad-based Specific Scope07 August 2009 Copyright NESDB 17
 • 18. ประเด็นระดมความคิดเห็นสูแผนฯ 11 การประชุมประจําปของ สศช. เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2552 การสรางกระบวนการมสวนรวมเพอนาไปสูการกาหนดกรอบการพฒนาประเทศ ส ส  ี ื่ ํ ไปส ํ ั ป ศ 1 วกฤตการเงนโลกไดสงผลตอการปรบเปลยน วิกฤติการเงินโลกไดสงผลตอการปรับเปลี่ยน  ภูมทศนใหม จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการกําหนดยุทธศาสตรใน ิ ั การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการเปลียนแปลง ่ 2 สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการ ผลิตและบริการใหมีการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น และการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของประเทศ ใน ขณะเดยวกนจะเปนการสรางธุรกจใหมทใชศกยภาพแฝงซงมอยู นสงคมไทย ขณะเดียวกันจะเปนการสรางธรกิจใหมทใชศกยภาพแฝงซึ่งมีอยในสังคมไทย ี่ ั 3 รูวิกฤติ สรางโอกาสการพัฒนาเพือปองกัน เตือนภัย และ ่ บรรเทาภยตอผลกระทบทจะเกดขน เนนการเปนปจจัยสนับสนนตอการพัฒนาในอนาคตส เศรษฐกจสเขยว บรรเทาภัยตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนนการเปนปจจยสนบสนุนตอการพฒนาในอนาคตสู ‘เศรษฐกิจสีเขียว’ 4 เนนการสรางผลิตภาพและคุณภาพทั้งในเชิงความรู ความคิด สรางสรรค และมีคุณธรรมนํา ซึงรวมถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางยังยืน ่ ่ 5 เปนแนวปฏิบติในการอยูรวมกนในสงคมอยางสงบสุข ปลอดภยและมนคง ป ป ิ ั ิ ั ใ ั  ป เนนสรางความเขมแข็งของโครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคสวนของสังคม07 August 2009 Copyright NESDB ั ่ั 18
 • 19. 1. ความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา แผนพฒนาฯ ฉบบท่ 10 แผนพัฒนาฯ ฉบับที 1 การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภมิภาค 1. การรวมตวกนทางเศรษฐกจในภูมภาค1. การพัฒนาคุณภาพคน 2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที2. การสรางเขมแข็งของ ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ชุมชน 3. การเปลีี่ยนแปลงดานการเงินโลก ป ป ิ โ3. การปรับโครงสราง 4. ประชากรสูงอายุ เศรษฐกิจ 5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของ4. การพัฒนาบนฐานความ มนุษย หลากหลายทางชีวภาพ 6. ปญหาดานพลังงาน5. การเสริมสราง 7. ปญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกรอน ธรรมาภิบาล ิ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะปานกลางมีแนวโนมที่จะอยูในระดับต่ํา 2. การปรับตัวของตลาดการเงินในลักษณะ Multiple financial nodes และระบบการกํากับดูแล สถาบันการเงินเขมงวดมากขึ้น 3. การขาดแคลนนาและพนทการเกษตร 3 การขาดแคลนน้ําและพื้นที่การเกษตร 4. การวางงานและสังคมผูสูงอายุ 5. ภาวะโลกรอนวิกฤตเศรษฐกิจโลก 6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความเสี่ยงใหมหลัง 7. แนวคิด Sustainable capitalism and CSR ู 8. การคาและความรวมมือในภมิภาคเพิ่มมากขึน ้ ฤ ฐ วิกฤตเศรษฐกิจโลก 9. ภูมภาคเอเชียเพิ่มบทบาทบนเวทีการเมืองโลก ิ 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 257007 August 2009 Copyright NESDB 19
 • 20. วิกฤติจากการ วิกฤติราคาน้ํามัน เปลี่ยนแปลง และพลังงาน ภูมิอากาศของโลก ความไมสมดุล ุ วกฤตเศรษฐกจ วิกฤติเศรษฐกิจ ความเสี่ยง ของเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา โลก วิิกฤติิความมัั่งคง วิกฤติทางดาน ทางดานอาหาร สังคม ภมิทศนใหมของโลก ภูมทัศนใหมของโลก 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณจะลดลง ฐ ฤ 2. Multi Polar World 3. บริบทใหมของภาคการเงิน (Regulatory Reform) 4. ปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ (เงิินเฟอ คาเงิน USD อััตราดอกเบี้ย และหนีี้สาธารณะ) ี ฟ  ิ ี าธารณะ)07 August 2009 Copyright NESDB 20
 • 21. ระยะสนระยะสั้น : รักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ่ น ฐระยะยาว : ปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง • ขยายตลาดและสรางความรวมมืือในภูมิภาค  ใ เศรษฐกิจ/การเงินโลก • พัฒนาและปรับโครงสรางภาคการผลิต • สรางความไดเปรียบดานฐานการผลิตภาคการเกษตร ฐ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอมโลก • พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร และอาหาร • การพัฒนาพลังงานทดแทน การเปลีี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ ป ป ิ • Green Job / Green Growth / Green Economy ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม • ขยายภาคธรกิจบริการดแลผสงอายุ ขยายภาคธุรกจบรการดูแลผู งอายู สังคมผูสงอายุ ู การแพทยและสุขภาพ และ Long stay tourisms • สงเสริมความรวมมืทางการผลิต / การคา / การลงทุน ความรวมมือประเทศเพื่อนบาน / ภูมภาค ื ป ื ิ • พััฒนาสัังคมและสิ่งแวดลอม ิ • สรางความรวมมือเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน07 August 2009 Copyright NESDB 21
 • 22. วิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอการขับเคลือนเศรษฐกิจดวยการสงออกและแรงงานราคาถูก ่ เปนไปอยางยากลําบากมากขึ้น ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจในระยะสนในชวงปลายป ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในระยะสันในชวงปลายป 2551 ตอเนื่องจนถึงปจจบัน ้ ตอเนองจนถงปจจุบ การผลิต ภาพรวมผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและไทย หดตว หดตัว การขยายตัวทาง การสงออก การใหสินเชื่อ ภาคอุตสาหกรรม รุนแรง เศรษฐกิจ หดตัว ภาคบริการ ความสามารถใน การจางงาน การแขงขน การแขงขัน ภาคเกษตรกรรม ชะลอตัว วิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบที่กระจายวงกวาง สะทอนถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพิงกับภาคเศรษฐกิจตางประเทศอยางชัดเจน อยางไรก็็ดี ภาคเกษตรยัังคงเปนฐานเศรษฐกิิจสําคััญและไดรับผลกระทบนอยกวาภาคการผลิตอื่น ไ ไ   ิ ื การแกไขขอจํากัดจากภายนอกนี้คือ ไทยตองมุงหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ (New Source of Growth)07 August 2009 Copyright NESDB 22
 • 23. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการเรงปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge economy & Creative Economy) ปจจยภายนอก ปจจัยภายนอก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังซื้อหดตัว สงผลใหปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการ ทางเลือกใหม: ผลิตในประเทศลดลง เศรษฐกิจยุคใหม ความผัันผวนของราคานํ้ํามัันทีี่เปนอุปสรรคของการประมาณการผลิิตใ ป ในภาคการผลิิต (New Economy) (N E ) และการขาดแคลนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน - เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative ปจจัยภายใน การกีดกันทางการคา economy) สินคาและบริการที่ใช สนคาและบรการทใช การปรั บ ระดั บ และบั ง คั บ ใช ม าตรฐานสิ่ ง แวดล อ ม ในรู ป ของมาตรฐาน ความคิดสรางสรรคเปนตัว ภายในประเทศใหมีความปลอดภัยมากขึ้น สิ่ ง แวดล อ มระหว า ง ป ร ะ เ ท ศ ทํ า ใ ห ขับเคลื่อน (Creativity driven ป ญ หาด า นพื้ น ที่ ตั้ ง หรื อ แหล ง ที่ ตั้ ง อุุ ต สาหกรรม และ ผู ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร growth) โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ไ ม เ พี ย งพอ รวมถึ ง ข อ จํ า กั ด ด า น ภายในประเทศตองใช - การปรับโครงสรางภาค กฎหมาย เวลาในการปรับตัวอัน เศรษฐกิจจริง ที่มุงเนนการเพิ่ม การพึ่งพาชิ้นสวนและอุปกรณจากตางประเทศ และการ เนื่ อ งมาจากต น ทุ น คุณคา/สรางมูลคาเพิ่ม และแกไข ขาดการสงเสรม/พฒนาศกยภาพทางเทคโนโลย ขาดการส ง เสริ ม /พั ฒ นาศั ก ยภาพทางเทคโนโลยี ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ล ภายในประเทศ โครงสร า งการผลิ ต ที่ ปญหาเชิงโครงสราง โดย Quality- ตองใชตนทุนที่สูงขึ้น driven growth: เพิ่มผลผลิต สราง การขยายบทบาทและการเข า มามี ส ว นร ว มของภาค ประชาชนมากขึ้น Investment climate และใชS&T, Knowledge เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสูง และการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมเดิมที่สําคัญ มีขอจํากัดตางๆที่ทาใหตองใชเวลาในการปรับตัวตอบริบทการ ํ  ในการแขงขัน เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะกระทบตอการพัฒนามากขึ้น ของประเทศไทย07 August 2009 Copyright NESDB 23
 • 24. 2. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับเศรษฐกิจฐานความรู New Economy 6 Capitals (6Ks) of (6 capitall intensiveness it i t i แผน 11 the Nation Creative Economy (2555 – 2559) 2559) Creative-driven Industries Natural Physical Knowledge Based Economy Capital Capital ICT-driven Industries (NC) Cultural (PC) แผน 6 แผน 7-8 แผน 9-10 Capital R&D-driven Industries (2530-2534) (2539-2544) (2545-2551) Social (CC) Human Capital Capital - Computer & - Computer & - Computer & No 1 exp (SC) (HC) Component Component Component - IC - IC o. Old Economy - Automobile capital intenseness - Rice - Textile - Jewelry Top 5 exp - Textile - Processed Differentiated Assembly - Processed food -driven Industries p food - Jewelry Financial Capital (FC) Non-differentiated Scale นอย มาก -driven Industries Value Creation Level Factor-driven Industries07 August 2009 Copyright NESDB 24
 • 25. “เศรษฐกิจสรางสรรค” ฐ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรูู (Knowledge) การศึกษา ฐ ฐ ( g)(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) ขอบเขตของเศรษฐกิจ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/biodiversity-based Heritage) Cultural/biodiversity-  งานฝมือและหัตถกรรม สรางสรรคในประเทศไทย  อาหารไทย  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ การทองเทยวเชงวฒนธรรม/ความหลากหลายทางชวภาพ ส ศ ช . ไ ด จัั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ  การแพทยแผนไทย ส ร า ง ส ร ร ค โ ด ย ยึ ด รู ป แ บ บ ข อ ง UNCTAD เปนกรอบ และปรั บ ศิลปะ (Arts)  ศิลปะการแสดง เพมเตมตามรู ป แบบของ UNESCO ่ิ ิ  ทัศนศิลป ทั้ง นี้เ ปนการกําหนดกรอบโดยกวาง เพื่ อ ประโยชน ใ นการวั ด ขนาดทาง สื่อ (Media) เศรษฐกจของอุตสาหกรรมและบรการ เศรษฐกิจของอตสาหกรรมและบริการ  ภาพยนตรและวีดีทัศน ภาพยนตรและวดทศน การพิมพ  การกระจายเสียง ดนตรี สร า งสรรค ข องไทย และสะท อ นถึ ง ความสําคั ญต อระบบเศรษฐกิ จ ไทย งานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) โดยแบงเปน กลุ หลักและ โดยแบงเปน 4 กลมหลกและ 15  การออกแบบ แฟชั่น แฟชน  สถาปตยกรรม การโฆษณา สาขายอย  ซอฟตแวร07 August 2009 Copyright NESDB 25
 • 26. Economic  พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู Capital (EC) แนวนโยบาย  กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใหชัดเจนและบูรณาการการ ดําเนินงานของหนวยงาน Social Natural  ปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศอยางตอเนื่อง ใหมงสูการเปน ุ Capital Capital เศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Creative and (SC) (NC) Green Economy)  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมภายในประเทศ โดยเฉพาะ ขับเคลื่อน ปจจัยสนับสนุน และสภาพแ อม โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและคมนาคม การสงเสริมการลงทุนดานการ แวดล วิจัยและพัฒนา การจัดหาแหลงเงินทุน การพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ Natural Physical ความตองการของตลาด การพัฒนาการตลาดใหทันตอคูแขงขันและการ Capital Capital เปลี่ยนแปลงของโลก (NC) (PC)  ใหคุณคาตอทรัพยสินทางปญญาจากความคิดสรางสรรค โดยมีกฎหมาย Cultural Capital และกฎระเบียบที่ชวยในการคุมครองทรัพยสินทางปญญ รวมถึงการใช ฎ ุ ญญา S i l (CC) Human Social ทรัพยสนทางปญญาหรือความคิดเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุน ิ Capital Capital  ขับเคลื่อนและสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (SC) (HC) เชิงสรางสรรคใหตรงกับความตองการของตลาด Financial Capital (FC) ย  พัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของสถาบันที่เกี่ยวของ ใหเชื่อมโยงเปน เครือขายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค กลไก ก  ศึึกษาวิิจัยและพัฒนาเชิิงลึึกใ ั ในสาขาเศรษฐกิิจสรางสรรคและทุนวััฒนธรรม  ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยอยางเปนระบบและตอเนื่อง07 August 2009 Copyright NESDB 26
 • 27. 3. โอกาสบนวิกฤตภาวะโลกรอน ทรัพยากรธรรมชาติิ ั กายภาพ  เกิดไฟปาถี่และรุนแรงมากขึ้น  ระดับน้าทะเลสูงขึ้น ํ  สูญเสีียระบบนิิเวศชายฝง/บนบก ฝ  อณหภมิเพมสูงขน อุณหภูมเพิ่มสงขึ้น  ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  ปริมาณน้ําฝนมีความผันผวน  ภัยพิบัติ น้ําทวม-ภัยแลงถี่และรุนแรง  เกิดการกัดเซาะชายฝงรุนแรงมาก มากขึ้น ขึึ้น เศรษฐกจ เศรษฐกิจ  ผลผลิตภาคเกษตร ปศุสัตว ประมงลดลง สังคม  ตนทุนภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ุ  เกิดการยายถิ่นและเปลี่ยนอาชีพเพิ่มขึ้น เกดการยายถนและเปลยนอาชพเพมขน  มาตรการการคาและสิงแวดลอมเขมขนขึ้น ่  สุขภาพอนามัยเสี่ยงตอความเจ็บปวยเพิ่มขึ้น  แหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานเสียหาย (แมลงพาหะโรคฟกตัวเร็วขึ้น เอื้อตอการ แพรระบาดโรค) โ )07 August 2009 Copyright NESDB 27
 • 28. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู ‘เศรษฐกิิจสีีเขียว’ ี ว’ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ุ การปรับโครงสรางภาคเกษตร สูการผลิตแบบ Green/Low Carbon และใช ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน พลังงานทดแทน การเปลยนแปลงนโยบายพลงงานและ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานแล การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ขนสงไปสูการใชพลังงานสะอาดและเพิ่ม  และการบริการดานสุขภาพ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การฟนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอมที่เสื่อมโทรม ่ การพัฒนาตลาดคารบอนเครดิต และ การใชประโยชนจาก CDM การใชประโยชนจากมาตรการ สรางรายไดจากการอนุรักษ การใชประโยชนจากการเปนภาคีใน : REDD PES Biodiversity Offsets REDD, PES, ประชาคมอาเซยน ประชาคมอาเซียน การปรับโครงสรางภาคเกษตร ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน07 August 2009 Copyright NESDB 28
 • 29. 4. ดานสถาปตยกรรมทางสังคม เศรษฐกิจทุนนิยม โครงสรางประชากร โลกาภวตน โลกาภิ โลกาภิวัตน ภวตน สังคมไทยออนแอ สงคมไทยออนแอ เมืองขยายตัว เปลี่ยนการเลื่อนไหลของคน รายไดสูงขึ้น แตกระจาย สังคมไทยเขาสูสังคมทน ความร IT สงผลให ุน ว มรู ส ลใ ไมเปนธรรม เหลื่อมล้ํา ผูสูงอายุุ-เด็กและวัย ู ไมสมดุล ไมสมดล- คนมีการศึกษาสูงขึ้น เมือง-ชนบท เกิดชองวาง แรงงานลดลง ผูสูงอายุ เชิงโครงสรางอายุยืน แตคุณธรรม ทางความรู เกื้อกูลกัน เพิ่มขึ้น ตองปรับบริการจริยธรรมลดลง นอยลง ทางสังคมใหมครอบครัวออนแอ กระจายไมทวถง กระจายไมทั่วถึง เหลื่อมล้ํา กระแสการสรางเครอขาย การมสวนรวมสรางสรรคทาง  ื  ี     สังคมมีมากขึ้น พัฒนาแบบ นโยบาย มาตรการ กลไกที่เสริมสราง กลไกทเสรมสราง แยกสวน แยกสวนการดําเนินงานและ ผลิตภาพทุนทางสังคม ทุนมนุษยการลงทุนเพื่อวางรากฐาน วางแผนลงทุนทางสังคมอยางเปนระบบ ตองออกแบบโครงสังคมใหเขมแข็็ง ระยะปานกลาง- ระยะปานกลาง-ยาวเพิ่มคุณภาพ สรางทางสงคมให สรางทางสังคมให ผลิตภาพของสังคมไทย แข็งแกรงตั้งแตฐานราก07 August 2009 Copyright NESDB 29
 • 30. สังคมมีคุณภาพ ภูมิคุมกันแข็งแกรง เศรษฐกิจมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดี คุณภาพมนุษย คุณภาพสังคม ระบบความ ติธรรม/ปลอดภัย สันติภาพ ระบบความ ติธรรม/ปลอดภัย สันติภาพ ระบบการ กษา/บริหารจัดการความรู (Human Quality) (Social Quality) โครงส างพื้นฐานทาง งคม โครงสรางพื้นฐานทางสังคม โครงสรางพื้นฐานทางสังคม ระบบ สดิการทาง งคม ระบบ สดิการทาง งคม ระบบสุขภาพ/สิ่งแว อม ระบ ระบ ฒนธรรม/ศา ระบ ฒนธรรม/ศา บบการเมืองการป รศึ ษา/ มยุ มยุ สร บบวั บบวั บสวั บสวั เอื้ออาทร สมานฉันท ภาพ/ วดล รอบรู ใฝรู เรียนรูอยางตอเนื่อง มั่นคงทาง ศก.สังคม ตลอดชีวิต สรางโอกาสที่เปนธรรม สรางโอกาสทเปนธรรม ปกครอง จั งสั งสั งสั าสนา าสนา คานิยมจิตสาธารณะ สรางพลังทางสังคม ภาคประชาชน/ ภาคประชาชน/ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ พัฒนาทุนมนุษย เรียนรูศาสตรวิทยการ ควบคูกบสรางจิต  ั ปรับโครงสรางสังคมใหมคุณภาพ มีภมิคุมกันแข็งแกรงนําปรัชญาของเศรษฐกิจ ี ู สาธารณะ/ สาธารณะ/กระบวนการ พัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางดวย พอเพียงมาประยุกตใช พัฒนาสังคมที่ฐานราก ทองถิ่น/ชุมชนเขมแข็งจัดการ 30 การสนับสนนจากทกสวน การสนบสนุนจากทุกสวน ตนเองไดดีี ออกแบบสงคมคุณภาพ ไ  ั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง07 August 2009 Copyright NESDB 30
 • 31. 5. สัญญาประชาคมใหม ไทยทามกลางวิการปรบโครงสรางภาคเกษตร กฤต ไทยทามกลางวกฤต ั โ ส  วิสัยทัศน 2570 ป 1. โครงสรางไมสมดุล ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน สัญญาประชาคม - ชองวางรายไดสูง คือ คานิยมที่ประชาชนตกลงรวมกันดวย - ทรัพยากรเสื่อมโทรม ทรพยากรเสอมโทรม กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน - ครอบครัวชุมชนออนแอ และใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในสังคม - กระแสวัตถุนิยม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูรวมกันอยาง 2. บรบทการเปลยนแปลงไมแนนอนกระทบ 2 บริบทการเปลี่ยนแปลงไมแนนอนกระทบ สงบสุข ป ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีีวิต ั ี ั ใ ตอไทย และทรัพยสิน 3. ความขัดแยงภายในรุนแรงขึ้น - ดานการเมือง - 3 จังหวัดภาคใต “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”1 อันดับความสงบสุขป 50 และ 51 อยู ทีี่ 105 และ 118 โ ใ มอาเซีียน โดยในกลุ ต่ําสุดเปนอันดับ 2 รองจากพมา07 August 2009 2 ความอยูเย็นเปนสุขดาน ประชาธิิปไตย/ธรรมาภิิบาลอยู ไตย/ ไ ในระดับ “เรงแกไข” Copyright NESDB ข” 3 คะแนนการบริหารจัดการ คะแนนการบรหารจดการ ที่ดขอไทยลดต่ําลง ี 31
 • 32. “สัญญาประชาคมใหม” รากฐานใหมเพื่อแกไขวิกฤติ กรอบแนวคิด เนนกระบวนการ ยึดประชาชนและพื้นที่เปนตัวตั้ง มีลกษณะเปนพลวัตร ั เนนกระบวนการ ยดประชาชนและพนทเปนตวตง มลกษณะเปนพลวตร เปาประสงค สัญญาประชาคม บบโครงสรางภาคเกษตร การปรั โครงสรางภาคเกษตร การปรั • สังคมมีคานิยมรวม ในเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ิ ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน คือ คานิยมที่ประชาชนตกลงไปสูการผลิตที่ยั่งยืน • ภาคีรวมกันขับเคลื่อน “สัญญาประชาคมใหม” บนพื้นฐานการมีสวนรวม รวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชนในทุกระดับ เปนขั้นเปนตอน ทุกพื้นที่ ของทุกภาคสวน และใชเปนแนว ปฏิบัตรวมกันในสังคม เพื่อให ิ ทิศทางการพัฒนา ประชาชนสามารถอยูรวมกันอยาง • ปรับกระบวนทัศนใหม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง • สรางคานิยมรวม ที่ยึดมั่นในความดี ความสุจริต และความรับผิดชอบตอ สงบสุข ปลอดภัยและมีความ สังคม สงคม มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน • พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม โดยสรางความคิดรวมใหเกิดการ ยอมรับ และปฏิบัติในทุกระดับ/พื้นที่ • สรางโครงสราง กลไก การบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีธรรมาภิบาล • ขบเคลอน/วางระบบการตดตามประเมนผล ในทุกระดบ ขับเคลื่อน/วางระบบการติดตามประเมินผล ในทกระดับ07 August 2009 Copyright NESDB 32
 • 33. ขอบคุณ ขอบคณ07 August 2009 Copyright NESDB 33