• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ll101
 

Ll101

on

 • 997 views

 

Statistics

Views

Total Views
997
Views on SlideShare
964
Embed Views
33

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 33

http://www.oha-th.com 33

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ll101 Ll101 Presentation Transcript

  • หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักคิด “คนพิการสามารถออก จากบ้านสู่สังคมเพื่อทำาหน้าที่แห่ง ตน” a.คนพิการสามารถออก จากบ้านสู่สังคม b.เพื่อทำาหน้าที่แห่งตน
  • หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักการ “บริการที่เข้าถึงง่าย โดยสหวิชาชีพที่พอเพียง อย่างต่อเนื่อง” a.บริการที่เข้าถึงง่าย b.โดยสหวิชาชีพที่ เพียงพอ
  • หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ1. หลักปฏิบัติ “กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม การกระจายทรัพยากร”  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คุณธรรม จริยธรรม ผู้ให้ บริการและเครือข่าย  การกระจายทรัพยากรที่
  • ยุทธศาสตร์1. พัฒนาโครงสร้างการ บริหารจัดการและเครือ ข่ายการบริการ2. พัฒนาข้อมูลข่าวสาร + Technology รวมการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  • ภาพปฏิบัตการ ิ1. คนพิการอยู่ที่ไหน หาพบ แล้ว2. ปัญหาและการแก้ไข วางแผนรายคน3. ใคร(สหวิชาชีพ)มีหน้าที่ทำา อะไรบ้าง แผนปฏิบติการ ั
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1. กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์2. กระทรวงสาธารณสุข3. กระทรวงศึกษาธิการ4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5. กระทรวงแรงงาน6. องค์กร/สมาคมคนพิการ
  • บทบาทหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข - การส่งเสริมสุขภาพ การ ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และการ รักษาพยาบาล - การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - สนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการ
  • บทบาทหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ - สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ - สนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการ - จัดสวัสดิการสังคมด้านอื่นๆ
  • บทบาทหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ - จัดการศึกษาพิเศษสำาหรับเด็ก ที่มีความพิการ ด้านสติ ปัญญา - ส่งเสริมให้เด็กพิการมีการ เรียนร่วมกับเด็กปกติ
  • บทบาทหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ - ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย - อบจ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนงบ ประมาณจัดตังกองทุนฟื้นฟู ้ สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ - อบจ.ร้อยเอ็ด จัดหา/ซ่อม
  • บทบาทหน้าที่กระทรวงแรงงาน- อบรมอาชีพให้คนพิการ- การจ้างงานคนพิการ- การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ- ดูแลกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ
  • บทบาทหน้าที่ องค์กร/สมาคมคนพิการ - ช่วยเหลือดูแลคนพิการด้วย กัน - ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ สวัสดิการ ตาม พ.ร.บ. คนพิการ พ.ศ. 2550
  • ปัจจัยสนับสนุน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น ต่อสุขภาพระดับจังหวัด ศูนย์ดูแลคนพิการครบวงจรอำาเภอ เสลภูมิ การสำารวจ จัดทำาฐานข้อมูลสภาพ ปัญหาความพิการโดยใช้แบบ ประเมิน ICF (International Classification of Functioning,