Il payathai

531 views

Published on

ประสบการณ์งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จาก....รพ.ในเมือง สู่........ชุมชนต่างจังหวัด
โดย... ทีมสหสาขาวิชาชีพ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า ฯ
และ...องค์กรคนพิการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ พญาไท กรุงเทพฯ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • SCI ระดับรุนแรง
 • Il payathai

  1. 1. ประสบการณ์งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จาก....รพ.ในเมือง สู่........ชุมชนต่างจังหวัด โดย... ทีมสหสาขาวิชาชีพ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า ฯ
  2. 2. สภาพปั ญ หา•SCI /STROKE อั น ดั บ 1 และ 2•สู ญ เสี ย ความสามารถในการดำ า รงชี ว ิ ตแบบอิ ส ระ•ความเครี ย ด ท้ อ แท้ เบื ่ อ หน่ า ยตนเอง•ขาดขวั ญ และกำ า ลั ง ใจ•วิ ต กกั ง วลกั บ การดำ า รงชี ว ิ ต ในชุ ม ชน หลั งจำ า หน่ า ยออกจากรพ.•ดู แ ลฟื ้ น ฟู ส ภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม
  3. 3. หลั ก และแนวคิ ด• ดู แ ลฟื ้ น ฟู ส ภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม อารมณ์ จิ ต วิ ญ ญาณ• การเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ า นาจ เพิ ่ ม ความเชื ่ อ และความสามารถในการ ดู แ ลตนเองของคนพิ ก ารและ ครอบครั ว ปรั บ ทั ศ นคติ ข องคน พิ ก ารและคนในสั ง คมให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกกั บ ความพิ ก าร
  4. 4. ด้ า นร่ า งกาย•SCI /STROKE•สู ญ เสี ย กระบวนการความ ฟื ้ น ฟูด้ า นสามารถจิ ต ใจ/อารม ทางการณ์ แพทย์ โ ดย คนพิ ก าร ที ่ ม ี•ความเครี ย ด ที ม สหสาขา ความ ท้ อ แท้ด้ า นสั ง คม•ขาดขวั ญ วิ ช าชี พ พร้ อ ม•การยอมรั บ กระบวนการและกำ า ลั ง ใจ ด้ า นการ•ความเท่ า•วิ ต ม ง วล ฟื ้ น ฟู ค น ใช้เที ย กกัด้ า นจิ ตกัญ ญาณ พิ ก ารโดยวิ บ ความ IL ในพิ ก าร•การมองเห็ น การใช้ ชุ ม ชนคุ ณ ค่ า ของตั ว แนวคิ ด การเอง ดำ า รงชี ว ิ ต
  5. 5. เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยพิการที่เข้ารับบริการ ที่ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ เพื่อกลับสู่บ้านครอบครัว ชุมชนและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่าง มีความสุขโดยใช้แนวคิดและกระบวนการ ทำางานของการดำารงชีวิตอิสระคนพิการร่วม กับกระบวนการทำางานทางการแพทย์ ทำาให้ คนพิการที่ขาดความเชื่อมั่น สูญเสียความ มั่นใจในตัวเอง ขาดความเคารพนับถือใน ตนเอง ส่งผลให้ละเลยการดูแลสุขภาพและการดำารงชีวิตในสังคม ให้กลับมามีความเชื่อ
  6. 6. พั ฒ นาคุ ณ ภาพโครงการฯ วงล้ อ PDCA ปี 51-54 กระบวน กลุ่มเป้า การ หมาย ที ม สห ที ม sci ระดั บ รุ น แรง แรง sci ระดั บ รุ นรุ น SCIระดั บ แรง โครงการ รายเก่ า /รายใหม่ โครงการ สาขา โครงการ รายเก่/รายใหม่ รายเก่ า า /รายใหม่ สุ ข ภาพ เพื ่ อ นช่ ว ยเพื ่ อ นฯ + + + ผู ้ ด ู แ ล/ครอบครั ว วิ ช าชี พ + ปี 1,2,3 ผู้ ด30 ราย ผู ้ ดแแ ล/ครอบครั ว ู ู ล/ครอบครั ว + องค์ ก รคน 30 ราย 30 ราย องค์ ก ร พิ ก าร คนพิ ก าร ปรับปรุง โครงเพื ่ อ นช่ ว ยเพื ่ อ นฯ ปี 1,2,3,4 พัฒนา วิ เ คราะห์ ผ ล ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ ,,
  7. 7. โรง กระบวน การพยาบาล ส่ ง ต่ อ ชุ ม ชน -องค์ ก ร ปกครอง ส่ ว นท้ อ ง ถิ ่ น . ผู ้ ป่ ว ย
  8. 8. โรง หน่วย พยาบาล งาน วัด ราชกา ร สมาชิ กใน ชุมช กระบวนการมี น ส่วนร่วมของ สถาน ชุมชนโดยมี ประก สถาน ศึกษา การเรียนรู้ การ อบโรงเรียน จัดการและการ การ/มหาวิท แก้ไขปัญหา ยาลัย ร่วมกันของ ครอบ ชุมชน ครัว การพัฒนาเป็น สวัสดิการชุมชน สังคม
  9. 9. กระบวนการฟื ้ น ฟู ท างการแพทย์โดยที ม สหสาขาวิ ช าชี พ Team meeting
  10. 10. 1.โปรแกรมการฟื้นฟู กายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด
  11. 11. โปรแกรมฟื้นฟูกายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด(ต่อ)
  12. 12. คนพิการต้นแบบจาก องค์กรคนพิการ คุ ณ น้ อ งด๋ อ น เจี ๊ ย บ อ๊อฟ นก
  13. 13. 2.โปรแกรมสร้ า งความเชื ่ อ มั ่ น และสร้ า งพลั งอำ า นาจให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว นพ ิการ ะข องค อิสร ชีวิต รด ำารง วค ิดกา แน
  14. 14. *การวางแผนจำ า หน่ า ยใน *คนพิ ก ารน่ ว ยการใช้ ห กระบวคนพิการที่มศกยภาพ ี ั( Dischargeงานทุ ก ภาค นการ ดูแลตนเอง/ครอบครัวได้Planning)ส่ ว นของ ส่ ง ต่ อ อย่างมีคณภาพชีวตทีดีในชุมช ุ ิ ่ชุ ม ชนร่ ว มดู แ ลคนพิ ก ารในชุ ม ชน (CBR)
  15. 15. •ปั ญ หา/ความต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว หลั ง จำ า หน่ า ย2.ด้ า นสุ ข ภาพ3.สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม4.สิ ท ธิ ป ระโยชน์
  16. 16. CBR เป็ น หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ร วมอยู ่ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนโดยมี เ ป้ า หมายเพื ่ อ1) การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร 2) ความเท่ า เที ย ม กั น ของโอกาส3) คนพิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มและเป็ น อั น หนึ ่ ง อั น เดี ย วกั นในสั ง คม-การบรรลุ เ ป้ า หมายทั ้ ง สามนี ้ จ ะต้ อ งอาศั ย การประสานกั น ระหว่ า งตั ว ของคนพิ ก ารเองครอบครั ว ของคนพิ ก าร และชุ ม ชนที ่ ค นพิ ก ารอาศั ย อยู ่ โดยเป็ น โครงข่ า ยที ่ เ ชื ่ อ มโยงกั น อย่ า งเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การแพทย์ การศึ ก ษา การอาชี พ และการบริ ก ารทางสั ง คม
  17. 17. จุดเริมแนวทางการประสาน ่ C anning กับ C BR สู่ D / Pl คนพิการในชุมชนนัน ้ ความยังยืน ่ ครอบครัวของคนพิการ คนในชุมชนนั้น หน่วยงานภาครัฐ ทังในระดับท้องถิน จังหวัด ้ ่ และประเทศ องค์กรเอกชน ทังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ้ ประเทศ และต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ นักการศึกษา นัก สังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพอื่นๆที่เกียวข้อง ่ นักธุรกิจ
  18. 18. •ประสานทรั พ ยากรชุ ม ชนที ่ ม ี อ ยู ่ แ ล้ ว ทั ้ ง ในและนอกชุ ม ชนมาร่ ว มกั น พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู ค นพิ ก ารในชุ ม ชน•อบต.ทำ า บทบาทในการเป็ น ผู ้ ป ระสาน บริ ห ารทรั พ ยากร•พมจ.•องค์ ก รคนพิ ก ารในชุ ม ชน•องค์ ก ารทหารผ่ า นศึ ก•รพ.สต./อสม./รพ.จั ง หวั ด•นายกเทศมนตรี•หน่ ว ยงานของผู ้ ป ่ ว ย•ครอบครั ว /ผู ้ ป ่ ว ย
  19. 19. สุพรรณบุรี นครราชสีมา กาฬสิน แพร่ ธ์ ร้อยเอ็ ด
  20. 20. Œ รู ป แบบการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยพิ ก ารสู ่ ช ุ ม ชน โดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาg เชื ่ อ มต่ อ ศั ก ยภาพคนพิ ก ารจากรพ.สู ่ ชุ ม ชนg กระตุ ้ น ชุ ม ชนร่ ว มดู แ ลคนพิ ก ารg สร้ า งคุ ณ ค่ า คนพิ ก ารg เกิ ด ความยั ่ ง ยื น ในการ เปลี ่ ย น ภาระ ให้ เป็ น พลั ง ของสั ง คม
  21. 21. ˆ ความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชน˜ การมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น˜ การทำ า งานเป็ น ที ม ผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มมื อ /สปสช.
  22. 22. 1. งบประมาณ2. กำ า ลั ง พล3. 3.ภาระงานประจำ า
  23. 23. 1.ขยาย/พั ฒ นารู ป แบบการส่ ง ต่ อ คน พิ ก ารจากรพ.ในจั ง หวั ด /ชุ ม ชน สู ่ ชุ ม ชน2.บู ร ณาการรู ป แบบการส่ ง ต่ อ เพื ่ อ พั ฒ นา คุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก ารให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของชุ ม ชนนั ้ น ๆ
  24. 24. ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการพั ฒ นาคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน นำ า ทุ น ทางสั ง คมที ่มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในชุ ม ชนมาประยุ ก ต์ ใ ช้เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของ ผู ้ พ ิ ก ารให้ ร ่ ว มอยู ่ ใ นสั ง คมเดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งอบอุ ่ น มี ค วามสุ ข และมี ศ ั ก ดิ ์ ศ รี รวมถึ ง การที ่ ค นพิ ก ารได้ เ ป็ น ทั ้ ง ผู ้ ใ ห้ แ ละผู ้ ร ั บ ในฐานะสมาชิ ก คนหนึ ่ ง ในสั ง คมเฉกเช่ น บุ ค คลทั ่ ว ไป
  25. 25. มุ ่ ง มั ่ น สานฝั น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร

  ×