Your SlideShare is downloading. ×
0
ผลึกเรียนรู..      ้ ..บูรพบทการดูแลคนพิการ..ประสบการณ์ ๕ ปี      นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ  ผู้อำำนวยกำรโรงพยำบ...
time โซนปกติ คนปกติทำาภารกิจของตนเองเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม      Dead Zone
time โซนปกติ คนปกติทำาภารกิจของตนเองเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมป่วย บาดเจ็บ เหตุอื่น    รักษาหาย        Dead Zone
timeโซนปกติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต      สังคม ป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น              พิการ       รักษำเ...
time      โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น             พิการ       รักษำหำย
time      โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น             พิการ       รักษำหำย ...
time      โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคม                          กระบวนการฟกิจกรรม(ผูให้...
time      โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น             พิการ       รักษำหำย...
1. HEART2. HEAD3. HAND
ก.ทัศนคติของสังคม   ปัญหาคนพิการมาจาก สังคมเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา--- พัฒนา โอกาสเข้าถึง 3 อย่าง คือ1.ข้อมูลข่าวสารท...
3.เข้าถึงสิทธิ  -3.1 ออกจากบ้านสู่สังคม                      พรบ.ฟื้นฟูฯบวนการฟื้นฟู+กายอุปกรณ์ เคร...
ปัญหาคนพิการข.ทัศนคติคนพิการเอง1.คนทุกคนมีคุณค่าเข้าใจตนเอง หมั่นเพิ่มคุณค่าอย่าท้อถอย2.โอกาสอยูที่หา ไม่อยู่เฉยรอ    ...
ภารกิจได้ตามอัตภาพ” 1.ความรู้และทักษะ(แต่ละระดับ) เพื่อบริการ 2.ระบบการจัดการ เพื่อจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม 3.ระบบข้อมู...
จัดการทรัพยากรให้เหมาะกับ    การดำาเนินสภาพ  กระบวนการฟื้นฟู          งานตามแผน  =กิจกรรม(ผู้ให้+ผู้รับ+...
การติดตามเยี่ยมบ้าน
ลการติดตามเยี่ยม   100 % พึงพอใจต่อการบริการในระดับมากที่ส
การประยุกต์กายอุปกรณ์สำาหรับการฟื้นฟูในชุมชน
การซ่อมกายอุปกรณ์เพื่อให้มเพียงพอบริการ             ี
การประยุกต์กายอุปกรณ์สำาหรับการฟื้นฟูในชุมชน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
สร้ำงเครือข่ำยร่วมกับเอกชน   และองค์กรคนพิกำรโครงกำรร่วมใจประสำนคืนกำรได้ยินจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการร่วมกับสภาศูนย์ดำารงชีวิตอิสระคนพิการ
ออกหน่วยขาเทียมพระราชทานร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
ขอบคุณที่ท่านจะแนะนำา และ   สวัสดีครับ
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
การฟื้นฟูสภาพคนพิการ  Copy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การฟื้นฟูสภาพคนพิการ Copy

1,843

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,843
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "การฟื้นฟูสภาพคนพิการ Copy"

 1. 1. ผลึกเรียนรู.. ้ ..บูรพบทการดูแลคนพิการ..ประสบการณ์ ๕ ปี นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำำนวยกำรโรงพยำบำลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
 2. 2. time โซนปกติ คนปกติทำาภารกิจของตนเองเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม Dead Zone
 3. 3. time โซนปกติ คนปกติทำาภารกิจของตนเองเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมป่วย บาดเจ็บ เหตุอื่น รักษาหาย Dead Zone
 4. 4. timeโซนปกติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม ป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น พิการ รักษำเต็มที่แล้ว
 5. 5. time โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น พิการ รักษำหำย
 6. 6. time โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น พิการ รักษำหำย กระบวนกำรฟื้นฟูสภำ
 7. 7. time โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคม กระบวนการฟกิจกรรม(ผูให้+ผูรับ+ผูสนับสนุน) + กำยอุปกรณ์ เครื่องช่วย(ที่ใช้ได ้ ้ ้
 8. 8. time โซนปกติ สุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคมป่วย บำดเจ็บ เหตุอื่น พิการ รักษำหำย กำรฟื้นฟูสภำพ • กำย • จิต • สังคม ครบทุกมิติ • สิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง • ด้านอื่นๆ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ a. การศึกษา b. อาชีพ c. ทุน
 9. 9. 1. HEART2. HEAD3. HAND
 10. 10. ก.ทัศนคติของสังคม ปัญหาคนพิการมาจาก สังคมเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา--- พัฒนา โอกาสเข้าถึง 3 อย่าง คือ1.ข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็น2.เข้าถึงบริการ -พาคนพิการมาสู่บริการ พาบริการไปส่งคนพิการ3.เข้าถึงสิทธิ
 11. 11. 3.เข้าถึงสิทธิ -3.1 ออกจากบ้านสู่สังคม พรบ.ฟื้นฟูฯบวนการฟื้นฟู+กายอุปกรณ์ เครื่องช่วย พ.ศ.๒๕๓๔สภาพบ้านย ผู้ดแล ู นะสาธารณะมเข้าใจ พร้อมเดินเข้าหา มาช่วยเขาให้เดิน -3.2 การศึกษาตามจริตตน การพัฒนาฝึกฝนอาชีพ พรบ.ส่งเสริมและพัฒน -3.3 เข้าถึงอาชีพหลัก อาชีพเสริม คุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.๒๕๓๔ -3.4 เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ ขยายกิจการ -3.5 สิทธิอนๆ ื่
 12. 12. ปัญหาคนพิการข.ทัศนคติคนพิการเอง1.คนทุกคนมีคุณค่าเข้าใจตนเอง หมั่นเพิ่มคุณค่าอย่าท้อถอย2.โอกาสอยูที่หา ไม่อยู่เฉยรอ ่โอกาสมาเอง3.สือสารให้ทุกคนได้รู้ความ ่
 13. 13. ภารกิจได้ตามอัตภาพ” 1.ความรู้และทักษะ(แต่ละระดับ) เพื่อบริการ 2.ระบบการจัดการ เพื่อจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม 3.ระบบข้อมูล เพียงพอที่จะได้ประโยชน์ที่พอเพียง 4.ระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการ(ทุกมิต) ิ
 14. 14. จัดการทรัพยากรให้เหมาะกับ การดำาเนินสภาพ กระบวนการฟื้นฟู งานตามแผน =กิจกรรม(ผู้ให้+ผู้รับ+ผู้สนับสนุน) ... + กำยอุปกรณ์ เครื่องช่วย(ทีใช้ได้) ่ 1. รำคำพอดี เหมำะสม 2. คุณภำพดีเพียงพอ 3. ดูแลง่ำย ซ่อมง่ำย เข้ำถึงง่ำย + กำยอุปกรณ์ เครื่องช่วย(ทีได้ใช้) ่ 1. ทนทำน อำยุใช้งำนนำน 2. ติดตำมคนพิกำรได้ง่ำย คนพิกำรติดต่อ ปรึกษำง่ำย
 15. 15. การติดตามเยี่ยมบ้าน
 16. 16. ลการติดตามเยี่ยม 100 % พึงพอใจต่อการบริการในระดับมากที่ส
 17. 17. การประยุกต์กายอุปกรณ์สำาหรับการฟื้นฟูในชุมชน
 18. 18. การซ่อมกายอุปกรณ์เพื่อให้มเพียงพอบริการ ี
 19. 19. การประยุกต์กายอุปกรณ์สำาหรับการฟื้นฟูในชุมชน
 20. 20. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 21. 21. สร้ำงเครือข่ำยร่วมกับเอกชน และองค์กรคนพิกำรโครงกำรร่วมใจประสำนคืนกำรได้ยินจังหวัดร้อยเอ็ด
 22. 22. โครงการร่วมกับสภาศูนย์ดำารงชีวิตอิสระคนพิการ
 23. 23. ออกหน่วยขาเทียมพระราชทานร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
 24. 24. ขอบคุณที่ท่านจะแนะนำา และ สวัสดีครับ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×