ทันตสุขภาพคนพิการ รพ.ระโนด ปี 2553

1,234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทันตสุขภาพคนพิการ รพ.ระโนด ปี 2553

 1. 1. โครงการพ ัฒนางานท ันตสาธารณสุข ่ ่ ี ิ ้ ิ เพือสงเสริมคุณภาพชวตผูพการ อาเภอระโนด จ ังหว ัดสงขลา ทัณฑิกา สุขจันทร์
 2. 2. ว ัตถุประสงค์พ ัฒนางานท ันสาธารณสุข ี และทีมสหวิชาชพ ่ ่เพือสงเสริมคุณภาพชวตี ิ ผูพการ ้ ิ
 3. 3. กลุมเปาหมาย ่ ้ ผูพการ 86 คน ้ ิ
 4. 4. ประเภทความพิการ จานวน1. ทางตาและการมองเห็น 13 ิ ื่2. การได้ยนและสอความหมาย 43. ทางกายและการเคลือนไหว ่ 384. ทางสติปญญาและการเรียนรู ้ ั 265. ทางจิตใจและพฤติกรรม 5 รวม 86
 5. 5. ้ ่พืนทีดาเนินการตาบลพ ังยาง อาเภอระโนด จ ังหว ัดสงขลา
 6. 6. กิจกรรมดาเนินงาน ่1.การสารวจสภาวะชองปากผูพการ ้ ิ2.การให้ความรูและท ักษะในการ ้ ดูแลท ันตสุขภาพผูพการ ้ ิ3.การออกเยียมบ้านผูพการโดย ่ ้ ิ ทีมสหวิชาชพ ี4.จ ัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ้ ่
 7. 7. ผลการดาเนินงาน
 8. 8. ออกเยียมบ้าน ่เปอร์ เซ็นต์
 9. 9. ่ว ัดความด ัน กายภาพ ตรวจชองปาก
 10. 10. ลุงต้องการบริจาคร่างกาย
 11. 11. ความภาคภูมใจ ิ
 12. 12. บริการท ันตกรรม
 13. 13. มีผร ับบริการแล้ว 9 คน ู้
 14. 14. กิจกรรมทีตองดาเนินการต่อ ่ ้ 1.การให้ความรูและท ักษะในการ ้ ดูแลท ันตสุขภาพผูดแลผูพการ ้ ู ้ ิ 2.จ ัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ้ ่
 15. 15. สว ัสดีคะ ่

×