Kontraceptiniu priemoniu prieinamumas 10 tyje es saliu

202 views

Published on

Tyrime „Šiuolaikinės kontracepcijos prieinamumo moterims dešimtyje ES šalių“ pateikiama lyginamoji šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumo jaunoms moterims politikos apžvalga dešimtyje ES narių:
Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje,Vokietijoje,Italijoje,Lietuvoje,Nyderlanduose,
Lenkijoje,Ispanijoje ir Švedijoje.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontraceptiniu priemoniu prieinamumas 10 tyje es saliu

 1. 1. kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Šiuolaikinės Pristatyta 2013 m. birželio mėn. europos Parlamente, Briuselyje Pagrindinės išvados ir rekomendacijos Lietuva www.ippfen.org/en/www.tavogyvenimas.lt
 2. 2. ę Šiuolaikinės01 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Įžanga ir metodologija Tyrime„Šiuolaikinės kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių“ pateikiama lyginamoji šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumo jaunoms moterims politikos apžvalga dešimtyje ESnarių:Bulgarijoje,Čekijoje,Prancūzijoje,Vokietijoje,Italijoje,Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Ispanijoje ir Švedijoje. Ataskaitoje pabrėžiamas poreikisįtrauktireprodukcinėssveikatosklausimąįESiršaliųnariųpolitinę darbotvarkę, suteikti šiai sričiai prioritetą, akcentuojama, jog šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimas1 turėtų tapti esminiu integruotos politikoskomponentu,nestaiprisidedaprieneplanuotonėštumoprevencijos ir moterų asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo kokybės gerinimo. Ataskaitoje remiamasi Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos tinklo (TPTF ET) „SAFE I“2 ir„SAFE II“3 projektų išvadomis, Europos Komisijos ataskaita„REPROSTAT 3“4, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis dėl kontraceptinių priemonių naudojimo5 ir Europos Parlamento kreipimusi dėl ES6 lytinio švietimo politikos. Siekiant įvertinti šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumą šalyse, vadovautasi aštuoniomis politikos kryptimis ir gairėmis: Politikos ir strategijos kūrimas Informuotumas apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises (LRST) bei šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimo galimybes Jaunų žmonių švietimas apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises bei šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimą Sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų švietimas ir mokymas Individualių konsultacijų ir kokybiškų paslaugų teikimas Kompensavimo schemos Diskriminacijos prevencija Moterų įgalinimas ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumas 1 2 3 4 5 6 7 8
 3. 3. 02 Duomenis rinkoTPTF šalių narių Asociacijos, ekspertai, kurie atsakė į anketos klausimus internete.Remdamiesidokumentųanalize,profesionalųvertinimuirekspertųkonsultacijomis, respondentaipasirinkogeriausiaijųšaliessituacijąapibūdinančiusatsakymųvariantus.Siekiant kokybiškai palyginti skirtingų šalių rezultatus, buvo sutarta dėl bendros vertinimo sistemos. „Barometer“ ataskaitoje pateikiamos pagrindinės išvados ir rekomendacijos kiekvienai iš aštuonių nagrinėtų politikos sričių. Tikimasi, kad rekomendacijos padės suformuoti tinkamą politiką siekiant gerinti šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumą šalyse. Tam būtina sukurti dialogą, kuriame dalyvautų suinteresuotos šalys, ypač – moterys, sveikatos priežiūros specialistai, valdžios institucijų atstovai irsprendimųpriėmėjai. Šiosataskaitospriedepateikiamavienosištyrimedalyvavusių šalių – Lietuvos – lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių politikos apžvalga bei spragosšiuolaikiniųkontraceptiniųpriemoniųpasirinkimosrityje. Visa„Barometer“ tyrimo ataskaita, anketa ir rezultatų apžvalga pateikiama interneto svetainėje http://www.ippfen.org/en. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis įTPTF ET elektroniniu paštu info@ippfen.org arba susisiekti su Federacijos vyresniąja programos patarėja MariekaVandewiele elektroniniu paštu mvandewiele@ippfen.org. 69.6% 67.2% 62.8% 42.5% 33.4% 32.8% 22.4% 12.2% 10.6% Bendras politikos vertinimas šalyse, proc 73.7% NLDE ESFR SE PL BG IT CZ LT
 4. 4. Šiuolaikinės03 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Pagrindinės išvados ir politinės rekomendacijos Neplanuoto nėštumo prevencija turėtų būti šiuolaikinės visuomenės prioritetas. Moterų įgalinimas, integracija ir jų padėties darbo rinkoje gerinimas – būtini moterų ir visuomenės gerovės elementai, ypač dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis. Itin svarbu, kad sprendimų priėmėjai ir kompetentingos institucijos, įgyvendindamos lytinės reprodukcinės sveikatos, lyčių lygybės, moterų įgalinimo, šeimos planavimo, įdarbinimo ir švietimo politiką, skirtų dėmesio šiuolaikinės kontracepcijos prieinamumo ir pasirinkimo klausimams. Kitame skyriuje pateikiami pagrindiniai„Barometer“ tyrimo rezultatai ir rekomendacijos politikamsbeistrategams,siekiantužtikrintineplanuotonėštumoprevencijąirpažangąmoterų įgalinimo srityje. Politikos ir strategijos kūrimas Pagrindinės išvados Tik nedaugelis iš dešimties tirtų šalių vyriausybių įgyvendina LRST strategiją, į kurią būtų įtrauktivaisingumokontrolėsiršiuolaikiniųkontraceptiniųpriemoniųprieinamumoklausimai. LRST politikos priemonės įgyvendinamos nenuosekliai, dažniausiai – dėl nepakankamos finansinės paramos ir menko politinio dėmesio šiai sričiai. Kai kuriose valstybėse kuriant ir įgyvendinant LRST politiką nėra įtraukiamos suinteresuotos šalys. Beveik visose tirtose šalyse menkai išvystytos stebėsenos ir vertinimo programos. Politinės rekomendacijos Kurti integruotą ir išsamią valstybinę LRST politikos sistemą, kurioje ypatingas dėmesys būtų skirtas šeimos planavimui, vaisingumo kontrolei ir šiuolaikinių kontraceptinių priemoniųpasirinkimui.Įsistemąturėtųbūtiįtrauktospriemonėslytiniošvietimo,sveikatos priežiūros specialistų bei paslaugų teikėjų mokymo ir švietimo, moterų įgalinimo srityse. Įtrauktisuinteresuotasšalis(NVO,sveikatospriežiūrosspecialistus,paslaugųteikėjus,šeimos planavimo organizacijas) į LRST politikos ir strategijos kūrimą, vykdymą ir vertinimą. Atsižvelgti į pažeidžiamų grupių poreikius. Teikti tinkamą finansavimą LRST politikai įgyvendinti, ypač per ekonominę krizę. Kurtiveiksmingasstebėsenosirvertinimoprogramas,kuriosebūtųaiškiainustatytipolitikos vertinimo kriterijai ir pažangos indikatoriai. Visuomenės informavimas rengiant informavimo kampanijas Pagrindinės išvados Ekspertai įsitikinę, kad dėl nepakankamos vyriausybės paramos, išteklių ir/arba politikų dėmesio stokos visuomenė gauna per mažai informacijos apie LRST ir kontraceptinių priemonių pasirinkimo galimybes. Tyrimo metu tik trijose iš dešimties šalių buvo įgyvendinamos vyriausybės finansuojamos informavimo kampanijos apie LRST, į kurias buvo įtraukta išsami informacija apie kontraceptinių priemonių pasirinkimą ir neplanuoto nėštumo prevenciją. 1 2
 5. 5. 04 Lyčių lygybės kampanijose neskiriama dėmesio vaisingumo kontrolei ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimo moterims klausimams, nors tai padeda siekti asmeninės ir profesinės gerovės. Daugumoje tirtų šalių nėra vykdomos arba nepakankamai vykdoma LRST informavimo kampanijų stebėsena ir vertinimas. Politinės rekomendacijos Siekiantmažintineplanuotųnėštumų,rengtinuolatines,išsamiasirtinkamaifinansuojamas LRSTinformavimokampanijas,skleistiinformacijąapiešiuolaikiniuskontracepcijosmetodus, jų privalumus ir vartojimą. Užtikrinti,kadsuinteresuotosšalysįsitrauktųįinformavimokampanijųkūrimą,įgyvendinimą ir vertinimą. Vykdantlyčiųlygybėsirlygiųgalimybiųinformavimokampanijasskleistiinformacijąapie vaisingumo kontrolę. Įgyvendintitinkamasstebėsenosprogramas,kuriosebūtųnumatytikriterijai,padedantys įvertinti informavimo kampanijų veiksmingumą. Lytinis švietimas mokykloje Pagrindinės išvados Penkioseišdešimtiesšaliųlytinisšvietimasprivalomas,tačiauišsamimokslinėinformacija apiekontraceptiniųpriemoniųįvairovęirvartojimąretaiteikiama.Ekspertainustatė,kad siekiantpadėtijauniemsžmonėmsišvengtineplanuotonėštumo,lytinisšvietimasmokykloje yra nepakankamas.Tinkamam lytiniam švietimui neretai trukdo religijos įtaka. Tiknedaugelyjetirtųšaliųvyriausybėlytiniošvietimoprogramojeyranumačiusitikslines švietimo priemones pažeidžiamų grupių atstovams, esantiems socialinės ir ekonominės atskirties pavojuje. Politinės rekomendacijos Užtikrinti, kad lytinis švietimas būtų privalomas, ir kad jam būtų skiriama pakankamai laiko bei išteklių. Sukurti švietimo gaires ir uždavinius, paremtus nuolat atnaujinamais moksliniais duomenimis ir pritaikytus skirtingoms amžiaus grupėms. Garantuoti, kad lytinio švietimo programos būtų nuolat peržiūrimos ir atnaujinamos. Užtikrinti, kad lytinio švietimo procese dalyvautų suinteresuotos šalys, tarp jų ir moksleivių tėvai. Tinkamaiparengtimokytojusirkurtijiemsskirtaslytiniošvietimoprogramųįgyvendinimo gaires. Siekiant kokybiško švietimo, rengti aktualią, mokslu grįstą informacinę medžiagą. Sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų švietimas ir mokymas Pagrindinės išvados Daugelyje tirtų šalių nėra sveikatos priežiūros specialistams ir paslaugų teikėjams skirtų kokybiškų gairių apie šiuolaikinės kontracepcijos paslaugas. Šalyse, kuriose šios gairės yra, jomis dažniausiai vadovaujamasi tik iš dalies. Sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų švietimas ir mokymas apie vaisingumo kontrolę, šeimos planavimą ir kontraceptinių priemonių pasirinkimą yra menkas. 3 4
 6. 6. Šiuolaikinės05 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Politinės rekomendacijos Rengti sveikatos priežiūros specialistams skirtas mokslu grįstas gaires apie paslaugas, susijusias su šiuolaikinių kontraceptinių priemonių įvairove ir naudojimu, individualų konsultavimą. Apibrėžtibūtinuosiuskokybėsstandartusirnuolatinformuotispecialistusapienaujausią mokslo pažangą ir tyrimus. Siekiant užtikrinti kokybiškas konsultacijas moterims, remti studentams ir sveikatos priežiūros specialistams skirtų privalomų mokymo programų apie vaisingumo kontrolę, šeimos planavimą ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimą, kūrimą ir įgyvendinimą. Individualus konsultavimas ir kokybiškos LRST paslaugos Pagrindinės išvados Daugumojetirtųšaliųtrūkstainformacijosapieindividualųkonsultavimą,kaippagrindinį kokybiškų lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugų komponentą. Šalyse,kurioseteikiamosindividualioskonsultacijos,neužtikrinamapakankamajųkokybė ir prieinamumas. Visose tirtose šalyse trūksta vertinimo ir stebėsenos programų, užtikrinančių tinkamą gairių ir standartų taikymą siekiant gerinti individualių konsultacijų kokybę. Daugumoje tirtų šalių sveikatos priežiūros specialistai ir paslaugų teikėjai nėra tinkamai mokomi, kaip teikti individualias konsultacijas. Politinės rekomendacijos Teikti individualias konsultavimo paslaugas, kurios yra pagrindinis kokybiškų lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugų komponentas. Nustatyti kokybės standartus ir užtikrinti konsultavimo paslaugų prieinamumą jaunoms moterims ir poroms. Kurtiirnuolatatnaujintisveikatospriežiūrospaslaugųspecialistamsbeiteikėjamsskirtas gairesapieindividualųLRSTkonsultavimą,įtraukiantįjasinformacijąapiekontraceptinių metodų įvairovę ir patarimus, kaip konsultuoti moteris bei poras ir atliepti jų poreikius. Įtraukti mokymą apie individualias konsultacijas į sveikatos priežiūros specialistų bei paslaugų teikėjų tobulinimosi programą. Kurti ir įgyvendinti individualių konsultacijų stebėsenos ir vertinimo sistemą. Kontraceptinių priemonių kompensavimas Pagrindinės išvados Visų tyrime dalyvavusių šalių ekspertai apgailestauja, jog nevienodai prieinami visi kontraceptiniai metodai ir nurodo skirtumus pasirenkant vienus ar kitus kontraceptinius metodus. Tik pusėje tyrime dalyvavusių šalių tam tikrais atvejais kontraceptinės priemonės kompensuojamos. Kontracepcija kompensuojama siekiant padėti įveikti socialines ir ekonomines kliūtis, su kuriomis susiduria jauni žmonės. Pasak ekspertų, siekiant užtikrinti, kad kontraceptinės priemonės taptų prieinamos pažeidžiamoms grupėms, taip pat asmenims, galintiems patirti socialinę ir ekonominę atskirtį, kompensavimas nepakankamas. 5 6
 7. 7. 06 Politinės rekomendacijos Užtikrinti, kad šiuolaikinės kontraceptinės priemonės būtų visiems vienodai prieinamos. Sudaryti tinkamas šiuolaikinių kontraceptinių priemonių kompensavimo schemas, atsižvelgiantįribotasjaunųmoterųirpažeidžiamųgrupiųfinansinesgalimybes.Tinkamas kompensavimas sumažins nepageidaujamo nėštumo atvejų, o vėliau – ir sveikatos priežiūros išlaidas. Nuolatperžvelgtiesamaskompensavimoschemasirįtrauktiįjasnaujausiaskontraceptines priemones, taip gerinti kontracepcijos prieinamumą visiems. Diskriminacijos prevencija ir LRST Pagrindinės išvados Taikant politines priemones ir siekiant visiems vienodų galimybių rinktis šiuolaikinius kontraceptikus, nepaisoma ekonominių ir socialinių aspektų. Tik nedaugelis šalių įgyvendina politiką, kuria siekiama gerinti lytinių reprodukcinių sveikatos paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms. Stigmatizavimas tebėra didelė kliūtis, kuri trukdo teikti ir gauti LRST ir konsultavimo paslaugas. Šalių ekspertų teigimu, papildomas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti kai kuriose šalyse – finansinė krizė. Sumažinus biudžetą sveikatos priežiūrai, kyla grėsmė LRST paslaugų kokybei. Politinės rekomendacijos Siekiantpagerintikontraceptiniųpriemoniųprieinamumą,būtinaatsižvelgtiįžmoniųso- cialinius ir sveikatos skirtumus bei pažeidžiamų grupių poreikius. Atkreiptidėmesįįstigmatizavimą,kuristrukdokreiptisdėlLRSTbeikonsultavimopaslaugų ir šias paslaugas teikti. Moterų įgalinimas ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumas Pagrindinės išvados Visose tirtose šalyse valstybės politika reglamentuoja lyčių lygybę ir moterų įsitraukimą į profesinį ir socialinį gyvenimą, tačiau nėra skiriama dėmesio vaisingumo kontrolės ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimo klausimams, o tai yra svarbūs lyčių lygybės komponentai, padedantys moterims realizuoti save asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Daugumoje tirtų šalių lyčių lygybės politika daugiausiai nukreipta į moterų, turinčių vaikų, galimybes suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Tai – šeimai palanki su darbu susijusi politika (pvz., tėvystės atostogos, dar nelankančių darželio vaikų priežiūra ir t. t.). Pasak ekspertų, tirtose šalyse lyčių lygybės politikos stebėsenos ir vertinimo sistemų praktiškai nėra, o ten, kur yra, vertinimo rezultatai nepanaudojami pažangai. Politinės rekomendacijos Imtis priemonių, gerinančių kontraceptinių priemonių prieinamumą ir vaisingumo kontrolę bendrame lyčių lygybės, integracijos ir lygių galimybių politikos kontekste. Pripažinti, kad neplanuotas nėštumas turi neigiamos įtakos moterų padėčiai darbo rinkoje, asmeniniam gyvenimui, visuomenei. Diegti vertinimo ir stebėsenos sistemas, į kurias būtų įtraukti vaisingumo kontrolės beišeimosplanavimoklausimai,irtaipsiektididesniolyčiųlygybėspolitikosefektyvumo ir jos įtakos moterų gerovei bei asmeniniam tobulėjimui. 7 8
 8. 8. Atskirų sričių vertinimas dešimtyje šalių, proc 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 Politikair strategija Informuotumas Lytinisšvietimas Individualios konsultacijos Kompensavimo schemos Diskriminacijos prevencija Moterų įgalinimas Sveikatospriežiūros specialistųmokymas Šiuolaikinės07 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Atskirų sričių vertinimas dešimtyje šalių, proc Bulgarija Čekija Prancūzija Vokietija Italija Lietuva Nyderlandai Lenkija Ispanija Švedija 24.0% 5.2% 57.3% 92.7% 5.2% 0% 64.6% 37.5% 49.0% 41.7% 35.7% 0.0% 63.1% 83.3% 11.9% 11.9% 60.7% 38.1% 25.0% 59.5% 24.4% 16.3% 67.4% 72.1% 41.9% 10.5% 62.8% 39.5% 25.6% 46.5% 56.8% 10.5% 77.9% 82.1% 27.4% 6.3% 87.4% 52.6% 57.9% 85.3% Politikos kūrimas Informuotumas Lytinis švietimas SPS mokymas DE NL FR ES PL SE BG IT CZ LT
 9. 9. 08 Bulgarija Čekija Prancūzija Vokietija Italija Lietuva Nyderlandai Lenkija Ispanija Švedija 28.7% 24.3% 72.2% 77.4% 20.0% 8.7% 77.4% 24.3% 53.0% 67.8% 14.3% 14.3% 60.0% 57.1% 28.6% 14.3% 71.4% 14.3% 57.1% 57.1% 45.5% 9.1% 54.5% 50.9% 36.4% 18.2% 90.9% 18.2% 45.5% 72.7% 22.0% 16.0% 80.0% 36.0% 16.0% 30.0% 30.0% 22.0% 22.0% 76.0% Individualus konsultavimas Kompensa- vimas Diskriminaci- jos prevencija Moterų įgalinimas
 10. 10. Šiuolaikinės09 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Lietuva Apžvalga Lytinėreprodukcinėsveikatabeiteisės(LRST)(angl.SexualReproductiveHealthand Rights(SRHR))nėrapolitinisprioritetas. DėlKatalikųbažnyčiosįtakosįLRSTyrareaguojamaitinjautriai. Lytinisšvietimasmokyklojedaugiausiaapsiribojaskatinimususilaikyti. Lietuvosrezultataivisosetirtosesritysebuvoblogesnineikitų9ESvalstybių,dalyvavusių „Barometer“tyrime. Bendrasšaliesbalųskaičiusmažiausiasišvisųtirtųšalių–10,6proc. Vertinantmoterųįgalinimąirlygiasgalimybes,Lietuvaiskirtasaukštesnisbalas– 30proc.,tačiautainesusijęsuLRST. Politikos ir strategijos kūrimas Šalies Vyriausybė nėra parengusi jokių LRST strategijų, programų, į kurias būtų įtraukti šeimos planavimo ar kontracepcijos klausimai. Katalikų bažnyčia turi didelės įtakos Vyriausybei ir visai jos politikai, todėl LRST skiriama labai mažai dėmesio. Šeimosplanavimoirseksualinėssveikatosasociacija(NationalFamilyPlanningandSexual HealthAssociation,IPPFnarė)7,kartusumoterųNVOtinklu„ReGina“8,kreipėsiįpolitikusir sprendimų priėmėjus, kad būtų sukurta LRST strategija, kurioje būtų skiriamas dėmesys moterų ir jaunų žmonių poreikiams bei teisėms. Informuotumas apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises bei šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimo galimybes Visuomenės informuotumas apie LRST ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių pasirinkimo galimybes yra menkas, nes įgyvendinama per mažai Vyriausybės remiamų informavimo kampanijų. NorsVyriausybė remia lygias moterų galimybes, informavimo kampanijų metu skleidžiama informacija nėra susijusi su LRST ar vaisingumo kontrole. 1 2 „VyriausybėneskiriadėmesioLRST,šeimosplanavimuiir kontraceptiniųpriemoniųprieinamumui,nesįšiuosklausimus labaijautriaireaguojamadėlKatalikųbažnyčiosįtakos.Būtina skubiaikurtiLRSTpolitikossistemą,padėsiančiąįveiktimitusir klaidingusįsitikinimusdėlkontraceptiniųpriemoniųirišvengti neplanuotonėštumo",- EsmeraldaKuliešytė Šeimosplanavimoirseksualinėssveikatosasociacijosvykdomojidirektorė
 11. 11. 10 3 „Kontraceptiniųpriemoniųnaudojimassiekiantsumažinti paaugliųnepageidaujamonėštumoirlytiškaiplintančiųligų (LPL)atvejųskaičiųpriskiriamasantrineiprevencijai,nukreiptai įrizikosgrupėmspriklausančiusasmenis.Žiniosapie kontracepcijospriemonesneturibūtipateikiamoskaip priimtinaalternatyvasusilaikymui",-11 Rengimošeimaiirlytiškumougdymoprograma LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministerija,2007m Atskirų politikos sričių vertinimas, proc. 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0% 11.9% 10.5% 6.3% 8.7% 14.3% 18.2% 30.0% Politikair strategija Informuotumas Lytinisšvietimas Individualuskonsultavimas Kompensavimosistema Diskriminacijosprevencija Moterųįgalinimas Sveikatospriežiūros specialistųmokymas Jaunų žmonių švietimas lytinės reprodukcinės sveikatos bei modernių kontraceptinių priemonių pasirinkimo klausimais 2007 m. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“ programą9 ir mokytojams skirtas gaires„Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas“10 . Abu dokumentai sukurti bendradarbiaujant su Katalikų bažnyčios bei suinteresuotų konservatyvių grupių atstovais. Programoje ir gairėse nepagrįstai teigiama, kad kontraceptinės priemonės turi neigiamą poveikį sveikatai, o informacijos apie kontracepcijos naudojimą ir svarbą, norint išvengti neplanuoto nėštumo, nepateikiama. Skatinamaslytinissusilaikymas,irtaiatitinkakonservatyviainusiteikusiųgrupiųinteresus. Moksleivių ir studentų švietimui apie LRST ir kontraceptines priemones dėmesio skiriama labai mažai arba visiškai neskiriama.
 12. 12. Šiuolaikinės11 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių Sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų švietimas ir mokymas Spręsdamos švietimo apie reprodukcinę sveikatą klausimus, viešosios ir akademinės institucijos dažniausiai vadovaujasi Katalikų bažnyčios nuomone. Tai – pagrindinė kliūtis, trukdanti sukurti tinkamas rekomendacijas dėl šiuolaikinių kontraceptinių priemonių vartojimo ir konsultavimo apie jas. Paskaitos apie šeimos planavimą universitetuose daugiausia sutelktos į„natūralaus“ šeimos planavimo propagavimą. Tik nedaugelis gydytojų pasiryžę įveikti mitus ir susitelkti į moterų poreikius ir pasirinkimo galimybes. Pažangą stabdo politinių sprendimų stoka. Individualių konsultacijų ir kokybiškų paslaugų teikimas Lietuvoje kokybiškos individualios konsultacijos dažniausiai neteikiamos. Gydytojams ir slaugytojams trūksta mokymų, kaip teikti individualaus konsultavimo paslaugas ir atliepti jaunų žmonių poreikius. Nors, esant poreikiui, moterims teikiamos specialistų paslaugos, jų gali tekti laukti 2–3 savaites. Teisinėspriemonėsužtikrinakonfidencialumą12,tačiaujaunesniemsnei16metųpaaugliams sveikatos priežiūros, taip pat ir reprodukcinės sveikatos, paslaugos teikiamos tik gavus tėvų sutikimą13. „Siekiamealternatyvios,išsamios,mokslugrįstoslytinio švietimoprogramos,kuripadėtųjauniemsžmonėmspriimti tinkamussprendimus,susijusiussujųlytiškumuirsveikata",- EsmeraldaKuliešytė Šeimosplanavimoirseksualinėssveikatosasociacijosvykdomojidirektorė 4 5
 13. 13. 12 Išlaidų kompensavimo sistema Kai kurie kontracepcijos metodai (kontraceptinis implantas, injekcinė kontracepcija ir savanoriška chirurginė sterilizacija) pacientams neprieinami. Išlaidos įsigyjant kontraceptinę priemonę Lietuvoje nekompensuojamos. Norėdamiįsigytikontraceptiniųpriemonių,jaunižmonėssusiduriasufinansinėmiskliūtimis. Diskriminacijos prevencija Diskriminacijosprevencijairparamapažeidžiamomsasmenųgrupėmsnepatenkaįpolitinę darbotvarkę. Šiuolaikinių kontracepcijos priemonių prieinamumas ir moterų įgalinimas Lyčių lygybė ir lygios galimybės apibrėžtos valstybės teisės aktuose: 2003 m.„Lygių galimybiųįstatyme“14 ir2010m.„Valstybinėjemoterųirvyrųlygiųgalimybiųprogramoje“15 . Šių teisės aktų laikomasi visoje šalyje. Vis dėlto lygių galimybių ir integracijos į darbo rinką politikoje LRST skiriama per mažai dėmesio. 8 6 7
 14. 14. Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (TPTF, angl.The International Planned Parenthood Federation, IPPF) TarptautinėsplanuotostėvystėsfederacijosEuropostinklas(TPTFET),įkurtas1952m.,atstovauja vienamiššešiųTPTFregionų.Tai–autoritetingiausiapasaulyjeinstitucija,ginantikiekvienoasmens lytinęreprodukcinęsveikatąirteises(toliau–LRST).Šistarptautinistinklas,kurioregioninisbiuras įsikūręs Briuselyje (Belgijoje), vienija 40 Europos ir Centrinės Azijos šalių narių. EuroposTaryboje tinkluisuteiktasdalyvio,oJungtiniųTautųEkonominiųirsocialiniųreikalųtaryboje(angl.Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) – ir specialiojo konsultanto statusas.TPTF ET tyrė šiuolaikinių kontraceptinių priemonių prieinamumą 10-yje ES šalių ir parengė ataskaitą, kurioje pateikė tyrime dalyvavusių šalių asociacijų bei ekspertų vertinimus ir suformulavo pagrindinesišvadasbeirekomendacijas.DuomenisrinkotyrimedalyvavusiųTPTF ETšaliųnariųasociacijosnuo2012m.birželiomėn.iki2013m.vasariomėn. DaugiauinformacijosapieTPTFETpateikiamainternetosvetainėje www.ippfen.org/en Duomenis rinko TPTF narės asociacijos: Bulgarijos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Bulgarija Čekijos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Čekija Pro familia, Vokietija Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Lietuva Rutgers WPF, Nyderlandai Šeimos plėtros draugija, Lenkija Nacionalinė šeimos planavimo federacija, Ispanija Lyderiaujantys ekspertai ir organizacijos: Italijos kontracepcijos draugija (SMIC), Italija Dr. Elizabet Aubeny, Prancūzija Dr. Lena Marions, Švedija Apie partnerius Šiuolaikinės13 kontracepcijos prieinamumo moterims vertinimas dešimtyje ES šalių
 15. 15. Projektą remia BayerPharmaAG(Berlynas), siekdama skatinti viešąsias politines diskusijas. „Bayer HealthCare“ – tai lyderiaujantis moterų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, savo veiklasiekiantispagerintimoterųporeikiusatitinkančiųkontraceptiniųpriemoniųprieinamumą. Vienasiš„Bayer“tikslų–savopatirtimiprisidėtiprievisuomenėssveikatospolitikostobulinimo gerinantmoterųsveikatospriežiūrąirvaisingumokontrolę, skleistiinformacijąapienuoseklios, į moterų gerovę nukreiptos strategijos poreikį.„Bayer“ rėmė šios ataskaitos rengimą, bet kompanija nesikišo į jos redagavimą. Daugiauinformacijosapie„BayerHealthCare“pateikiamainternetosvetainėje www.bayerpharma.com 14 1. Šiuolaikinėmiskontraceptinėmispriemonėmislaikomosvisosneskubiosapsaugospriemonės,padedančiosjauniems žmonėmsišvengtineplanuotonėštumo.Josapimaplatųįvairiųpriemoniųspektrą:vyramsirmoterimsskirtusprezervatyvus, gaubtukus,geriamuosiuskontraceptikus,kontraceptinįmakštiesžiedą,kontraceptinįpleistrą,depoinjekcijasirilgalaikę grįžtamąjąkontracepciją(angl.long-actingreversiblecontraception(LARC)),pvz., gimdosspiralę(angl.intrauterine systems(IUS)),kitasgimdospriemones(intrauterinedevices(IUD)),poodinįimplantą(subdermalimplants(SDI)). 2. TarptautinėsplanuotostėvystėsfederacijosEuropostinklas(InternationalPlannedParenthoodFederationEuropean Network(IPPFEN)),„LytinisšvietimasEuropoje.Politikosirveikloskrypčiųgidas“(„SexualEducationinEurope: AReferenceGuidetoPoliciesandPractices“),2006 m.: http://www.ippfen.org/NR/rdonlyres/7DDD1FA1-6BE4-415D-B3C2-87694F37CD50/0/sexed.pdf. TarptautinėsplanuotostėvystėsfederacijosEuropostinklas(IPPFEN),„Seksualinėsirreprodukcinėssveikatospolitikosbei jaunųžmoniųteisiųEuropojegidas“(„AguidefordevelopingpoliciesontheSexualityandReproductiveHealth&Rights ofyoungpeopleinEurope“),2007 m.: http://www.ippfen.org/NR/rdonlyres/4A7E8620-5009-4170-918B-E2891FC4161B/0/policyguide.pdf. 3. TarptautinėsplanuotostėvystėsfederacijosEuropostinklas(IPPFEN),„Informuotumoapiejaunųžmoniųlytinęreprodukcinę sveikatąirteisesEuropojegerinimas.Kokybiniotyrimo,vykdytopenkioseEuroposšalysepagalprojektą„SAFEII“,ataskaitos santrauka“(„Increasingtheknowledgebaseonyoungpeople’sSexualandReproductiveHealthandRightsinEurope: SummaryreportofqualitativeresearchconductedinfiveEuropeancountriesundertheSAFEIIProject“),2012 m.: http://www.ysafe.net/safe/page14/assets/SAFE%20II_summary%20research%20report_BAT_final.pdf. 4. EuroposKomisija,ataskaitaapiereprodukcinęsveikatą„REPROSTAT3“,2010 m. 5. Pasauliosveikatosorganizacija,Reprodukcinėssveikatosirtyrimųdepartamentas,„Rekomendacijosdėlkontraceptinių priemoniųnaudojimo“(„Selectedpracticerecommendationsforcontraceptiveuse“),2-asisleidimas,2008 m.: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241562846index/en/index.html. 6. EuroposParlamentoGeneralinėvidauspolitikosvaldyba,PolitikosdepartamentasC:Piliečiųteisėsirkonstituciniaireikalai, lytiniošvietimopolitikaEuroposSąjungoje,2013 m.: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83610. 7. Šeimosplanavimoirseksualinėssveikatosasociacija(nationalFamilyPlanningandSexualHealthAssociation): http://www.tavogyvenimas.lt 8. MoterųNVOtinklas„ReGina“:http://www.regina.tavogyvenimas.lt 9. Rengimošeimaiirlytiškumougdymoprograma:http://www.smm.lt/ugdymas/docs/2007-02-07-ISAK-179.pdf 10. Vaikųirjaunimorengimošeimaiprogramųrengimas:http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/SPPC.pdf 11. LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministerija,Rengimošeimaiirlytiškumougdymoprograma,2007m.,4–5psl.: http://www.smm.lt/ugdymas/docs/2007-02-07-ISAK-179.pdf 12. Pacientųteisiųiržalossveikataiatlyginimoįstatymas:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=238199&b= 13. LietuvosRespublikosciviliniskodeksas,6knyga.Prievoliųteisiųįstatymas,6.447: http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.744 14. Lygiųgalimybiųįstatymas:http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=222522 15. Valstybinėmoterųirvyrųlygiųgalimybiųprograma: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372298&p_query=&p_tr2=)
 16. 16. 146, Rue Royale 1000 Brussels Belgium Tel: +32 (2) 250 09 50 Fax: +32 (2) 250 09 69 www.ippfen.org

×