บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ

2,926 views

Published on

บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
พร้อมแบบทดสอบ
ตัวนี้เป็นงานแก้ไขของทางเรา ผลงานเฉพาะตัวสีแดงเท่านั้น
ติดต่อ 0831585457/project@rubtumproject.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ

 1. 1. บทที  3 วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครังนีเป็นเชิงทดลองเพือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกต่อการ พัฒนา  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  1 ซึงมีลําดับดังนี 1. ประชากร 2. กลุ่มตัวอย่าง 3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 4. วิธีการดําเนินการสร้างเครืองมือ 5. รูปแบบการทดลอง 6. วิธีการดําเนินการทดลอง 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 8. สถิติทีใช้ในการวิจัย 1. ประชากร              ประชากรทีใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  ปีการศึกษา   2555 2. กลุ่มตัวอย่าง            กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  1 โรงเรียน นาหนองทุ่มวิทยาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 80 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มโดยการจับฉลาก  แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี 1) กลุ่มทีฝึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  1 กลุ่ม  จํานวน  20 คน 2)  กลุ่มทีฝึกโดยการวาดภาพบนกระดาษ  1 กลุ่ม  จํานวน  20 คน   3) กลุ่มทีฝึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและฝึกโดยการวาดภาพบน กระดาษ  1  กลุ่ม  จํานวน  20 คน 4) กลุ่มควบคุม  1 กลุ่ม  จํานวน  20 คน รับทําโปรเจค.net
 2. 2. 54 3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ เครืองมือวิจัยตามแนวคิดของทอร์แรนซ์   แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 1 วาดภาพจากเส้น  (ความคิดริเริม  ) 1. กิจกรรมนีเป็นการวาดภาพจากเส้น ใช้เวลา 10 นาที 2. ให้นักเรียนวาดภาพด้วยเส้น 1 เส้น  โดยวิธีลากเส้นให้ติดต่อกันเพียงครัง เดียว เพือให้เกิด ภาพต่าง  ๆ  ทีมีความหมายตามจินตนาการและให้ได้จํานวนภาพมากทีสุดเท่าทีจะทํา ได้ นักเรียนสามารถลากเส้นไปได้ทุก  ๆ  ทิศทางโดยให้เส้นต่อเนืองกันเป็นเส้นเดียว ตามความต้องการ  เพือวาดภาพต่าง  ๆ  ได้มากมาย  เช่น หัวใจ ดอกไม้และก้อนเมฆ ยิง นักเรียนวาดภาพได้จํานวนมากได้หลายๆ  ประเภทหลาย  ๆ  แง่มุม ทีคนอืนคาดไม่ถึงก็ ยิงได้คะแนนรวมมาก ภาพทีวาดต้องมีความหมายและให้นักเรียนเขียนชือกํากับไว้ใต้ ภาพทุกภาพ เงือนไขการให้คะแนน 1. วาดภาพได้จํานวนภาพมากจะได้คะแนนมาก 2. วาดภาพทีมีความแปลกและไม่ซํากับผู้อืนจะได้คะแนนรวมมาก 3. วาดภาพทีซํากับตัวอย่างจะไม่ได้คะแนน รับทําโปรเจค.net
 3. 3. 55 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที  2 ต่อคํา  (ความคิดคล่องแคล่ว) จงบอกคําทีขึนต้นด้วยคําว่า แม่ มาให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้  จะเห็นว่าคําทีขึนต้น ด้วยคําว่า  แม่  สามารถคิดหาคําตอบได้หลยาอย่าง  เช่น แม่นํา, แม่ทัพ, แม่นม, แม่เหล็ก และแม่พระ นอกจากทียกตัวอย่างแล้ว  ยังมีคําตอบอืน  ๆ  อีกมากมายที นักเรียนสามารถคิดหาคําตอบได้ ในการเขียนตอบของนักเรียนไม่ต้องคํานึงถึงความผิดความถูกหรือผิด  เพราะการคิด ตามจินตนาการ แต่ผู้ทีคิดคําตอบได้มากและแตกต่างจากผู้อืนจะได้คะแนนรวมมาก ทีสุด เงือนไขการให้คะแนน 1. คิดคําตอบได้จํานวนมากจะได้คะแนนมาก 2. คําตอบทีมีความแปลกและไม่ซํากับผู้อืนจะได้คะแนนรวมมาก รับทําโปรเจค.net
 4. 4. 56 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 3 ต่อรูปเรขาคณิต  (  ความคิดยืดหยุ่น  ) 1. กิจกรรมนีเป็นกิจกรรมการคิดประกอบรูปภาพสามเหลียม ใช้เวลา 10 นาที 2. ให้นักเรียนคิดประกอบรูปสามเหลียมจํานวน 4 รูปให้มีรูปแบบต่าง  ๆ ให้ได้ จํานวนภาพ  มากทีสุด ให้ได้หลาย  ๆ  แง่มุม และได้ภาพทีคนอืนคาดไม่ถึงก็ได้คะแนน มาก นักเรียนสามารถพลิก ตะแคงรูปสมาเหลียมไปได้ทุก  ๆ  ทิศทาง  เพือประกอบกัน ให้ได้รูปแบบต่าง  ๆ  ได้มากมาย โดยรูปสามเหลียมทีกําหนดให้จะต้องเกาะกลุ่มกัน เป็นภาพเดียว มีด้านหรือมุมใดมุมหนึงของสามเหลียมทัง 4 รูปติดกัน 3. ในการประกอบรูปสามเหลียมให้มีรูปแบบต่าง  ๆ  นัน  มีข้อตกลงว่าจํานวนรูป สามเหลียมจะต้องมีจํานวน 4 ภาพ  และมีขนาดเท่ากัน รับทําโปรเจค.net
 5. 5. 57 เงือนไขการให้คะแนน 1. วาดภาพได้จํานวนภาพมากจะได้คะแนนมาก 2. วาดภาพทีมีความแปลกและไม่ซํากับผู้อืนจะได้คะแนนรวมมาก แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 4 ต่อ เติม  เสริม  แต่ง  (ความคิด ละเอียดลออ) 1. กิจกรรมนีเป็นการต่อเติมภาพจากรูปเรขาคณิตทีกําหนด ใช้เวลา 10 นาที 2. ให้นักเรียนต่อเติมรูปเขาคณิตให้เป็นรูปภาพทีสมบูรณ์  มีความหมาย ตาม จินตนาการพร้อมทังตังชือรูป  ของตนเอง เงือนไขการให้คะแนน รับทําโปรเจค.net
 6. 6. 58 ให้ 1 คะแนน ต่อส่วนละเอียดแต่ละส่วนทีต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ขึน ไม่ ว่าจะต่อเติมในตัวรูปเรขาคณิต ขอบ  หรือส่วนทีว่างรอบ  ๆ  รูปทีกําหนดให้ ซึงสิงทีต่อ เติมจะต้องดูสมจริงและ  มีความหมาย 4. วิธีการดําเนินการสร้างเครืองมือ 1. แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการพัฒนา เครืองมือในการทดสอบความคิดสร้างสรรค์                    1.1 ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมเอกสาร  วารสาร  ตํารา  ทีเกียวข้องกับแบบทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์  ทังในประเทศและต่างประเทศ  และปรึกษาผู้เชียวชาญในด้านการสร้าง เครืองมือทีเกียวกับความคิดสร้างสรรค์                  1.2 ผู้วิจัยกําหนดลักษณะของการพัฒนาและส่งเสริมแนวความคิดสร้างสรรค์ให้ ครอบคลุมเนือหาทัง  4 ด้าน  ได้แก่                   ความคิดคล่อง (Fluency)                   ความคิดริเริม (Originality)                   ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) รับทําโปรเจค.net
 7. 7. 59                   ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility)                  1.3 กําหนดรูปแบบ  และวิธีดําเนินงาน  เวลาทีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พร้อม กับรับข้อเสนอแนะจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชียวชาญ 1.3.1 นางสาวศิริพร    นิราพันธ์   ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยา สถานทีทํางาน        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล                              ตําแหน่ง    อาจารย์พยาบาล                                  วุฒิการศึกษา    ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย . .    นายศรัณย์    รืนณรงค์    ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยา สถานทีทํางาน      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              ตําแหน่ง    อาจารย์                                วุฒิการศึกษา    การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . .    นางสาวสาวิกา      จักรบุตร    ผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์        สถานทีทํางาน        สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา  ชัยภูมิ      เขต      ตําแหน่ง    ศึกษานิเทศก์  ชํานาญการพิเศษ    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.3.4 นายประยงค์    มาแสง  ผู้เชียวชาญด้านศิลปะ            สถานทีทํางาน        สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา  ชัยภูมิ      เขต            ตําแหน่ง    ศึกษานิเทศก์  เชียวชาญ  ด้านศิลปะ          วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต  (ประถมศึกษา)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น       1.3.5 นายอาทิตย์    อาจหาญ สถานทีทํางาน        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม          ตําแหน่ง    อาจารย์          วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต  (การวิจัยการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      1.4 นําข้อเสนอชีแนะจากผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกกิจกรรมให้เหมาะสม รับทําโปรเจค.net
 8. 8. 60 ยิงขึน 1.5 นําชุดฝึกทีการปรับปรุงไปทดลองใช้  (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพือหา ความเชือมัน  และจุดบกพร่องทีมีต่อเรือง  ขันตอนและเวลาการดําเนินกิจกรรม 1.6  นําข้อบกพร่องมาปรับปรุงชุดฝึกก่อนนําไปใช้ทดลองจริงต่อไป 2. การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ชันมัธยมศึกษาปีที        ผู้ศึกษาวิจัยได้ ปฏิบัติตามขันตอน    ดังนี 2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนือหา  ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และ จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 2.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบ  จากหนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ  เทคนิคการเขียนข้อสอบ  (สมนึก  ภัทธิยธนี. 2541 : 73-128) ศึกษาการสร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ    (บุญชม    ศรีสะอาด. 2543 : 56-98) และศึกษาวิธีการสร้างแบบวัด ความคิดแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ตามแนวคิดของทอแรนซ์ 2.3  สร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์    ตามแนวคิดของทอแรนซ์  จํานวน     ข้อ   เพือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม     เป็นแบบปลายเปิด    เพือวัดในด้านความคิดริเริม  (Originally) ความคล่องในการคิดคล่อง  (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ  (Elaboration) 2.4    นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชียวชาญท่านเดิม   เพือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม      ให้ข้อเสนอแนะ    และตรวจสอบความเทียงตรงของ แบบทดสอบ  โดยพิจารณาความถูกต้อง  ตลอดจนแก้ไข  เพือความเหมาะสมและตัดสินว่าข้อความ นันเป็นข้อความทีมีความหมายสอดคล้องกับสิงทีต้องการวัดหรือไม่  โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลของ   สมนึก  ภัทธิยธนี    (2544 : 221) +1 หมายถึง        แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ทีต้องการวัด   0  หมายถึง        ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ทีต้องการวัด -1 หมายถึง          แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ทีต้องการวัด 2.5  นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีได้รับการประเมินจากผู้เชียวชาญมา หาค่าความสอดคล้องเหมาะสม  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) (สมนึก    ภัททิยธนี. 2544 : 221) แล้วนํามาเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย                   ใช้เกณฑ์    ดังนี ระดับความสําคัญ ระดับนําหนัก รับทําโปรเจค.net
 9. 9. 61 สอดคล้อง 0.50 – 1.00 ไม่สอดคล้อง ตํากว่า    0.50 2.6 นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ไปทดลองสอบกับนักเรียน ทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย     ได้แก่    นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที    2 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา    สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึกษา  เขต    30    จํานวน  30 คน  เพือตรวจสอบการใช้ภาษา  และข้อบกพร่องทีจะมี ในเรืองเวลา    การดําเนินกิจกรรมการทดสอบในแต่ละข้อ    รวมทังหาค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ แต่ละข้อ  โดยใช้เทคนิค  25 % ของกลุ่มสูงและกลุ่มตํา    โดยใช้  t – test และหาค่าความเชือมันของ แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทังฉบับ    โดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟา  (Alpha - Coefficient) (บุญ ชม    ศรีสะอาด. 2543 : 96) ได้ค่า    t มีค่าระหว่าง     .  –   .    ซึงถือว่ามีค่าอํานาจจําแนกใช้ได้     สมควรนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล     2.7 สร้างเกณฑ์ปกติ    โดยนําผลการสอบมาคํานวณหาค่าเปอร์เซนไตร์แรงค์   แล้วเปลียนเป็นค่าทีปกติ 2.8 นําแบบทดสอบทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ จริงกับนักเรียนทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 5. ระเบียบวิธีวิจัย ในการวิจัยครังนีเป็นวิจัยเชิงทดลอง    Pretest Posttest Control Group Design     มีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม โดยมีแบบแผนการวิจัย    ดังนี       วิธีการทดลอง : CR O1 - O2 ER1 O1 X1 O2 ER2 O1 X2 O2 ER3 O1 X3 O2 CR กลุ่มควบคุม ER กลุ่มทดลอง O1 ทดสอบก่อนการฝึก O2 ทดสอบหลังการฝึก X1 ฝึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก X2 ฝึกโดยการวาดภาพบนกระดาษ รับทําโปรเจค.net
 10. 10. 62 X3 ฝึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและฝึกโดยการ วาดภาพบนกระดาษ วิธีการดําเนินการทดลอง 1. ทําการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลอง  (Pre-test) โดยให้นักเรียนกลุ่มทีได้รับการฝึก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก    ทําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance) ใช้เวลาในการทดสอบ  30 นาที 2. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  เกียวกับความคิดสร้างสรรค์ 3. ดําเนินการทดลอง  วัดความคิดสร้างสรรค์  ทัง  4 ด้าน  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิกกับนักเรียนกลุ่มทีได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  โดยใช้เวลา  3 สัปดาห์  ๆ   ละ  3 วัน  คือ  วันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์  โดยใช้ช่วงเวลา  16.00-16.30 น.  จนควบ  9 กิจกรรม  กลุ่มทีฝึก โดยการวาดภาพบนกระดาษ  ให้ดําเนินการทดลอง  วัดความคิดสร้างสรรค์  ทัง    ด้าน  ด้วยการวาด ภาพลงบนกระดาษ  โดยใช้เวลา  3 สัปดาห์  ๆ  ละ  3 วัน  คือ  วันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์  โดยใช้ช่วงเวลา   16.00-16.30 น.  จนควบ  9 กิจกรรม  เช่นเดียวกัน  กลุ่มทีฝึกโดยคอมพิวเตอร์และฝึกโดยวาดภาพบน กระดาษ  -----   .   ทําการตรวจให้คะแนนในแต่ละกิจกรรม   แล้วเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์   เพือนําผล การทดลองไปวิเคราะห์  และหาค่าทางสถิติ .        หลังจากเสร็จสินการทดลอง  ผู้วิจัยทําการทดลอบกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ตามแนวคิดของทอแรนซ์  เช่น  เดียวกับการสอบ ครังแรก 6. นําผลการทดสอบก่อนทดลองและหลังการทดลอง  มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  และ สรุปผลการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของเครืองมือ ดังนี 1.1 หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค  25 % ของกลุ่มสูงและกลุ่มตํา    โดยใช้ t – test 1.2 หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์    และแบบสอบถาม รับทําโปรเจค.net
 11. 11. 63 ความพึงพอใจ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิแอลฟา  (Alpha - Coefficient) 2. การตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้    ได้แก่                             .    ด้านความคิดริเริม  ให้คะแนนคําตอบทีแปลก    ๆ    ไม่ซํากับคนส่วนใหญ่  โดยยึด แนวทางของทอร์แรนซ์    (ประสาท    อิศรปรีดา.            : - )  โดยให้เกณฑ์  ดังนี คําตอบทีมีความถีซํากัน    % ให้    คะแนน คําตอบทีมีความถีซํากัน    %             ให้    คะแนน คําตอบทีมีความถีซํากัน   -  % ให้    คะแนน คําตอบทีมีความถีซํากัน    –    % ให้    คะแนน คําตอบทีมีความถีซํากัน    %  ขึนไป   ให้    คะแนน                         .    ด้านความคล่องในการคิด  ให้คําตอบละ    คะแนน   .    ด้านความคิดยืดหยุ่น  ให้คะแนนตามจํานวนกลุ่มหรือทิศทางของคําตอบ  คือ   ถ้าคําตอบจัดกลุ่มไม่ได้  ให้    คะแนน  ถ้าคําตอบจัดกลุ่มได้หรือหลายทิศทาง  ให้    คะแนน   .    ด้านความคิดละเอียดลออ  ภาพทีมีรายละเอียดแต่ละส่วนให้คะแนนส่วนละ    คะแนน  การคิดคะแนนความละเอียดลออ   3. นําแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มาตรวจให้คะแนน      และนําผลการสอบมาคํานวณหา ค่าเปอร์เซนไทร์แรงค์  และเปลียนเป็นค่าทีปกติ    แล้วนํามาเทียบกับเกณฑ์  ดังนี    (ชวาล    แพรัตกุล. 2530 : 53) T65 และสูงกว่า แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก T55- T65 แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์สูง T45- T55 แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์สูงพอใช้              T5 แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง T35- T45 แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์ตํา T35 และตํากว่า     แปลว่า      มีความคิดสร้างสรรค์ตํามาก ถ้าผู้ได้คะแนนตรงจุดแบ่งพอดี    คือ  T35 , T45 , T55 และ  T65 ให้เลือนขึนไปอยู่ในกลุ่ม   ถัดขึนไปเสมอ รับทําโปรเจค.net
 12. 12. 64 4. หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ   ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด สมองเป็นฐาน    โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ  E1/E2 (เผชิญ    กิจระการ. 2544 : 49)     6. หาค่าดัชนีประสิทธิผล    เพือให้ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธี ของกูดแมน  เฟลทเซอร์  และชไนเดอร์ (Goodman, fletcher and Schneider) (เผชิญ    กิจระการ. 2544 : 1-6) สถิติทีใช้ในการวิจัย 1. สถิติพืนฐาน      ได้แก่ 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร  (บุญชม    ศรีสะอาด. 2543 : 101) P = 100x N f        เมือ P แทน    ร้อยละ f แทน    ความถีทีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ N แทน    จํานวนความถีทังหมด 1.2  ค่าเฉลีย(Mean) (สมบัติ    ท้ายเรือคํา.  2546        : 108)                                                     n X X  เมือ   X    แทน      ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง X      แทน      ผลรวมของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง n    แทน      จํานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง .3    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) (สมบัติ    ท้ายเรือคํา.   2546      : 123) รับทําโปรเจค.net
 13. 13. 65                                                 1)n(n )fx(fxn S.D. 22       เมือ   S.D. แทน    ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง x แทน    ค่าของข้อมูลแต่ละตัว n แทน    จํานวนข้อมูลทังหมดของกลุ่มตัวอย่าง f แทน      ค่าความถีของข้อมูล .    สถิติทีใช้หาคุณภาพของเครืองมือ  ได้แก่ .    หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยให้ผู้เชียวชาญพิจารณาตัดสินเป็นรายข้อโดยใช้ สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC   (Index of Item Objective Congruence)  (สมนึก    ภัททิยธนี.     2544 : 221)                    IOC = N R เมือ      IOC แทน        ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนือหา R  แทน        ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทังหมด N แทน      จํานวนผู้เชียวชาญทังหมด 2.1 หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค   25 %  ของกลุ่มสูงและกลุ่มตํา    โดยใช้  t-test (บุญชม    ศรีสะอาด. 2543 : 94) N 2 L S2 H S LXHX t    เมือ              t แทน อํานาจจําแนก HX แทน ค่าเฉลียของกลุ่มสูง LX แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตํา 2 HS แทน ความแปรปรวนของกลุ่มสูง รับทําโปรเจค.net
 14. 14. 66 2 LS แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตํา N แทน จํานวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตําซึงมีจํานวนเท่ากัน 2.2 สถิติทีใช้หาค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจโดยใช้ Item Total Corelation โดยใช้สูตรดังนี  (สมนึก    ภัททิยธนี. 2544 : 255) rxy =      2222 YYNXXN YXXYN   เมือ           rxy แทน      ค่าอํานาจจําแนก (ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม) X แทน    ผลรวมทังหมดของคะแนนรวม Y แทน    ผลรวมทังหมดของคะแนนรายข้อ  2 x แทน    ผลรวมทังหมดของคะแนนรวมแต่ละตัวยกกําลังสอง  2 y แทน     ผลรวมทังหมดของคะแนนรายข้อแต่ละตัวยกกําลังสอง XY แทน     ผลรวมทังหมดของคะแนนรวมและคะแนนรายข้อคูณ กันแต่ละคู่ N แทน     จํานวนคนทังหมด                                   2.      สถิติทีใช้หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบและแบบสอบถามทังฉบับ    โดยใช้ สัมประสิทธิแอลฟ่า    (Alpha - Coefficient) (บุญชม    ศรีสะอาด. 2543 : 96)             2 t 2 i S S 1 1k k α เมือ           แทน ค่าสัมประสิทธิ  ความเชือมัน k แทน จํานวนข้อของเครืองมือวัด 2 i S แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 2 tS แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม รับทําโปรเจค.net
 15. 15. 67 3.    คะแนนมาตรฐาน  T (T  -  Score)  (สมนึก    ภัททิยธนี. 2544 : 265) T = 10 Z + 50 เมือ    T แทน        คะแนนมาตรฐาน    T หรือ    T - Score Z แทน      คะแนนมาตรฐาน    Z หรือ    Z - Score รับทําโปรเจค.net
 16. 16. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 1 วาดภาพจากเส้น  (ความคิดริเริม  ) จงวาดภาพจากเส้นโดยการลากส้นให้ติดต่อกันเพียงครังเดียว 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. รับทําโปรเจค.net
 17. 17. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 2 ต่อคํา  (ความคล่องแคล่ว  ) จงคิดคําทีขึนต้นด้วยคําว่า แม่ มาให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ รับทําโปรเจค.net
 18. 18. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 3 ต่อรูปเรขาคณิต  (  ความคิดยืดหยุ่น  ) จงประกอบรูปสามเหลียม 4 ภาพให้มีมุมหรือด้านทัง 4 ด้านติดกัน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. รับทําโปรเจค.net
 19. 19. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  ชุดที 4 ต่อ เติม  เสริม  แต่ง  (ความคิดละเอียดลออ) จงต่อเติมภาพรูปเรขาคณิต ให้มีความสมจริง  และมีความหมาย  พร้อมทังตังชือภาพด้วย ชือภาพ................................................................................................... รับทําโปรเจค.net

×