Vykazování výsledků vědecké práce

1,179 views

Published on

Publikuji a mám zavádět své publikační výsledky do IS MUNI, nebo dokonce do RIV? Mám odvádět do RIVu svůj příspěvek na on-line konferenci? Jak mám
vykazovat článek, který jsem napsal s kolegou z fakulty sociálních studií? Na tyto i mnoho dalších otázek jste dostali odpovědi na prakticky zaměřeném semináři o vykazování výsledků vědy a výzkumu. Po krátkém úvodu o legislativním rámci publikování výsledků vědy a výzkumu v ČR se v praktické části účastníci semináře podrobně seznámili s vykazováním vědeckovýzkumných publikací v IS MUNI a s přenášením těchto výsledků do RIV.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
558
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vykazování výsledků vědecké práce

 1. 1. Vykazování výsledků vědecké práce seminář pro doktorandy MGR. MARIE ZAGOROVÁ
 2. 2. Obsah semináře RIV (Rejstřík informací o výsledcích) • základní pojmy • RIV a Masarykova univerzita • Publikace IS MU (vložení nové publikace, jednotlivé formuláře) • definice hodnocených druhů výsledků RUV (Registr uměleckých výstupů) • základní pojmy • RUV a Masarykova univerzita • aplikace RUV • kritéria hodnocení
 3. 3. RIV (Rejstřík informací o výsledcích) • spravován Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) • je evidencí informací o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků • hodnocení vědy a výzkumu vždy za posledních 5 let K čemu slouží: • jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací • podklad pro hodnocení programů • kontrola poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory
 4. 4. Základní pojmy Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního (úvazek, DPČ, DPP) nebo studijního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovněprávní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele. Garant výsledku: jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli. U výsledku, na jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník, nemusí být garant domácím tvůrcem.
 5. 5. Hodnocené druhy výsledků I. Kategorie: Publikační výsledky • článek v odborném periodiku/recenzovaný odborný článek (J) • odborná kniha (B) • kapitola v odborné knize (C) • článek ve sborníku (D)
 6. 6. Hodnocené druhy výsledků II. Kategorie: Výsledky aplikovaného výzkumu • patent (P) • poloprovoz (Zpolop) • ověřená technologie (Ztech) • odrůda, plemeno (Zodru, Zplem) • užitný vzor (Fuzit) • průmyslový vzor (Fprum) • prototyp (Gprot) • funkční vzorek (Gfunk) • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg) • výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg) • výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy (Hkonc)
 7. 7. Hodnocené druhy výsledků II. Kategorie: Výsledky aplikovaného výzkumu • certifikovaná metodika (Nmet) • léčebný postup (Nlec) • památkový postup (Npam) • specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) • software (R) • výzkumná zpráva (V) • souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn)
 8. 8. Nehodnocené druhy výsledků III. Kategorie: Ostatní výsledky • audiovizuální tvorba (A) • uspořádání konference (M) • uspořádání workshopu (W) • uspořádání výstavy (E) • ostatní výsledky (O) - výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledků
 9. 9. Druh výsledku O (ostatní) Publikace IS MU • členství v oborových radách grantových agentur (g) • členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. (h) • ocenění vědecké a umělecké činnosti (o) • vyžádané přednášky (p) • konferenční abstrakta (a) • editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu (s) • editorství odborné knihy (t) • šéfredaktor/členství v redakční radě odborného časopisu (v) • prezentace na konferencích (k)
 10. 10. Druh výsledku O (ostatní) Publikace IS MU • prezentace v oblasti umění (n) • původní umělecké práce (m) • účelové publikace (u) • učebnice (b) • učební texty, pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) (c) • popularizační texty a aktivity (d) • přehledové a vzdělávací texty (e) • umělecké realizace (i) • recenze (r) • editorství odborné knihy (t) • šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu (v)
 11. 11. RIV a Masarykova univerzita Rektorát MU: Odbor výzkumu (Mgr. Michal Petr; petr@rect.muni.cz) Filozofická fakulta MU: koordinátorka RIV (Mgr. Marie Zagorová, zagorova@phil.muni.cz, riv@phil.muni.cz ) Filozofická fakulta MU: garanti RIVu na jednotlivých katedrách Seznam garantů RIV naleznete na Dokumentovém serveru IS MU – FF – Věda a výzkum – RIV: https://is.muni.cz/auth/do/phil/10438909/RIV/
 12. 12. Publikace IS MU (https://is.muni.cz/auth/publikace/)
 13. 13. Publikace IS MU (https://is.muni.cz/auth/publikace/)
 14. 14. Vložit novou publikaci/výsledek
 15. 15. Recenzovaný odborný článek (druh výsledku J) • původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele • prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem • jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem • v odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.
 16. 16. Odborná periodika (druh výsledku J) JSOU • vědecké recenzované časopisy, s vědeckou redakcí • vychází periodicky • přidělen kód ISSN, příp. e-ISSN • vydávány v tištěné nebo v elektronické podobě (popř. obě varianty) NEJSOU • periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzního řízení příspěvků • periodika charakteru denního nebo novinového tisku • populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávaná komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi • popularizující odborné periodika, určená pro širší odbornou veřejnost, vydávaná odbornými společnostmi, vědeckými institucemi atd. za účelem propagace a popularizace vědy • filmová a rozhlasová periodika, tiskopisy a zpravodaje • zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků
 17. 17. Recenzovaný odborný článek (druh výsledku J) Hodnocení podle: • Jimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“ • JSC – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“ • Jneimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH PLUS • Jrec – původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (SRNP)
 18. 18. Recenzované odborné články NEJSOU • reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci), byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu • ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny • článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením • pro Jrec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy • zprávy z konference, úvodníky, nekrology, jubilejní články
 19. 19. Příklad č. 1 - J • Zadejte do agendy Publikace IS MU recenzovaný odborný článek: • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko- pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6 • Příklad možného financování: • Výsledek financován z projektu Grantové agentury s názvem: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů (kód projektu GA14-05926S).
 20. 20. Recenzovaný odborný článek (nejčastější chyby) • autoři nejsou uvedeni jako domácí tvůrci • název článku v IS MU neodpovídá názvu článku v tištěné podobě • chybné ISSN odborného periodika • rozsah stran výsledku neodpovídá tištěné podobě • počet stran výsledku • uplatnění výsledku (= rok vydání), ne rok příslušného Sběru do RIV • anotace musí být uvedeny v původním jazyce výsledku • příliš dlouhá anotace (min. 64, max. 2000 znaků) • stát = stát vydavatele, nikoliv stát, odkud pochází autor
 21. 21. Predátorské časopisy • Zneužívají myšlenku otevřeného přístupu k informacím (OA) • Cílí na generování zisku a výběr autorského poplatku • Jsou rozeznatelné podle toho, že publikování v nich je až příliš jednoduché (fiktivní nebo žádné recenzní řízení, fiktivní impact faktor, zavádějící metriky) • Parazitují na názvech známých vědeckých časopisů (přehození slov v názvu) • Aktualizovaný seznam predátorských časopisů: https://scholarlyoa.com/individual-journals/
 22. 22. Predátorské časopisy – stanovisko MU • „Masarykova univerzita rozhodně odmítá jakoukoli formu využívání systému predátorských vydavatelů pro snadné zvyšování publikačního výkonu a umělé navyšování ohlasu na vlastní odborné práce.“ • „Masarykova univerzita si také klade za cíl motivovat své autory k orientaci na vědeckou kvalitu a pečlivému zvažování kde a jak publikovat. Snahou je definovat principy publikační činnosti tak, aby nedocházelo k publikování v médiích s fiktivním nebo velmi nekvalitním recenzním řízením či s mizivým vědeckým přínosem; a to za jakýmkoli účelem.“ • Celé znění https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/56012837/Vyzkum_a_predator ske_casopisy.pdf
 23. 23. Odborná kniha (druh výsledku B) • prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem • neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových příloh vydaná tiskem/elektronicky a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy) • týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie • formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů • má přidělen kód ISBN nebo ISMN • celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství • stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR NOVĚ – povinnost platí i pro zahraniční publikace!
 24. 24. Odborná kniha (druh výsledku B) • monografie • vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon • kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných) materiálů doprovázená studií • kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií • vědecky koncipovaný jazykový slovník • odborný výkladový slovník • kritický katalog výstavy, pokud splňuje uvedená formální kritéria
 25. 25. Odborné knihy NEJSOU • učební texty (tj. učebnice, skripta) • odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy • běžné jazykové slovníky • tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí • metodické příručky, katalogy a normy • sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D) • beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her • výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce • komerční překlady z cizích jazyků • memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů
 26. 26. Příklad č. 2 • Zadejte do agendy Publikace IS MU odbornou publikaci: • MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015. • Příklad možného financování: • Výsledek financován z projektu specifického výzkumu s kódem projektu př. MUNI/A/1284/2014.
 27. 27. Odborná kniha (nejčastější chyby) • duplicitní záznamy odborné knihy (kolektivní monografie) a jejich kapitol • chybné číslo ISBN/ISMN • ISBN nesmí být v evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index = sborník • příliš dlouhá anotace (min. 64, max. 2000 znaků) • publikace by neměla obsahovat slova, která nejsou v souladu s druhem výsledku (př. pokud je výsledek vykazován jako monografie, neměl by být v anotaci popisován jako sborník) • povinný výtisk není evidován v Národní knihovně ČR
 28. 28. Kapitola v odborné knize (druh výsledku C) • kapitola nebo kapitoly v odborné knize (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory • kapitola musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv • pokud je vykazována do RIVu celá odborná kniha, nesmí být zároveň vykázány její kapitoly – duplicita výsledku!
 29. 29. Příklad č. 3 • Zadejte do agendy Publikace IS MU kapitolu v odborné publikaci: • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Radek MĚCHURA. Entwicklung der Besiedlung und der Kulturlandschaft im unteren Dyjetal im Frühmittelalter. In Felix Biermann - Jiří Macháček - Franz Schopper. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 41-64, 24 s. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4. • Příklad možného financování: • Výsledek financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.
 30. 30. Kapitola v odborné knize (nejčastější chyby) • duplicitní záznamy odborné knihy (kolektivní monografie) a jejich kapitol • strana od-do • počet stran kapitoly x počet stran knihy • chybné číslo ISBN/ISMN • ISBN nesmí být v evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index = sborník • příliš dlouhá anotace (min. 64, max. 2000 znaků) • povinný výtisk není evidován v Národní knihovně ČR
 31. 31. Článek ve sborníku (druh výsledku D) • prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem, článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů a je zveřejněný ve sborníku z konference. • sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód. • jako druh výsledku D (článek ve sborníku) je hodnocen článek, který je evidován: a) v databázi SCOPUS s příznakem „Conference Paper“ a „Conference Review“ a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód b) v databázi Conference Proceedings Citation Index s příznakem „Proceedings Paper“ a má přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má celkový rozsah minimálně 2 strany
 32. 32. Články ve sborníku NEJSOU • příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí) • sebraná a vydaná abstrakta • rozšířená abstrakta
 33. 33. Příklad č. 4 • Zadejte do agendy Publikace IS MU článek ve sborníku: • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Cvičení, tanec nebo psychoterapie? In Friedlová, Martina; Lečbych, Martin. Společný prostor/ Common Space 2014. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 16-27, 12 s. ISBN 978- 80-244-4411-6. • Příklad možného financování: • Financováno v rámci neveřejných zdrojů (soukromé finanční prostředky …).
 34. 34. Článek ve sborníku (nejčastější chyby) • název článku ve sborníku v IS MU neodpovídá názvu článku ve sborníku v tištěné podobě • článek ve sborníku není abstrakt, musí splňovat definici druhu D • musí mít alespoň 2 strany • strana od-do; počet stran • článek nesmí být vykazován zároveň jako druh výsledku J i jako D = duplicita!
 35. 35. Důležité dokumenty a zdroje (RIV) • RVVI - Rada pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz) • Informace k RIV (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986) Dokumentový server FF MU – Věda a výzkum – RIV (https://is.muni.cz/auth/do/phil/10438909/RIV/) • Metodika VO platná pro léta 2013-2016 • Předávání údajů do RIV pro rok 2016 • Zasílání zahraničních publikací do Národní knihovny ČR • Seznam garantů RIV na FF MU
 36. 36. Obsah semináře RIV (Rejstřík informací o výsledcích) •základní pojmy •RIV a Masarykova univerzita •Publikace IS MU (vložení nové publikace, jednotlivé formuláře) •definice hodnocených druhů výsledků RUV (Registr uměleckých výstupů) •základní pojmy •RUV a Masarykova univerzita •aplikace RUV •kritéria hodnocení
 37. 37. RUV (Registr uměleckých výstupů) • „RIV“ pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách (http://www.iruv.cz) • výsledky tvůrčí umělecké činnosti se vkládají do samostatné aplikace (www.iruv.cz/app) Důvody pro vytvoření: • snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám • potřeba formulovat trendy a vývojové linie • konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem • vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem Účastníci: • umělecké veřejné vysoké školy a fakulty • ostatní veřejné vysoké školy a fakulty (Masarykova univerzita: FF, PdF, FIT)
 38. 38. RUV (Registr uměleckých výstupů) RUV rozdělen do 7 segmentů: • Architektura • Design • Audiovize • Hudba • Literatura • Scénická umění • Výtvarné umění
 39. 39. RUV a Masarykova univerzita Rektorát MU: Odbor výzkumu (Mgr. Michal Petr; petr@rect.muni.cz) Filozofická fakulta MU: koordinátorka RUV (Mgr. Marie Zagorová, zagorova@phil.muni.cz, ruv@phil.muni.cz ) Filozofická fakulta MU: garanti segmentů RUV FF MU Filozofická fakulta MU: garanti RUV na jednotlivých zapojených katedrách Seznam garantů RUV naleznete na Dokumentovém serveru IS MU – FF – Věda a výzkum – RUV: https://is.muni.cz/auth/do/phil/10438909/RUV/
 40. 40. Aplikace RUV (http://iruv.cz/)
 41. 41. Kritéria hodnocení Každý výstup tvůrčí umělecké činnosti je hodnocen podle následujících tří kritérií: 1) Závažnost či význam díla (kategorie A, B, C, D) • A - originální umělecké dílo nebo výkon zásadního a objevného významu • B - nové umělecké dílo nebo výkon přinášející významná nová řešení • C - nové umělecké dílo nebo výkon inspirovaně rozvíjející současné vývojové trendy • D - nové umělecké dílo nebo výkon obsahující rozvojový potenciál (není bodováno) U významnosti A, B či C je každý výstup popsán kombinací tří písmen (např. BKX). Každé z těchto kombinací je pak metodikou přiřazeno bodové hodnocení. Významnost D je popsána stejnou kombinací tří písmen, ale není bodově ohodnocena.
 42. 42. Kritéria hodnocení 2) Rozsah (kategorie K, L, M) • K - umělecké dílo či výkon velkého rozsahu • L - umělecké dílo či výkon středního rozsahu • M - umělecké dílo či výkon malého rozsahu 3) Institucionální a mediální ohlas (kategorie X, Y, Z) • X - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v mezinárodním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona • Y - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v celostátním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona • Z - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v regionálním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona
 43. 43. Důležité dokumenty a zdroje (RUV) • Podrobné informace o RUV: http://iruv.cz/ • Aplikace RUV: https://www.iruv.cz/app/ • Manuály všech segmentů RUV: http://www.iruv.cz/doc/7/ Dokumentový server FF MU – Věda a výzkum - RUV (https://is.muni.cz/auth/do/phil/10438909/RUV/) • Manuály segmentů zastoupených FF • Uživatelský návod aplikace RUV • Seznam garantů za segmenty RUV na FF
 44. 44. Digitální knihovna FF MU (http://digilib.phil.muni.cz)
 45. 45. Děkuji za pozornost Mgr. Marie Zagorová Oddělení výzkumu a vývoje FF MU zagorova@phil.muni.cz + 420 549 49 8096

×