Your SlideShare is downloading. ×
Jak napsat grantovou žádost
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jak napsat grantovou žádost

580
views

Published on

Doktorandi i mladí akademici hledají možnosti, jak získat finanční prostředky na svoji vědeckou práci, na účast na konferencích, na výjezdy do odborných zahraničních pracovišť. V teoretické části …

Doktorandi i mladí akademici hledají možnosti, jak získat finanční prostředky na svoji vědeckou práci, na účast na konferencích, na výjezdy do odborných zahraničních pracovišť. V teoretické části semináře byla představena aktuální nabídka grantových programů a pozornost bude věnována především náležitostem grantových žádostí a nejčastějším nedostatkům.

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
580
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. FF MU, 2. dubna 2014 Seminář projektu CEINVE Jak připravit grantovou žádost 1
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. Jak se orientovat v konkrétním programu? Co v něm hledat?  Hledat charakteristiku programu, projektu  Text vyhlášeného programu (celkový pohled)  Pracovní program – témata  Průvodce (pravidla účasti, apod.)  Národní kontakt nebo evropskou agenturu  Text výzvy k podávání projektů  Financované projekty  „networking“ – moţnosti  Evropské politiky v dané oblasti a dokumenty  Asociace, sdruţení, plány … 4
 • 5. Projekt a jeho vlastnosti Projekt  jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená časem, předem daným rozpočtem a lidskými zdroji,  pokus o změnu k lepšímu, o inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod. 5
 • 6. Od nápadu k projektu 6
 • 7. Otázky před sepsáním projektové ţádosti  Který grantový program je pro nás ten pravý?  Jsou nám jasné základní projektové pojmy, se kterými se setkáme? (např. www.strukturalni-fondy.cz/glosar)  Umíme formulovat naše potřeby a transformovat je do projektových záměrů?  Dokáţeme najít pro tyto projektové záměry odpovídající výzvy k předkládání projektů?  Můţeme v rámci výzev uplatnit všechny aktivity, které chceme projektem uskutečnit? 7
 • 8. Otázky před sepsáním projektové ţádosti  Jsme oprávněným ţadatelem? Případně s kým se můţeme pro potřeby projektu spojit?  Kdo můţe o dotaci ţádat?  Kde můţe být projekt realizován?  Kdo můţe být cílovou skupinou projektu?  Jaké aktivity mohou být provedeny v rámci jednotlivých oblastí podpory?  Na co mohou být finanční prostředky vyuţity? 8
 • 9. Fáze projektového cyklu 9
 • 10. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 10
 • 11. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 11
 • 12. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 12
 • 13. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 13
 • 14. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 14
 • 15. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 15
 • 16. Logický rámec projektu versus projektová ţádost 16
 • 17. Logický rámec projektu 17
 • 18. Logický rámec projektu (vnitřní vazby) 18
 • 19. Logický rámec (pojmosloví) 19
 • 20. Pilíře projektové ţádosti 20
 • 21. Obsah kvalitní projektové žádosti  Prokázána potřebnost zamýšleného projektu,  Definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění,  Jasně definovaná udržitelnost projektu,  Rozpočet přiměřený cílům projektu,  Přesně vymezené způsoby a metody zapojení cílových skupin,  Jasně a konkrétně stanovené výstupy,  Z aktivit projektu lze precizně vyčíst činnosti pro cílové skupiny, kdo se na realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat. 21
 • 22. Ţádost není hodnotitelem doporučena  Nulová přidaná hodnota projektu (totéţ uţ dělá někdo jiný)  Proces realizace popsán velmi chaoticky  Aktivity v popisovaném procesu nenavazují  Výstupy nejsou jasně definované a měřitelné  Nadregionální nebo naopak pouze regionální dopad aktivit projektu  Projekt není konkrétní a není zřejmé, co ţadatel zamýšlí dělat. 22
 • 23. Časté chyby – administrace přípravy projektu  Nedorozumění kvůli nedostatečné orientaci v projektové terminologii (v rámci operačních programů, prováděcích dokumentů, ve formátu Benefit)  Nedostatečná orientace v prováděcích dokumentech – ţadatelé je nečtou  Někdy ţadatelé nerozlišují a zaměňují cíle (OP, projektu) a jejich úrovně (globální cíl, specifický cíl, cíle projektu).  Ţadatelé neumí číst výzvu nebo ji nepřečtou celou a pozorně. 23
 • 24. Nedostatky projektové ţádosti  Projekt nereaguje na skutečné potřeby  Plánování velkého mnoţství aktivit (10 a více) nebo naopak velmi málo aktivity (např. 10milionový projekt má jen 3 aktivity)  Kaţdá aktivita nevede ke konkrétnímu výstupu nebo více výstupům  Nedostatečně připravená udrţitelnost projektu (výstupů projektu). 24
 • 25. Na co si dát ještě pozor  Důkladně se seznámit s veškerou zadávací dokumentací a podmínkami  Věnovat velkou péči formálnímu zpracování návrhu projektu  Kvalita překladu!  Základní versus aplikovaný charakter projektu  NENECHAT VŠE NA POSLEDNÍ CHVÍLI 25
 • 26. Kritické body podávání ţádosti 26
 • 27. Co je dobré ještě vědět při psaní ţádosti o grant  Malá flexibilita v harmonogramu projektu  Kaţdá aktivita by měla mít dostatečný časový prostor i na vyhodnocení, rezervy v rozpočtu  Aktivity se mohou překrývat a mohou trvat i po celou dobu projektu  Vhodná přímá návaznost aktivit  V kaţdém projektu je moţné ţádat o změny (tzv. podstatné i nepodstatné změny) - předkládá se ke schválení tomu, kdo financuje projekt (krajský úřad, MŠMT…)  průběţná hodnocení akcí a aktivit, zpětné vazby cílové skupiny a externí monitoring 27
 • 28. Chyby z praxe - dokumentace  Na dokumentech nebo na seznamu příloh chybí podpis statutárního zástupce ţadatele  Příjemce nedodrţuje ustanovení závazné dokumentace, tj. smlouvy, příručky, metodické dopisy a pokyny,  Příjemce nedodrţuje právní předpisy ČR  Změny v rámci realizace grantového projektu příjemce nekonzultuje s referenty v instituci spravující grantové projekty,  U pracovníků grantového týmu není jednoznačně stanovená odpovědnost  Dokument ţádosti nemá správnou formální úpravu 28
 • 29. Chyby z praxe – průběh projektu  Nepodstatné změny nejsou v rámci monitorovací zprávy oznamovány  Nepodstatné změny jsou oznamovány, ale není uvedeno zdůvodnění a datum účinnosti  Pozdě oznámená podstatná změna GP  Projekt začíná dříve, neţ je uvedeno ve výzvě  Není správně uvedena doba realizace  Rozpočet projektu neodpovídá aktivitám  Rozpočet – záměna sloupců „celkem“ a „poţadováno“ 29
 • 30. Hlavní doporučení – administrace projektu  Uchovávat všechny dokumenty dokládající vaše výdaje  Pečlivě dokumentovat propojení vašich výdajů s projektem  V případě nejasností (např. při sporu s koordinátorem projektu) neprodleně informovat svého projektového/administrativního úředníka  stanovisko projektového úředníka je závazné  uchovávejte stanovisko projektového úředníka (např. e-mail)  Zajistit informovanost finančních manaţerů, ekonomů a účetních o principech financování projektů 30
 • 31. Podávání společných grantů se zahraničím  Český navrhovatel projektu si v rámci oboru vyhledá partnera  Český navrhovatel se spojí se svým zahraničním partnerem  Shoda na tématu společného výzkumného projektu  Podají společnou ţádost o udělení grantu - český navrhovatel u GA ČR, zahraniční partner u příslušné grantové instituce XXX výjimkou jsou česko- rakouské granty GAČR (Lead Agency)  V obou verzích totoţné slovní zdůvodnění projektu a údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích 31
 • 32. Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020  Reagovat projektem na poţadavky konkrétní výzvy  Zachovat celkovou úroveň zpracování projektu  Jasně zdůvodnit potřebnost projektu a jeho dopady/přínos pro cílové skupiny (vycházet ze strategických národních či regionálních dokumentů)  Srozumitelně a jasně popsat jednotlivé body ţádosti, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé části  Zpracovat jasnou analýzu cílové skupiny (analýza potřeb cílové skupiny, například formou SWOT analýzy)  Promyslet způsob realizace projektu - rozdělení rolí příjemce a dodavatelů 32
 • 33. Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020  Reálně stanovit cíle a způsob jejich dosaţení  Stanovit racionální cíle a menší mnoţství reálných indikátorů  Dodavatelské sluţby – do ţádosti mít promyšlenou i zadávací dokumentaci  Navázat rozpočet a přílohy na klíčové aktivity (KA) projektu  Detailněji popsat klíčové aktivity  Kaţdou aktivitu vést ke konkrétnímu výstupu nebo raději více výstupům  Podrobněji popsat rizikovost projektu – kontrola projektu, dodavatelská rizika, vnější a vnitřní rizika 33
 • 34. Hlavní doporučení před finalizací ţádosti  Přímá podpora – rozpočet musí odpovídat velikosti cílové skupiny v souvislosti s popisem přímé podpory v KA  Mít jasný a přehledný rozpočet projektu  Neopomenout v ţádosti budoucnost projektu, tedy jakým směrem se budou vyvíjet jednotlivé aktivity po ukončení realizace projektu  Popsat všechna rizika pro udrţitelnost projektu – ekonomická, realizační a provozní.  Publicita – pozor na duální činnosti příjemce a dodavatele. 34
 • 35. Náleţitosti projektové ţádosti 35
 • 36. Uţitečné odkazy  Pracoviště rektorátu MU zaměřené na granty a projektovou podporu:  http://vyzkum.rect.muni.cz/  Odběr novinek, registrace:  http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/main/registrace  Regionální kontaktní organizace pro Evropský výzkumný prostor – semináře a další aktivity  http://www.rko-era.cz/ 36
 • 37. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST  Dotazy a podněty posílejte na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com. 37

×