Your SlideShare is downloading. ×
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hindi A 9th S.P. 2011-12 myrealwings.webs.com

558

Published on

myrealwings.webs.com gives all sample papers, Question Papers, Software, Games, Forms and Certificates fully free.

myrealwings.webs.com gives all sample papers, Question Papers, Software, Games, Forms and Certificates fully free.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
558
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. d{kkμ9 fgUnh (ikB~;ozQe&v) dksM la[;k (002) ladfyr ijh{kk 1 (,l 1) gsrq Hkkj foHkktu (vizSy&flrEcj) oqQy Hkkj » fo"k;oLrq vad vifBr cks/ 20 30» O;kdj.k 20 ikB~;iqLrd o iwjdikB~;iqLrd 40 ys[ku 10ladfyr ijh{kk ,d (,l&1) 90 vadksa dh gksxhA 90 vadksa dks ewY;kadu osQ ipkr 30 vadksa esa ls ifjofrZrdj fy;k tk,xk rnqijakr xzsM dk fu/kZj.k fd;k tk,xk ladfyr ijh{kkvksa gsrq foHkktu [k.M foHkkx vad oqQy vad d- 1-vifBr x|kakμcks/ 52¾10 20 2-vifBr i|kakμcks/ 52¾10 [k- O;kdj.k 54¾20 20 x- ikB~;iqLrd μ f{kfrt Hkkxμ1 30 40 iwjdikB~;iqLrd μ Ñfrdk Hkkxμ1 10 ?k- ys[ku 10 10 d{kk ukSoha fgUnh ^v*& ladfyr ijh{kkvksa gsrq ijh{kk fofunsZku 2010&2011 [k.M&d % vifBr cks/ izu la[;k 1&4 20 1- nks vifBr xn~;kak ¼100 ls 150 kCn½ 2- nks vifBr dkO;kak ¼100 ls 150 kCn½ mi;ZqDr x|kak o i|kak ij kh"kZd dk pquko] fo"k;&oLrq dk cks/] Hkkf"kd fcanq@lajpuk vkfn ij pkj izu iwNs tk,¡xs izR;sd izu osQ ik¡p cgqfodYih Hkkx gksaxs rFkk izR;sd Hkkx dk ,d vad gksxk A [k.M&[k % O;kogkfjd O;kdj.k izu la[;k 5&9 20 O;kdj.k osQ fy, fu/kZfjr fo"k;ksa ij fo"k;&oLrq dk cks/] Hkkf"kd fcanq@lajpuk vkfn ij ik¡p izu iwNs tk,¡xsA izR;sd izu 4 vad dk gksxkA [k.M&x % ikB~;iqLrd o iwjd ikB~;iqLrd f{kfrt Hkkxμ1 o Ñfrdk Hkkxμ1
 • 2. izu la[;k 10&14 40izu la[;k 10f{kfrt ls fu/kZfjr ikBksa esa ls dksbZ ,d x|kak fn;k tk,xk (fodYi lfgr) rFkk bl ij kh"kZd dk pquko] fo"k;&oLrq dk cks/]Hkkf"kd fcanq@lajpuk vkfn ij ,d izu iwNk tk,xk rFkk bl izu osQ ik¡p cgqfodYih Hkkx gksaxs rFkk izR;sd Hkkx dk ,d vad gksxkA (51)izu la[;k 11bl izu osQ ik¡p Hkkx gkasxsA izR;sd Hkkx y?kqmRrjh; izdkj dk gksxk rFkk izR;sd Hkkx nks vad dk gksxkA lHkh izu f{kfrt lsfu/kZfjr x| ikBksa osQ vk/kj ij gksaxs rFkk ;g Nk=kksa dh mPp fparu o euu {kerkvksa dk vkdyu djus gsrq iwNs tk,¡xsA bu izuksadk oqQy Hkkj nl vad gksxk (25)izu la[;k 12f{kfrt ls fu/kZfjr dforkvksa esa ls dksbZ ,d dkO;kak fn;k tk,xk (fodYi lfgr) rFkk bl ij ik¡p vfr y?kqmRrjh; izuvFkok rhu y?kqmRrjh; izu iwNs tk,¡xsA bu izuksa dk oqQy Hkkj ik¡p vad gksxkA ;g Nk=kksa dh dkO; osQ cks/ o mudh dkO; ijLo;a dh lksp dh ij[k djus gsrq iwNs tk,¡xsA (5)izu la[;k 13bl izu osQ ik¡p Hkkx gksaxs@f{kfrt ls fu/kZfjr dforkvksa osQ vk/kj ij y?kqmRrjh; @ vfry?kqmRrjh; izu iwNs tk,¡xsA izR;sd Hkkx nksvad dk gksxkA izuksa dk vk/kj Nk=kksa dk dkO; cks/ ij[kus ij gksxk A bl izu osQ oqQy vad nl gksaxsA (2×5¾ 10 vad)izu la[;k 14iwjd iqLrd ^Ñfrdk* osQ fu/kZfjr ikBksa ij vk/kfjr nks esa ls ,d fuca/kRed izu iwNk tk,xkA bl izu dk oqQy Hkkj pkj vadgksxk A ;s izu Nk=kksa osQ ikB ij vk/kfjr vuqHkoksa o mudh laosnukhyrk dks ij[kus osQ fy, gksaxs A(4 vad)izu la[;k 15 iwjd iqLrd ^Ñfrdk* osQ fu/kZfjr ikBksa ij vk/kfjr pkj esa ls rhu y?kwRrjkRed izu iwNs tk,sxsaA bu izuksa dk oqQy Hkkj N%vad gksxkA ;g izu ikB dh le> o mudh lgt vfHkO;fDr dh {kerk ij vk/kfjr gksxkA (2×3¾6 vad) [k.Mμ?k % ys[kuizu la[;k 16&17(10)izu la[;k 16bl izu esa ladsr fcUnqvksa ij vk/kfjr lelkef;d ,oa O;kogkfjd thou ls tqM+s gq, fo"k;ksa ij 80 ls 100 kCnksa esa rhu esa lsfdlh ,d fo"k; ij vuqPNsn fy[kus osQ fy, dgk tk,xk A ;g vuqPNsn fofHkUu fo"k;ksa vkSj lanHkksZ ij Nk=kksa osQ roZQlaxr fopkjizdV djus dh {kerk dks ij[kus osQ fy, gkasxs A (5vad)izu la[;k 17bl izu esa vkSipkfjd@vukSipkfjd fo"k;ksa esa ls fdlh ,d fo"k; ij i=k fy[kus osQ fy, dgk tk,xk A ;g izu vfHkO;fDr dh{kerk ij osQfUnzr gksxk A (5 vad)
 • 3. d{kk uoha ladfyr ijh{kk 1 fo"k;μfganh (v) le; 3 ?k.Vs vf/dre vad 90 funsZk%& (1) bl izu i=k ds pkj [kaM gSa& d] [k] x vkSj ?kA (2) pkjksa [kaMksa ds izuksa ds mÙkj nsuk vfuok;Z gSA (3) ;FkklaHko izR;sd [kaM ds mÙkj Øek% nhft,A [k.M ^d*izu 1- fuEufyf[kr x|kak dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, izuksa ds fy, lgh fodYi pqudj fyf[k,%& 5 euq"; vius Hkfo"; ds ckjs esa fpafrr gSA lH;rk dh vxzxfr ds lkFk gh fparktud voLFkk mRiUu gksrh tk jgh gSA bl O;kolkf;d ;qx esa mRiknu dh gksM+ yxh gqbZ gSA dqN nsk fodflr dgs tkrs gSa] dqN fodklksUeq[kA fodflr nsk os gSa tgk¡ vk/qfud rduhd dk iw.kZ mi;ksx gks jgk gSA ,sls nsk ukuk izdkj dh lkexzh dk mRiknu djrs gSa vkSj ml lkexzh dh [kir ds fy, ckt+kj <w¡<rs jgrs gSaA vR;kf/d mRiknu&{kerk ds dkj.k gh ;s nsk fodflr vkSj vehj gSaA fodklksUeq[k ;k xjhc nsk muds leku gh mRiknu djus dh vkdka{kk j[krs gSa vkSj blhfy, mu lHkh vk/qfud rjhdksa dh tkudkjh izkIr djrs gSaA mRiknu&{kerk c<+kus dk LoIu ns[krs gSaA bldk ifj.kke ;g gqvk gS fd lkjs lalkj esa mu ok;qeaMy&iznw"k.k ;a=kksa dh HkhM+ c<+us yxh gS tks fodkl ds fy, ije vko;d ekus tkrs gSaA bu fodkl&okgd midj.kksa us vusd izdkj dh leL;k,¡ mRiUu dj nh gSaA ok;qeaMy fo"kkDr xSlksa ls ,slk Hkjrk tk jgk gS fd euq"; dk lkjk i;kZoj.k nwf"kr gks mBk gS] ftlls ouLifr;ksa rd ds vfLrRo ladVkiUu gks x, gSaA vius c<+rs mRiknu dks [kikus ds fy, gj kfDrkkyh nsk viuk izHkko&{ks=k c<+k jgk gS vkSj vkilh izfr}af}rk bruh c<+ xbZ gS fd lHkh us ekj.kkL=kksa dk fokky HkaMkj cuk j[kk gSA (1) fodklksUeq[k nsk os gSa tks-------------------------- 1 (d) kfDr vkSj lef¼ ls ifjiw.kZ gSaA ([k) vk/qfud rduhdh dk Hkjiwj iz;ksx djrs gSaA (x) fofo/ izdkj dh lkexzh dk mRiknu djrs gSaA (?k) mRiknu {kerk esa o`f¼ dk liuk latksrs gSaA (2) ok;qeaMy t+gjhyk D;ksa gksrk tk jgk gS 1
 • 4. (d) ukuk izdkj dh lkexzh ds mRiknu lsA ([k) ok;qeaMy&iznw"k.k ;a=kksa dh HkhM+ lsA (x) vk/qfud rduhd ds mi;ksx lsA (?k) fodflr nskksa ds dkj.kA (3) nskksa dh vkilh izfr}af}rk c<+us dk D;k dkj.k gS 1 (d) kfDrkkyh nskksa esa vkxs c<+us dh gksM+A ([k) lkaiznkf;d erHksnA (x) foKku vkSj rduhdhA (?k) ekj.kkL=kksa dk iz;ksxA (4) ^vxzxfr* kCn dk vFkZ gS& 1 (d) xfrkhyA ([k) xfrjks/A (x) xfrfoKkuA (?k) izxfrA (5) ^fodklksUeq[k* kCn dk laf/ foPNsn dhft,& 1 (d) fodkl + eq[kA ([k) fodkl + mUeq[kA (x) fodklks + Ueq[kA (?k) fo + dkl + mUeq[kizu 2- fuEufyf[kr x|kak dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, izuksa ds fy, lgh fodYi pqudj fyf[k,& 5 ^lknk thou] mPp fopkj*μ ;g eqgkojk lquus esa fdruk eueksgd gS] ijarq blds vuq:ithou dks <kyuk vR;ar dfBu gSA bl eqgkojs dks lkdkj dj thou esa mrkjus okys MkW- loZiYyh jk/kÑ".kumu egkiq#"kksa dh Js.kh esa vkrs gSa ftudh dFkuh vkSj djuh esa dksbZ varj u FkkA os tks dgrs Fks] mls djdsgh ne ysrs FksA MkW- jk/kÑ".ku us thou dks dfBu riL;k ds :i esa fy;k vkSj Lo;a dks bldh vkx esarikdj dqanu cuk fy;kA rnarj mudh ped ls laiw.kZ foo izdkfkr gks mBkA os fdlh jktuhfrd nyvFkok tkskhys Hkk"k.kksa ds cy ij nqfu;k esa iwtuh; ugha gq,] cfYd mUgksaus bl lEeku vkSj Å¡pkb;ksa dksviuh ;ksX;rk ds cy ij izkIr fd;kA mudk thou ,d fk{kd ds :i esa vkjaHk gqvk Fkk] ysfdu viuhckSf¼drk vkSj ;ksX;rk ds cy ij mUgksaus ,d egku nkkZfud vkSj ys[kd ds :i esa [;kfr vftZr dhA lkFkgh os ,d vkstLoh oDrk ds :i esa Hkh igpkus x,A tc MkW- jk/kÑ".ku jk"Vªifr in ij vklhu gq, rks mUgsanl gtkj :i, ekfld osru feyrk FkkA ysfdu os ek=k <kbZ gt+kj :i, ekfld osru ysrs FksA muds osrudh ks"k jkfk nsk dh mUufr vkSj fodkl dk;ks± esa [kpZ gksrh FkhA MkW- jk/kÑ".ku nsk ds izfr lefiZr O;fDrFksA (1) MkW- jk/kÑ".ku dk thou fdl :i esa vkjaHk gqvk Fkk 1 (d) nkkZfudA
 • 5. ([k) ys[kdA (x) fk{kdA (?k) oDrkA (2) MkW- jk/kÑ".ku vius fdl xq.k ds dkj.k nqfu;k esa iwtuh; gq, 1 (d) vkstLoh oDrk ds dkj.kA ([k) ;ksX;rk ds dkj.kA (x) ys[ku ds dkj.kA (?k) nkkZfud gksus ds dkj.kA (3) MkW- jk/kÑ".ku tc jk"Vªifr in ij Fks rc muds osru dh ks"k jkfk fdl dk;Z esa [kzpZ gksrh Fkh 1 (d) nsk dh mUufr vkSj fodkl dk;ks± esaA ([k) jk"Vªifr Hkou ds j[k&j[kko esaA (x) cSad ds [kkrs esa tek gksrh FkhA (?k) ifjokj ds thou O;kiu esaA (4) ^lefiZr* kCn esa izR;; gS& 1 (d) r ([k) firA (x) bZrA (?k) brA (5) bl x|kak ds fy, mi;qDr kh"kZd gS& 1 (d) lknk thou] mPp fopkjA ([k) jk"Vªifr jk/kÑ".kuA (x) egku nkkZfudA (?k) MkW- jk/kÑ".ku% ,d fojkV O;fDrRoAizu 3- fuEufyf[kr dkO;kak dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, izuksa ds fy, lgh fodYi pqudj fyf[k,A 5 lp ge ugha lp rqe ugha lp gS egt la?k"kZ gh la?k"kZ ls gVdj ft, rks D;k ft, ge ;k fd rqe tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >M+dj dqlqe tks y{; Hkwy #dk ugha tks gkj ns[k >qdk ugha ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh lp ge ugha lp rqe ugha ,slk djks ftlls u izk.kksa esa dgha tM+rk jgs Tkks gS tgk¡ pqipki vius vki ls yM+rk jgs
 • 6. tks Hkh ifjfLFkfr;k¡ feys] dk¡Vs pqHks] dfy;k¡] f[kys gkjs ugha balku] gS lansk thou dk ;gh lp ge ugha lp rqe ugha (1) bl dkO;kak esa thou dh lPpkbZ fdls crk;k x;k gS 1 (d) euq"; dksA ([k) la?k"kZ dksA (x) ijkt; dksA (?k) HkkX; dksA (2) ^tks ur gqvk] og e`r gqvk* dk vkk; gS& 1 (d) ftlus la?k"kZ fd;k] ogh e`r gqvkA ([k) ftlus la?k"kZ ugha fd;k] ogh e`r gqvkA (x) ftlus gkj ugha ekuh] ogh e`r gqvkA (?k) ftlus fuMj gksdj lkeuk fd;k] ogh e`r gqvkA (3) ^dk¡Vs* vkSj ^dfy;k¡* fdlds izrhd gSa& 1 (d) lq[k vkSj [kqfk;k¡A ([k) vkkk vkSj fujkkkA (x) nq[k vkSj lq[kA (?k) ladV vkSj ck/kA (4) ^vius vki ls yM+uk* dk vkk; gS& 1 (d) vius ifjokj ls yM+ukA ([k) vius lekt ls yM+ukA (x) fujkk gks tkukA (?k) viuh dfe;ksa ds fo:¼ la?k"kZ djukA (5) ^dqlqe* kCn dk i;kZ;okph kCn gS& 1 (d) deyA ([k) iadtA (x) izlwuA (?k) vjfoanAizu 4- fuEufyf[kr dkO;kak dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, izuksa ds fy, lgh fodYi pqudj fyf[k,A 5 ;qx&;qx rd pyrh jgs dBksj dgkuh ^j?kqdqy esa Fkh ,d vHkkfxu jkuh* ^f/Ddkj* mls Fkk egkLokFkZ us ?ksjk ^^lkS ckj /U; og ,d yky dh ekbZ
 • 7. ftl tuuh us gS tuk Hkkjr&lk HkkbZA** ikxy&lh izHkq ds lkFk lHkk fpYykbZ& ^^lkS ckj /U; og ,d yky dh ekbZA** (1) j?kqdqy dh fdl vHkkfxu jkuh dh vksj dfo dk ladsr gS 1 (d) dkSkY;kA ([k) dSds;hA (x) lqfe=kkA (?k) lhrkA (2) ^f/Ddkj* kCn ls jkuh viuk dkSu&lk euksHkko izdV dj jgh gS 1 (d) vfHkekuA ([k) Øks/A (x) lgkuqHkwfrA (?k) izk;fprA (3) jkuh dks /U; fdlus dgk 1 (d) y{e.k usA ([k) Hkjr usA (x) jke usA (?k) k=kq?ku usA (4) ^ikxy&lh izHkq ds lkFk* esa fdl vyadkj dk iz;ksx gqvk gS 1 (d) miekA ([k) ;edA (x) :idA (?k) ys"kA (5) ^tuuh* kCn dk i;kZ;okph ugha gS 1 (d) ekrkA ([k) vackA (x) tudA (?k) ek¡A [k.M ^[k*izu 5- funsZkkuqlkj mÙkj nhft,& 1×4¾4 (d) ^ijksidkj* kCn esa iz;qDr milxZ o ewy kCn fyf[k,A 1 ([k) ^vi* milxZ ls nks kCn cukb,A 1 (x) ^lkekftd* kCn esa iz;qDr izR;; o ewy kCn fyf[k,A 1 (?k) ^oku* izR;; ls nks kCn cukb,A 1
 • 8. izu 6- funsZkkuqlkj mÙkj nhft,& 1×4¾4 (d) cPpk] mfprμ Hkkookpd laKk esa cnfy,A 1 ([k) Hkkjr dh jkt/kuh fnYyh gSA js[kkafdr kCn dk laKk&Hksn fyf[k,A 1 (x) fo}ku] dfoμ L=khfyax :i fyf[k,A 1 (?k) xaxk fgeky; ls fudyrh gSA (js[kkafdr esa dkjd crkb,) 1izu 7- js[kkafdr loZuke dk izdkj crkb,& 1×4¾4 (d) eSa viuk dke Lo;a djrk gw¡A ([k) tSlk djksxs] oSlk HkjksxsA (x) njokts+ ij dksbZ [kM+k gSA (?k) dy rqe fdlls ckrsa dj jgs Fksizu 8- fuEufyf[kr leLr inksa dk foxzg dj lekl dk Hksn fyf[k,& 1×4¾4 yacksnj] nsk&fonsk] ;Fkkefr] uojk=kAizu 9- fuEufyf[kr eqgkojksa dk vFkZ fy[kdj vius okD;ksa esa iz;qDr dhft,A 1×4¾4 gok ls ckrsa djuk] igkM+ VwVuk] ?kqVus Vsduk] vax&vax <hyk gksukA [k.M ^x*izu 10-fuEufyf[kr x|kak dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, izuksa ds fy, lgh fodYi pqudj fyf[k,& 5 Mk¡Ms+ frCcr esa lcls [krjs dh txgsa gSaA lksyg&l=kg gt+kj iQhV dh Å¡pkbZ gksus ds dkj.k muds nksuksa rjiQ+ ehyksa rd dksbZ xk¡o&fxjk¡o ugha gksrsA ufn;ksa ds eksM+ vkSj igkM+ksa ds dksuksa ds dkj.k cgqr nwj rd vkneh dks ns[kk ugha tk ldrkA Mkdqvksa ds fy, ;gh lcls vPNh txg gSA frCcr esa xk¡o esa vkdj [kwu gks tk,] rc rks [kwuh dks lt+k Hkh fey ldrh gS] ysfdu bu futZu LFkkuksa esa ejs gq, vknfe;ksa ds fy, dksbZ ijokg ugha djrkA ljdkj [kqfiQ+;k&foHkkx vkSj iqfyl ij mruk [kpZ ugha djrh vkSj ogk¡ xokg Hkh rks dksbZ ugha fey ldrkA MdSr ifgys vkneh dks ekj Mkyrs gSa] mlds ckn ns[krs gSa fd dqN iSlk gS fd ughaA (1) Mk¡M+s frCcr esa lcls [krjukd txgsa D;ksa gSa 1 (d) ;g lksyg&l=kg gt+kj iQhV dh Å¡pkbZ ij gSA ([k) ;gk¡ vkl&ikl ehyksa rd dksbZ xk¡o ugha gSA (x) Mkdqvksa ds fy, ;g lqjf{kr txg gSA (?k) mi;qZDr lHkh dFku lR; gSaA (2) Mkdqvksa ds fy, Mk¡M+s lcls vPNh txg D;ksa gSa 1 (d) iqfyl muls Mjrh gSA ([k) cgqr ls ;k=kh ywVus ds fy, fey tkrs gSaA (x) ywV vkSj gR;k dk dksbZ xokg ugha fey ikrkA (?k) lqulku txg gSA
 • 9. (3) ;gk¡ [kwu gksus ij [kwuh dks ltk D;ksa ugha fey ikrh 1 (d) D;ksafd ogk¡ tehankjh izFkk gSA ([k) D;ksafd ogk¡ dksbZ U;k;ky; ugha gSA (x) [kwuh ls lc Mjrs gSaA (?k) D;ksafd [kwu djus okys ds f[kykiQ dksbZ xokg ugha gksrkA(4) Mk¡M+s dh vkoklh; fLFkfr dSlh gS 1 (d) ;gk¡ nwj&nwj rd dksbZ xk¡o ugha gSA ([k) ;gk¡ xk¡o cgqr ikl&ikl gSaA (x) ;gk¡ xk¡o dh vkcknh de gSA (?k) ;gk¡ xk¡o dh l?ku vkcknh gSA(5) ^futZu* kCn esa milxZ gS& 1 (d) fuA ([k) fuj~A (x) uhjA (?k) futA vFkok ge lkaLÑfrd vfLerk dh ckr fdruh gh djsa_ ijaijkvksa dk voewY;u gqvk gS]vkLFkkvksa dk {kj.k gqvk gSA dM+ok lp rks ;g gS fd ge ckSf¼d nklrk Lohdkj dj jgs gSa] ifpeds lkaLÑfrd mifuosk cu jgs gSaA gekjh ubZ laLÑfr vuqdj.k dh laLÑfr gSA ge vk/qfudrk ds>wBs izfreku viukrs tk jgs gSaA izfr"Bk dh va/h izzfrLi/kZ esa tks viuk gS mls [kksdj Nn~evk/qfudrk dh fxjÝ+r esa vkrs tk jgs gSaA laLÑfr dh fu;a=kd kfDr;ksa ds {kh.k gks tkus ds dkj.kge fnXHkzfer gks jgs gSaA(1) miHkksDrkoknh laLÑfr us gekjh ijijkvksa vkSj vkLFkkvksa dks fdl izdkj izHkkfor fd;k gS 1 (d) mudk fodkl gqvk gSA ([k) mudk voewY;u rFkk {kj.k gqvk gSA (x) muesa ifjorZu vk;k gSA (?k) ;s ;Fkkor gSaA(2) ckSf¼d nklrk Lohdkjus dk vkk; gS& 1 (d) ekufld xqykehA ([k) nkl cu tkukA (x) ge ifpeh laLÑfr dks viukrs tk jgs gSaA (?k) viuh laLÑfr dks cpkukA(3) gekjh ubZ laLÑfr dSlh gS 1
 • 10. (d) vuqdj.k dh laLÑfr gSA ([k) ewY;ksa dh laLÑfr gSA (x) loZJs"B laLÑfr gSA (?k) lef¼kkyh laLÑfr gSA (4) ge fnXHkzfer D;ksa gks jgs gSa 1 (d) vk/qfud gksus ds dkj.kA ([k) va/h izfrLi/kZ ds dkj.kA (x) ckSf¼d nklrk ds dkj.kA (?k) laLÑfr dh fu;a=kd kfDr;ksa ds {kh.k gks tkus ds dkj.kA (5) ^vfLerk* kCn dk vFkZ gS& 1 (d) vknjA ([k) dk;ZØeA (x) vfLrRoA (?k) lEekuAizu 11- fuEufyf[kr izuksa ds mÙkj la{ksi esa fyf[k,& 2×5¾10 (d) NksVh cPph dks cSyksa ds izfr izse D;ksa meM+ vk;k ([k) frCcr dh dkSu&dkSu&lh ckrs ys[kd dks vPNh yxha (x) miHkksDrkokn us Hkkjrh; laLÑfr dks fdl izdkj gkfu igq¡pkbZ gS (?k) lkfye vyh vkSj Mh- ,p- ykWjsal esa D;k lekurk Fkh (Ä) ghjk uje fopkjksa rFkk eksrh xje fopkjksa okyk Økafrdkjh gS& Li"V dhft,Aizu 12- fuEufyf[kr dkO;kak dks i<+dj iwNs x, izuksa ds mÙkj nhft,& 5 ekuq"k gkSa rks ogh jl[kkfu clkSa czt xksdqy xk¡o ds XokjuA tkS ilq gkSa rks dgk cl esjks pjkSa fur uan dh /suq e¡>kjuAA ikgu gkSa rks ogh fxfj dks tks fd;ks gfjN=k iqjanj /kjuA tkS [kx gkSa rks clsjks djkSa fefy dkfyanh dwy dnac dh MkjuA (d) Ñ".k&HkfDr izkIr djus ds fy, dfo D;k&D;k dkeuk djrk gS 2 ([k) dfo fdl ioZr dk iRFkj cuuk pgrk gS vkSj D;ksa 2 (x) dfo i{kh cudj fdl isM+ ij okl djuk pkgrk gS 1 vFkok iQSyh [ksrksa esa nwj ryd e[kzey dh dksey gfj;kyh] fyiVha ftlesa jfo dh fdj.ksa pk¡nh dh lh mtyh tkyh! frudksa ds gjs&gj ru ij
 • 11. fgy gfjr :f/j gS jgk >yd] ;key Hkwry ij >qdk gqvk uHk dk fpj fueZy uhy iQyd! (d) dfo us gfj;kyh dks e[key ds leku dksey D;ksa dgk gS 1 ([k) gjh ?kkl ij iM+h vksl dh cw¡nksa dks ns[kdj dfo D;k dYiuk djrk gS 1 (x) gfj;kyh ij lw;Z dh fdj.ks dSlh yx jgh gSa 1 (?k) ^pk¡nh dh&lh mtyh tkyh* esa dkSu&lk vyadkj gS 1 (Ä) mi;qZDr dkO;kak esa ls ^lw;Z* vkSj ^ygw* ds i;kZ;okph Nk¡fV,A 1izu 13- fuEufyf[kr izuksa ds mÙkj la{ksi esa nhft,& 2×5¾10 (d) dchj us Kku ds vkxeu dh rqyuk lkekU; gok ls u djds vk¡/h ls D;ksa dh ([k) can&}kjk dh lk¡dy [kksyus ds fy, yy|n us D;k mik; lq>k;k gS (x) xksih Jh Ñ".k }kjk viuk;h xbZ oLrqvksa dks D;ksa /kj.k djuk pkgrh gS (?k) gFkdfM+;ksa dks xguk D;ksa dgk x;k gS (Ä) xk¡o dks ^ejdr fMCcs lk [kqyk* D;ksa dgk x;k gSizu 14- ck<+ tSlh vkinkvksa ls fuiVus ds fy, dqN egRoiw.kZ lq>ko nhft,A 4 vFkok ^fk{kk cPpksa dk tUefl¼ vf/dkj gS*μ bl fnkk esa ysf[kdk e`nqyk xxZ ds iz;klksa dk mYys[k dhft,Aizu 15- fuEufyf[kr izuksa esa ls fdUgha rhu izuksa ds mÙkj la{ksi esa nhft,& 2×3¾6 (d) e`R;q dk rjy nwr fdls dgk x;k gS vkSj D;ksa ([k) ck<+ dh [kcj lqudj yksx fdl rjg dh rS;kjh djus yxs (x) ysf[kdk e`nqyk xxZ dh cgu fp=kk dk O;fDrRo vU; cguksa ls fdl izdkj vyx Fkk [k.M ^?k*izu 16- fdlh ,d fo"k; ij fn, x, ladsr fcUnqvksa ds vk/kj ij fuca/ fyf[k,& 5 (d) cky Jfed&  Jfed ds :i esa mldh fnup;kZ]  kks"k.k  izkklu ds iz;kl  lek/ku ([k) jk"Vª fuekZ.k vkSj ukjh&  izLrkouk  Hkkjrh; ukjh ds xq.k  ,sfrgkfld i`"BHkwfe  orZeku ;qx esa ukjh
 • 12.  jk"Vª fuekZ.k esa Hkkjrh; ukjh dh Hkwfedk  fu"d"kZ (x) foKkiuksa ls f?kjk ekuo thou&  izLrkouk  orZeku ;qx foKkiuksa dk gS  foKkiu ds mís;  izHkko  ykHk&gkfu  milagkjizu 17- fnYyh ds izxfr eSnku esa vk;ksftr ^iqLrd esys* dk fooj.k nsrs gq, vius fe=k dks i=k fyf[k,A 5 vFkok Lokbu Ýyw ds c<+rs izdksi dks ns[krs gq, fpfdRlk lqfo/kvksa dh vksj è;ku vkdf"kZr djrs gq, vius jkT; ds LokLF; ea=kh dks i=k fyf[k,A ladfyr ijh{kk (izFke) fgUnh ikB~;Øe& v d{kk& uohafu/kZfjr le;& 3 ?k.Vs vf/dre vad&90 vad ;kstuk1- vifBr x|kak 5(1) (?k) 1(2) ([k) 1(3) (d) 1(4) (?k) 1(5) ([k) 12- vifBr x|kak 5(1) (x) 1(2) ([k) 1(3) (d) 1(4) (?k) 1(5) (?k) 1
 • 13. 3- vifBr dkO;kak 5(1) ([k) 1(2) ([k) 1(3) (x) 1(4) (?k) 1(5) (x) 14- vifBr dkO;kak 5(1) ([k) 1(2) (?k) 1(3) (x) 1(4) (d) 1(5) (x) 15- 4(d) ij $ midkjA 1([k) vieku] viO;;A 1(x) lekt $ bd 1(?k) /uoku] cyokuA 16- 4(d) cpiu] vkSfpR;A 1([k) O;fDrokpd laKkA 1(x) fonq"kh] dof;=khA 1(?k) viknku dkjd 17- 4(d) futokpd loZukeA 1([k) laca/okpd loZuke 1(x) vfup;okpd loZuke 1(?k) izuokpd loZukeA 18- 4 yEcksnjμ yack mnj gS ftldk (x.ksk) & cgqozhfg lekl ½+½=1 nsk&fonsk & nsk vkSj fonsk & }a} lekl ½+½=1 ;Fkkefr & efr ds vuqlkj & vO;;hHkko lekl ½+½=1 uojk=k & uo jkf=k;ksa dk lekgkj & f}xq lekl ½+½=19- eqgkojs 4(1) gok ls ckrsa djuk & cgqr rst nkSM+ukA ½+½=1 jk.kk izrki dk psrd gok ls ckrsa djrk FkkA
 • 14. (2) igkM+ VwVuk & Hkkjh d"V vkukA ½+½=1 csVs dh vkdfLed e`R;q ls ek¡&cki ij igkM+ VwV iM+kA(3) ?kqVus Vsduk & gkj eku ysukA ½+½=1 Hkkjrh;ksa dh ohjrk ds lkeus&nqeu us ?kqVus Vsd fn,A(4) vax&vax <hyk gksuk vkt lkjk fnu bruk dke fd;k fd vc esjk vax&vax <hyk gks jgk gSA10- 5(1) (?k) 1(2) (x) 1(3) (?k) 1(4) (d) 1(5) ([k) 1 vFkok 5(1) ([k) 1(2) (x) 1(3) (d) 1(4) (?k) 1(5) (x) 111- 2×5=10(d) NksVh cPph dks mldh lkSrsyh ek¡ lrkrh Fkh] mls viuksa ls fcNM+us ds nq[k dk vuqHko FkkA([k) lkekftd dqjhfr;k¡ ogk¡ ugha Fkha] efgyk,¡ Lora=k fopkjksa dh FkhaA(x) ijekFkZ ij LokFkZ gkoh gks jgk gS] vkkafr] vlarks"k dh Hkkouk c<+ jgh gSA(?k) os nksuksa izÑfr izseh FksA(Ä) ghjk vius dk;ks± }kjk /S;Z] lgukhyrk] vfgalk dh vfHkO;fDr djrk gS tcfd eksrh mxzrk] izfrdkj] fgalk dh vfHkO;fDr djrk gSA12-(d) Ñ".k HkfDr ikus ds fy, dfo gj gky esa czt vkSj xksdqy ds vkl&ikl gh jguk pkgrs gSaA 2([k) dfo xkso/Zu ioZr dk iRFkj cuuk pkgrk gSA ,slk dj og Ñ".k ds lehi jguk pkgrs gSaA 2(x) danc ds isM+ ijA 1 vFkok(d) gfj;kyh dh dkseyrk ds dkj.k mls e[key ds leku dksey crk;k gSA 1([k) vksl dh cw¡ns lw;Z ds izdkk esa gfjr&jDr dk vkHkkl nsrh gSaA 1(x) pk¡nh dh lh mtyh tkyh tSlh yx jgh gSA 1(?k) miek vyadkj 1(Ä) jfo] #f/jA 1
 • 15. 13-(d) vk¡/h rst xfr ls pydj oLrqvksa dh fLFkfr esa ifjorZu dj nsrh gSaA Kku dh vk¡/h ls euq"; ds eu ij iM+k vKku dk inkZ mM+ tkrk gSA 2([k) la;eiw.kZ thou thuk pkfg,A 2(x) og JhÑ".k dk lkfUuè; pkgrh gSA 2(?k) gFkdfM+;k¡ iguuk Lora=krk ds fy, vkokt+ mBkuk gS] tqeZ ugha gSA 2(Ä) gjs jax vkSj ped dh lekurk ds dkj.kA 214- 4(d) izkFkfed mipkj dh lkexzh] vko;d oLrqvksa vkfn dk izca/ dj ysuk pkfg,] ck¡/ cukuk pkfg,] tkx:d jguk pkfg,A vFkok izkbejh Ldwy [kksyk] ljdkj ls ekU;rk fnyokbZA15- 2×3=6(d) ck<+ ds ikuh dks dgk gS D;ksafd ;g viuh foHkhf"kdk ls lc dqN u"V dj nsrk gSA([k) yksx vkyw] b±/u] eksecÙkh] ihus dk ikuh vkfn oLrq,¡ bdV~Bh djus yxsA(x) i<+s&fy[ks Lora=krk lsukuh lsA(?k) fp=kk eq¡giQV] ncax vkSj lektlsoh LoHkko dh FkhA16- 2×5=10 fuca/ ys[ku& 5 Hkwfedk@izLrkouk 1 fo"k; izfriknu 1 Hkk"kk dh kq¼rk 1 lexz izHkko 1 milagkj 117- i=k ys[ku& 5 izkjaHk ,oa lekiu dh vkSipkfjdrk,¡ 2 fo"k;&lkexzh@izLrqfr 2 Hkk"kk dh kq¼rk 1

×