3.public policy 53

789 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.public policy 53

 1. 1. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 1 Rangsima Poomsawat Public Health Nursing, Chiang Mai University E mail : to_rangsima @hotmail.com  http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By-Rangsima/109937325743807?ref=sgm
 2. 2.  อธิบายความหมายของปั ญหาสุขภาพชุมชนได้ อธิบายความหมายและแนวคิดของนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพได้Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 2
 3. 3. ปั ญหา = ( สิงที่ควรจะเป็ น - สิงที่เป็ นอยู่ ) X ความตระหนัก ่ ่ องค์ประกอบหลักในการระบุปัญหา คือ * วิสยทัศน์ในสถานการณ์ท่ีพงปรารถนา ั ึ * สถานการณ์ท่ีเป็ นจริงในปั จจุบน ั * ความตระหนักในช่องว่างของ 2 สถานการณ์นน ั้ Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 3
 4. 4. 1. DEATH 2. DISEASE 3. DISABILITY 4. DISCOMFORT 5. DISSATISFACTIONJan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 4
 5. 5.  Life expectancy at birth Growth and Development Physical endurance and fitness Practical problem solving skill Quality of life year (QALY) Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 5
 6. 6. 1. โรคภัยไข้เจ็บ NCD,CD 2. โภชนาการ 3. อนามัยแม่ และเด็ก 4. การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพช ื 5. การใช้ยารักษาโรค 6. อุบติเหตุ สารพิษ ั 7. โรคจิต โรคประสาทJan 2011 ่ 8. สุขาภิบาลสิRangsima Poomsawat,Nurse CMU. งแวดล้อม 6
 7. 7.  จงวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการ และสถานภาพของ ชุมชนนี้วาเป็ นอย่างไร(20 คะแนน) ่ จงระบุปัญหาสุขภาพชุมชน (10 คะแนน) ถ้าต้องการแก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพในชุมชน จะมีกลยุทธ์ใน การดึงบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อให้มีสวน ้ ่ ่ ร่วมในการสร้างภาวะสุขภาพองค์รวมอย่างไร (ให้ยกมา 1 ปั ญหา) (20คะแนน)Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 7
 8. 8. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 8
 9. 9. • กระบวนการทางปั ญญา• คาประกาศ • กระบวนการทางสังคม • กระบวนการนโยบาย • กระบวนการทางศีลธรรม หัวใจสาคัญของกระบวนการนโยบาย “การมีส่วนร่วมของผูมีส่วนได้เสีย ้ ทังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน” ้ ร่วมกาหนดทิศทาง/แนวทาง  ร่วมติดตามผล ร่วมดาเนินการ Jan 2011  ร่วมทบทวนทิศทาง/แนวทาง Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 9
 10. 10. ่ นโยบายสาธารณะเพือสุขภาพ(Healthy Public Policy : HPP) Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 10
 11. 11. ปั ญหา : ความต้องการของคนพิการ ไม่มี กลุ่มทางาน:สภาชุมชน คน ทางเข้าสาหรับรถเข็น พิการ มูลนิธิ แพทย์ ประเมินความต้องการของชุมชนติดตามความก้าวหน้า ของกฎหมาย ประเมินผล กาหนดวัตถุประสงค์ เขียนแผนปฏิบติการ ัขยาย/ ผูกาหนดนโยบาย และ ้ ่ สือสาร สนับสนุน นานโยบายมาใช้ : วิศวกร ผูรบเหมา ข้าราชการระดับ ้ั สิงที่จะทากับชุมชน ่ การมีส่วนร่วม จังหวัด ร่วมกัJanร่างกฎหมาย น 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 11
 12. 12. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 12
 13. 13. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 13
 14. 14. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 14
 15. 15. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 15
 16. 16. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 16
 17. 17. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 17
 18. 18. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 18
 19. 19. Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 19
 20. 20. กรณีศึกษา HIA - เด็กไทย ไม่กินหวาน สถานการณ์ - จากข้อมูลการเฝ้ าระวัง สภาวะสุขภาพของเด็กไทย พบว่า เด็กมี ภาวะโรคอ้วน ฟั นผุเพิ่มขึ้น การดาเนินงาน - สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ปัญหา - จัดทามาตรการในการลดผลกระทบ ได้แก่ ไม่ขายน้ าอัดลม/ขนมหวานกรุบ กรอบ/ลูกอมในโรงเรียน - ออกกฎหมาย/รณรงค์ให้เด็กกินนมจืดJan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 20
 21. 21. กรณีศึกษา HIA - กรณีสวม ้ สถานการณ์ : 1. ปั ญหาส้วมสาธารณะในสถานที่สาธารณะสกปรก และ ไม่ได้ มาตรฐานจานวนมาก คนไม่สามารถใช้บริการได้ 2. สถิตโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบในเด็กนักเรียนเพิ่มมาก ิ ขึ้น การดาเนินการ : - สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ - กาหนดเป็ น “นโยบายสาธารณะ” ให้ หน่วยงานเจ้าของที่ต้งส้วมพัฒนาให้สะอาด ัJan 2011 ได้มาตรฐาน CMU. Rangsima Poomsawat,Nurse 21
 22. 22. HIA - กรณีการจัดการแม่น้ าท่าจีน จังหวัดนครปฐม สถานการณ์ : เกิดปั ญหาน้าในคลองเน่าเสีย ชุมชนไม่สามารถใช้น้ าในการอุปโภค เลี้ยงปลา และบางช่วงไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้ การดาเนินการ : - กาหนดเป็ น “นโยบายสาธารณะ” ให้พ้ ืนที่ ตาบลบางระกาเป็ นพื้นที่เกษตรอินทรีย ์ ลดการ ใช้สารเคมี หันมาใช้ปุยอินทรียและสารชีวภาพ ๋ ์ รวมทั้งมีโรงงานผลิตปุยอินทรีย ์ ผลิตปุยดีตอ ๋ ๋ ่ สิ่งแวดล้อม ลดสารพิษลงคูคลอง และแม่ น้ าท่าจีนJan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 22
 23. 23. HIA – กรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย - ภาคีเครื อข่ายมีความตระหนักถึงประเด็น สุ ขภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ - รู ปแบบการนาการประเมินผลกระทบต่อ สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมไปใช้ในการพัฒนา ศักยภาพท้องถิ่น ด้านเกษตรที่เอื้อต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม (Sustainable agriculture) Jan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 23
 24. 24. HIA - กรณีสวนสาธารณะ (จ.ยะลา) สวนมิ่ง เมือง สวนศรี เมือง สวนสาธารณะ - มีขอมูลผลกระทบต่อสุขภาพ ้ สนามโรงพิธีชางเผือก ้ การมีสวนสาธารณะ(ทางบวก) - เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะต่อ สวน หน่วยงานท้องถิ่นในการสร้าง ขวัญเมือง สวนสาธารณะ - สนับสนุนการทาเมืองน่าอยู่ ของท้องถิ่นJan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 24
 25. 25. Rangsima Poomsawat Public Health Nursing, Chiang Mai University E mail : to_rangsima @hotmail.com http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By-Rangsima/109937325743807?ref=sgmJan 2011 Rangsima Poomsawat,Nurse CMU. 25

×