รำวงมาตรฐาน

5,696 views
5,451 views

Published on

สื่อประกอบการสอน
โดย อ.วัชรี ไพรพา (ครูชำนาญการพิเศษ)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รำวงมาตรฐาน

 1. 1. จัดทำำโดย นำงวัชรี ไพรพำตำำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูชำำนำญกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๐จังหวัดชุมพร
 2. 2. แบบทดสอบก่อนเรียน๑.รำำวงมำตรฐำน มีมำจำกข้อใด ก. รำำกลองยำว ข. รำำสีนวล ค. ระบำำชำวบ้ำน ง. รำำโทน๒.ข้อใดเป็นเพลงรำำวงพื้นบ้ำน ก. เพลงงำมแสงเดือน ข. เพลงรำำมำซิมำรำำ ค. เพลงหล่อจริงนะดำรำ ง. เพลงคืนเดือนหงำย
 3. 3. ๓.กำรรำำเพลงงำมแสงเดือน ผู้รำำต้องตั้งแถวอย่ำงไร ก.แถววงกลม ข.แถวครึ่งวงกลม ค.แถวตอนเรียงเดี่ยว ง.ถูกทุกข้อ๔.ข้อใดไม่ใช่เพลงที่ท่ำนผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครำมได้ ประพันธ์คำำร้องไว้ ก.เพลงดอกไม้ ข.เพลงมำซิมำรำำ ค.เพลงบูชำนักรบ ง.เพลงยอดชำยใจหำญ๕." ท่ำสอดสร้อยมำลำ " เป็นท่ำรำำประกอบเพลงอะไร ก.เพลงชำวไทย ข.เพลงบูชำนักรบ ค.เพลงดอกไม้ของชำติ ง.เพลงงำมแสงเดือน
 4. 4. ๖.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงหญิงไทยใจงำมคือท่ำใด ก.ท่ำรำำส่ำย,ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ข.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ยุงฟ้อนหำง ค.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง,ผำลำเพียงไหล่ ง.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ท่ำรำำส่ำย๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงรำำซิมำรำำ คือท่ำใด ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำ ข.ท่ำรำำส่ำย ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง๘.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงชำวไทยคือท่ำใด ก.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ข.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ค.ท่ำสอดสร้อยมำลำ ง.ท่ำรำำส่ำย
 5. 5. ๙.ท่ำรำำวงมำตรฐำน ได้ประดิษฐ์ไว้กี่ท่ำรำำ ก.๑๐ ท่ำรำำ ข.๑๒ ท่ำรำำ ค.๑๔ ท่ำรำำ ง.๑๗ ท่ำรำำ๑๐.ใครคือผู้ให้มีกำรพัฒนำรำำโทนขึ้นใหม่ให้มีแบบแผน ก.จหมื่นมำนิตย์นเรศ ข.ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ค.จอมพล ป. พิบูลสงครำม ง.อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
 6. 6. ประวัติควำมเป็นมำของรำำวง มำตรฐำน ที่มำของรำำวงมำตรฐำน
 7. 7. รำำวง (Ramwong) เป็นกำรละเล่นของชำวบ้ำนที่รวมเล่นกันเพื่อควำม ่สนุกสนำนและควำมสำมัคคี แต่เดิมเรียกว่ำ“รำำโทน” เนืองจำกใช้โทนตีประกอบจังหวะ ่ในกำรรำำ
 8. 8. ต่อมำเพิ่มกรับและ ฉิ่ง แต่ยังไม่มีกำรขับร้องประกอบในกำรรำำ คงรำำไปตำมจังหวะโทนอย่ำงเดียว ลักษณะกำรรำำโทนรำำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลม ใช้ท่ำรำำง่ำยๆ สุดแท้แต่ใครจะรำำหรือทำำท่ำใด ไม่มีกำำหนดกฎเกณฑ์ ขอ
 9. 9. ต่อมำกำรเล่น “รำำโทน” ได้พัฒนำมำเป็น“รำำวง”ลักษณะกำรรำำวงคือมีโต๊ะตั้งกลำงวง ชำย – หญิงรำำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลมอย่ำงมีระเบียบ แต่ยังคงยึดจังหวะโทนเป็นหลัก มีกำรขับร้องเพลงประกอบในกำรรำำ เรียกว่ำ “รำำวงพื้นบ้ำน” กำรรำำวงนี้นิยมเล่นในงำนเทศกำลหรือเล่นกันเองด้วยควำมสนุกสนำน เนื้อหำสำระของเพลงรำำวงพื้นเมือง
 10. 10. นอกจำกให้ควำมบันเทิงแล้วยังสอดแทรก อำรมณ์ ควำมรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นเพลงช่อมำลี เธอรำำช่ำงน่ำดู หล่อ
 11. 11. ต่อมำในสมัยรัฐบำล จอมพลป. พิบูลสงครำม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มอบหมำยให้กรมศิลปำกร ปรับปรุงกำรเล่นรำำวงพื้นบ้ำน ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบฉบับอันดีงำมของนำฏศิลป์ไทยและเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ศิลปะกำรละเล่นพื้นเมือง จอมพล ป. พิบูลสงครำม
 12. 12. กรมศิลปำกรจึงแต่งบทร้องและทำำนองเพลงขึ้นใหม่ ๔ เพลง คือ งำมแสงเดือน ชำวไทย คืนเดือนหงำย และรำำมำซิมำรำำพร้อมทังปรับปรุงเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ้ประกอบกำรเล่นรำำวงมำเป็นวงปีพำทย์หรือ ่วงดนตรีสำกล บทเพลงรำำวงมำตรฐำนนี้ ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ได้แต่ง บทร้องอีก ๖ เพลง คือ ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชำติ หญิงไทยใจงำม ดวง จันทร์ขวัญฟ้ำ ยอดชำยใจหำญ และ
 13. 13. ผูคิดประดิษฐ์ท่ำรำำประกอบ ้เพลงรำำวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้น คือ คณะอำจำรย์ด้ำนนำฏศิลป์ของกรมศิลปำกร ได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ำรำำให้งดงำมถูกต้องตำมหลักนำฏศิลป์ หม่อมต่วน (นำงศุภกำำหนดให้เป็นแบบมำตรฐำน ผู้คิดประดิษฐ์ท่ำรำำของรำำวงมำตรฐำน ก) ลักษณ์ ภัทรนำวิ คือ ครูมลลี คงประภัทร์ ั ต่อครูลมุล ำรนำำรำำวงไปสลับกับวง  มำได้มีก ยมะคุปต์ และครูลีลำศทำนให้ชำวต่ำงประเทศ ผั ำ โมรำกุลรู้จักรำำวง และเพื่อให้ประชำชนชำวไทยได้เล่นกันแพร่หลำย มีแบบแผนอันเดียวกัน
 14. 14. ท่ำรำำ คุณครูศุภลักษณ์ ภัทรนำวิก คุณครูมัลลี ค ประภัศร์ คุณครูลมุล ยมะ ได้รวมกันประดิษฐ์ทำรำำขึ้น ทังหมด ่ คุปต์ ่ ้ ๑๔ แม่ท่ำ เป็นชือท่ำรำำ ่ ที่อยู่ในรำำแม่บท มีทงหมด ๑๐ เพลง ั้ ได้แก่ เพลงงำมแสงเดือน เพลง ชำวไทย เพลงรำำซิมำรำำ เพลง
 15. 15. คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร ได้ประพันธ์ขึ้น ๔ เพลง คือเพลงงำมแสงเดือน ยด พิบูลสงครำม ท่ำนผู้หญิงละเอีเพลงชำวไทยธ์เพลงรำำซิมำรำำ เพลงคืน ได้ประพัน คำำร้องไว้ ๖ เพลง คือเดือนหงำย เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ ั เพลงดอกไม้ของชำติ เพลงหญิงไทยใจงำม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ เพลงยอดชำยใจหำญ เพลงบูชำนักรบ
 16. 16. ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ผู้เชี่ยวชำญดนตรีไทย กรม ศิลปำกร ได้แต่งทำำนองไว้ ๖ เพลง คือ เพลงงำมแสงเดือน เพลงชำวไทย เพลง รำำซิมำรำำ เพลงคืนเดือนหงำย เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ ั เพลงดอกไม้ของชำติอำจำรย์มนตรี ตรำโมท ครูเอื้อ สุนทรสนำน ครูเอื้อ สุนทรสนำน หัวหน้ำวงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์ แต่งทำำนองไว้ ๔ เพลง คือ เพลงหญิงไทยใจงำม เพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ เพลงยอดชำยใจหำญ และเพลงบูชำ
 17. 17. เครื่องดนตรี เดิมนั้น รำำโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฉิ่ง กรับ ฉำบ และโทนเมื่อมีกำรพัฒนำกำรรำำขึ้น จึงได้พัฒนำเครือง ่ ดนตรีที่ใช้ด้วย โดยใช้วงดนตรีสำกลบรรเลง
 18. 18. วิธีเล่นรำำวงมำตรฐำนงเป็นคู่ ชำย – หญิง จะใช้กี่คกได้ขนอยู่กับสถำนที่ ู่ ็ ึ้หญิง – ชำย ทำำควำมเคำรพกันด้วยกำรไหว้ หรือ หญิงพนมมละเพลง ดนตรีนำำ ๑ วรรค เพื่อให้กำรเดินเท้ำในจังหวะแรกพมพร้อมเพรียงในกำรรำำ ระยะคูไม่หำงหรือชิดกันเกินไป ่ ่ ๕. ใช้ทำรำำตำมที่กำำหนด ่ ไว้ในแต่ละเพลง ๖. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะ ออกจำกวงรำำ
 19. 19. ลักษณะกำรแต่งกำย รำำวงมำตรฐำน
 20. 20. กำรแต่งกำยรำำวงมำตรฐำนแต่งได้ ๓ แบบ คือ ๑. แบบพื้นเมือง ชำย นุ่งผ้ำโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม ง ผำคำดเอว หญิ มี ้ นุงผ้ำโจงกระเบน ห่มสไบอัด ่จีบ คำดเข็มขัด
 21. 21. ๒. แบบไทยพระชำย รำชนิยม ชำยสวมกำงเกงขำยำว ใส่เสื้อ นุ่งผ้ำโจงกระเบน ใส่เสื้อพระรำชทำน รำชประแตน(แขนยำวหรือสั้นก็ได้) สวม สวมรองเท้ำ ถุงเท้ำยำวรองเท้ำ (แบบที่ ๑) (แบบที่ ๒)หญิง หญิง
 22. 22. ๓. แบบสำกลนิยมชำ แต่งชุดสูทสำกล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว ผูกหย เนคไท สวมรองเท้ำญิ ชุดไทยจักรีง
 23. 23. เพลงรำำวงมำตรฐำน เพลงและท่ำรำำทีใช้่ และท่ำรำำน ใำวง ประกอบกำรเล่ ที่รำ ช้ มำตรฐำน ทัง ๑๐ เพลง ้ มีดังนี้
 24. 24. เพลงงำมแสงเดือนคำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) ่หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)ทำำนอง อำจำรย์อนมำเยือน งำมแสงเดื มนตรี ตรำโมท งำมใบหน้ำเมืออยู่วง ่ ส่องหล้ำ รำำ (ซำ้ำ) เรำเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วำยระกำำ ขอให้เล่นฟ้อนรำำ เพื่อสำมัคคีเอยควำมหมำย ยำมที่แสงจันทร์ส่องมำยังโลกทำำให้โลกนี้ดสวยงำม ผู้คนที่มำเล่นรำำวงยำมที่แสงจันทร์ส่อง ก็ ูมีควำมงดงำมด้วย กำรรำำวงนี้เพื่อให้มควำม ีสนุกสนำน มีควำมสำมัคคีกน และละทิ้งควำมทุกข์ให้ ัหมดสิ้นไป
 25. 25. งำมแสง เดือนท่ำสอดสร้อยมำลำ มือซ้ำยจีบหงำยที่ชำยพก (ระดับหัวเข็มขัด)มือขวำตังวงสูงระดับหำงคิว ้ ้
 26. 26. มำเยือนส่องหล้ำ อซ้ำยที่จีบให้ห่ำงออกจำกลำำตัวเล็กล่อยจีบเป็นมือแบหงำย มือขวำจีบคว
 27. 27. งำมใบหน้ำเมื่ออยู่วงรำำ (ซำ้ำ)อซ้ำยพลิกข้อมือขึ้น มื ตังวง มือขวำเลื่อนวง ้ ลงข้ำงลำำตัวเล็กน้อย แล้วเปลียนจำกวงเป็น ่ จีบหงำยทีชำยพก ่ เปลี่ยนเป็นเอียงขวำ ทำำเช่นนี้สลับกันซ้ำย ขวำ
 28. 28. เรำเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วำย ระกำำ ขอให้เล่นฟ้อนรำำ เพื่อสำมัคคีเอยหญิงหมุนตัวไปทำงด้ำนซ้ำยแล้วเปลี่ยนมือคำำว่ำ "เรำเล่น" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือหงำยคำำว่ำ "เพื่อสนุก" มือขวำจีบควำ่ำ มือซ้ำยแบบมือหงำยเดินไปครึ่งวงกลม ๔ จังหวะคำำว่ำ เปลื้องทุกข์วำยระกำำ เลื่อนมือซ้ำยเป็นตั้งวงมือขวำจีบหงำยที่ชำยพกคำำว่ำ "ขอให้เล่นฟ้อนรำำ" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือกำรก้ำวเท้ำ เริมก้ำวเท้ำซ้ำยก่อน โดยเท้ำที่ก้ำวกับมือจีบหงำย ่ต้อว่ำ “เพื่องเดียวกัเน ให้เปลีกำรก้ำวมือขวำพลิจึงเปลีอ นคำำ งเป็นข้ำ สำมัคคี อย นับ ่ยนมือ เท้ำ ๘ ครั้งกข้อมื ่ยมือ ตั้งครั้งมือซ้ำยเลื่อนลงมำข้ำบเสมอขึ้น ๑ วง และศีรษะเอียงข้ำงจี งลำำตัว
 29. 29. เพลงชำวไทย คำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำ ่กองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร) ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ชำวไทยเจ้ำเอ๋ย ขออย่ำละเลยในกำรทำำหน้ำที่ กำรที่เรำได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบำยอย่ำงนี้ เพรำะชำติเรำได้เสรี มีเอกรำชสมบูรณ์ เรำจึงควรช่วยชูชำติ ให้เก่งกำจเจิดจำำรูญ เพื่อควำมสุขเพิ่มพูน ของชำวไทยเรำ เอย ควำมหมำย หน้ำที่ที่ชำวไทยพึงมีต่อประเทศชำตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำำอย่ำได้ละเลยไปเสียในกำรที่เรำได้มำเล่นรำำวงกันอย่ำงสนุกสนำน ปรำศจำกทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพรำะว่ำประเทศไทยเรำมีเอกรำช ประชำชนมีเสรีในกำรคิดจะทำำสิ่งใดๆ ดังนั้น เรำจึงควรช่วยกันเชิดชูชำติไทยให้
 30. 30. ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ จีบมือขวำลักษณะจีบปรกข้ำงระดับศีรษะ มือซ้ำยวงหน้ำอยู่ระดับปำก เอียง
 31. 31. ลดแขนเลื่อนมือขวำลงมำอยู่ระดับอกปล่อยจีบเป็นแบมือหงำย มือ
 32. 32. มือซ้ำยเลื่อนมำเป็นจีบปรกข้ำงด้ำนซ้ำย ส่วนมือขวำตังวงหน้ำ เอียงซ้ำย ้
 33. 33. ลดแขนเลื่อนมือมำอยูระดับอก มือซ้ำยปล่อยจีบเป็นแบ ่หงำย มือขวำจีบควำ่ำ ทำำท่ำเช่นนี้สลับไปมำจนจบเพลงส่วนเท้ำยำ่ำไปทุกจังหวะของเพลง เปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗กำรเก้ำเท้ำ ให้ก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำย เดินพร้อมกับ
 34. 34. เพลงรำำซิมำรำำคำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์)หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท รำำซิมำรำำ เริงระบำำกันให้สนุก ยำมงำนเรำทำำงำนจริง ๆ ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก ถึงยำมว่ำงเรำจึงรำำเล่น ตำมเชิงเช่นเพื่อให้สร่ำงทุกข์ ตำมเยี่ยงอย่ำงตำมยุค เล่นสนุกอย่ำงวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้เรียบจึงจะคมขำำ มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำฟ้อนรำำ มำเล่นระบำำของไทยเรำเอยควำมหมำย ขอพวกเรำมำเล่นรำำวงกันให้สนุกสนำนเถิดในยำมว่ำงเช่นนีจะได้คลำยทุกข์ ถึงเวลำงำนเรำก็จะทำำงำนกันจริงๆ เพื่อจะได้ ้ไม่ลำำบำก และกำรรำำก็จะรำำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน ตำมวัฒนธรรมไทยของเรำแล้วจะดูงดงำมยิ่ง
 35. 35. ท่ำรำำส่ำยแขนทังสองตึง ้โดยมือซ้ำยหงำยระดับไหล่มือขวำควำ่ำอยู่
 36. 36. มือซ้ำยวำดแขนลงระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวำหงำยขึ้นระดับไหล่สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้ำก้ำวตำมจังหวะ เมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่ำ "เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้เรียบจึงจะคมขำำ"ให้ฝำยหญิงกลับหลังหันตำมจังหวะ ่เพลง หมุนตัวทำงซ้ำยเดินเปลี่ยนที่กับฝ่ำยชำยเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อถึงเนื้อเพลงที่วำ "มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำ ่ฟ้อนรำำ มำเล่นระบำำของไทยเรำเอย"ให้ฝำยหญิงหมุนตัวกลับหลังหันทำง ่ด้ำนขวำ เดินกลับที่เดิม ฝ่ำยชำยก็
 37. 37. เพลงคืนเดือนหงำยคำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิมเศวตนันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ยำมกลำงคืนเดือน เย็นพระพำยโบก หงำย พริ้วปลิวมำ ตร เท่ำเย็นผูกมิ เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เย็นร่มธงไทยปกไป ไม่นบื่อระอำำมำ เย็ เ ยิ่งนำ้ำฟ้ควำมหมำย เวลำกลำงคืน เป็นคืนเดือนหงำย มีลม ทั่วหล้ำ ประพรมเอยพัดมำเย็นสบำยใจ แต่กยังไม่สบำยใจเท่ำกับกำรที่ ็ได้ผูกมิตรกับผู้อน และที่รมเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่ง ื่ ่กว่ำนำ้ำฝนที่โปรยลงมำ ก็คอกำรที่ประเทศไทยเป็น ืประเทศที่เป็นเอกรำช มีธงชำติไทยเป็นเอกลักษณ์
 38. 38. ท่ำสอดสร้อยมำลำ แปลง แปลงมำจำกท่ำสอดสร้อยมำลำในเพลงงำมแสงเดือน ท่ำเตรียมเท้ำขวำวำงหลังเปิดส้นเท้ำ เท้ำซ้ำยวำงหน้ำเต็มเท้ำย่อตัวลง มือซ้ำยจีบหงำยที่ชำยพก มือขวำตั้งวงบน ศีรษะเอียงซ้ำย พอเริ่มเพลงมือซ้ำยทีจีบ ่หงำยที่ชำยพกโบกขึ้นไปตั้งวงบน โดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ
 39. 39. มือซ้ำยยกขึ้นไปตั้งวงบนมือขวำลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงำยที่ชำยพกเอียงขวำ ทำำเช่นนี้สลับกันจนจบเพลง กำรก้ำวเท้ำเริ่มก้ำวเท้ำขวำตรงคำำว่ำ"คืน"ก้ำวซ้ำยตรงคำำว่ำ "เดือน"เท้ำขวำวำงหลังด้วยจมูกเท้ำตรงคำำว่ำ "หงำย"เท้ำขวำเหยียบหนักลงไปตรงคำำว่ำ "เย็น" แล้วก้ำว
 40. 40. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญคำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยูในนภำ ่ ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงำมตำ แสงจันทร์อร่ำม ฉำยงำมส่องฟ้ำ ไม่งำมเท่ำหน้ำ นวลน้องยองใย งำมเอยแสนงำม งำมจริงยอดหญิงชำติไทย งำมวงพักตร์ยงดวงจันทรำ ิ่ จริตกิริยำนิ่มนวลละไม วำจำกังวำน อ่อนหวำนจับใจ สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชำติ รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย เอยควำมหมำย พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ำนั้นช่ำงดูสวยงำมเพรำะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลือมกระจำยออกรอบดวงจันทร์ทั้ง ่ดวง แต่ถึงจะงำมอย่ำงไรก็ยังไม่เท่ำควำมงำมของดวงหน้ำหญิงสำว ที่ดูผุดผ่องมีนำ้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่ำงก็ดูสมส่วน กิริยำวำจำก็อ่อนหวำนไพเรำะ
 41. 41. ดวงจันทร์ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ,ผำลำเพียงไหล่ท่ำแขกเต้ำเข้ำรังมือขวำจีบสูง มือ
 42. 42. วันเพ็ญมือซ้ำยจีบสูง มือขวำจีบอยู่ใต้ศอกซ้ำยเท้ำขวำแตะเท้ำซ้ำย เอียงขวำ
 43. 43. ลอยเด่นใช้เท้ำขวำที่แตะหมุนตัวไปทำงขวำมือขวำที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้ำง มือซ้ำยที่
 44. 44. อยู่ในนภำหมุนตัว ถอยเท้ำขวำลงวำงหลัง หันหน้ำกลับที่เดิมท่ำผำลำ มือขวำตั้งวงมือซ้ำยแบหงำยตำ่ำระดับเอว เอียงขวำ ใช้เท้ำซ้ำยแตะเท้ำ
 45. 45. ทรงก ลด ำเข้ำรังท่ำแขกเต้มือซ้ำยจีบสูงมือขวำจีบอยู่ใต้ศอกซ้ำยเท้ำขวำแตะเท้ำซ้ำย
 46. 46. สดง มือซ้ำยจีบอยู่ใต้ศอกขวำ เท้ำซ้ำยแตะเท้ำขว สี
 47. 47. รัศมีทอแสง ใช้เท้ำซ้ำยที่แตะหมุนตัวไปทำงซ้ำย มือซ้ำยที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้ำงมือขวำที่จีบสูง
 48. 48. งำมตำ หมุนตัว ถอยเท้ำ ซ้ำยลงวำงหลัง หันหน้ำกลับที่เดิม ท่ำผำลำ มือซ้ำย ตั้งวง มือขวำแบ หงำยตำ่ำระดับเอว เอียงซ้ำย ใช้เท้ำ ขวำแตะเท้ำซ้ำย เอียงซ้ำย
 49. 49. เพลงดอกไม้ของชำติ(สร้อย) ขวัญใจ งำมวิลำสนวยนำดดอกไม้ของชำติ ร่ำยรำำ (ซำ้ำ)เอวองค์อ่อนงำม ตำมแบบนำฏศิลป์ชี้ชำติไทยเนำว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม(สร้อย)งำนทุกสิงสำมำรถ สร้ำงชำติช่วยชำย ่ สู้ทนเหนื่อยยำกดำำเนินตำมนโยบำย ตรำกตรำำ(สร้อย)
 50. 50. ท่ำรำำยั่ว มือซ้ำยตั้งวงล่ำง มือขวำจีบส่งหลัง เอียงศีรษะด้ำนเดียวกับวง ชำย-หญิงหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยชำยก้ำวเท้ำขวำออกนอกวงรำำก่อนคำำร้องเล็กน้อย หญิงถอยเท้ำขวำออกนอกวงรำำเล็กน้อย
 51. 51. ก้ำวซ้ำยเป็นจังหวะที่๑ ก้ำวขวำเป็นจังหวะที่ ๒ แล้วจรดส้นเท้ำซ้ำยสองครั้งเป็นจังหวะที่ ๓ และ ๔เท้ำซ้ำยถอยหลังเป็นจังหวะที่ ๕พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น
 52. 52. เพลงหญิงไทยใจงำมคำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน เดือนพรำว ดำวแวววำวระยับ แสงดำวประดับ ส่องให้เดือนงำมเด่น ดวงหน้ำ โสภำเพียงเดือนเพ็ญ คุณควำมดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงำม ขวัญใจ หญิงไทยส่งศรีชำติ รูปงำมวิลำส ใจกล้ำกำจเรืองนำม เกียรติยศ ก้องปรำกฎทั่วคำม ยิ่งเดือนดำวพรำวควำมหมำย ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ำมีควำมงดงำม หญิงไทยใจงำม แพรวมำก และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดำวด้วยแล้ว ยิ่งทำำให้ดวงจันทร์นั้นงำมเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้ำของหญิงสำวที่มีควำมงดงำมอยู่แล้ว ถ้ำมีคุณควำมดีด้วย ก็จะทำำให้หญิงนั้นงำมเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของ
 53. 53. ท่ำพรหมสีหน้ำ, ยูงฟ้อนหำง ่ท่ำเชื่อมคือมือทั้งสองจีบควำ่ำระดับวงกลำง
 54. 54. ดจีบขึนไปตังวงบัวบำน เรียกว่ำ ท่ำพรหม ้ ้
 55. 55. จำกนั้นมือทั้งสองค่อยๆ ลดวงบัวบำนลงมำ ส่งมือทังสอง ้ไปด้ำนหลัง แขนตึงควำ่ำมือปลำยนิ้วเชิดขึ้น เป็นท่ำยูงฟ้อนหำง แล้วเปลี่ยนเป็นท่ำเชื่อมคือจีบควำ่ำกำรก้ำวท้ำวเช่นเดียว
 56. 56. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ คำำร้อง ท่ำนผูหญิงละเอียด พิบูลสงครำม ้ ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ชืนชีวำขวัญพี่ ่ จันทร์ประจำำรำตรี แต่ขวัญพี่ประจำำใจ ที่เทิดทูนคือชำติ เอกรำชอธิปไตย ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย ควำมหมำย ในเวลำคำ่ำคืนท้องฟ้ำมีดวงจันทร์ประจำำอยู่ ในใจของชำยก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชำติไทยที่เป็นเอกรำช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใครและสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชำยก็คอหญิงอันเป็นสุดที่รัก ื
 57. 57. ท่ำช้ำงประสำนงำ , จันทร์ ทรงกลดท่ำเชื่อม มือทั้งสองจีบควำ่ำ ด้ำนหน้ำ เอียงซ้ำย
 58. 58. จีบมือหงำยทังสองข้ำง เหยียดแขนตึง ้ไปข้ำงหน้ำเสมอไหล่เป็นท่ำ "ช้ำง ประสำนงำ"
 59. 59. ท่ำเชื่อม ปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงำย ปลำยนิ้วตกลงอย่ำงรวดเร็ว
 60. 60. พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็นตั้งวงหน้ำให้ปลำยนิ้วชี้ขึ้นระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพองำมเป็นท่ำ "จันทร์ทรงกลด"กำรก้ำวเท้ำ เช่นเดียวกับเพลงคืนเดือนหงำย โดยก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำยแล้วใช้เท้ำขวำวำงหลัง ก้ำวเท้ำซ้ำย ก้ำวเท้ำขวำ ใช้เท้ำซ้ำยวำงหลัง ทำำเช่นนี้จนจบเพลง
 61. 61. เพลงยอดชำยใจหำญคำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน โอ้ยอดชำยใจหำญ ขอสมำนไมตรี น้องขอร่วมชีวี กอบกรณีย์กิจชำติ แม้สุดยำกลำำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตำม น้องจักสู้พยำยำม ทำำเต็มควำมสำมำรถควำมหมำย ขอผูกมิตรไมตรีกับชำยผู้กล้ำหำญ และจะขอมีส่วนในกำรทำำประโยชน์ทำำหน้ำที่ของชำวไทย แม้จะลำำบำกยำกแค้นก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มควำมสำมำรถ
 62. 62. โอ้ยอด ชำยใจท่ำหญิง "ชะนีร่ำยไม้" หำญท่ำชำย ขอสมำน "จ่อเพลิงกำฬ"(หญิง) มือขวำตังวงบน มือซ้ำยแบหงำย ้ระดับไหล่ ไมตรีแล้วพลิกข้อมือเป็นมือตัง เปลี่ยนเป็นมือหงำย ้สลับกันไปตำมจังหวะของเพลง ลักษณะเหมือนรำำส่ำยเป็นท่ำ "ชะนีร่ำยไม้"
 63. 63. น้องขอร่วมชีวี กอบ กรณีย์กิจชำติ(หญิง) มือซ้ำยตั้งวงบนมือขวำแบหงำยระดับไหล่ แล้วพลิกข้อมือเป็นมือตั้ง เปลี่ยนเป็นมือหงำยสลับกันไป(ชำย) เดินตรงหันหน้ำเข้ำหำหญิงตลอดเพลงไปทำงขวำมือขวำตั้งวงบน มือซ้ำยจีบหงำยงอแขนข้ำงตัว ทำำท่ำเช่นนี้
 64. 64. เพลงบูชำนักรบคำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน น้องรักรักบูชำพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้ำหำญ เป็นนักสู้เชี่ยวชำญ สมศักดิ์ชำตินักรบ น้องรักรักบูชำพี่ ที่มำนะที่มำนะอดทน หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ น้องรักรักบูชำพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจกำร ทำำทุกด้ำนทำำทุกด้ำน บำกบั่นสร้ำงหลักฐำน ครันครบ ที่รักชำติยิ่ง ที่รักชำติ น้องรักรักบูชำพี่ ชีวิตควำมหมำย อน้องรักและบูุทิศ ่ เพรำะมีควำมกล้ำหำญ เป็นนักสู้ เลื ดเนื้อพี่พลีอ ชำพี ชำติยงอยู่ยงอยูคู่พิภพ ่ที่เก่งกล้ำสำมำรถสมกับเป็นชำยชำตินักรบที่มีควำมมำนะอดทนแม้ว่ำจะยำกเย็นแสนเข็ญ พี่ก็ต่อสู้จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วนอกจำกนี้ยังขยันขันแข็งในงำนทุกอย่ำง อุตส่ำห์สร้ำงหลักฐำนให้มั่นคง และพี่ยงมีควำมรักในชำติบ้ำนเมืองยิ่งกว่ำชีวิต ยอม ั
 65. 65. น้องรักเทียวที่ ๑ ท่ำหญิง " ่ขัดจำงนำง" ท่ำชำย"จันทร์ทรงกลด"(หญิง) มือทั้งสองจีบควำ่ำ(ชำย) มือทังสองจีบ ้ควำ่ำระดับวงกลำง
 66. 66. รักบูชำพี่(หญิง) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยไขว้กัน มือขวำทับซ้ำยอยู่ระดับวงล่ำง เอียงขวำ(ชำย) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยระดับวงกลำงงอแขนเล็กน้อย
 67. 67. ที่มั่นคง(หญิง) สลัดจีบเป็นมือแบหงำยปลำยนิ้วตก
 68. 68. ที่มนคงกล้ำหำญ ั่ (หญิง) พลิกมือขึ้นตังวง้ ล่ำง มือยังไขว้กันอยู่เอียง ซ้ำย เป็นท่ำ"ขัดจำงนำง" (ชำย) พลิกมือขึนตังวง ้ ้ กลำง เป็นท่ำ "จันทร์ ทรงกลด" กำรก้ำวเท้ำ เท้ำขวำก้ำวข้ำง ก้ำวเท้ำซ้ำยไขว้ ก้ำวเท้ำขวำ แล้วจรดจมูกเท้ำซ้ำยย่อเข่ำ ลง จำกนั้นเท้ำซ้ำยก้ำวข้ำง
 69. 69. น้องรักรัก บูชำพี่เที่ยวที่ ๒ ท่ำหญิง "ล่อแก้ว" ท่ำชำย "ขอแก้ว"(หญิง) จังหวะที่ ๑ มือซ้ำยเลื่อนขึ้นไปตั้งวงบนมือขวำจีบล่อแก้วควำ่ำ แล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงำย หักข้อมือเข้ำลำำแขน แขนตึงตำ่ำกว่ำไหล่เล็กน้อย(ชำย) จังหวะที่ ๑ ศีรษะเอียงซ้ำยหันด้ำนซ้ำยเท้ำขวำวำงหน้ำ เท้ำซ้ำยวำง
 70. 70. ที่มั่นคงที่หญิง)คงกล้่ ำ ปล่อยจีบมั่น จังหวะที ๒ล่อแก้วหำญ อหงำยปลำยนิ้วลงเป็นแบมืตกแล้วยกขึนตังวงบน มือซ้ำย ้ ้จีบล่อแก้วควำ่ำระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงำยศีรษะเอียงขวำ(ชำย) จังหวะที่ ๒ หันด้ำน
 71. 71. แบบทดสอบหลังเรียน๑. ท่ำรำำเพลงคืนเดือนหงำยต่ำงกับเพลงแสงเดือน อย่ำงไร ก.ก้ำวเท้ำต่ำงกัน ข.จีบมือต่ำงกัน ค.จับคู่ต่ำงกัน ง. ตั้งวง๒. รำำโทนเป็นรำำวงพื้นเมืองของท้องถิ่นใด ก.ภำคใต้ ข.ภำคอีสำน ค.ภำคกลำง ง.ภำคเหนือ
 72. 72. ๓.เนือเพลงท่อนใดใช้ท่ำรำำเหมือน “ชื่นชีวำขวัญพี่” ้ ก.ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ข.จันทร์ประจำำรำตรี ค.ที่เทิดทูนคือชำติ ง.คือขวัญใจพี่เอย๔.เพลงชำวไทยมีเนือหำเกี่ยวข้องกับข้อใด ้ ก.กำรชมโฉม ข.กำรชักชวน ค.กำรทำำตำมหน้ำที่ ง.กำรทำำงำนที่สุจริต๕. ท่ำรำำช้ำงประสำนงำ ควรทำำมืออย่ำงไร ก. มือทั้งสองจีบควำ่ำ ข. มือทั้งสองจีบหงำย ค. มือทั้งสองตั้งวงบน ง. มือทั้งสองตั้งวงล่ำง
 73. 73. ๖.ขณะรำำเพลงงำมแสงเดือนต้องตั้งวงอย่ำงไร ก.ตั้งวงทั้งสองมือ ข.ตั้งวงระดับเอว ค.ตั้งวงมือขวำ จีบมือซ้ำย ง. ตั้งวงมือซ้ำย จีบมือขวำ๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงคืนเดือนหงำย คือท่ำใด ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำแปลง ข.ท่ำรำำส่ำย ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง๘.กำรตั้งวงต้องตั้งลำำแขนเป็นรูปใด ก.ครึ่งวงกลม ข.สำมเหลี่ยม ค.วงกลม ง.ตั้งฉำก
 74. 74. ๙. ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด ก. เพลงยอดชำยใจหำญ ข. เพลงบูชำนักรบ ค. เพลงคืนเดือนหงำย ง. เพลงชำวไทย๑๐. ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด ก. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ข. เพลงงำมแสงเดือน ค. เพลงหญิงไทยใจงำม ง. เพลงรำำมำซิมำรำำ
 75. 75. เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน ก่อนเรียน หลัง เรียน 1.ง 1.ก 2.ค 2.ค 3.ก 3.ง 4.ข 4.ค 5.ง 5.ข 6.ข 6.ค 7.ข 7.ก 8.ก 8.ก 9.ก 9.ก 10.ค 10.ก
 76. 76. กำรสำธิตท่ำรำำทั้ง๑๐ เพลง
 77. 77. สวัสดีค่ะ เจอกันครั้งต่อไปเรื่อง กำรแสดงระบำำพื้น เมืองภำคใต้

×