‫الرحمی‬ ‫الرمحن‬ ‫هللا‬ ‫سم‬‫ب‬
1
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫س‬‫ر‬‫د‬:‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫پیشرفته‬ ‫مبانی‬
‫امی‬‫ر‬‫گ‬‫استاد‬:‫محمدکاظمی‬ ‫ضا‬‫ر‬‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫ج...
3
Home business
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫شخصي‬ ‫سكونت‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫اقتصادي‬ ‫فعاليت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬‫...
‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬
.1‫صنعتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
.2‫خدماتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
.3‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬...
6
‫خانگی‬‫وکار‬ ‫کسب‬‫اهمیت‬
•‫امروزه‬‫كسب‬‫و‬‫كارهاي‬‫خانگي‬‫از‬‫بخشهاي‬‫حياتي‬‫و‬‫ضروري‬‫فعاليتهاي‬
‫اقتصادي‬‫كشورهاي‬‫پيش...
8
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬
•‫كسب‬‫و‬‫كارهاي‬‫خانگي‬‫در‬‫ايران‬‫سابقه‬‫ديرينه‬‫دارند‬.‫بسياري‬‫از‬‫صنا‬‫يع‬
‫دستي‬‫ك...
‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬
‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬
‫محور‬ ‫کشاورزی‬
‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫محور‬ ‫صنايع‬
‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب...
‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬‫انتخاب‬ ‫داليل‬
•‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬:‫ها‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫صاحبان‬ ‫اكثر‬ ‫امروزه‬‫ي‬
‫آ...
‫خانگی‬‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫های‬‫آمار‬
•25‫تا‬30‫تش‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ازکسب‬ ‫در...
12
‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬
•‫کارهای‬‫درمانی‬
•‫مربی‬‫گری‬
•‫مشاوره‬‫کامپيوتری‬
•‫کار‬‫های‬‫تعميراتی‬
•‫خدمت‬‫و‬‫نگهداری‬‫ا...
13
‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬
•‫مديريت‬‫شبکه‬
•‫پردازشگرلغت،چاپگر‬‫هنری‬‫،طراحی‬،‫گرافيک‬‫عک‬‫اسی‬
•‫امور‬‫تغذيه‬‫ای،آماده‬‫ک...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬
14
value Creation ‫كاشت‬- Value Appropriation ‫برداشت‬-
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ادار...
‫خانگی‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫تاسیس‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫نقشه‬
15
‫صفر‬ ‫فاز‬-
‫و‬ ‫خودارزیابی‬
‫آمادگی‬ ‫کسب‬
‫فاز‬1-‫فعالیت‬
‫از‬ ‫پیش‬ ‫ه...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬
16
1-‫خودارزیابی‬
‫آمادگی‬ ‫وکسب‬
2-‫انتخاب‬
‫کسب‬ ‫موضوع‬
‫خانگی‬ ‫وکار‬
3-‫...
‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
1-‫براورد‬‫ويژگی‬‫های‬‫شخصی‬
•‫استقامت‬‫و‬‫صبر‬‫و‬‫شکيبايی...
18
‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
4-‫تصميم‬‫گيری‬‫در‬‫مورد‬‫نام‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خانگی‬
5-‫ت...
‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
•‫امور‬‫مالی‬
•‫مديريت‬
8-‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫جوازها‬‫و‬‫پروا...
20
‫خانگی‬‫وکار‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
10-‫باز‬‫کردن‬‫يک‬‫حساب‬‫بانکی‬‫تجاری‬
11-‫فراهم‬‫کردن‬‫ا...
‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬:
1-‫كنيد‬ ‫تحقيق‬ ‫كارتا...
‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬:
3-‫كنيد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫...
‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬:
4-‫كنيد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫خا...
‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬‫ایران‬ ‫در‬‫به‬‫ير‬‫ز‬‫داشته‬‫خاص‬‫توجه‬
‫باشید‬:
1-‫استعدادهايشان‬ ‫نرفتن‬...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫مزایای‬
1-‫بيشتر‬ ‫عمل‬ ‫استقالل‬ ‫و‬ ‫آزادي‬
2-‫پذير‬ ‫انعطاف‬ ‫كاري‬ ‫ساعات‬
3-‫زندگي‬ ‫و‬ ‫كار‬...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬
11-‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫با‬ ‫تناسب‬
12-‫بيشتر‬ ‫راحتي‬ ‫احساس‬
13-‫مجوز‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫عدم...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫اجتماعی‬ ‫ات‬‫ر‬‫تاثي‬
•‫بيکاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آسيب‬ ‫بروز‬ ‫کاهش‬
•‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫خ...
‫خانگی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬
•‫بيشت‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫شود‬ ‫مجبور‬ ‫فرد‬ ‫بينی‬ ‫پيش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫را‬ ‫ری‬
‫سا...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬
•‫اي‬ ‫وقتتان‬ ‫تمام‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فعاليت‬ ‫زمينه‬ ‫بودن‬ ‫يکسان‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫تصور‬ ‫ن...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬
•‫پار‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ماهيت‬‫ه‬...
31
‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬‫های‬‫ر‬‫فاکتو‬
•‫بی‬‫ثباتی‬‫در‬‫آمد‬
•‫تعداد‬‫ساعات‬‫کاری‬
•‫کناره‬‫گيری‬‫از‬‫اجتماع‬
•‫کم...
32
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1
33
34
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1
35
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬2
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬3
36
37
‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬4
‫منابع‬
•‫تر‬ ،‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫کارافرينی‬ ،‫ادوارد‬ ‫سارا‬ ‫و‬ ‫پاوول‬‫جمه‬
، ‫قلم‬ ‫محراب‬ ‫داريانی،انتشارا...
‫منابع‬
www.entrepreneur.com
www.homebusinesscenter.com
www.work-at-home-business.com
www.bizoffice.com
www.PowerHomeBiz.c...
40
‫پایان‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Home business

1,351 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Home business

 1. 1. ‫الرحمی‬ ‫الرمحن‬ ‫هللا‬ ‫سم‬‫ب‬ 1
 2. 2. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬:‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫پیشرفته‬ ‫مبانی‬ ‫امی‬‫ر‬‫گ‬‫استاد‬:‫محمدکاظمی‬ ‫ضا‬‫ر‬‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫با‬ ‫تنظیم‬:‫پرنیان‬ ‫اضیه‬‫ر‬ ‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مدیریت‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬(‫عمومی‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬) ‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫دانشگاه‬ ‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫دانشکده‬ ‫آبان‬1389 2
 3. 3. 3 Home business
 4. 4. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫شخصي‬ ‫سكونت‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫اقتصادي‬ ‫فعاليت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬‫مكانات‬ ‫ميگويند‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫شود‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫منزل‬ ‫وسايل‬ ‫و‬. 4
 5. 5. ‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬ .1‫صنعتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .2‫خدماتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .3‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .4‫نوين‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬(‫بي‬ ،‫نانو‬،‫و‬IT ‫و‬)... 5
 6. 6. 6
 7. 7. ‫خانگی‬‫وکار‬ ‫کسب‬‫اهمیت‬ •‫امروزه‬‫كسب‬‫و‬‫كارهاي‬‫خانگي‬‫از‬‫بخشهاي‬‫حياتي‬‫و‬‫ضروري‬‫فعاليتهاي‬ ‫اقتصادي‬‫كشورهاي‬‫پيشرفته‬‫محسوب‬‫ميشوند‬. •‫براي‬‫جوانان‬،‫كسب‬‫و‬‫كارهاي‬‫خانگي‬‫نقطه‬‫شروع‬‫مناسبي‬‫براي‬‫راه‬ ‫اندازي‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬‫شخصي‬‫است‬. • 7
 8. 8. 8 ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬ •‫كسب‬‫و‬‫كارهاي‬‫خانگي‬‫در‬‫ايران‬‫سابقه‬‫ديرينه‬‫دارند‬.‫بسياري‬‫از‬‫صنا‬‫يع‬ ‫دستي‬‫كه‬‫امروزه‬‫هم‬‫وجود‬،‫دارند‬‫در‬‫منازل‬‫و‬‫محل‬‫سكونت‬‫افراد‬‫توليد‬ ‫ميشده‬‫اند‬.‫بطور‬‫كلي‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬‫خانگي‬‫پديده‬‫جديدي‬‫نيست‬‫،بلكه‬‫د‬‫ر‬‫نتيجه‬ ‫تغييرات‬‫و‬‫تحوالتي‬‫كه‬‫در‬‫فعاليتهاي‬‫اقتصادي‬-‫اجتماعي‬‫امروز‬‫به‬‫وجود‬ ‫آمده‬‫به‬‫آن‬‫توجه‬‫بيشتري‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫اين‬‫نوع‬‫كسب‬‫و‬‫كارها‬‫روز‬‫به‬‫روز‬ ‫گسترش‬‫و‬‫توسعه‬‫مي‬‫يابند‬.
 9. 9. ‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬ ‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محور‬ ‫کشاورزی‬ ‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محور‬ ‫صنايع‬ ‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ 9
 10. 10. ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬‫انتخاب‬ ‫داليل‬ •‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬:‫ها‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫صاحبان‬ ‫اكثر‬ ‫امروزه‬‫ي‬ ‫آن‬ ‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ،‫خانه‬ ‫در‬ ‫كردن‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫باورند‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫خانگي‬‫را‬ ‫ان‬ ‫ميبخشد‬ ‫بهبود‬.‫در‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫امروزه‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬ ‫همديگر‬. • ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫توسعه‬:‫علو‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫زيادي‬ ‫پيشرفتهاي‬ ‫با‬ ‫امروزه‬‫م‬ ‫محل‬ ‫خانه‬ ‫محيط‬ ،‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ارتباطي‬ ‫وسايل‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫رايانه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫براي‬ ‫كاراتري‬ ‫و‬ ‫مناسب‬. 10
 11. 11. ‫خانگی‬‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫های‬‫آمار‬ •25‫تا‬30‫تش‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ازکسب‬ ‫درصد‬‫کيل‬ ‫دهد‬ ‫می‬. •53‫خانگی‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫را‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫خرده‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکيل‬. •6‫هستند‬ ‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫دارای‬ ‫امريکا‬ ‫در‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫تمامی‬ ‫صد‬ ‫در‬. •‫گذار‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گرايشی‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ش‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫شده‬11‫باشد‬ ‫می‬ ‫درصد‬. 11 11
 12. 12. 12 ‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬ •‫کارهای‬‫درمانی‬ •‫مربی‬‫گری‬ •‫مشاوره‬‫کامپيوتری‬ •‫کار‬‫های‬‫تعميراتی‬ •‫خدمت‬‫و‬‫نگهداری‬‫از‬‫سالمندان‬‫و‬‫پرستاری‬ •‫مشاوره‬،‫مالی‬‫مشاور‬‫در‬،‫مديريت‬‫بازار‬‫ياب‬ •‫مراقبت‬‫از‬‫حيوانات‬‫خانگی‬ •‫نويسندگی،ارتباطات‬،‫خبر‬‫نگاری،تبليغات‬‫،سردبيری‬ •‫تدريس‬‫خصوصی‬
 13. 13. 13 ‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬ •‫مديريت‬‫شبکه‬ •‫پردازشگرلغت،چاپگر‬‫هنری‬‫،طراحی‬،‫گرافيک‬‫عک‬‫اسی‬ •‫امور‬‫تغذيه‬‫ای،آماده‬‫کردن‬‫غذا‬،‫نانوايی،متخصص‬ ‫رژيم‬‫های‬‫غذايی،مربی‬‫آشپزی‬،‫نويسنده‬‫کتاب‬‫اشپ‬‫زی‬ •‫طراح‬‫نرم‬‫افزار‬،‫برنامه‬‫نويسی‬
 14. 14. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ 14 value Creation ‫كاشت‬- Value Appropriation ‫برداشت‬- ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اداره‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬ (‫فروش‬ ،‫مدیریت‬ ،‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫رشد‬) ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ Opportunity exploitation ‫گردآوري‬ ‫منابع‬ Assembling resources ‫نمونه‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫محصول‬ (‫نوآوری‬) ‫ایده‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫غربال‬ ‫گری‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ (‫یابی‬ ‫ایده‬) ‫ارزیابی‬ ‫فرصت‬/ ‫ایده‬ ‫خلق‬/ ‫فهرست‬ ‫ایده‬ ‫نمودن‬ ‫کشف‬ ‫نیازها‬/ ‫شناسائی‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫منابع‬ ‫فرصت‬ Opportunity Sources Changes in: •Technology • Social/ Demographic • Regulatory • Industry •Economy ‫سازي‬ ‫تجاري‬ ‫مسير‬( (Pathways towards Commercialization ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ Business Plan
 15. 15. ‫خانگی‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫تاسیس‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫نقشه‬ 15 ‫صفر‬ ‫فاز‬- ‫و‬ ‫خودارزیابی‬ ‫آمادگی‬ ‫کسب‬ ‫فاز‬1-‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تاسیس‬ ‫فاز‬2-‫و‬ ‫تاسیس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مقدماتی‬ ‫فاز‬3- ،‫مدیریت‬ ‫رشد‬ ،‫بازاریابی‬ ‫زمان‬(‫سال‬)
 16. 16. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ 16 1-‫خودارزیابی‬ ‫آمادگی‬ ‫وکسب‬ 2-‫انتخاب‬ ‫کسب‬ ‫موضوع‬ ‫خانگی‬ ‫وکار‬ 3-‫انتخاب‬ ‫تأسیس‬ ‫استراتژی‬ (‫ایجاد‬ ‫روش‬) 4-‫تحقیقا‬ ‫انجام‬‫ت‬ ‫الزم‬ 5-‫طرح‬ ‫تهیه‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬(BP) 6-‫جستجوی‬ ‫منابع‬ 7-‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫تخصیص‬ 8-‫مشارکت‬ ‫تصمی‬ ‫در‬ ‫خانواده‬‫م‬ ‫گیری‬ 9-‫و‬ ‫تأسیس‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫شروع‬ ‫خانه‬ 10-،‫مدیریت‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
 17. 17. ‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ 1-‫براورد‬‫ويژگی‬‫های‬‫شخصی‬ •‫استقامت‬‫و‬‫صبر‬‫و‬‫شکيبايی‬ •‫توانايی‬‫برانگيختن‬‫مردم‬ •‫مبتکر‬‫و‬‫چاره‬‫جو‬‫بودن‬ •‫تمرکز‬ •‫توانايی‬‫يادگيری‬‫مداوم‬ •‫ديدن‬‫آينده‬‫بهتر‬ •‫رضايت‬‫از‬‫تغيير‬ 2-‫تصميم‬‫به‬‫يک‬‫تجارت‬ 3-‫تصميم‬‫گيری‬‫در‬‫مورد‬‫نوع‬‫کسب‬‫وکار‬ 17
 18. 18. 18 ‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ 4-‫تصميم‬‫گيری‬‫در‬‫مورد‬‫نام‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خانگی‬ 5-‫تعيين‬‫شکل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ •‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫انفرادی‬ •‫کسب‬‫وکار‬‫شراکتی‬ 6-‫تصميم‬‫گيری‬‫در‬‫مورد‬‫محل‬‫مورد‬‫نظر‬ 7-‫نوشتن‬‫طرح‬‫تجاری‬‫شامل‬: •‫توصيف‬‫از‬‫تجارت‬ •‫اهداف‬ •‫موضوعات‬ •‫ساخت‬‫حقوقی‬‫تجارت‬‫و‬‫طرح‬‫های‬‫بازاريابی‬
 19. 19. ‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ •‫امور‬‫مالی‬ •‫مديريت‬ 8-‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫جوازها‬‫و‬‫پروانه‬‫های‬‫کسب‬‫الزم‬‫در‬‫صورت‬‫نياز‬ 9-‫تامين‬‫مالی‬‫و‬‫سرمايه‬‫الزم‬ •‫پس‬‫انداز‬‫شخصی‬ •‫قرض‬‫از‬‫خانواده‬‫و‬‫فاميل‬ •‫قرض‬‫از‬‫دوستان‬ •‫وام‬‫از‬‫بانک‬‫ها‬‫و‬‫موسسات‬‫اعتباری‬‫مختلف‬ •‫جلب‬‫افراد‬‫سرمايه‬‫گذار‬ •‫فروش‬‫لوازم‬‫ووسايل‬‫شخصی‬ 19
 20. 20. 20 ‫خانگی‬‫وکار‬ ‫کسب‬‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ 10-‫باز‬‫کردن‬‫يک‬‫حساب‬‫بانکی‬‫تجاری‬ 11-‫فراهم‬‫کردن‬‫اسباب‬‫و‬‫تجهيزات‬‫الزم‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫های‬‫مورد‬‫نظر‬ 12-‫بازاريابی‬‫و‬‫تحقيق‬‫در‬‫مورد‬‫بازارخريد‬‫و‬‫فروش‬‫با‬4‫قانون‬‫طاليی‬ •‫بازارمحور‬‫باشيد‬‫نه‬‫مشتری‬‫محور‬ •‫به‬‫اجزای‬‫محصول‬‫خود‬‫توجه‬‫بيشتری‬‫کنيد‬. •‫منحنی‬‫عمر‬‫محصول‬‫خود‬‫را‬‫بشناسيد‬. •‫کسب‬‫وکار‬‫شرکتی‬
 21. 21. ‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬: 1-‫كنيد‬ ‫تحقيق‬ ‫كارتان‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايده‬ ‫درباره‬. •‫کنيد‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫وب‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬. •‫کنيد‬ ‫مراجعه‬ ‫اطالعاتت‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫های‬ ‫کتابچه‬ ‫به‬. •‫بخوانيد‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫،تجاری‬ ‫تخصصی‬ ‫مجالت‬. •‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫کنيد‬ ‫شرکت‬. •‫بنشي‬ ‫صحبت‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫ريزی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫بازرگانی‬ ‫اتاق‬ ‫با‬‫نيد‬. 2-‫كنيد‬ ‫كسب‬ ‫اطالعات‬ ‫نيز‬ ‫خدماتتان‬ ‫يا‬ ‫محصول‬ ‫درباره‬. •‫کنيد‬ ‫صحبت‬ ‫مستقيما‬ ‫خود‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتريان‬ ‫با‬. •‫وبازاري‬ ‫تبليغاتی‬ ‫ی‬ ‫بروشورها‬ ‫و‬ ‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫تماس‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫با‬‫را‬ ‫ابيشان‬ ‫کنيد‬ ‫تحليل‬. 21
 22. 22. ‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬: 3-‫كنيد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫محل‬.‫کنيد‬ ‫بازبينی‬ ‫را‬ ‫منطقه‬ ‫و‬. •‫پليسی‬ ‫های‬ ‫فوريت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫تجهيزات‬ ‫بررسی‬ •‫ان‬ ‫به‬ ‫سازمانی،مجاز‬ ‫محوطه‬ ‫براساس‬ ‫قانونی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اينکه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫فهم‬‫جام‬ ‫هستيد‬ ‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫چه‬. 22
 23. 23. ‫بگيريد‬ ‫نظر‬‫در‬ ‫بايد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬: 4-‫كنيد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫خانواده‬ ‫اعضاي‬ ‫ديگر‬ ‫مشاركت‬. 5-‫باشيد‬ ‫صادق‬ ‫و‬ ‫رك‬ ‫همسايگانتان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬. 6-‫كنيد‬ ‫برقرار‬ ‫ديگران‬ ‫با‬ ‫بيشتري‬ ‫ارتباطات‬. 7-‫دهيد‬ ‫اختصاص‬ ‫كارتان‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫به‬ ‫پستي‬ ‫صندوق‬ ‫يك‬. 8-‫ب‬ ‫بلكه‬ ،‫باشيد‬ ‫نداشته‬ ‫خجالتي‬ ‫و‬ ‫واهمه‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫كسب‬ ‫داشتن‬ ‫از‬‫آن‬ ‫ه‬ ‫كنيد‬ ‫افتخار‬. 23
 24. 24. ‫خانگي‬ ‫كار‬‫و‬ ‫كسب‬‫ي‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬‫براي‬‫ایران‬ ‫در‬‫به‬‫ير‬‫ز‬‫داشته‬‫خاص‬‫توجه‬ ‫باشید‬: 1-‫استعدادهايشان‬ ‫نرفتن‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫وعالقه‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ ‫باالی‬ ‫تحصيالت‬ 2-‫اداری‬ ‫فضای‬ ‫خريد‬ ‫با‬ ‫اجاره‬ ‫بسيارگران‬ ‫هزينه‬ 3-‫فرزندان‬ ‫تربيتی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ 4-‫انجام‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫درجامعه‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫انگيزه‬ ‫و‬ ‫تمايل‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ 5-‫ب‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫داليل‬ ‫به‬ ‫دهندولی‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالقيت‬ ‫اند‬ ‫مايل‬ ‫ها‬ ‫خانم‬‫ازار‬ ‫يابند‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫درشان‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فعاليت‬ ،‫کار‬. 6-‫ال‬ ‫انعطاف‬ ‫دهندکه‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫مايلند‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫نياز‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫هابه‬ ‫خانم‬‫زم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نيز‬ ‫خانواده‬ ‫های‬ ‫نياز‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫برای‬ ‫را‬. 7-‫منزل‬ ‫از‬ ‫بيرون‬ ‫در‬ ‫همسرانشان‬ ‫کارکردن‬ ‫به‬ ‫مردان‬ ‫نداشتن‬ ‫عالقه‬ 24
 25. 25. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫مزایای‬ 1-‫بيشتر‬ ‫عمل‬ ‫استقالل‬ ‫و‬ ‫آزادي‬ 2-‫پذير‬ ‫انعطاف‬ ‫كاري‬ ‫ساعات‬ 3-‫زندگي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫بين‬ ‫بيشتر‬ ‫موازنه‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ ‫ايجاد‬ 4-‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫هزينه‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ 5-‫ريسك‬ ‫ميزان‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ 6-‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫كاركردن‬ ‫امكان‬ 7-‫ها‬ ‫بچه‬ ‫تربيت‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ 8-‫بيشتر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫داشتن‬ 9-‫توان‬ ‫كم‬ ‫و‬ ‫معلول‬ ‫افراد‬ ‫جسمي‬ ‫ويژگيهاي‬ ‫با‬ ‫تناسب‬ 10-‫بيشتر‬ ‫موفقيت‬ ‫احتمال‬ 25
 26. 26. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ 11-‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫با‬ ‫تناسب‬ 12-‫بيشتر‬ ‫راحتي‬ ‫احساس‬ 13-‫مجوز‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫عدم‬ 14-‫مديريتی‬ ‫خود‬ 15-‫کار‬ ‫محل‬ ‫خريد‬ ‫يا‬ ‫اجاره‬ ‫هزينه‬ ‫عدم‬ 16-‫وقت‬ ‫از‬ ‫بهينه‬ ‫استفاده‬ 17-‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫های‬ ‫هزينه‬ ‫کاهش‬ 18-‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫نيروی‬ ‫از‬ ‫اسفاده‬ 19-‫افزايش‬‫انگيز‬‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقيت‬ ‫برای‬ ‫ه‬ 26
 27. 27. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫اجتماعی‬ ‫ات‬‫ر‬‫تاثي‬ •‫بيکاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آسيب‬ ‫بروز‬ ‫کاهش‬ •‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫خود‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫زا‬ ‫درآمد‬ ‫منبعی‬ ‫سرپرست‬ ‫بی‬ •‫طريق‬ ‫از‬ ‫روانی‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬ ‫افسردگی‬ ‫کاهش‬ ‫افراد‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫پرکردن‬ 27
 28. 28. ‫خانگی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬ •‫بيشت‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫شود‬ ‫مجبور‬ ‫فرد‬ ‫بينی‬ ‫پيش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫را‬ ‫ری‬ ‫ساعات‬ ‫گردد‬ ‫مجبور‬ ‫الجرم‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ص‬ ‫اختصا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کمتری‬.‫ب‬ ‫زياد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫رفت‬ ‫دست‬ ‫از‬‫ه‬ ‫دائم‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ •‫اختصاص‬ ‫کمبود‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آهسته‬ ‫بسيار‬ ‫رشد‬‫به‬ ‫وقت‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫سختی‬100‫جديد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫درصد‬ •‫فرد‬‫ممکن‬‫است‬‫احساس‬‫تنهايی‬‫کند‬.‫در‬‫واقع‬‫انزوا‬‫گری‬‫يکی‬‫ا‬‫ز‬ ‫مشکالت‬‫بسيار‬‫جدی‬‫ست‬‫که‬‫کارگران‬‫کارهای‬‫خانگی‬‫با‬‫آن‬‫مواجه‬‫می‬ ‫باشند‬ 28
 29. 29. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬ •‫اي‬ ‫وقتتان‬ ‫تمام‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فعاليت‬ ‫زمينه‬ ‫بودن‬ ‫يکسان‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫تصور‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ايجاد‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫بدزديد‬. •‫وقت‬ ‫کمبود‬ •‫سالمتی‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬:‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫هر‬ ‫اندازد‬ ‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سالمتی‬ ‫آنها‬ ‫تجمع‬.‫نيز‬ ‫طوالنی‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بيماری‬ ‫و‬ ‫خستگی‬ ‫باعث‬. •، ‫ميباشند‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ ‫دارای‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫فرزندان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کار‬‫از‬ ‫کاهد‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بودن‬ ‫مفيد‬. 29
 30. 30. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫معایب‬ •‫پار‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ماهيت‬‫ه‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫وقت‬. •‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫شغل‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫اولويت‬ ‫بين‬ ‫انتخاب‬ ‫سختی‬‫ار‬ ‫خانگی‬ •‫کار‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گذاشتن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫کم‬(‫خانگ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫شغل‬‫ی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬) •‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫نامعلوم‬ •‫نب‬ ‫متعهد‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫همکاران‬ ‫به‬ ‫منفی‬ ‫های‬ ‫سيگنال‬ ‫ارسال‬‫ودن‬ ‫خصو‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫وسايل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫يا‬ ‫دائمتان‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫شما‬‫صی‬ ‫خودتان‬ 30
 31. 31. 31 ‫خانگی‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬‫های‬‫ر‬‫فاکتو‬ •‫بی‬‫ثباتی‬‫در‬‫آمد‬ •‫تعداد‬‫ساعات‬‫کاری‬ •‫کناره‬‫گيری‬‫از‬‫اجتماع‬ •‫کمبود‬‫تعامالت‬‫اجتماعی‬
 32. 32. 32 ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1
 33. 33. ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1 33
 34. 34. 34 ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬1
 35. 35. 35 ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬2
 36. 36. ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬3 36
 37. 37. 37 ‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬4
 38. 38. ‫منابع‬ •‫تر‬ ،‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫کارافرينی‬ ،‫ادوارد‬ ‫سارا‬ ‫و‬ ‫پاوول‬‫جمه‬ ، ‫قلم‬ ‫محراب‬ ‫داريانی،انتشارات‬ ‫پور‬ ‫احمد‬ ‫محمود‬ ‫دکتر‬1385 •‫محر‬ ‫کارافرينی،انتشارات‬ ‫مبانی‬ ‫محمود؛‬ ، ‫داريانی‬ ‫پور‬ ‫احمد‬‫اب‬ ،‫قلم‬1385 •‫کارافرينی،انتشارا‬ ‫؛‬ ‫محمودعزيزی‬ ‫و‬ ‫داريانی‬ ‫پور‬ ‫محموداحمد‬‫ت‬ ، ‫قلم‬ ‫محراب‬1383 •‫کارآفرينی‬-‫دارياني‬ ‫احمدپور‬ ‫محمود‬ ‫دكتر‬-‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫تاليف‬ ‫و‬ ‫ريزی‬ ‫برنامه‬ ‫دفتر‬ ،‫پرورش‬‫ه‬ ‫کاردانش‬ ‫و‬ ‫ای‬-‫تهران‬:،‫قلم‬ ‫محراب‬1383. 38
 39. 39. ‫منابع‬ www.entrepreneur.com www.homebusinesscenter.com www.work-at-home-business.com www.bizoffice.com www.PowerHomeBiz.com www.msrt.ir www.karafarini.com 39
 40. 40. 40 ‫پایان‬

×