‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬
‫الرحیم‬‫الرحیم‬
1
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫کارآفرینی‬ ‫پیشرفته‬ ‫مبانی‬ :‫درس‬
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬...
3
Home businessHome business
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬
‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫شخصي‬ ‫سكونت‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫اقتصادي‬ ‫فع...
‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬
1.‫صنعتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
2.‫خدماتی...
6
‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اهمیت‬‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اهمیت‬
•‫ضروري‬ ‫و‬ ‫حياتي‬ ‫بخشهاي‬ ‫از‬ ‫خانگگي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسگب‬ ‫...
8
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬
•‫از‬ ‫بسياري‬ .‫دارند‬ ‫ديرينه‬ ‫سابقه‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫خا...
‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬
9
‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫انتخاب‬ ‫دليل‬‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫انتخاب‬ ‫دليل‬
•‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب...
‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫آمار‬‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫آمار‬
•25‫تا‬30‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واشنگ...
12
‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬
•‫درمانی‬ ‫کارهای‬
•‫گری‬ ‫مربی‬
•‫کامپیوتری‬ ‫مشاوره‬
•‫تعمیراتی‬ ‫های‬...
13
‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬
•‫شبکه‬ ‫مدیریت‬
•،‫گرافیک‬ ‫،طراححی‬ ‫هنری‬ ‫پردازشگرلغحت،چاپگحر‬
‫عکاس...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫فرایند‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫فرایند‬
14
value Creation ‫كاشت‬- Value Appropria...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬
15
-‫صفر‬ ‫فاز‬
‫خودارزیاب‬
‫کسب‬...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫فرآیند‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫فرآیند‬
16
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬
‫خانگی‬‫خانگی‬
1‫شخصی...
18
‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬
‫خانگی‬ ‫کار‬‫خانگی‬ ‫کار‬
4‫خ...
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬
‫خانگی‬‫خانگی‬
•‫مالی...
20
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬
‫خانگی‬‫خانگی‬
10‫تجاری‬...
‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ...
‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ...
‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ...
‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫ایران‬ ‫در‬‫ایران‬ ‫در‬‫به‬‫به‬...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬
1-‫بيشتر‬ ‫اعمل‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫آزادي‬
2-‫پذير‬ ‫انعطاف‬ ‫...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬
11-‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫با‬ ‫تناسب‬
12-‫بيشتر‬ ‫راحتي‬ ‫احساس...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫تاثیرا ت‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫تاثیرا ت‬
•‫بیکاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اجتمااعی...
‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬
•‫های‬ ‫سااعت‬ ‫شود‬ ‫مجبور‬ ‫فرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫است‬ ...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬
•‫وقتتان‬ ‫تمام‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫بودن‬ ‫...
‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬
•‫امکان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫و...
31
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬ ‫فاکتورهای‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬ ‫فاکتورهای‬
‫خانگی‬‫خانگی‬
•‫آمد‬ ‫در‬ ‫ثباتی‬ ‫بی‬
•‫کاری‬ ‫س...
32
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11
33
34
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11
35
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬22
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬33
36
37
‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬44
‫منابع‬‫منابع‬
•،‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫کارافرینی‬ ،‫ادوارد‬ ‫سارا‬ ‫و‬ ‫پاوول‬
‫محراب‬ ‫داریانی،انتشارات‬ ‫پور‬ ‫ا...
‫منابع‬‫منابع‬
www.entrepreneur.com
www.homebusinesscenter.com
www.work-at-home-business.com
www.bizoffice.com
www.PowerHo...
40
‫پایان‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Home business

700 views
651 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Home business

 1. 1. ‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬ ‫الرحیم‬‫الرحیم‬ 1
 2. 2. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کارآفرینی‬ ‫پیشرفته‬ ‫مبانی‬ :‫درس‬ ‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ :‫گرامی‬ ‫استاد‬ ‫پرنیان‬ ‫راضیه‬ :‫با‬ ‫تنظیم‬ ‫)گرایش‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوره‬ (‫عمومی‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دانشکده‬ ‫آبان‬1389 2
 3. 3. 3 Home businessHome business
 4. 4. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعریف‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫شخصي‬ ‫سكونت‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫اقتصادي‬ ‫فعاليت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫شود‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫منزل‬ ‫وسايل‬ ‫و‬ ‫امكانات‬ ‫از‬ ‫ميگويند‬. 4
 5. 5. ‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬‫ماهیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انواع‬ 1.‫صنعتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ 2.‫خدماتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ 3.‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ 4.،‫بیو‬ ،‫)نانو‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ IT(...‫و‬ 5
 6. 6. 6
 7. 7. ‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اهمیت‬‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اهمیت‬ •‫ضروري‬ ‫و‬ ‫حياتي‬ ‫بخشهاي‬ ‫از‬ ‫خانگگي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسگب‬ ‫امروزه‬ ‫ميشوند‬ ‫محسوب‬ ‫پيشرفته‬ ‫كشورهاي‬ ‫اقتصادي‬ ‫فعاليتهاي‬. •‫مناسبي‬ ‫شروع‬ ‫نقطگه‬ ‫خانگگي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسگب‬ ، ‫جوانان‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫شخصي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬. • 7
 8. 8. 8 ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬ •‫از‬ ‫بسياري‬ .‫دارند‬ ‫ديرينه‬ ‫سابقه‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫خانگي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫منازل‬ ‫در‬ ،‫دارنگد‬ ‫وجود‬ ‫هگم‬ ‫امروزه‬ ‫كگه‬ ‫دسگتي‬ ‫صگنايع‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسگب‬ ‫كلگي‬ ‫بطور‬ .‫اند‬ ‫ميشده‬ ‫توليگد‬ ‫افراد‬ ‫سگكونت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫تحولتگي‬ ‫و‬ ‫تغييرات‬ ‫نتيجگه‬ ‫در‬ ‫،بلكگه‬ ‫نيسگت‬ ‫جديدي‬ ‫پديده‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫اجتماعي‬ - ‫اقتصادي‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫گسترش‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بيشتري‬ ‫يابند‬ ‫مگگگگگگگگگگگگگي‬ ‫توسگگگگگگگگگگگگگعه‬ ‫و‬.
 9. 9. ‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬‫خانگی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سابقه‬ 9
 10. 10. ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫انتخاب‬ ‫دليل‬‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫انتخاب‬ ‫دليل‬ •‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫صاحبان‬ ‫اكثر‬ ‫امروزه‬ : ‫كيفيت‬ ،‫خانه‬ ‫در‬ ‫كردن‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫باورند‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫خانگي‬ ‫هاي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫امروزه‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ .‫ميبخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫زندگي‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬ ‫همديگر‬ ‫در‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫زندگي‬. • ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫توسعه‬‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫زيادي‬ ‫پيشرفتهاي‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ : ‫محيط‬ ،‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ارتباطي‬ ‫وسايل‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫رايانه‬ ‫علوم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫براي‬ ‫كاراتري‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫خانه‬. 10
 11. 11. ‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫آمار‬‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫آمار‬ •25‫تا‬30‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ازکسب‬ ‫درصد‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ •53‫های‬ ‫تجارت‬ ‫را‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫خرده‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫درصد‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫خانگی‬ •6‫خانگی‬ ‫تجارت‬ ‫دارای‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫تمامی‬ ‫صد‬ ‫در‬ .‫هستند‬ •‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گرایشی‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫گذارش‬11.‫باشد‬ ‫می‬ ‫درصد‬ 11 11
 12. 12. 12 ‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬ •‫درمانی‬ ‫کارهای‬ •‫گری‬ ‫مربی‬ •‫کامپیوتری‬ ‫مشاوره‬ •‫تعمیراتی‬ ‫های‬ ‫کار‬ •‫پرستاری‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ •‫یاب‬ ‫بازار‬ ،‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫مشاور‬ ،‫مالی‬ ‫مشاوره‬ •‫خانگی‬ ‫حیوانات‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ •‫،سردبیری‬ ‫نگاری،تبلیغات‬ ‫خبر‬ ، ‫نویسندگی،ارتباطات‬ •‫خصوصی‬ ‫تدریس‬
 13. 13. 13 ‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ‫انواع‬ •‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ •،‫گرافیک‬ ‫،طراححی‬ ‫هنری‬ ‫پردازشگرلغحت،چاپگحر‬ ‫عکاسی‬ •، ‫غذا‬ ‫کردن‬ ‫ای،آماده‬ ‫تغذیه‬ ‫امور‬ ‫حی،مربی‬‫ح‬‫غذای‬ ‫های‬ ‫حم‬‫ح‬‫رژی‬ ‫حص‬‫ح‬‫حی،متخص‬‫ح‬‫نانوای‬ ‫اشپزی‬ ‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ، ‫آشپزی‬ •‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ، ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراح‬
 14. 14. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫فرایند‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫فرایند‬ 14 value Creation ‫كاشت‬- Value Appropriation‫برداشت‬- ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اداره‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اداره‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬‫تثبیت‬ ‫و‬ ((‫فروش‬ ،‫مدیریت‬‫فروش‬ ،‫مدیریت‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬‫برداری‬ ‫بهره‬،، ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫رشد‬)) ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ Opportunity exploitation ‫گردآوري‬‫گردآوري‬ ‫منابع‬‫منابع‬ Assembling resources ‫نمونه‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫محصول‬ (‫)نوآوری‬ ‫ایده‬‫ایده‬ ‫کسب‬‫کسب‬ ‫و‬‫و‬ ‫کار‬‫کار‬ ‫غربال‬ ‫گری‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ (‫یابی‬ ‫)ایده‬ ‫ارزیابی‬ ‫/فرصت‬ ‫ایده‬ ‫/خلق‬ ‫فهرست‬ ‫ایده‬ ‫نمودن‬ ‫کشف‬ ‫/نیازها‬ ‫شناسائی‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫منابع‬‫منابع‬ ‫فرصت‬‫فرصت‬ Opportunity Sources Changes in: •Technology • Social/ Demographic • Regulatory • Industry •Economy ‫سازي‬ ‫تجاري‬ ‫مسير‬‫سازي‬ ‫تجاري‬ ‫مسير‬ ((Pathways towards Commercialization ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ Business PlanBusiness Plan
 15. 15. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تاسیس‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ 15 -‫صفر‬ ‫فاز‬ ‫خودارزیاب‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫آمادگی‬ ‫فاز‬1- ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تاسیس‬ ‫فاز‬2-‫تاسیس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫مقدماتی‬ ‫فاز‬3- ،‫مدیریت‬ ،‫بازاریابی‬ ‫رشد‬ )‫سال‬ ‫)زمان‬
 16. 16. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫فرآیند‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تأسیس‬ ‫فرآیند‬ 16
 17. 17. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫خانگی‬‫خانگی‬ 1‫شخصی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫براورد‬ - •‫شکیبایی‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫و‬ ‫استقامت‬ •‫مردم‬ ‫برانگیختن‬ ‫توانایی‬ •‫بودن‬ ‫جو‬ ‫چاره‬ ‫و‬ ‫مبتکر‬ •‫تمرکز‬ •‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫توانایی‬ •‫بهتر‬ ‫آینده‬ ‫دیدن‬ •‫تغییر‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ 2‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ - 3‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫نوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ - 17
 18. 18. 18 ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬‫خانگی‬ ‫کار‬ 4‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نام‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ - 5‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شکل‬ ‫تعیین‬ - •‫انفرادی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ •‫شراکتی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ 6‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ - 7: ‫شامل‬ ‫تجاری‬ ‫طرح‬ ‫نوشتن‬ - •‫تجارت‬ ‫از‬ ‫توصیف‬ •‫اهداف‬ •‫موضوعات‬ •‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫حقوقی‬ ‫ساخت‬
 19. 19. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫خانگی‬‫خانگی‬ •‫مالی‬ ‫امور‬ •‫مدیریت‬ 8‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫لزم‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫جوازها‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ - 9‫لزم‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ - •‫شخصی‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ •‫فامیل‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫قرض‬ •‫دوستان‬ ‫از‬ ‫قرض‬ •‫مختلف‬ ‫اعتباری‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫وام‬ •‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫افراد‬ ‫جلب‬ •‫شخصی‬ ‫ووسایل‬ ‫لوازم‬ ‫فروش‬ 19
 20. 20. 20 ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫خانگی‬‫خانگی‬ 10‫تجاری‬ ‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ - 11‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫اسحباب‬ ‫کردن‬ ‫فراهحم‬ - ‫نظر‬ ‫مورد‬ 12‫با‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازارخریحد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیحق‬ ‫و‬ ‫بازاریابحی‬ -4‫قانون‬ ‫طلیی‬ •‫محور‬ ‫مشتری‬ ‫نه‬ ‫باشید‬ ‫بازارمحور‬ •.‫کنید‬ ‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ •.‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬ •‫شرکتی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬
 21. 21. ‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬ ‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬:: 1-‫كنيد‬ ‫تحقيق‬ ‫كارتان‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايده‬ ‫درباره‬. •.‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫وب‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ •.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫اطلاعاتت‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫های‬ ‫کتابچه‬ ‫به‬ •.‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫،تجاری‬ ‫تخصصی‬ ‫مجل ت‬ •‫و‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫جلسا ت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ •‫صحبت‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫بازرگانی‬ ‫اتاق‬ ‫با‬ .‫بنشینید‬ 2-‫كنيد‬ ‫كسب‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫نيز‬ ‫خدماتتان‬ ‫يا‬ ‫محصول‬ ‫درباره‬. •.‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫مستقیما‬ ‫خود‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫ی‬ ‫بروشورها‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تماس‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫وبازاریابیشان‬ 21
 22. 22. ‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬ ‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬:: 3-‫كنيد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫محل‬..‫کنید‬ ‫بازبینی‬ ‫را‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ •‫پلیسی‬ ‫های‬ ‫فوریت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫تجهیزا ت‬ ‫بررسی‬ •‫محوطه‬ ‫براساس‬ ‫قانونی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫فهم‬ .‫هستید‬ ‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫سازمانی،مجاز‬ 22
 23. 23. ‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫را‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬ ‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بايد‬:: 4-‫كنيد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫خانواده‬ ‫ااعضاي‬ ‫ديگر‬ ‫مشاركت‬. 5-‫باشيد‬ ‫صادق‬ ‫و‬ ‫رك‬ ‫همسايگانتان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬. 6-‫كنيد‬ ‫برقرار‬ ‫ديگران‬ ‫با‬ ‫بيشتري‬ ‫ارتباطا ت‬. 7-‫دهيد‬ ‫اختصاص‬ ‫كارتان‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫به‬ ‫پستي‬ ‫صندوق‬ ‫يك‬. 8-،‫باشيد‬ ‫نداشته‬ ‫خجالتي‬ ‫و‬ ‫واهمه‬ ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫كسب‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫كنيد‬ ‫افتخار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بلكه‬. 23
 24. 24. ‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫خانگي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫براي‬‫ایران‬ ‫در‬‫ایران‬ ‫در‬‫به‬‫به‬ ‫زير‬‫زير‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاص‬ ‫توجه‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاص‬ ‫توجه‬:: 1‫استعدادهایشان‬ ‫نرفتن‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫واعلقه‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ ‫بالی‬ ‫تحصیل ت‬ - 2‫اداری‬ ‫فضای‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫اجاره‬ ‫بسیارگران‬ ‫هزینه‬ - 3‫فرزندان‬ ‫تربیتی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ - 4‫از‬ ‫درجامعه‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ ‫اعالی‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫تمایل‬ - ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫انجام‬ ‫طریق‬ 5‫گوناگون‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دهندولی‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خلقیت‬ ‫اند‬ ‫مایل‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ - .‫یابند‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫درشان‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فعالیت‬ ،‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ 6‫دهندکه‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫مایلند‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫هابه‬ ‫خانم‬ - .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫خانواده‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫انعطاف‬ 7‫منزل‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫همسرانشان‬ ‫کارکردن‬ ‫به‬ ‫مردان‬ ‫نداشتن‬ ‫اعلقه‬ - 24
 25. 25. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬ 1-‫بيشتر‬ ‫اعمل‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫آزادي‬ 2-‫پذير‬ ‫انعطاف‬ ‫كاري‬ ‫سااعا ت‬ 3-‫زندگي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫بين‬ ‫بيشتر‬ ‫موازنه‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ ‫ايجاد‬ 4-‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫هزينه‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ 5-‫ريسك‬ ‫ميزان‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ 6-‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫كاركردن‬ ‫امكان‬ 7-‫ها‬ ‫بچه‬ ‫تربيت‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ 8-‫بيشتر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫داشتن‬ 9-‫توان‬ ‫كم‬ ‫و‬ ‫معلول‬ ‫افراد‬ ‫جسمي‬ ‫ويژگيهاي‬ ‫با‬ ‫تناسب‬ 10-‫بيشتر‬ ‫موفقيت‬ ‫احتمال‬ 25
 26. 26. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مزایای‬ 11-‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫با‬ ‫تناسب‬ 12-‫بيشتر‬ ‫راحتي‬ ‫احساس‬ 13-‫مجوز‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫اعدم‬ 14‫مدیریتی‬ ‫خود‬ - 15‫کار‬ ‫محل‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫اجاره‬ ‫هزینه‬ ‫اعدم‬ - 16‫وقت‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ - 17‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ - 18‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫اسفاده‬ - 19-‫افزایش‬‫انگيز‬‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫برای‬ ‫ه‬ 26
 27. 27. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫تاثیرا ت‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫تاثیرا ت‬ •‫بیکاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اجتمااعی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫بروز‬ ‫کاهش‬ •‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫خود‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫زا‬ ‫درآمد‬ ‫منبعی‬ ‫سرپرست‬ ‫بی‬ •‫طریق‬ ‫از‬ ‫روانی‬ ‫اختلل ت‬ ‫و‬ ‫افسردگی‬ ‫کاهش‬ ‫افراد‬ ‫فراغت‬ ‫اوقا ت‬ ‫پرکردن‬ 27
 28. 28. ‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫کارخانگی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬ •‫های‬ ‫سااعت‬ ‫شود‬ ‫مجبور‬ ‫فرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مجبور‬ ‫لجرم‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ص‬ ‫اختصا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫دست‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫سااعا ت‬ ‫گردد‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫رفت‬ ‫دائم‬ ‫شغل‬ ‫در‬ •‫کمبود‬ ‫اعلت‬ ‫به‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آهسته‬ ‫بسیار‬ ‫رشد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫اختصاص‬ ‫تمرکز‬ ‫سختی‬100‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫درصد‬ •‫گری‬ ‫انزوا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تنهایی‬ ‫احساس‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫خانگی‬ ‫کارهای‬ ‫کارگران‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫جدی‬ ‫بسیار‬ ‫مشکل ت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ 28
 29. 29. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬ •‫وقتتان‬ ‫تمام‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫بودن‬ ‫یکسان‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫تصور‬ ‫این‬ .‫بدزدید‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ •‫وقت‬ ‫کمبود‬ •‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ :‫سلمتی‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫سااعا ت‬ .‫اندازد‬ ‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سلمتی‬ ‫آنها‬ ‫تجمع‬ ‫که‬ ‫دارد‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫خستگی‬ ‫بااعث‬ ‫نیز‬ ‫طولنی‬ ‫کار‬ •‫میباشند‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ ‫دارای‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫فرزندان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫کاهد‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫از‬ ،. 29
 30. 30. ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معایب‬ •‫امکان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ماهیت‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫انجام‬ •‫کسب‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫شغل‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫بین‬ ‫انتخاب‬ ‫سختی‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ •‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫)شغل‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گذاشتن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫کم‬ (‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫خانگی‬ ‫کار‬ •‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫نامعلوم‬ •‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫همکاران‬ ‫به‬ ‫منفی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫ارسال‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫دائمتان‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫نبودن‬ ‫متعهد‬ ‫خودتان‬ ‫خصوصی‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ 30
 31. 31. 31 ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬ ‫فاکتورهای‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫منفی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫خانگی‬‫خانگی‬ •‫آمد‬ ‫در‬ ‫ثباتی‬ ‫بی‬ •‫کاری‬ ‫ساعات‬ ‫تعداد‬ •‫اجتماع‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫کناره‬ •‫اجتماعی‬ ‫تعاملت‬ ‫کمبود‬
 32. 32. 32 ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11
 33. 33. ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11 33
 34. 34. 34 ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬11
 35. 35. 35 ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬22
 36. 36. ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬33 36
 37. 37. 37 ‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫شماره‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬44
 38. 38. ‫منابع‬‫منابع‬ •،‫خانگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫کارافرینی‬ ،‫ادوارد‬ ‫سارا‬ ‫و‬ ‫پاوول‬ ‫محراب‬ ‫داریانی،انتشارات‬ ‫پور‬ ‫احمد‬ ‫محمود‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ ، ‫قلم‬1385 •‫کارافرینی،انتشارات‬ ‫مبانی‬ ‫محمود؛‬ ، ‫داریانی‬ ‫پور‬ ‫احمد‬ ،‫قلم‬ ‫محراب‬1385 •‫؛‬ ‫محمودعزیزی‬ ‫و‬ ‫داریانی‬ ‫پور‬ ‫محموداحمد‬ ، ‫قلم‬ ‫محراب‬ ‫کارافرینی،انتشارات‬1383 •‫آموزش‬ ‫دارياني-وزارت‬ ‫احمدپور‬ ‫محمود‬ ‫دكتر‬ -‫کارآفرینی‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫تالیف‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫دفتر‬ ،‫پرورش‬ ‫و‬ ،‫قلم‬ ‫محراب‬ :‫کاردانش-تهران‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬1383. 38
 39. 39. ‫منابع‬‫منابع‬ www.entrepreneur.com www.homebusinesscenter.com www.work-at-home-business.com www.bizoffice.com www.PowerHomeBiz.com www.msrt.ir www.karafarini.com 39
 40. 40. 40 ‫پایان‬

×