Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)

4,025 views

Published on

Tema 4 de Geografia de segon de batxillerat.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
416
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • 24/05/13
 • Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)

  1. 1. INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ. BARCELONAALUMNES DE 2K i 2L:Laia Colldecarrera i Óscar Vélez (1)Elisabeth Lozano i Laura Miñarro (2)Andrea Ariet Gallego (3)Verónica Chillagana Lema (4)Alejandro Lozano Romero (5)i Mario Mas Palacios (6)Corregit pel professor Rafael Palomero CaroPrimavera del 2013TEMA 4. PAISATGE I MEDI AMBIENT(Geografia. Ed. Vicens Vives)1
  2. 2. 2Video: Pare (Serrat, 1983, amb lletra). 2:43 m1. ELS PAISATGES VEGETALS
  3. 3. La gran biodiversitat de la península Ibèrica s’explica per tres factors:- Situació: Espanya es troba situada a la zona de contacte de dos gransdominis vegetals: mediterrani i atlàntic (Canàries pertany al dominimacaronèsic, de caire tropical).- Efecte refugi: la Península va servir per acollir espècies en les èpoquesglaciars. També van emigrar els animals que van creuar el desert d’Àfrica il’estret de Gibraltar. Animals i plantes es van adaptar al medi peninsular i vanformar en alguns casos noves espècies i subespècies.- Presencia de sistemes muntanyosos: els nombrosos sistemes muntanyosos ila Meseta reprodueixen en altitud la gradació vegetal que es dóna el nord isud d’Europa.31.1. La biodiversitat al territori espanyol
  4. 4. 1.2. L’acció antròpicaÉs el canvi que ha patitel paisatge natural perla intervenció del’esser humà:- Substitució delsboscos per camps deconreu(el 43% del territoriespanyol és peractivitats agràries).- El 10% del territoriestà ocupat per àreesurbanes i perinfraestructures iequipaments4
  5. 5. 5
  6. 6. 1.3. Paisatges vegetalsHi ha quatre tipus depaisatges vegetals:1.Paisatge vegetaloceànic2.Paisatge vegetalmediterrani3.Paisatge vegetal deles Canàries4.Paisatge vegetal demuntanya6
  7. 7. 7
  8. 8. 1.3.1. Paisatge vegetal oceànic- Ocupa la zona de climaatlàntic (Galícia, laSerralada Cantàbricaentre altres i zonesd’alta muntanya).- Espècies típiques delbosc temperat oceànic:el roure i el faig, defulla caduca (el faig a leszones més humides).- Per damunt dels 1600-2000 m creix un matollpropi: la landa (brucs,ginebres, ginestes). 8
  9. 9. 1.3.2. Paisatge vegetal mediterrani- Ocupa la major part dela superfície peninsular.- Al bosc mediterrani obosc escleròfil (preparatper a dures condicionsde calor i sequera), lesespècies mésimportants són l’alzina il’alzina surera (de fullaperenne).- Hi ha extenses zonesde matollar degradat(màquies, garrigues iestepes).9
  10. 10. 1.3.3. Paisatge vegetal de les CanàriesLa vegetació esescassa, encara quehi ha una granvarietat despècies,amb nombrososendemismesproducte de lainsularitat i del’encreuamentd’influèncieseuropees, africanesi sud-atlàntiques.10
  11. 11. 11
  12. 12. 1.3.4. Paisatge vegetal de muntanya- La vegetació esdistribueix en pisosd’altitud segons lestemperatures i lesprecipitacions.- Al Pirineu eslocalitza elpaisatge vegetalalpí.12Pisos de vegetació al Pirineu
  13. 13. A les altres muntanyes peninsulars hi ha boscoscaducifolis (a la zona atlàntica) o perennifolis (a lazona mediterrània), i, per damunt, arbustos iprats.13Sierra de Gredos (SistemaCentral) i riu Tiétar
  14. 14. 1.4. Destrucció del paisatge vegetal: els incendis• Els incendis forestals són una de les causes principals dedestrucció dels paisatges vegetals.• Causes :- La sequedat dels estius mediterranis (dèficit de precipitacions ialtes temperatures).- L‘abandonament de les explotacions agràries no rendibles ha fetaugmentar les zones boscoses i ha provocat la disminució de lapoblació i de les activitats rurals.• L’augment de segones residències ha fet créixer el riscd’incendis.• Durant anys, es van substituir boscos caducifolis per pins ieucaliptus, per la qual cosa els incendis també afecten a zonesde clima oceànic.• El 97 % dels incendis forestals a Espanya són provocats perl’acció humana. 14
  15. 15. 2.1. La contaminació• La contaminació és una de les conseqüències més negativesde les activitats ambientals i socials dels humans. Aquesta esprodueix a causa de la introducció en un medi d’unasubstància que és perjudicial per a la salut, la seguretat o elbenestar de la població.• Es pot classificar segons dos factors:-Segons els medis que afecta.-Segons el tipus d’agentcontaminant ambiental.152. REPERCUSSIONS AMBIENTALS DE LESACTIVITATS ECONÒMIQUES
  16. 16. SEGONS ELS MEDIS QUE AFECTA:Contaminació atmosfèrica: Els contaminantsprincipals provenen de processos de combustió enactivitats industrial i de transport, generaciód’energia elèctrica o evaporacions de dissolvents, iemissió de gasosque han originatun forat a la capad’ozó.16
  17. 17. Contaminació de l’aigua: (rius, mars i aqüífers).Generalment és ocasionada per abocaments iresidus industrials, i per aigües residuals nosanejades.17
  18. 18. Contaminació del sòl: Es causada per l’aplicacióde pesticides, filtracions o trencament decanalitzacions d’aigües residuals i el vessamentde productes industrials.18
  19. 19. SEGONS EL TIPUS D’AGENTCONTAMINANT AMBIENTAL:• Contaminació química: implica laintroducció de substàncies potencialmentperilloses per a la salut i per a l’entorn alsòl, a l’aire, a l’aigua o als aliments.Exemple: pesticides agrícoles.• Contaminació radioactiva: Derivada de ladispersió de materials radioactiusutilitzats en centrals nuclears,instal·lacions mèdiques... Exemple: uranienriquit. 19
  20. 20. Contaminacióacústica:provocada pelsoroll queemeten lesfàbriques, elsmitjans detransports ocertes activitatsd’oci.20
  21. 21. 21- Contaminació tèrmica: es produeix quan unprocés provoca una alteració en la temperatura delmedi de manera perjudicial.- Contaminació electromagnètica: és la produïda apartir de lesradiacions generadesper equips electrònicsi instal·lacionselèctriques.
  22. 22. Contaminació lumínica: resplendor de llumdifosa al cel nocturn, produïda pel sistemad’enllumenat a les ciutats, pels vehicles i peraltres infraestructures.22
  23. 23. Contaminació visual: abundància i desordred’elements que deterioren les qualitatsestètiques d’un paisatge.23
  24. 24. La contaminació per tant, genera danysgreus i atempta contra la salut i la qualitatde vida de la població humana, dels animalsi de les plantes i, a més, deteriora el nostreplaneta.24
  25. 25. 2.2. El canvi climàticCanvi climàtic: modificació que pateix el climaen relació amb el pas del temps i globalment.25
  26. 26. • Un dels agentsmés influents sónels éssers humans.• Per referir-se aaquest canviclimàtic provocatpels éssershumans tambés’utilitza el termecanvi climàticantropogènic.26
  27. 27. L’EFECTE HIVERNACLE I L’ESCALFAMENT GLOBALEfecte hivernacle:l’energia solarescalfa el sòlterrestre, el qualtorna a l’espaiexterior una partd’aquesta energia,mentre la resta ésretinguda pels gasosde les capessuperiors del’atmosfera i enprovocal’escalfament.27
  28. 28. L’ESCALFAMENT GLOBAL I ELSOCEANS• L’augment global dela temperaturaprovoca el desglaç deles zones àrtica iantàrtica i de lesglaceres terrestres.• Amb la pujada de latemperatura global,l’aigua dels oceanstendeix a expandir-sei a reduir la sevacapacitat d’absorcióde CO2. 28
  29. 29. ABAST DEL CANVI CLIMÀTICLa natura, per si mateixa, també provoca episodisd’escalfament global i de canvi climàtic, però des de faun temps la causa essencial és l’acció humana i el ritmeaccelerat de canvis, que impedeix a la natura no tan solsla regeneració natural dels gasos sinó l’adaptació alscanvis.29
  30. 30. 2. 3. L’empremta ecològica- Indicador desostenibilitat queresumeix, per a cadaindividu, quina ésl’àrea necessària perproduir els recursosque utilitza i perassimilar els residusque genera.- Objectiu: avaluarl’impacte sobre elplaneta d’unadeterminada manerade viure. 30
  31. 31. Necessitat d’establir-hialgun tipus de regulacióPobresaPèrdua de biodiversitatDeteriorament mediambiental313. RESPOSTES PER A LASOSTENIBILITAT
  32. 32. 1972: Informe Els límits del creixement.Denuncia de l’espoliació de les societatsoccidentals sobre el medi natural.1972: primera reunió mundial sobre el mediambient (113 països).323.1. La conferència d’Estocolm i eldesenvolupament sostenibleA partir d’aquesta reunió, el 1987:Informe Brundtland
  33. 33. Gràcies a l’informe Brundtland:Comissió Mundial del MediAmbientDefinició del desenvolupamnentsostenible33
  34. 34. Cimera de Rio (1992)Declaracions deprincipis i propostesd’actuació343.2. La Cimera de Rio i l’Agenda 21Conveni sobre elCanvi ClimàticConveni sobre laDiversitat BiològicaAgenda 21
  35. 35. 35
  36. 36. Altres conferènciesCimerad’Aalborg,1994Conferènciade Kyoto(Japó), 1997Conferència de Bali(Indonèsia), 2007ConferènciadeJohannesburg(Sud-àfrica),2002Conferència deCopenhaguen(Dinamarca), 200936
  37. 37. 3.3. L’ecologia i els movimentsecologistesCONSCIÈNCIAECOLÒGICAMOVIMENTECOLOGISTAGRUPSCONSERVACIONISTES37
  38. 38. 4. SOLUCIONS PER LA SOSTENIBILITAT4.1. L’educacióambientalObjectiu: hem de prendreconsciència de que- pertanyem a un entorn,- en depenem totalment i- hem de prendre decisionsque assegurin elmanteniment correcte delmedi ambient.38
  39. 39. 4.2. El consum responsable39Per evitar el deteriorament del medi ambient , hem de canviar els nostres hàbitsquotidians, escollint productes que no comportin tant impacte ambiental isocial: consumir menys i de manera més racional.
  40. 40. 4.3. El reciclatge40La producció més gran de residus a obligat a desenvolupar diversos tractament : lareducció, la reutilització, el reciclatge i la recuperació energètica.
  41. 41. 4.4. La banca ètica41Entitat financera, també coneguda com banca social, que combina els beneficisambientals amb la rendibilitat econòmica dels bancs convencionals, però se’n diferenciaper la seva finalitat social i la transparència de les seves actuacions.
  42. 42. 4.5. L’agricultura ecològica42Conreu basat en la utilització òptima dels recursosnaturals sense fer servir llavors transgèniques.Objectius: mantenir la fertilitat del sòl, produir aliments lliures deResidus químics, mantenir la diversitat genètica de l’ entorn,obtenir aliments orgànics i conservar la fertilitat del sòl.
  43. 43. 5. EL PAISATGE: POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ I DE CONSERVACIÓHi ha determinats paisatges que necessiten una proteccióespecial bé perquè es tracta d’espais naturals de gran valor operquè tenen un patrimoni cultural molt ric.43Parc Nacionald’Aigüestortes il’estany de SantMaurici
  44. 44. 5.1. El valor del paisatgeEl paisatge és la fisonomia externa d’un territori. És un productesocial, projecció de la cultura sobre un espai determinat.El Conveni Europeu del Paisatge insta per definir els seus propisobjectius de qualitat per a les politiques d’ordenació iplanificació territorial.44Picos de Europa
  45. 45. 5.2. Espais naturals protegits- Parcs nacionals o regionals. Àrees amb ecosistemespoc alterats i valors ecològics, estètics, educatius icientífics grans. Cal tenir-hi una atenció preferent. Nos’hi poden realitzar activitats econòmiques.- Parc naturals. El seu valor natural és compatible ambles activitats humanes però d’una manera regulada iequilibrada.- Reserves naturals. Espais on es procura unaprotecció d’ecosistemes especial per la seva raresa,fragilitat, importància o singularitat.45
  46. 46. 5.3. Espais protegits a EspanyaEspanya és un dels països europeus amb més diversitatd’ecosistemes, hàbitats i espècies naturals: el 54 % de lesespècies que hi ha a Europa es troben a Espanya.A Espanya existeixen 150 parcs (14 nacionals) i 50 paisatgesprotegits.Espanya aporta el 20 % dels LIC (Llocs d’ImportànciaComunitaria) a Europa.Video: España verde (1 min.) http://www.youtube.com/watch?v=fDXMlBnsMiM46
  47. 47. 5.4. Mesures de politica ambientalLa legislació espanyola obliga a fer un estudi (avaluaciód’impacte ambiental) previ a la construcció d’una gran obrapublica per analitzar les conseqüències mediambientals.Algunes empreses estan obligades a realitzar auditoriesambientals (informes per descriure la influència que tenen sobreel medi ambient i propostes de solucions a possibles problemesde contaminació).47Parc Natural del Teide
  48. 48. 6. PAISATGE I MEDI AMBIENT ACATALUNYA
  49. 49. 6.1. Els parcs de CatalunyaPer preservar el medi ambient d’algunes zones, lesadministracions estableixen mesures de protecció.Parc Nacionald’Aigüestortes i Estanyde Sant Maurici. Únicparc nacional deCatalunya.49
  50. 50. 50
  51. 51. 6.2. Pla despais dinterès natural(PEIN)• Pla dEspais dInterès Nacional (PEIN): zones delterritori català que cal protegir (llei de laGeneralitat de Catalunya del 1985).• Sescullen els territoris per ser representatius dela diversitat mediambiental de Catalunya, amblobjectiu de garantir la biodiversitat deCatalunya.51
  52. 52. Dades del PEIN(2007) 165 espais. 10.402 km2.(quasi la meitat,espaismarítims).52
  53. 53. Dins del PEIN també sinclouen leszones delimitades en la Xarxa Natura2000):- ZEPA: Zones despecial protecció de lesaus.- ZEP: Zones despecial conservació.Cap de Creus Pedraforca53
  54. 54. 6.3. La qualitat dels paisatges de Catalunya• Conveni Europeu del Paisatge del 2000: elpaisatge és un element essencial per al benestarindividual i social, la protecció, gestió iplantejament del qual comporten drets i deuresper a tothom.54
  55. 55. A Catalunya es crea l’Observatori del Paisatge:- Objectiu: assessorar l’Administració en l’impuls de mesuresper la protecció del paisatge i en la gestió d’undesenvolupament sostenible que faciliti l’ordenació territorial.- Catàlegs de paisatge (un per cada vegueria): mostren com ésel paisatge, quins factors el condicionen, com evoluciona i quès’ha de fer per preservar-lo.Vídeo: “El respecte pel territori és una qüestió dementalitat”. Entrevista a Joan Nogué, president del’Observatori de Catalunya.http://www.youtube.com/watch?v=1SD6YSp34T0Vídeo: Imatges del PN d’Aigüestortes i Sant Maurici (delprograma de TV3 El Paisatge Favorit de Catalunya)http://www.youtube.com/watch?v=4g-B5xX_b0g55

  ×