• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Els projectes i les competencies

on

 • 2,305 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,305
Views on SlideShare
2,280
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

4 Embeds 25

http://raconetdeproves.blogspot.com 21
http://raconetdeproves.blogspot.com.es 2
http://www.raconetdeproves.blogspot.com 1
http://www.symbaloo.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Els projectes i les competencies Els projectes i les competencies Presentation Transcript

  • Elsprojectes.
   Una forma eficaç de treballar les competències a l’aula
   CEIP Ramón i Cajal
   Uldecona curs 2010-2011
   Rosy Calvo
  • De que parlarem?
   1.- Un moment per a la reflexió: Per què canviar la metodologia a la meva aula? 10 idees
   2.- Treballar per projectes: què implica?
   3.- Treballar per projectes: què afavoreix?
   4.- Es treballen les 8 competències bàsiques?
   5.- Passos que puc donar per planificar “el meu projecte”
   6. - Com elaboro una seqüència didàctica?
   7. - Instruments que ens poden ajudar
   8.- Eines de millora i avaluació.
   9.-Diferència entre projecte i centre d'interès.
  • CLICAR SOBRE LA IMATGE
  • 2.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ IMPLICA?
  • TREBALLAR UN TEMA DE MANERA DISCIPLINAR O INTERDISCIPLINÀRIA D'UNA MANERA “DIFERENT” A LA TRADICIONAL
   EL LLIBRE DE TEXT DEIXA DE SER L'ÚNICA FONT D'INFORMACIÓ
  • ES PROPOSEN DIFERENTS ACTIVITATS ENCAMINADES A l'ELABORACIÓ D'UN PRODUCTE FINAL
   ÉS IMPORTANT QUE AQUEST PRODUCTE FINAL TINGUI UNA PROJECCIÓ FORA DE L'AULA (EXPOSICIÓ EN EL CENTRE, PUBLICACIÓ EN LA REVISTA ESCOLAR, EXPOSICIÓ A ALUMNES D'ALTRES CLASSES,...)
  • ES PARTEIX DEL PERSONAL I PROPER (Coneixementsprevis)
   PER ARRIBAR AL COMPLEX, RESPECTANT ELS DIFERENTS NIVELLS D'APRENENTATGE
  • L'ALUMNE HA DE SABER EN TOT MOMENT QUÈ HA DE FER, COM I PER A QUÈ (Producte final)
  • 3.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ AFAVOREIX?
  • LA MOTIVACIÓ I L'APRENENTATGE DE L'ALUMNE
   JA QUE ES TENEN EN COMPTE LA DIVERSITAT D'INTERESSOS I DIFERENTS ESTILS D'APRENENTATGE
   L'ALUMNE ÉS PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE
  • EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES, HABILITATS I DESTRESES JA QUE EXISTEIXEN DIFERENTS TIPUS D'ACTIVITATS:
   • De captació de coneixementsprevis de l'alumnat
   - Activitatsd'introducció al tema per motivar a l'alumnat
   - Activitats de recerca i tractament de la informació
   • Activitatsd'aplicació,...
   • Activitats per reflexionar
   • Activitatsencaminades a l‘autoavaluació i la co-avaluació, ...
  • PROMOU L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU, FENT QUE L'ALUMNE CONTROLI EL SEU PROPI APRENENTATGE
   -Objectiusdidàcticsconeguts per l'alumnat- Orientacionsper fer cada tasca- Plantilles per a l'autoavaluació i co-avaluacióAgrupaments diversos. Ajuda entre iguals
  • AFAVOREIX LA COL·LABORACIÓ ENTRE ALUMNES, EL TREBALL EN GRUP.
   PERÒ TAMBÉ, POT HAVER-HI ALTRES AGRUPAMENTS I, FINS I TOT, MOMENTS PEL TREBALL INDIVIDUAL
  • RELACIONA EL MÓN ESCOLAR AMB EL MÓN FORA DE L'AULA.
   ES PROMOU LA IMPLICACIÓ, EL PENSAMENT CRÍTIC I LA INICIATIVA PERSONAL
  • 4.- EN UN PROJECTE, ES TREBALLEN LES 8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES?
  • Alguns exemples per analitzar
   L’escorpí
   Correfocs
   Projecte de l’hort
   Investiguem l’escola
  • 5.- PASSOS QUE PUC DONAR PER PLANIFICAR “EL MEU PROJECTE”
  • Complanificar?
   1. Assumpte o tema sobre el que es realitzarà el projecte. Hauria de quedar clar i delimitat, especificant de quètractarà i de què no tractarà.
   2. Ubicació contextual (no sempre). Es refereix a una realitathistòrica i sociocultural (definida per un temps i un espai)
   3. Elsobjectius. Es defineix el que es volaconseguiramb la informació: què es volconèixer i que es vol comunicar.
   4. Les accions i tasques. A partir de l'objectiu es defineixen les accions i tasques que cal realitzar per aconseguirl'objectiuproposat.
   5. Elsrecursos.Per a cada acció o tasca s'hand'especificarels recursos de: - Temps - D'equip instrumental o instal·lacions - Humans - Financeres o econòmiques (si sónnecessàries)
   6. El plao calendari de treball. És la forma en què es defineix en quinordre, quan, amb quina durada i per qui es realitza el previst per aconseguirl'objectiu..
  • Què fa el mestre?
   1. Especificar el fil conductor
   Relacionatamb el PCC
   Especificació primera d'objectius i continguts(Què es potaprendre en el Projecte)
   2. Buscar materials
   Selecciona la informacióambcriteris de novetat i de plantejament de problemes
   3. Estudiar i preparar el tema
   4. Implicar alscomponents del
   grup.
   Reforça la consciènciad'aprendre
   Destaca l'actualitat del tema per al grup
   5. Destacar el sentit funcional del Projecte.
   Què saben, quinsdubtessorgeixen, quècreul'alumnat que ha après
   6. Mantenir una actitud
   avaluativa
   S'ordena en forma de programació, per contrastar-ho i dissenyar noves proposteseducatives
   7. Recapitular el procésseguit
  • Què fa l’alumne?
   1. Elecció del tema Aporta criteris y arguments
   Elabora un índex individual
   2. Planifica el desenvolupament Col·labora en el guió inicial .
   del tema
   3. Participa en la recerca d'informació Contacte amb diferents fonts
     Interpreta la realitat
   4. Porta a terme el tractament de la informació L’ordena i la presenta
   Planteja nous interrogants
    5. Cobreix els apartats de l’índex Individual i en grup
   6. Realitza el treball final Incorpora nous apartats
   Elabora el producte final
   7. Porta a terme l’avaluació Aplicant en situacions simulades
   continguts estudiats, diaris d’aprenentatge, auto avaluació, co-avaluació...
   8. Noves perspectives Planteja noves preguntes per a altres temes.  
  • Comaccedir a la informació?
   LES FASES DEL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
   1.- Identificar les necessitatsd'informació i planificar la recerca de dades(quina informació cal buscar i on).
   2.-Buscar i consultar les fontsd'informació. Es consulten diferentsfonts, es discrimina la informació que no siguinecessària i s'esclareixen les dades que es vagintrobant.Analitzem les dades, les sintetitzem i aprofundim en elles per poder entendre--les.
   3.- Processar la informació. Es selecciona la informació, es destrial'important i significatiu del secundari. S'ordena, organitza i estructura , i se lidóna una unitatlògica.S'interpretaaquestainformació: anàlisi, síntesi, comentaris, reflexions, relacions, comparacions, judicis i inferènciespersonals de les dadestrobades.
   4.- Representar la informació, conversió de la informació en coneixement. La informaciós'estructurad'acordamb la forma de pensar, de sentir del grup social al que pertanyem i dins del marcd'experiències de les persones per elsquipensem que aquestainformaciópot ser útil o d'interès o necessària: es contextualitza. Per a aixòdefiniml'audiència o públic i emprem el codi cultural d'aquestes persones: emprem signes, colors, figures, formes, símbols, paraules o termes que elssónfamiliars, que usen quotidianament, que tenensentit i significatdeterminats.
   5.-Comunicar la informació-Treballescrit: monografia, informe, articled'opinió, cartell, fullet, ....- Treball oral: Presentació de diapositives, programa de radi o televisió, pel·lícula, dramatització, ...- Treballtecnològic: pàgina web, wiki, blog, *webquest, aplicacions de la web 2.0, ...
  • Quinsproductesfinals?
   • TREBALLS DE RECERCA
   • INFORMES, ARTICLES D'OPINIÓ, DIARI DE CLASSE
   • PRESENTACIONS MULTIMÈDIA
   • EXPOSICIONS FORA DE CLASSE
   • DRAMATITZACIÓ, ...
  • Avaluar.
   Ambquinsinstruments?
   • Plantilles d'observació del treball diar i
   • Informe de progrés després d'una activitat o investigació
   • Esborradors i productes finals
   • Moments per a l'auto avaluació i co-avaluació
   • Rúbriques que ens ajudin a avaluar els diferents nivells d'aprenentatge
   • Exàmens, ...
  • Per tant..
   fases que segueix l’activitat a l’aula
   1.- Identificació temàtica i contacte inicial.
   - S’estableix una discussió oberta on apareixen diferents possibilitats temàtiques.
   - Es tracta de consensuar un tema que sigui representatiu per a tots.
   - El professorat ha de combinar les declaracions de l’alumnat amb les necessitats per construir un aprenentatge significatiu.
   - Es proposen activitats adreçades a presentar i elaborar una visió global del tema.
   - Es proposa que l’alumnat faci seva la temàtica que servirà d’eix del projecte.
   2.- Exploració inicial, definició de l’objecte d’estudi.
   - Es recullen les idees prèvies que l’alumne posseeix (conceptes,experiències, hàbits, etc.). –
   - Es discuteixen a classe i s’afinen de forma col·lectiva.
   - S’empren instruments per la seva expressió pública: trames inicials o murals amb la síntesi de les idees més representatives.
   - Tenint en compte el punt de partida es proposa “l’objecte d’estudi” concret.
  • Per tant..
   fases que segueix l’activitat a l’aula
   - L’objecte d’estudi és sotmès a una primera revisió.
   - Es desprenen preguntes i interrogants que el professorat ha de concretar, organitzar i precisar.
   - Per acabar es concreta en un mural de l’aula, que ajudarà a conèixer com evolucionen les preguntes i quin grau d’explicació aporten.
   3.- Pla de treball: deliberació i presentació.
   - La seqüència de les activitats plantejada ha de tenir coherència i ordre.
   - Les tasques a realitzar han d’estar ben descrites i presentades.
   - Cal presentar també i exposar molt bé els criteris d’avaluació.
   - A l’avaluació formativa s’han d’especificar les nivells d’assoliment de cada - activitat per confeccionar la plantilla o rúbrica.
  • Per tant..
   fases que segueix l’activitat a l’aula
   4.- Desenvolupament del pla de treball.
   - Amb la informació i els recursos facili-tats s’elaboren les produccions i respostes a les seves primeres versions.
   - Són freqüents les interaccions múltiples i les revisions de progrés.
   - La col·laboració entre iguals millora les aportacions.
   - La tasca principal del professorat és donar suport, facilitar i acompanyar.
   5.- Síntesi i avaluació.
   - Cal recollir tota la producció en el format més complet i definitiu possible (p.e. carpeta de treballs).
   - S’exposen els resultats i s’expliquen les conclusions de forma pública.
   - Els recursos (digitals, murals, gràfics, ...) faciliten la comprensió de les dades, a la vegada que promouen noves competències comunicatives.
  • El Portafolio carpeta del “procés d’aprenentatge”.
   Portafoli d’aprenentatge (treballs diversos i reflexions sobre ells)
   Portafoli de presentació (selecció dels millors treballs
   Portafolid’avaluació (acreditació de l’aprenentatge; llibre de vida de la classe,treballs, reflexions i autoavaluacions)
   L’alumne construeix la resposta i mitjançant un producte es pot observar directament, el seu comportament, en tasques similars a les quals s’enfrontarà en el món.
  • 6. - COM ELABORO UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA?
   Quins passos haig de donar?
  • PASSOS PER ELABORAR UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
   ROLS:
   ALUMNE: PROTAGONISTA
   PROFESOR-A: ORIENTADOR-A
   • DE LA PROGRAMACIÓ DEL MEU CURS ESCULLO UN TEMA, UNA SITUACIÓ PROBLEMÀTICA, UN CONFLICTE ,UNA REALITATSOCIAL
   • GENERO UNA PLIJA D’IDEES, UN MAPA CONCEPTUAL,…
   REDACTO ELS OBJECTIUS DIDÀCTICS
   • ELABORO UN GUIÓ PROVISIONAL
   • PENSO EN UN PRODUCTE FINAL
   - LES 8 COMPETÈNCIES
   • ELABORO LES ACTIVITATS INTENTANT TENIR EN COMPTE - ACTIVITATS DIVERSIFICADES
   - AGRUPAMENTS FLEXIBLES
   - MOMENTS DE REFLEXIÓ
  • FORMULARI DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
   TÍTOL DEL PROJECTE: ............................................
   PROFESOR(S): ..........................................................
   CURS: .........................................................................
   MATÈRIES: ……..........................................................
  • COMENÇAR AMB LA FITA SEMPRE AL CAP
  • PLANIFICO L’AVALUACIÓ
  • FORMULARI DE RECURSOS DEL PROJECTE
  • 7. - INSTRUMENTS QUE ENS PODEN AJUDAR
  • EXEMPLES D’ACTIVITATS DE PROJECTE
  • Exemples de productesfinals
  • TAXONOMIA DE BLOOM PER ESTABLIR PAUTES
  • 8.- EINES DE MILLORA I AVALUACIÓ.
  • PAUTES PER SELECCIONAR LA INFORMACIÓ
  • Descriptors per a l’avaluació
  • PAUTES PER PROCESSAR LA INFORMACIÓ
  • Descriptors per a l’avaluació
  • PAUTES PER PREPARAR UNA PRESENTACIÓ
  • PAUTES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL
  • PAUTES PER L’ORGANIZACIÓ INDIVIDUAL DEL TEMPS
  • Descriptors per a l’avaluació
  • PAUTAS PER L’ORGANIZACIÓN DEL TREBALL Y TEMPS DEL GRUP
  • Descriptors per a l’avaluació
  • PAUTES PER APRECIAR EL PROGRÉS DEL GRUP
  • Descriptors per a l’avaluació
  • FULL D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
  • FULL DE PLANIFICACIÓ SETMANAL DE L’ALUMNE
  • DOCUMENT DE PLANIFICACIÓ DE L’ALUMNE
  • AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE
  • DOCUMENT DE L’ALUMNE EN INICIAR UNA INVESTIGACIÓ
  • INFORME DE PROGRÉS DESPRÉS D’UNA INVESTIGACIÓ
  • DOCUMENT DE L’ALUMNE EN INICIAR UN PROJECTE
  • DOCUMENT DE L’ALUMNE AL PREPARAR UNA
   PRESENTACIÓ ORAL
  • LLISTA D’INVESTIGACIÓ
   ACTIVITATS, TASQUES IMPORTANTS DEL PROJECTE
  • LLISTA D’OBSERVACIÓ DE GRUP
  • AUTOAVALUACIÓ DE CONTRIBUCIÓ AL GRUP
  • LLISTA D’APRENENTATGE DEL GRUP
  • AUTO VALORACIÓ FINAL DEL PROJECTE
  • 9.-DIFERÈNCIA ENTRE PROJECTE I CENTRE D'INTERÈS.
  • Per tant, un projecte...
  • Bé. Ja arriba l’hora….
  • Potser ha estat una mica llarg i tal vegada en alguninstantemshemperdut un moment en les paraules….
   Accepta-ho!
   Enshemperdut!
  • Confioperò, no haverestatmassapesada
  • GRACIES PER TOT!