Bab 4 perniagaan antarabangsa

4,515 views

Published on

Published in: Education

Bab 4 perniagaan antarabangsa

 1. 1. BAB 4 :PERNIAGAAN ANTARABANGSA (PAB)Maksud Perniagaan Antarabangsa. - 2010 kegiatan jual beli antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. ia terdiri daripada tiga cabang utama iaitu import, eksport dan entrepot. Ketiga-tiga dikategorikan kepada dua jenis iaitu nyata dan tak nyata.
 2. 2. Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa.– 2004, 2005, 2009, 2010• Perbezaan sumber alam semulajadi. • sumber alam, jenis iklim dan tanah yang dikurniakan berbeza • sebuah negara mengimport barang yang tidak dapat dikeluarkan olehnya• Perbezaan kos pengeluaran. • sebuah negara menumpu kepada pengeluaran barang yang dihasilkan dengan kos paling minima berbanding negara lain. • barang yang tidak dapat dihasilkan secara efektif akan diimport• Perbezaan tingkat teknologi • Tingkat teknologi yang tinggi membolehkan proses pengeluaran dilakukan dengan kos lebih rendah dan menghasilkan produk berkualiti tinggi.• Hubungan antarabangsa. • interaksi antara negara mewujudkan kehendak serentak antara pembeli dan penjual. • hubungan diplomatik mewujudkan perniagaan antara negara-negara di dunia
 3. 3. Kepentingan Perniagaan Antarabangsa KepadaPengguna, Pengeluar dan Negara - 2008Kepentingan PAB Kepada Pengguna  Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.  Mempelbagaikan pilihan pengguna.  Kewujudan barang berkualiti pada harga rendah.  Meningkatkan taraf hidup.  Menambahkan peluang pekerjaan.  Menambahkan pengetahuan dan pengalaman
 4. 4. Kepentingan PAB Kepada Pengeluar Pasaran yang lebih luas Pengeluaran berskala besar Pertukaran pengetahuan dan teknologi Lebih banyak sumber bekalan diperoleh Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang
 5. 5. Kepentingan PAB Kepada Negara Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa Mendapat pertukaran asing Mengurangkan pengangguran Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan kepakaran Meningkatkan imbangan pembayaran negara
 6. 6. Persamaan PDN dan PAB Urusniaga yang berasaskan pertukaran Matlamat untuk mencari keuntungan Memenuhi keperluan dan kehendak manusia - jual beli Mengamalkan pengkhususan - untuk menikmati ekonomi bidangan Memerlukan faktor-faktor pengeluaran yang sama - btmu Memerlukan bantuan perniagaan yang sama - ppppik
 7. 7. Perbezaan PDN & PAB Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa1. ia merangkumi aktiviti borong dan runcit 1. ia merangkumi aktiviti import, eksport dan entreport2. jenis pengangkutan yang biasa 2. jenis pengangkutan yang biasa digunakan ialah kereta api, lori, van digunakan ialah kapal laut atau kapal terbang3. tidak wujud banyak sekatan kepada 3. wujud pelbagai sekatan perdagangan peniaga antarabangsa seperti tariff, kuota, embargo4. Aktivitinya hanya dijalankan dalam 4. Aktivitinya merentasi sempadan negeri sahaja negara5. Melibatkan penggunaan satu jenis mata 5. melibatkan penggunaan pelbagai wang saja mata wang asing6. perniagaan ini menghadapi tingkat risiko 6. Perniagaan ini menghadapi tingkat yang lebih rendah risiko yang lebih tinggi7. melibatkan penggunaan dokumentasi 7. melibatkan penggunaan yang lebih mudah berbanding dokumentasi perniagaan antarabangsa yang lebih rumit
 8. 8. Maksud Perniagaan Import, Eksport dan Entreport Perniagaan import  membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain Perniagaan eksport  menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain Perniagaan entreport  aktiviti mengimport barang dari negara asing, diproses atau disimpan dan dieksport semuala ke negara lain Import nyata  membeli barang berbentuk fizikal dari negara luar Import tak nyata  membeli perkhidmatan yang ditawarkan oleh negara luar Eksport nyata  menjual barang berbentuk fizikal ke negara yang lain Eksport tak nyata  menjual perkhidmatan yang disediakan oleh rakyat tempatan kepada negara luar Untuk meningkatkan nilai barang peniaga entreport memproses semuala barang import sebelum dieksport
 9. 9. PROSEDUR IMPORT1. Mematuhi kehendak undang-undang• Akta Kastam 1967 – mengawal pengimportan jenis barang2. Membuat pesanan Inden• menghantar surat pesanan kepada pengeksport• pengimport dapatkan surat jaminan kredit dari bank atas nama• pengeksport• surat kredit dihantar bersama inden• pengimport tunggu pengesahan pengeksport
 10. 10. Saluran import secara langsung  berhubung terus tanpa orang tengah dengan kemudahan komunikasi dan barang juga dihantar terus kepada pengimport pejabat cawangan  kepunyaan pengeksport terletak di Negara pengimport atau pengeksport ejen import  khusus import barang, dibayar komisen mengikut kuantiti barang diimport saudagar import  orang tengah yang mengendalikan hal teknikal untuk menjaga kepentingan pengeksport dan Pengimport lain-lain Ejen pengembara  melalui ekspo, pameran dan rombongan perdagangan
 11. 11. 3. Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran• pengimport menunggu ketibaan bil muatan, invois eksport, surat jaminan• kredit dan bil perintah bayar yang dihantar menerusi bank selepas bayaran dibuat 4. Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953• bayaran import memenuhi akta• bayaran ke luar negara melebihi RM10 000 mesti mendapat persetujuan pihak berkuasa• Borang KPW – membeli mata wang asing• Borang KPW2-memindahkan mata wang ringgit ke luar Negara5. Ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang• syarikat perkapalan hantar notis pemberitahuan kepada pengimport tentang tarikh ketibaan kapal di pelabuhan
 12. 12. 6. Menuntut barang dan membiayai duti kastam• bil muatan, lesen import, sijil insurans dan invois eksport disediakan pengimport untuk pihak kastam • barang tidak bercukai – pengimport isi borang kemasukan barang percuma • barang bercukai – borang kemasukan barang bercukai• kemasukan untuk kegunaan dalam negeri – bawa keluar barang serta-merta lepas bayar duti kastam• kemasukan untuk pergudangan – menangguh bayar cukai – simpan dalam gudang berbon 7. Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan• periksa barang pasti tiada kerosakan• kerosakan yang tidak tercatat dalam bil muatan – tuntut ganti rugi daripada syarikat insurans
 13. 13. PROSEDUR EKSPORT1. Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran2. Penerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden3. Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang4. Menghantar barang ke pelabuhan5. Mengurus pelbagai prosedur kastam6. Menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan7. Memuatkan barang ke dalam kapal8. Menuntut bayaran daripada pengimport
 14. 14. HALANGAN DALAM PERDAGANGANANTARABANGSA• Prosedur kastam dan pelbagai sekatan perniagaan• Penggunaan mata wang yang berlainan• Penggunaan bahasa yang berlainan• Risiko yang tinggi• Cara pembayaran yang berbeza• Keadaan politik• Masalah sukatan dan timbangan• Dokumentasi yang rumit• Standard dan syarat import• Kesukaran mendapat maklumat
 15. 15. Mengatasi Halangan PerniagaanAntarabangsa• wujudkan kerjasama perniagaan antara dua negara• buat promosi di luar negara melalui ejen yang dilantik• beli insurans untuk melindungi risiko barang yang rosak/hilang• barang yang dikeluarkan berkualiti• memenuhi cita rasa/kehendak orang luar• dapatkan bantuan kerajaan - pengurangan cukai/bantuan promosi
 16. 16. DOKUMEN DALAM PERNIAGAAN ANTARABANGSA1. DOKUMEN PERNIAGAANInden• pesanan bertulis• pengimport kepada pengeksport• inden terbuka – nama pengeluar tidak ditetapkan• inden tertutup – nama pengeluar ditetapkanInvois Eksport• menyerupai invois perdagangan dalam negeri• 2 salinan• 1 salinan disertakan bil muatan dihantar kepada pengimport bila barang dikirim
 17. 17. Invois Konsular• dikeluarkan oleh pengimport• kebenaran membawa masuk barang import oleh pengeksport• didapati di pejabat konsul/kedutaan negara pengimport• 3 salinan – syarikat perkapalan, pihak konsul, pihak kastam• invois proforma – harga masih tidak ditentukanSijil Asal Usul• maklumat negara asal barang• dikeluarkan oleh dewan perdagangan/kementerian perniagaan• dikeluarkan pengeksport kepada kastam negara pengimport
 18. 18. DOKUMEN PENGANGKUTANBil Muatan• dikeluarkan oleh syarikat perkapalan• barang dieksport dengan kapal• ditandatangani nakhoda kapal – mengesahkan barang ke kapal• ia dokumen hak milik untuk dapat kredit berdokumen dari bank• bil kotor – merekod kerosakan• bil bersih – barang tiada kerosakan• 5 salinan – nakhoda kapal, syarikat perkapalan,• pengeksport, pengimport
 19. 19. Bil Udara• barang dibawa dengan kapal terbang• dikeluarkan oleh syarikat penerbangan• bukan dokumen hak milik• fungsi – bukti penerimaan, bukti kontrak, nota makluman,• nota serahan• 3 salinan – pengeksport, syarikat penerbangan, pengimportNota Perkapalan• dihantar oleh syarikat perkapalan kepada lembaga pelabuhan• tujuan – meminta pihak pelabuhan memunggah barang ke dalam kapal yang dinamakan
 20. 20. DOKUMEN INSURANSPolisi Insurans• dikeluarkan oleh syarikat insurans• barang dilindungi daripada segala risiko• pengimport buat tuntutan ganti rugi daripada syarikat insurans• penting untuk dapat pinjaman/kredit berdokumen dan untuk• dimuatkan ke dalam kapal• bayaran polisi – pengimport/pengeksportDOKUMEN KASTAM Borang Perakuan Kastam• barang tidak boleh dibawa masuk jika duti tidak dibayar
 21. 21. DOKUMEN PEMBAYARANBil Perintah Bayar• alat pembayaran• pengeksport kepada pengimport untuk ingat bayaranKredit Berdokumen• surat kredit yang dikeluarkan oleh pengimport• bank menjamin akan membayar segala bil yang dituntut oleh pengeksportSurat Cagaran• dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport• bank pengimport diberi kuasa untuk menjual barang jika pengimport gagal membayar/enggan menerima barang
 22. 22. Sekian…

×