บุคลากร

444
-1

Published on

บุคลากร

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
444
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บุคลากร

  1. 1. ขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครู//// บุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษา 2552 รายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยา 1. นายยานายยานายยานายยา บูโยะบูโยะบูโยะบูโยะ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยา 2.นายซําซูดินนายซําซูดินนายซําซูดินนายซําซูดิน บาเห็งบาเห็งบาเห็งบาเห็ง ผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยา 3.นายศุภกิจนายศุภกิจนายศุภกิจนายศุภกิจ บินลาเซ็งบินลาเซ็งบินลาเซ็งบินลาเซ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาทยาทยาทยา รายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยา / ก - ก ก 1. ก .6 . ( ) ก ก 10 2. F .6 . ( ) F F 7 3. .6 . ( ) ก ʽ ก F 7 4. F .6 . ( ) F 7 5. .6 . ( . ) ก ก 7 6. ʾ .6 . ( . ) F ก F 7 7. F .6 . ( . ) 5 8. F .6 . ( ) 7 9. ก .6 . ( . .) ก F 7 10. ก .6 . ( . ) F - 11. F .6 . ( . ) ก 3 12. .6 . ( ) ก 7 13. F ก .6 . ( ) ก 7 14. .6 . ( ) ก ʽ ก F 7 15. .6 . ( ) ก 7 16. .6 . ( ) ก F 3 17. ก F .6 . ( ) ก F 3 18. ก .6 . ( . ) - 19. .6 . ( ) F 7 20. .6 . ก 10 21 ก F F .6 . ( ) ก 3 22. .6 . ( ) ก 7
  2. 2. / - ก ก 23 ก F .6 . ( ) 7 24. .6 . ( . ) ก 7 25 F .6 . ( . ) 7 26 .6 . ( ) ก ก 7 27 ก .6 . ( . ) 3 28 ก F F .6 . ( . .) ก 10 29 F .6 . ( . . ) 7 30 F F .6 . ( . ) ʽ ก F 7 31 ก .6 . ( . ) ก 7 32 F .6 . ( . . . ) ก ก F 7 33 .6 . ( .) ก 7 34 .6 . ( .) ก 7 35 ก .6 . ( .) ก - 36 .6 . ( . .) 7 37 F .6 . ( .) 7 38 F .6 . ( .) ก 10 รายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยา - ก / ก 1. F .6 .6/ 2. ,7 .3 3. ก .3 .3 / 10 4. .3 .6 / 10 5. .3 .3 / 10 6. .3 / 7. . . .3 .6 / 10 8. กF F .3 .3 / 10 9. .3 .3 / 10 10. .3 6 / 10 11. .3 . 3 / 10 12. กF F .3 .3/ 10 13. ,4 .4/ 10 14. .3 .6/ 10 15. .3 .3/ 10
  3. 3. - ก / ก 16. ก .3 / 17. .3 .3/ 10 18. ก .3 . 3 / 10 19. ก .3 . / ก 20. .3 .6/ 10 21 .6 . / ก 22 .3 4 23 .6 10 24 .3 10 25 .3 10 26 .3 . / 10 27 F .3 . / ก 28 .3 .6/ 10

×