แผนกลยุทธ์

999 views
911 views

Published on

แผนกลยุทธ์โรงเรียนอิบตีดา

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนกลยุทธ์

 1. 1. ก F แผนกลยุทธแผนกลยุทธแผนกลยุทธแผนกลยุทธ ปงบประมาณปงบประมาณปงบประมาณปงบประมาณ 2551255125512551 –––– 2553255325532553 โรงเรียนอิบตีดาวิทยาโรงเรียนอิบตีดาวิทยาโรงเรียนอิบตีดาวิทยาโรงเรียนอิบตีดาวิทยา โรงเรียนในโครงการพระราชดําริโรงเรียนในโครงการพระราชดําริโรงเรียนในโครงการพระราชดําริโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระเทพรัตนราชราชราชราชสุดาสุดาสุดาสุดาฯฯฯฯสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1111 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนฐานนฐานนฐาน
 2. 2. ก F คํานําคํานําคํานําคํานํา F ก F ก ก F ก F F ก F ก ก F F ก F F ˈ ก F ˈ F F ก F F ก F F F F ก ก ˁ ก ก F F F F ˈ F ก ˂ F ˈ F ก ก ˁ F ก ก ก ʾ F ก ก / ก ก ก F F F F F ˈ ˂ F ก กF ก ก ˁ F Fก ก F F F ( ก ) F ก
 3. 3. ก F สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ F 1 F ก ก F 2 1 3 2 7 2.1 F F 7 2.2 ก 8 3 ก F 9 3.1 ก F ก 9 3.2 ก ก F 10 4 F ก 11 5. ก 15 6 F ก ก Fก ก 16 7 F F ก F 17 8 ก ก ก 24 ก 25 ก F F ก 26 ก F F 27 ก ก ก 29 ก ก 30
 4. 4. ก F บทสรุปบทสรุปบทสรุปบทสรุป ˂ ก ก ก F ก F ก ก F F ก ก F . . 2551 ก ก F F ʾก ก 2550 ˈ F F ก F F F F F ก ก ˆ F F F F F ก F ก ก ˁ ก F F ก PDCA (Plan Dochck Action) ก ก ก F F ก ก F ก ก F ก F กก ก ก F ˈ F ก F F F ก ก ก F F ˈ F F Fก ก F ก ก F F ก ˈ ˈ ก ก ก ก ก F ก ก F ก กF ˆ ˈ F F F ก ก ก ก F F ก F ก F ก F ก ก ก ก ก ก ก F ˈ F ก ก F ˆ F F ก ก F ก ก ˈ ก F ก ก ก ก F F F F F ก ก ˁ F ก F ก ˈ F
 5. 5. ก F F ก ก F F F F F ก ก ก F F ˈ F F F F ก F F F F F ก ก F ก F ก ก F F ˈ ก F F F F ก F F F ก F F ˈ F ก F F ˈ F ก F F F F F F F ก F F F ก ก 1. ก ก F ก F ก F F 2. F F F ก ก F ก ก ก ก F F F ˈ 3. F F ก F F F 4. F Fก Fก F F F F F ก ก ก
 6. 6. ก F 1. 148 F 7 ........................................................................................... ก ˈ F ก ˈ F 18 ˈ F F 5 ก F F F ก15 ก F ก 30 ก ก 2506 F ก ˈ ก F ก ก ˈ F 40/2506 30 ก ก . . 2506 ก 14 2509 F F ˈ F ˈ F 3/2509 14 . . 2509 ʽ ก F ก ก ก ก . . 2503 ʾ 1-3 F 1 ก F ก 35 ˈ F ก 3/2509 14 . . 2509 ˈ F 16/2509 14 . . 2509 2526 F ʽ ก ก ก F F 3-4 80/2526 15 2526 1 ก 2529 F ก ก ˈ ก F 1 ก 2529 31 2530 15/2530 22 ก . . 2530 16 2530 F ʽ ก ก F ʽ ก 231/2530 25 . . 2530 16 2537 F ก F ก ก F . .2521 ( . . 2533 ) F ก ʾ 1 3 ก ก ก F ( ) . . 2523 ก ก ( .) . . 2523 F ʾ 1 7 16 2544 ก ก F F ˈ F 0001/2544 17 ก . . 2544 16 2544 F ก ก ก F
 7. 7. ก F ( .) . .2540 ก ก ( .) . .2540 00090/25494 2 ก . . 2544 8 2544 F F ก F ก 35 ˈ 360 0070/2544 28 2544 ʾ 2544 F ก ˈ ก ก 16 2545 F ก ก 15(2) ˈ ก 15(1) 056/2545 19 . . 2545 8 2546 ก F F ˈ F . 003/2546 30 2546 ʾ 2546 ก F ก 17 . . 2547 F ก ก ˈ ก F ก 2521 ( . . 2533) ˈ ก ก ก ก ก . . 2544 ( F 4) F ʾก ก 2547 ˈ F .002/2547 17 . . 2547 1.1 F ก F ก F ก ˈ 4 ˁ F กF ˁ ก ˁ ˁ F ก F ˁ ก ก F ก ˈ ก F F 3 F กF F ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ˈ F F ก ก ก ก F ˂ ก F ก ก ก F ก F ก F ก ก ก ˈ F ( F ก F F F ก) F ˈ F ก ˈ F ก ก F F F ก ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก ก ก F ˈ (School- Based Management) ก ก ˁ ก F F F F F ก PDCA (Plan Do Check Action) ก ก ก
 8. 8. ก F 1.2 F ก ˆ 68 28 40 ก ก ก - 2 42 ก F 24 ก F 10 ʾ ก ก ก F 35 ก F 2 กก ʾ 2551 (SSR) F F ก ˈ F 80 F ก F ก F ก. . ก ก ก F ก ก ก F F ก F ˈ F ก F F ก ˁ F ก F F ˈ ก ก ก 1.3 F ʾก ก 2552 ก 764 ก 266 ก 498 ʽ F ก ก ʾ 1-6 F 4 F 22 F F 40 ก F F F ก 11 F ก F ˈ 2 ก F F- F ˅- ก (SSR) ก F ก ก F ก F ˈ F 90 ก (NT) F ก F F ก F ก ก ก F ก F ก F ก F F F F ก F 1.4 ก F ก 3 ʾ F ก ก 3 ʾ ก ʾ 2550 ʾ 2551 ʾ 2552 1. 1.1 ก 1.2 ก - F F - F 1.3
 9. 9. ก F 1.3.1 1.3.2 ˆ 2. ก 2.1 ก ก 2.2 F ก 2.3 1.5 ก ก ก ʾ F F ก ก ก ก F / ก ก ʾ F ˈ F 88 ก F ˂ ˈ F 85 / ก F F F F ก ก F ˆ F ก F 2. 2.1 ก F F 2.1.1 F ก 1. F F ก F ก ( ) ก ก F F ˈ ก ก F F ก ก ˈ F F ก F F ก ก ก F ก F ก ก ก 5 ʾ F F F ก กก F F F F ก ก ก ˈ ก กก F 2. F
 10. 10. ก F F ก กF F ก F ʽ ก F ก F ก F F กF ก ก F ก F ก ก F F F ก F กF F ก F F ก ก ก F กF F Fก F ก F ก ก F ก F F F F ก ก ก ก F F sound lab ˈ F กก F F F Fก ก กF F ก ˈ ก กก F 3. F ก F ก ก F ก F ก ก F ก ก F F ก ก ก ก F ก ก F F ก F F F ก F ก F F F ก F ก ก ก ก กก F F F ก ˈ กก F ˈ ก 3. F ก ก F ก F F F ก ก F F F ก F ก F ก ก กF ˆ ก F ก F F F F F ก F F F F กก F F F ก ˈ กก F F 4. F ก ก F F F F ก ก F ˈ ก F F ก ก ก F F ก ˈ F F ก ก ก ก ก ก F ก Fก F F F ก F ก ก F F ก กก F F F ก ˈ กก F F 5. F ก F ก F F ก F F ก ก F F F ก F F ก ก ก F กก F F F ก ˈ ก F F 6. F ก ก
 11. 11. ก F F F ก Fก F Fก ก ก ˈ F ก ก ก ก F ก ก ก ก F ก F F F Fก F กก F F F ก ก ˈ กก F F 2.2 กก F F ก F F F F (star) F F F ก F ก F ก ก ก F ก ก ก F F F ก F F ก F F F ก ก ก F ก F ˈ ก ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก 3. ก F 3.1 ก F ก 3.1.1 ก F ˈ F ก 3.1.2 ก ก ก ก กก F ˈ 3.1.3 F 3.1.4 F F F ก 3.2 ก ก F ก F ก ก F F F ก ก F ˈ F , ก 1. F F ก 2. F 3. ก ก 4. F ˈ ก ก F ก ก F F ก F ˆ F ก F
 12. 12. ก F ก ก ก กก F ˈ 5. F F ˅ 6. กก F ก 7. F 8. ก F 9. F ก ก F 1. F ก ก ก ก . . 2551 2. F ก F F F ก F ก ก ก ก ก 3. ก F ก ก 4. F ก ก ก 5. ก 6. ก ก ก ก 1. ก . ก ก F F F 2. F F ก F ก F F ก ก ก 3. F ก F 4. ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก F ก ก 1. F ก F ก Fก ก ก 2. F F ก F F F ก ก ก 3. F F F F ก 4. ก F ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก
 13. 13. ก F F F F F 7. 8. F ก F F F F F 7. F F ก 8. F F Fก ก F ก F F F ก F ก ก F F ก ก 7. ก ก 8. ก ก F F F ก F F F ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก /ก ก ( F ) ก F ˈ F ก 1. ก F F ก 1. F ก F F ก ก F ก 2. ก ก ก 3. ก ก ˂ 4. ก ก ก F F 5. กF 6. ก ʿก 7. ก ก F 8. ก ก ก F 9. F 10. กF F
 14. 14. ก F 2. ก F 1. ก ก 2. ก ก F 3. ก F ก 4. 5. F F ก 6. ก ก ก F 7. ก F ก 3. ก ก ก 1. ก ก 2. F ก ก 3. ก F 4. ก 5. ก F F 6. ก 7. ก F ก F ก F ก
 15. 15. ก F 5.6 ก ก ( ก 1) ก F ก ก F ( ก 2) ก F ก ก ก ˈ ก F ก ก ก ก F ˈ F 95 ʽ ก 6 ( .1 – .6 ) . F 405 F 40 . 630 F 40 1. ก ก F ก F ก ˈ F 70 2. ก F ก ก Fก ˈ F 60 3. ก ก .3 .6 ˈ F 70 4. ก ก F ˈ F 80 5. ก ก F ˈ F 98
 16. 16. ก F 6. F ก ก Fก ก 1. ก ก F F 2. . ก 3. . ก F 4. ก 5. ก ก ก 6. ก F 7. 8. ก ก 9. ก
 17. 17. ก F 7. F F ก F 7.1 ก ก ก F ก ก ก 1. ก ก 2. F ก ʾ ก 3. F ก ก F F ก F ก F 4. ก ก ก ก 5. F F ก ก ก F ก ก F F 6. F F ก ก F ก ก ก ก F ก ก F F ก ก 7. F F ก ก F ก F F ก F ก ก 8. F ก ก ก ก ก ก ˆ F F ก ก ก F F 9. F F F ก ก ก Fก ก ก ˈ F ก F F ก F 10. F ก ʾ ก กF F 11. F ก ก ก ก 12. ก F ก F F ก ก 7.2 F F F 1. ก ก F ก ก ก F F F 1.1 ก ก F ˈ F ก 1.2 ก ก F ก ก ก กF F ก F กF ก 1.3 ก กF ˆ F F ก ก ก F ก
 18. 18. ก F 1.4 ˂ ก ก F F ก 1.5 ก ก ก F ก F ก 1.6 F F F ก F F ก F ก ก F 2. ก F ก 2.1 F ก ก ˁ F F F ก 2.2 ก ก ก ก ก 2.3 ก ก F ˈ F ก F 3. F ก Fก ก Fก ก F ก ก F F F ˈ ˆ กF 4. Fก ก ก Fก ก F F F ก กF F F 7.3 7.3.1 F ก 1. F ก F F 2. กก ก F ก ก F ก 3. ก F F ก ก Fก F F F F F F F ก กF F 4. ก Fก F ก F Fก ก ก ก ก 5. ก F ก F 6. ก F F F F F F กF ก 7. F ʿก F F ก ˈ F F F F F กF F 8. ˆ ก ก F ก F ก F กF ˈ ก 9. F ก F F F F ก F
 19. 19. ก F 10. ก ก F ก F ก ก F ก F ก ก F F ก F ก ก ก 11. F F F ก ˆ ก ก F ก F ˈ ก F ก ก ก ก 12. F ก F ก กF ก ก 13. กF ก F ก ก ก F F ก F ก ก ก ก ก F F F ก F F ก F F ˁ ก F 14. ก ก F F ก -ก ˈ F ˈ F F ก ก F F ก F F ˈ F ก F F 15. ก ก ก F ˈ F 16. ก F F F ˈ F F F F F ก F 17. F ก F F F F F ก ʿก ʿก ʿก - F F ก F 18. ˈ F ก ˆ ก ก ก ˈ Fก F F F ก ก F F F F F 19. F ก F ก ก ก ก F F ก ก F กก ก ก F F 20. ก F ก 3 F F ก F F ก กF 21. F F F ก ˈ ˈ ก ˈ 22. F ก 23. F F ก ก F 2.4 F F 7.3.2 F ก 1. ก F F F
 20. 20. ก F 2. ˈ ก ก 3. ก F ก ก F ก ก F 4. ก ˁ F ก กF ˆ ก 5. ก F ก F F ก ก ก ก ก 6. F 7.3.3 F F ก F 1. ก ก F F F 12 / F ˈ ก ก ก ก 2. ก ก ก F F ˈ ก ก F 3. ก F ˈ Fก F F ก F F F ก ก ก ก 4. ก ก ʽ F กF ก ก F F F 5. ก F ก F ก F F ก ก F ก F 6. ก ก F ก ก ก F ก กF F ก ก F ก F F ก F F ก F 7. ก ก F ˈ F F ก ก ก F F F 8. ก F F ก F ก F ก ก ก F “ ก ก ก F ” F ก ก ก F 9. ก ก ก ก F ก ก F ก F F F 10. - F ก ก ก F F F ก ก F ก F 11. ก F F ก F F ˁ ก ก F ก F ก ก F ก ˈ ก F ก F ก ˁ ก ก
 21. 21. ก F 12. ก ก F ก ก F ก F ˁ ก ก ก F 13. ก F F F F F F ก F ก F 14. ก กF ก F ก กF “0”, “ ” , “ ” , “ ” F ˈ ก 15. F ก ก ก ก ก ก ก 16. ก F F F กF ˆ ก ก F 17. ก F กF ˆ ก ก F F ˁ ก ˈ ก กF ˆ F F 7.3.4 F F ก F 1. ˈ ก ก ˁ ก ก ก 2. ก ก ก F ก 3. ก F ก กF ก ก 4. ก F ก ก ก F F F 5. ก ก ก ก ก 6. ก ก F ก F F ก ก 7. F ก F 8. ก F F ก F 9. ก ก 10. F F 7.3.5 F F 1. ˈ ก ก ˁ ก ก ก 2. F 3. F ก ก ก 4. ก ˂ กF ˆ F ก ก 5. ก ก ก F ก 6. ก F 7. F ก ก F ˈ F กF ก F F ก F
 22. 22. ก F 8. F ก ก F 9. ก 10. ก F F F ˁ ก ก ก 11. F 7.4 F ก 7.4.1 F F ก 1. F ก ก ก 2. F F F ก ก ก ก ก 3. Fก F ก ก F F F ก 4. F ก ก ก F ก 5. F F F กF ˆ F ก F ก 7.4.2 F F F ก 1. F ก ก F F ก 2. F F F F F ก 3. ก ก ก 4. F F F F ˈ F กF ก 5. F F ก ก F F 6. F ก ก F ˈ ก ก F F ก ก 7. ก F ก 8. F ก F F ก F F ˈ F 9. F ก ก ˈ ก ก F ก 7.5 7.5.1 F ก 1. ก ก F ˈ ก F ก F F F 2. ก ก ก ˈ F ก F F - F
 23. 23. ก F 3. ก F ก F ก ก F ก F F F F ก F ก 4. ก ก F ก ก F ก F F 5. ก ก F F ก ก ก F 6. ก F F F ก F กF F F ก F ก ก F 7. ก F ก F ก F F F ก F ก ก 8. ก ˈ F F F ก F 9. ก F F ก ก ก 10. ก F F ก ก F F 11. ก ก F ˈ ก ก F 12. ก ก 13. ก F F ก 14. ก F ก F F F กF F 15. ก ก F F F F ก F 7.5.2 F ก ก ก 1. F ก ก ก ก F F ก 2. ก ก ก ก F F ก ก F ก ก 3. ก ก F ก 4. ˈ Fก ก F F F F ก F 5. ก ก ก F 8. ก ก ก ก ก ก ก F F F F ก F ก F F F F ก ˈ ก ( F ก F ˈ ก) F ก ก ก ก 7 ก (HURDLES)
 24. 24. ก F ก ก ก ก ก 7 ก ก 1. ก 2. ก F ก ก ก 3. ก ก F 4. ก ก ก 5. ก F ก 6. ก ก ก 7. ก F ก ก ก ˈ ก F ก ก ก F ก F F F ก ก F ก ก F ก ก / ก F ก ก ก ก ก F ก ˈ F ก F ก F F F F 1 ก / ก F F F ก F F ก ก F F F ก ก ˈ
 25. 25. ก F ก
 26. 26. ก F ก F F ก 1. ˆ F (Social-cultural Factors : S) 1. ก F ก ก ก 5 ʾ F F F ก 2. F F F ก ก ก 3. ก ก F F ก ก 4. ก ก ก 5. F F F ก ก 6. F F F ก ก ก 2. ˆ F (Technological Factors : T) 1. ก ก ก ก F F F ก 2. กF F F ก ก F F F 3. ˆ F ก (Economic Factors : E ) 1. ก F ก F F ก ก ก ก ก 2. ก ก F ก ก ก ก 3. F ก F F F F 4. ˆ F ก ก (Political and Legal Factors : P) 1. ก ก . . 2542 F ก ก 2. ก ก F F F F ก Fก F 3. F ก ก ก ก F F 1. ˆ F (Structure and Policy : S1) 1. F F ก F ก ก ก ก ก F 2. ก ก ก ก F F ก ก ก F F F ก ก ก 3. ก F ˈ F F ก ก ก
 27. 27. ก F 2. ˆ ก F ก ก F (Service and Product : S2) 1. ก ก 2. F F F ก 3. ก ก ˈ ก ก F ก 4. ก ก ก ก F F ˈ 5. F F F ก F ก ก 6. ก F ˆ F F F ก ก ก 7. F ก กF F F ก ก ก ก F 3. ˆ ก (Man : M1) 1. ก 2. ก 3. F ก F F 4. ก ก ก F F ˈ 5. F 4. ˆ ก (Money : m2) 1. ก ก F ก F ก Fก 2. ก ก F ˈ ก 3. ก ก / ก ก ก ก F ก Fก F 5. ˆ ก F (Materials : m3) 1. ก F F F ก ก ก 2. ก F ก F 3. F ก ก F 6. ˆ ก ก ก (Management : m4) 1. ก ก ก ก ก 2. F F 3. F F F
 28. 28. ก F ก ก ก ก ก ก F 1. F F ก ก 2. F ก ก ก 3. F ก ก ก ก ก 4. ก F ก ก 5. F F ก ก ก 6. กF F F ก ก 7. กF F F ก ก 8. F F ก ก 9. ก F ก ก ก / ก

×