แผนการสอน

11,884 views
11,746 views

Published on

กราฟฟิก

แผนการสอน

 1. 1. 1. ก PhotoShop Macromedia Flash ˈ ก F ก ก F กF F ก ʽก ก F F 2. Fก F 1. F ก F F 2. F ก F 2. ก F - ก F ก F - ก F ก 3. ก ก F F F 1. F ก ʽ F www.piriyalai.ac.th 2. F ก ก F F ก ก F ก 3. F F F ก F ก F ก F ก F ก F ก 4. ก ก F ก F 8 ก F F 9 ก F ก 5. ก ก F lan 6. F ก 8, 9 7. ก ก ก F ก กF ก F ก F 8. F ก 3 4 F ก ก F ก F F ก ก F ก ก F / ก F ก ก ʽก F ก F 1 ก F ก F ก 1-4 ก ก ʽก 4 ก F ก ก ʽก F 4 .6
 2. 2. 9. F F F F ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก 10. ก 5. ก ก 1. F 2. F 8,9 3. 8,9 6. ก 6.1 6.1.1 ก ก F 6.1.2 ʿก 6.2 6.2.1 ก ก F 6.2.2 ก ʿก 7. F 8. ก ก ( F ) F
 3. 3. 9. F ( ) F
 4. 4. F 8 ก F ก F 1. ก F ก F F ก ก F F F F ก ก F F PhotoShop กF F F F Attribute Width & Height TAG <IMG> F ก F ก F ก F ก F / Image, Image Size... ก Image, Image Size F Pixel Dimensions F F ก F F F F F ก F F F ก ก ก ก Constrain Proportions กF
 5. 5. 2. ก F F F ก ʽก ˈ F ก ก ก F • ʽ F F F • ก ก Text Tool • ก ก ก Text Options Bar o ก F ก F F ก F ก ก ˈ F F F F ก F ˆ ก F F o ก ก F o ก ก o ก ก ก o ก ก o ก F ก o ก F ก F o ก F
 6. 6. o ก ก • F ก F F ก F F • F F F ก F ˁ F <Backspace> กF • F Select ก F ก F • F F F F F F F ก ก ก ˁ F F F ก F F ก ก ˁ F F F ก F F ก • F ก ก F F ก F ˁ ก ˁ Type Mask ก ˈ F F F F F ก • ก Foreground F ˈ F F ก Edit, Stroke F F • ก Background F ˈ F F ก Edit, Fill, Background Color F 3. ก ก F F (Crop Image)
 7. 7. F ก ˈ F F ก ก F ก F F F F F ก F F ก ก F F ก ก ก F ก F F Crop PhotoShop 1. ʽ F F ก 2. ก Marquee ก F ก F ก F ก ก F ก F F ˁ ก ก ก F ก Marquee 3. F F ˈ ก ก ก F F F ก ก ˁ F F F ก F ก F F ก F F F F F ก
 8. 8. 4. ก F ก ก กก ก F ก Select, None 5. F F ก ก ก F Image, Crop ก F F F Image, Crop F F F 4. F 1. ก ʽ F ก กF F ʽ F shoes.jpg ก F samples Adobe ก ʽ F fruit.jpg ก F 2. ʽ F F Layer F Window, Show Layers 3. F ก Marquee F ก F fruit F F F ก 4.ก ˁ <Ctrl> <C> F ก shoes F Window, Shoes ก F <Ctrl> <V> ก F F F shoes
 9. 9. 5. ก ʽก ก ก ʽก F กก ก F ก F (Resolution) F 72 dpi F ˈ F ก ก ก ก F PhotoShop F ก ʽก ˈ F F ก F ก ʽก • F (Resolution) 72 dpi • F RGB ก F • F Screen Area o 640 x 480 pixel o 800 x 600 pixel o 1024 x 768 pixel • ก F F F (.psd F PhotoShop)
 10. 10. o ก F F F o F , F ก ก ˈ .gif o F ก ก ก ˈ .jpg • ก ก F F ก F Interlaced, Progressive, Transparent • F ก F ก ˈ ก F ก F HTML
 11. 11. 8 ก F ก F 1. F ก ก F F ก F ก ก F . 2. F ก F F ก F F F ˈ F F ก F F F F ก ก F . 3. F ก ก F F ก F F ก ก F .
 12. 12. 4. F ก ก F F ก F ก ก F .
 13. 13. F 9 ก F ก 1. ก ก Dropper Tool ก ก F 1. ก F F F Movie Properties F Modify > Movie 2. ก Frame Rate F ก 12 fps Dimensions Width F ก 400 px Dimensions Height 300 px 3. ก F F ก Background Color ก Dropper Tool F F ก ก F ก ก F F F Movie Properties ก ก
 14. 14. 2 ก F ก F F 1. F F ก Pencil Tool 2. ก Options F F ˈ Smooth 3. F F ก F 1 F ก F F 2 F ˈ ก F ก ก F Pencil Tool Option Pencil Tool F
 15. 15. ก F Paint Bucket Tool Fill Color 4. F F ก Paint Bucket Tool 5. F F ก Fill Color ก F F F ก 6. F ˈ 7. F F ก Fill Color F ก F (Gradient) Fill Color
 16. 16. 8. F ก ˈ ˈ ก ก 9. F F ก Brush Tool 10. ก Options Brush Tool F F ˈ ก ก 11. F F ก Fill Color ก F F F ก 12. F F ˈ F ก F Brush Tool Option F F Frame Fill Color Tool 2 Tool 1 Frame By Frame 3 Frame By Frame 1 Frame By Frame 2 Tools 3 Movie Propertie s
 17. 17. 3. ก F Frame By Frame F ก F Frame By Frame F 1. F 1.2 F 1 - 12 2. F F ก Arrow Tool 3. F F ก ก ก ก 4. ก F F F Symbol Properties ก ก ˂ F F8 F Insert > Convert to Symbol ก F Arrow Tool ก
 18. 18. ก F F F Symbol Properties ˈ Symbol 5. ˈ Symbol ก F F Symbol Properties ก Behavior ˈ Graphic 6. F F ก 5 ( F F 5) 7. ก Keyframe 5 ก F Insert > Keyframe ก ˂ F F6 8. ก Keyframe F ก ก F Keyframe 5 กก 5 ˈ Symbol ก F ก Keyframe
 19. 19. Keyframe 5 ก F Rotate 9. ก F Modify > Transform > Rotate ก ˁ 8 ˁ 10. F F ก F F F ก F 11. ก Frame 8 F F ก F Frame 8 F ก F Insert > Frame F ˂ F F5 12. ก F Control > Play ก ˂ F Enter ก ก Frame 8
 20. 20. 4. ก F Frame By Frame ก F Oval Tool ˈ Symbol ก Keyframe
 21. 21. F Motion Tween
 22. 22. 9 ก F ก 1. F ก ก F DocumentProperty ก F ก ก F . 2. F ก F ก F ก ก F . 3. F ก ก ก F .
 23. 23. 4. F ก ก F F Motiontween ก ก F .
 24. 24. ก ก ก 1 ก ก 2 ก F F F F F F
 25. 25. ก ก ก 3 ก ก 4 ก F F F F F F
 26. 26. ก ก F ก F F 1. (2 ) F 2. F F F (2 ) F 3. F F F (3 ) F 4. ก ก (3 ) ก F 1 F 2 F 3 F 4 ก Fก 9 10 = ก 7 8 = 5 6 = F ก F 5 = F

×