• Like
โครงงานคอม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

โครงงานคอม

 • 746 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
746
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน : อาหารประจาชาติอาเซียน ชื่อผู้ทาโครงงาน1.นางสาวบุษกร ไชยมหา เลขที่ 10 ชั้น ม. 6/32.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 6/3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิกกลุ่ม1.นางสาวบุษกร ไชยมหา เลขที่ 10 ชั้น ม. 6/32.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 6/3ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : อาหารประจาชาติอาเซียนชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Foods of 10 Asians countiesประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน : 1.นางสาวบุษกร ไชยมหา 2.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจชื่อที่ปรึกษา : นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบัน Asean ได้เข้ามามีความสาคัญในชีวิตของเราทุกคนในประเทศไทย ซึ่งเป็น1ใน10ประเทศสมาชิก asean ดังนั้น เราจึงควรศึกษาหาความรู้และให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกทั้ง10ประเทศ ดังเช่น อาหารประจาประเทศอาเซียน ก็น่าสนใจเช่นกัน ซึ่งจะทาให้เรารู้ถึงรสนิยมการเลือกรับประทานอาหารประจาประเทศต่างๆ ทาให้เกิดความสนใจและความรู่สึกอยากรับประทาน เพราะอีกไม่กี่ปี asean จะเปิดกว้างขึ้น การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น อาหารการกินต่างๆก็จะแลกเปลี่ยนทั่วถึง. สามารถหารับประทานได้อย่างไม่ยากแน่นอนวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาหารประจาชาติชองประเทศสมาชิกอาเซียน - เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาสู้ประชาคมอาเซียน - เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือรสชาติอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • 3. 3หลักการและทฤษฎีประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 1. ประเทศไทย 2. ประเทศกัมพูชา 3. ประเทศบรูไน 4. ประเทศพม่า 5. ประเทศฟิลิปปินส์ 6. ประเทศสิงคโปร์ 7. ประเทศอินโดนีเซีย 8. ประเทศลาว 9. ประเทศมาเลเซีย 10. ประเทศเวียดนามอาหารประจาชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน 1. .ประเทศไทย - ต้มยากุ้ง (Tom Yam Goong) ต้ ม ย ากุ้ ง เป็ น อาหารคาวที่ เ หมาะส าหรั บ รั บ ประทานกั บ ข้ า วสวยร้ อ น ๆ กลิ่ น หอมของสมุ น ไพรที่ เ ป็ น ส่วนประกอบในต้มยากุ้ง นอกจากจะทาให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี และ เนื่องจากต้มยากุ้งเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยว และเผ็ดเป็นหลัก ทาให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทาให้ต้มยากุ้งเป็น อาหารที่ได้รับความนิยมในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติเองก็ติดอกติดใจในความอร่อยของต้ม ยากุ้งเช่นเดียวกัน 2. ประเทศกัมพูชา - อาม็อก (Amok) เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย โดยเป็นการนาเนื้อปลาสด ๆ ลวกพริก เครื่องแกง และกะทิ แล้วทาให้สุกโดยการนาไปนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทนก็ได้ ส่วนสาเหตุที่คนในประเทศกัมพูชานิยมรับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของกัมพูชามีแหล่งน้าอุดม สมบูรณ์ ทาให้ปลาเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่ายนั่นเอง 3. ประเทศบรูไน - อัมบูยัต (Ambuyat) เป็นอาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือโจ๊ก โดยมีแป้งสาคู เป็ น ส่ ว นผสมหลั ก ตั ว แป้ งอั มบู ยั ต เอง ไม่มีรสชาติ แต่ความอร่อยจะอยู่ที่ การจิ้ มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ย ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่า ง หรือเนื้อทอด ทั้งนี้ การรับประทานอัมบู ยัตให้ได้รสชาติ ต้องรับประทานตอนร้อน ๆ จึงจะดีที่สุด 4. ประเทศพม่า - หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนาใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรี ยกได้ว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคาของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้ จะเป็น เมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสาคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หากงานเลี้ยง หรือ งานเฉลิมฉลองใด ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการนั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว 5. .ประเทศฟิลิปปินส์ - อโดโบ้ (Adobo)
 • 4. 4 เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทาจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ที่ผ่านการหมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้าส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดา นาไปทาให้สุกโดยอบในเตาอบ หรือทอด แล้วนามารับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆในอดีต อาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทาง เนื่องจากส่วนผสมของอโดโบ้สามารถเก็บรั กษาไว้ได้นาน เหมาะส าหรับพกไว้เป็นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันอโดโบ้ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่นามารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา6. ประเทศสิงคโปร์ - ลักซา (Laksa) อาหารขึ้ น ชื่ อ ของประเทศสิ ง คโปร์ ลั ก ซามี ลั ก ษณะคล้ า ยก๋ ว ยเตี๋ ย วต้ ม ย าใส่ ก ะทิ ท าให้ ร สชาติ เ ข้ ม ข้ นคล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย โดยลักซาจะมีส่วนผสมของ กุ้งแห้ง พริก กุ้งต้ม และหอยแครง เหมาะสาหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ ทว่า แบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า7. ประเทศอินโดนีเซีย - กาโด กาโด (Gado Gado) อาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยผัก และธัญพืชหลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่งกะหล่าปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้ และไข่ต้มสุกด้วย กาโด กาโดจะนามารับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ทาให้เมื่อรับประทานแล้วจะไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไปนั่นเอง8. ประเทศลาว - สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลาง ๆ ทาให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออก และตะวันตกโดยส่วนประกอบสาคัญคือ ผักน้า ซึ่งเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริมธารน้าไหล และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น มันแกวแตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วยน้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว9. ประเทศมาเลเซีย - นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับกะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุก และถั่วอบ ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง และมักทานเป็นอาหารเช้า แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมื้อ และแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทยด้วย10. ประเทศเวียดนาม - เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Vietnamese Spring Rolls) เป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนาม อยู่ที่การนาแผ่นแป้งซึ่งทาจากข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ โดยนามารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนามารับประทานคู่กับน้าจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอทซอย ไชเท้าซอยให้เติมตามใจชอบ และบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มด้วย
 • 5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบลาดับที่ ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 เลือกหัวข้อโครงงาน   สมาชิกกลุ่ม 2 วางแผนการจัดทา    สมาชิกกลุ่ม โครงงาน 3 ค้นคว้าและหาข้อมูล   บุษกร 4 นาข้อมูลที่ได้จัดทาตาม   รุ่งรัศมี แผนที่วางไว้ 5 ตรวจสอบข้อมูล   สมาชิกกลุ่ม 6 แก้ไข และปรับปรุง   สมาชิกกลุ่ม 7 ตรวจสอบความเรียบร้อย  สมาชิกกลุ่ม 8 นาเสนอโครงงาน  สมาชิกกลุ่ม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รู้จักอาหารประจาชาติต่างๆ ที่เป็นสมาชกของอาเซียน 2. ใช้เป็นความรู้เมื่อมีการเปิดประเทศเข้าสู่อาเซียน 3. เข้าใจถึงรสชาติอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละชาติ แหล่งอ้างอิง http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=271 [วันที่ค้นข้อมูล : 3 พ.ย. 2555] http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=699&filename=Asean_main [วันที่ค้น ข้อมูล : 3 พ.ย. 2555] http://hilight.kapook.com/view/67028 [วันที่ค้นข้อมูล : 3 พ.ย. 2555]