กิตติกรรมประกาศ

376,972 views

Published on

ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

  1. 1. ก กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากอาจารยกิตติพงษ วงศทิพย อาจารยที่ปรึกษาโครงงานที่ไดใหคําเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนโครงงานเลมนี้เสร็จสมบูรณ ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณพอ คุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณเจาหนาที่ประจําหองโรเนียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ชวยสละเวลาโรเนียวแบบทดสอบสําหรับโครงงานชิ้นนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ชวยใหคําแนะนําดี ๆ เกี่ยวกับการเลือกคํา และเกี่ยวกับโครงงานชิ้นนี้ สุดทายขอขอบใจนอง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดใหความรวมมือในการทําแบบทดสอบเรื่องการอานคํา จนทําใหโครงงานสําเร็จลุลวงไปได สกลสุภา สุนทรปกาสิต โสมลดา วัชราคม หทัยทิพย วชิรวณิชกิจ อรจิรา วรรธนะพงษ ศศิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ หทัยรัตน ทิพยคํามา
  2. 2. ขชื่อโครงงาน ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนตนชื่อผูเขียน นางสาวสกลสุภา สุนทรปกาสิต นางสาวโสมลดา วัชราคม นางสาวหทัยทิพย วชิรวณิชกิจ นางสาวอรจิรา วรรธนะพงษ นางสาวศศิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ นางสาวหทัยรัตน ทิพยคํามาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน อาจารยกิตติพงษ วงศทิพย บทคัดยอ โครงงานเรื่องความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปการศึกษา 2550โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความสามารถในการอานคํ า ในภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมปการศึกษา 2550 กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ซึ่ ง ได ม าโดยการสุ ม แบบจั บ ฉลาก เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการใชแบบทดสอบที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น ผลการศึกษาพบวานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรูเรื่องการอานคําในภาษาไทยอยูในระดับปานกลาง คือไดคะแนนอยูในชวง 11-20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบตามเพศพบวานักเรียนเพศหญิงสวนใหญมีความรูเรื่องการอานคําอยูในระดับเดียวกันกับนักเรียนเพศชายสวนใหญ คือมีความรูเรื่องการอานคําอยูในระดับปานกลาง ไดคะแนนอยูในชวง 11-20 คะแนนนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรูเรื่องการอานคําอยูในระดับปานกลาง ไดคะแนนอยูในชวง11-20 คะแนน
  3. 3. ค สารบัญ หนากิตติกรรมประกาศ กบทคัดยอ ขสารบัญตาราง จบทที่ 1 บทนํา 1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 วัตถุประสงค 2 ขอบเขตการศึกษา 2 นิยามศัพทเฉพาะ 3 ประโยชนที่ไดรับ 3บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ 4 เอกสารเกี่ยวของกับการอานคํา 4 เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 17บทที่ 3 วิธีดําเนินการ 20 ประชากรและกลุมตัวอยาง 20 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน 20 การสรางเครื่องมือ 21 การเก็บรวบรวมขอมูล 21 การวิเคราะหขอมูล 21 การแปลผลขอมูล 22บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 23บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 26 สรุปผล 26 อภิปรายผล 26 ขอเสนอแนะ 27บรรณานุกรม 29
  4. 4. ง สารบัญ (ตอ) หนาภาคผนวก 30 ตัวอยางแบบทดสอบ 31 เฉลยแบบทดสอบ 35ประวัติผูเขียน 37
  5. 5. จ สารบัญตารางตาราง หนา 1 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนในชวงตาง ๆ 23 2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนในชวงตาง ๆ แบงตามเพศ 24 3 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนในชวงตาง ๆ แบงตามระดับชั้น 25

×