Tyrone presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tyrone presentation

on

 • 429 views

project in world history 2

project in world history 2
professor: Mr Frederick john macale

Statistics

Views

Total Views
429
Views on SlideShare
429
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tyrone presentation Tyrone presentation Presentation Transcript

 • REPORMASYON AT KONTRAREPORMASYON Presented by : Tyrone rodriguez Bsed:2f (SS) 1
 • MAPA ngrePorMASyon ATKonTrA rePorMASyonSA euroPA 2
 • REBYU 3
 • RepormasyonTumutukoy sa krisispang relihiyon na kungsaan ibinaling ng mgadating katoliko angkanilang paniniwala saibang relihiyon o sekta. 4
 • REPORMASYONN aganap noong ika 1 6 na s iglo s a e u rop ana ku ng s aan im u nu lat ang m ga tao s au s ap ing p ag h ih iwalay ng e s tad o ats im b ah an. Ito d in ay tinu tu ring nam ah alagang b ah agi ng ating kas ays ayan. 5
 • MgA SuMuSunod nA dAhilAn SA PAg uSbong ng rePorMASyon1. Paghina ng kapangyarihan ng santo Papa.2. Pagtuligsa ng mga grupo o sekta sa estado sa kapangyarihan ng santo Papa at ng simbahan.3. Pagkatuto ng mga tao pagkatapos ng panahon ng renaissance 6
 • M ga tao na kab ilang s aR e p orm as yon 7
 • MARTIN LUTHERM ongh e ng agu s tinian na is inilangs a Ale m anya. Tinu ligs a nya angs im b ah an tu ngkol s a ku ns e p to s am ga tao p atu ngkol s a kaligtas anng kanilang kalu lu wa. Tinu tu land in nya ang p ag gam it ngInd u lh e ns iya na s inas ab ingkab awas an ng kas alanan , 8
 • Silid ni Martin LutherSa Wartburg,Germany 9
 • Frederick the WiseP rins ip e ng S axony natu m u long kay Lu th e r atitinago s a kas tilyo ngWartb u rg na ku ng s aanay is inalin ni Lu th e rang Bib liya s a wikangale m an u p angm akap ang h ikayat ngb agong m gam iye m b ro. 10
 • John WycliffeIs ang gu ro na tu m u ligs a s akap angyarih an ng m ga p ari atob is p o s a kanilang p am u m u h ays inab i niya na m arap at lang nam am u h ay ng s im p le . Is inalinniya ang b ib liya s a wikangIngle s . Binanggit d in niya nakailangan gam itin ng tao angb ib liya b ilang gab ay s a kanilangaraw-araw na p am u m u h ay angtawag s a m ga taga s u nod niyaay Lollard s . 11
 • John HussP aring Boh e m ias u m u p orta s a m gaaral at tu ntu nin niWycliffe . Tu m iligs ad in s a p agb e b e ntang ind u lh e ns iya ngs im b ah an atkarangyaan ng m gap inu no nito. 12
 • 95 ThesesIp inalab as ni Lu th e r noong1 51 7 ang 95 p u ntos lab an s ap aniniwala at gawaingkatoliko. Tinu koy d ito angp angaab u s o ng s im b ah an s am ga s alap ing nalilikomnito.P inah ayag ni Lu th e r naang b ib liya ang tu nay nab atayan s ap ananam p alataya.Maram ingtao ang yu m akap s ap aniniwalang Lu th e ranis m o. 13
 • C h arle s IVNa ba a sapa ba samgasul tni L herngunit g w l gba sa a utma duma paa t igsasasimba n a na s mi ng umul ha t gingda n ng pr est l ba sasimba n kung ka ’tit a ot a a n ha ya o’yna da n sapa usbong ng Pr est nismo. Hindi ging a g ont ana l on it a l ga p samgaba ng Pol nd, g a o y uma na nsa aBohenmia Hungay, Nor a Sw a maa pa , r w y, eden t r mi ngba saE opa nsa ur . 14
 • AngProtestantismo 15
 • M pangPr est nt a ot a ismo 16
 • M G A TAO N A N AG TAG U YO D N G P R O TE s TAnTIS M O 17
 • JO H N C ALVINIs ang ab u gad ong P rans e ss u m u lat ng Ins titu te s of th eC h ris tian R e ligion nanaging b atayan ngtu ntu ning p rote s tantis m otinu tu ring na p inu no ngR e p orm as yon s a ge ne vah ind i s iya naniniwala s akru s ip ih o at m ga s anto. 18
 • HULDREICH ZWINGLITagap agtatag ngp rote s tantis m o s a S witze rlandayon s a kanya ang Bib liya angs iyang s aligan ngp ananam p alatayang kris tianoh ind i d in s iya s u m as angayons a d e b u s yon s a m ga s anto ats a kap angyarih an ng P ap a 19
 • MGA SIMBAHAN SA PANAHON NG REPORMASYON 20
 • Saint Paul inSaint Peter’s Basilica Germany 21
 • C ath olic C h u rch ofR oyal C ou rt of S axony 22
 • END OFPRESENTATION 23
 • REFERENC ES :-The reformation in counter reformation by J ames J acks on- w .hist yl r .comw w or eaner- he r maion (ahist y)T efor t orByDiama M cculoch r id a l 24