Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tyrone presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tyrone presentation

 • 265 views
Published

project in world history 2 …

project in world history 2
professor: Mr Frederick john macale

Published in Spiritual , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. REPORMASYON AT KONTRAREPORMASYON Presented by : Tyrone rodriguez Bsed:2f (SS) 1
 • 2. MAPA ngrePorMASyon ATKonTrA rePorMASyonSA euroPA 2
 • 3. REBYU 3
 • 4. RepormasyonTumutukoy sa krisispang relihiyon na kungsaan ibinaling ng mgadating katoliko angkanilang paniniwala saibang relihiyon o sekta. 4
 • 5. REPORMASYONN aganap noong ika 1 6 na s iglo s a e u rop ana ku ng s aan im u nu lat ang m ga tao s au s ap ing p ag h ih iwalay ng e s tad o ats im b ah an. Ito d in ay tinu tu ring nam ah alagang b ah agi ng ating kas ays ayan. 5
 • 6. MgA SuMuSunod nA dAhilAn SA PAg uSbong ng rePorMASyon1. Paghina ng kapangyarihan ng santo Papa.2. Pagtuligsa ng mga grupo o sekta sa estado sa kapangyarihan ng santo Papa at ng simbahan.3. Pagkatuto ng mga tao pagkatapos ng panahon ng renaissance 6
 • 7. M ga tao na kab ilang s aR e p orm as yon 7
 • 8. MARTIN LUTHERM ongh e ng agu s tinian na is inilangs a Ale m anya. Tinu ligs a nya angs im b ah an tu ngkol s a ku ns e p to s am ga tao p atu ngkol s a kaligtas anng kanilang kalu lu wa. Tinu tu land in nya ang p ag gam it ngInd u lh e ns iya na s inas ab ingkab awas an ng kas alanan , 8
 • 9. Silid ni Martin LutherSa Wartburg,Germany 9
 • 10. Frederick the WiseP rins ip e ng S axony natu m u long kay Lu th e r atitinago s a kas tilyo ngWartb u rg na ku ng s aanay is inalin ni Lu th e rang Bib liya s a wikangale m an u p angm akap ang h ikayat ngb agong m gam iye m b ro. 10
 • 11. John WycliffeIs ang gu ro na tu m u ligs a s akap angyarih an ng m ga p ari atob is p o s a kanilang p am u m u h ays inab i niya na m arap at lang nam am u h ay ng s im p le . Is inalinniya ang b ib liya s a wikangIngle s . Binanggit d in niya nakailangan gam itin ng tao angb ib liya b ilang gab ay s a kanilangaraw-araw na p am u m u h ay angtawag s a m ga taga s u nod niyaay Lollard s . 11
 • 12. John HussP aring Boh e m ias u m u p orta s a m gaaral at tu ntu nin niWycliffe . Tu m iligs ad in s a p agb e b e ntang ind u lh e ns iya ngs im b ah an atkarangyaan ng m gap inu no nito. 12
 • 13. 95 ThesesIp inalab as ni Lu th e r noong1 51 7 ang 95 p u ntos lab an s ap aniniwala at gawaingkatoliko. Tinu koy d ito angp angaab u s o ng s im b ah an s am ga s alap ing nalilikomnito.P inah ayag ni Lu th e r naang b ib liya ang tu nay nab atayan s ap ananam p alataya.Maram ingtao ang yu m akap s ap aniniwalang Lu th e ranis m o. 13
 • 14. C h arle s IVNa ba a sapa ba samgasul tni L herngunit g w l gba sa a utma duma paa t igsasasimba n a na s mi ng umul ha t gingda n ng pr est l ba sasimba n kung ka ’tit a ot a a n ha ya o’yna da n sapa usbong ng Pr est nismo. Hindi ging a g ont ana l on it a l ga p samgaba ng Pol nd, g a o y uma na nsa aBohenmia Hungay, Nor a Sw a maa pa , r w y, eden t r mi ngba saE opa nsa ur . 14
 • 15. AngProtestantismo 15
 • 16. M pangPr est nt a ot a ismo 16
 • 17. M G A TAO N A N AG TAG U YO D N G P R O TE s TAnTIS M O 17
 • 18. JO H N C ALVINIs ang ab u gad ong P rans e ss u m u lat ng Ins titu te s of th eC h ris tian R e ligion nanaging b atayan ngtu ntu ning p rote s tantis m otinu tu ring na p inu no ngR e p orm as yon s a ge ne vah ind i s iya naniniwala s akru s ip ih o at m ga s anto. 18
 • 19. HULDREICH ZWINGLITagap agtatag ngp rote s tantis m o s a S witze rlandayon s a kanya ang Bib liya angs iyang s aligan ngp ananam p alatayang kris tianoh ind i d in s iya s u m as angayons a d e b u s yon s a m ga s anto ats a kap angyarih an ng P ap a 19
 • 20. MGA SIMBAHAN SA PANAHON NG REPORMASYON 20
 • 21. Saint Paul inSaint Peter’s Basilica Germany 21
 • 22. C ath olic C h u rch ofR oyal C ou rt of S axony 22
 • 23. END OFPRESENTATION 23
 • 24. REFERENC ES :-The reformation in counter reformation by J ames J acks on- w .hist yl r .comw w or eaner- he r maion (ahist y)T efor t orByDiama M cculoch r id a l 24