Your SlideShare is downloading. ×
Tyrone presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tyrone presentation

276
views

Published on

project in world history 2 …

project in world history 2
professor: Mr Frederick john macale

Published in: Spiritual, Sports

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
276
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. REPORMASYON AT KONTRAREPORMASYON Presented by : Tyrone rodriguez Bsed:2f (SS) 1
 • 2. MAPA ngrePorMASyon ATKonTrA rePorMASyonSA euroPA 2
 • 3. REBYU 3
 • 4. RepormasyonTumutukoy sa krisispang relihiyon na kungsaan ibinaling ng mgadating katoliko angkanilang paniniwala saibang relihiyon o sekta. 4
 • 5. REPORMASYONN aganap noong ika 1 6 na s iglo s a e u rop ana ku ng s aan im u nu lat ang m ga tao s au s ap ing p ag h ih iwalay ng e s tad o ats im b ah an. Ito d in ay tinu tu ring nam ah alagang b ah agi ng ating kas ays ayan. 5
 • 6. MgA SuMuSunod nA dAhilAn SA PAg uSbong ng rePorMASyon1. Paghina ng kapangyarihan ng santo Papa.2. Pagtuligsa ng mga grupo o sekta sa estado sa kapangyarihan ng santo Papa at ng simbahan.3. Pagkatuto ng mga tao pagkatapos ng panahon ng renaissance 6
 • 7. M ga tao na kab ilang s aR e p orm as yon 7
 • 8. MARTIN LUTHERM ongh e ng agu s tinian na is inilangs a Ale m anya. Tinu ligs a nya angs im b ah an tu ngkol s a ku ns e p to s am ga tao p atu ngkol s a kaligtas anng kanilang kalu lu wa. Tinu tu land in nya ang p ag gam it ngInd u lh e ns iya na s inas ab ingkab awas an ng kas alanan , 8
 • 9. Silid ni Martin LutherSa Wartburg,Germany 9
 • 10. Frederick the WiseP rins ip e ng S axony natu m u long kay Lu th e r atitinago s a kas tilyo ngWartb u rg na ku ng s aanay is inalin ni Lu th e rang Bib liya s a wikangale m an u p angm akap ang h ikayat ngb agong m gam iye m b ro. 10
 • 11. John WycliffeIs ang gu ro na tu m u ligs a s akap angyarih an ng m ga p ari atob is p o s a kanilang p am u m u h ays inab i niya na m arap at lang nam am u h ay ng s im p le . Is inalinniya ang b ib liya s a wikangIngle s . Binanggit d in niya nakailangan gam itin ng tao angb ib liya b ilang gab ay s a kanilangaraw-araw na p am u m u h ay angtawag s a m ga taga s u nod niyaay Lollard s . 11
 • 12. John HussP aring Boh e m ias u m u p orta s a m gaaral at tu ntu nin niWycliffe . Tu m iligs ad in s a p agb e b e ntang ind u lh e ns iya ngs im b ah an atkarangyaan ng m gap inu no nito. 12
 • 13. 95 ThesesIp inalab as ni Lu th e r noong1 51 7 ang 95 p u ntos lab an s ap aniniwala at gawaingkatoliko. Tinu koy d ito angp angaab u s o ng s im b ah an s am ga s alap ing nalilikomnito.P inah ayag ni Lu th e r naang b ib liya ang tu nay nab atayan s ap ananam p alataya.Maram ingtao ang yu m akap s ap aniniwalang Lu th e ranis m o. 13
 • 14. C h arle s IVNa ba a sapa ba samgasul tni L herngunit g w l gba sa a utma duma paa t igsasasimba n a na s mi ng umul ha t gingda n ng pr est l ba sasimba n kung ka ’tit a ot a a n ha ya o’yna da n sapa usbong ng Pr est nismo. Hindi ging a g ont ana l on it a l ga p samgaba ng Pol nd, g a o y uma na nsa aBohenmia Hungay, Nor a Sw a maa pa , r w y, eden t r mi ngba saE opa nsa ur . 14
 • 15. AngProtestantismo 15
 • 16. M pangPr est nt a ot a ismo 16
 • 17. M G A TAO N A N AG TAG U YO D N G P R O TE s TAnTIS M O 17
 • 18. JO H N C ALVINIs ang ab u gad ong P rans e ss u m u lat ng Ins titu te s of th eC h ris tian R e ligion nanaging b atayan ngtu ntu ning p rote s tantis m otinu tu ring na p inu no ngR e p orm as yon s a ge ne vah ind i s iya naniniwala s akru s ip ih o at m ga s anto. 18
 • 19. HULDREICH ZWINGLITagap agtatag ngp rote s tantis m o s a S witze rlandayon s a kanya ang Bib liya angs iyang s aligan ngp ananam p alatayang kris tianoh ind i d in s iya s u m as angayons a d e b u s yon s a m ga s anto ats a kap angyarih an ng P ap a 19
 • 20. MGA SIMBAHAN SA PANAHON NG REPORMASYON 20
 • 21. Saint Paul inSaint Peter’s Basilica Germany 21
 • 22. C ath olic C h u rch ofR oyal C ou rt of S axony 22
 • 23. END OFPRESENTATION 23
 • 24. REFERENC ES :-The reformation in counter reformation by J ames J acks on- w .hist yl r .comw w or eaner- he r maion (ahist y)T efor t orByDiama M cculoch r id a l 24