Ulasan jurnal e learning

692 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan jurnal e learning

  1. 1. ULASAN JURNAL KPT 6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB (KPT 6044) SEMESTER I (2013/2014) TUGASAN INDIVIDU ULASAN JURNAL "ACCEPTANCE OF E-LEARNING AMONG DISTANCE LEARNERS: A MALAYSIAN PERSPECTIVE" NAMA : FARHANA BT MOHD YASSIN NO. MATRIK : M20121000186 PENSYARAH : DR. JESSNOR ELMY BT MAT JIZAT FAKULTI : PENGURUSAN DAN EKONOMI “Acceptance of e-learning among distance learners: A Malaysian perspective” 6
  2. 2. ULASAN JURNAL KPT 6044 (Bibiana Lim Chi Yiong, Hong Kian Sam, Tan Kok Wah) Proceeding ascilite Melbourne 2008 1. Tajuk Artikel Tajuk sesebuah artikel adalah amat penting. Ia menggambarkan apa yang sedang dikaji oleh penulis. Tajuk yang baik adalah tajuk yang dapat memberi kesan yang baik terhadap penulisannya serta dapat menarik minat pembaca untuk terus membaca kajian yang telah dijalankan. Berdasarkan artikel yang telah ditulis oleh Bibiana Lim Chi Yiong, Hong Kian Sam dan Tan Kok Wah, penulis telah menggunakan tajuk yang ringkas, bermaklumat dan mudah difahami oleh pembaca. Penulis menyatakan dengan jelas pembolehubah kajian iaitu "Acceptance of -learning among distance learners". Penyataan populasi kajian turut dinyatakan didalam tajuk iaitu kajian ini dijalankan ke atas pelajar jarak jauh di Malaysia sahaja. 2. Abstrak Abtrak yang ditulis oleh penulis adalah jelas, terperinci serta menggambarkan artikel secara keseluruhannya. Ianya juga ditulis menggunakan format yang betul. Tujuan kajian dinyatakan dengan jelas iaitu untuk mengenalpasti tahap penerimaan pelajar jarak jauh daripada Open University Malaysia (OUM) terhadap e-pembelajaran. Kaedah kajian serta bilangan responden yang terlibat turut dinyatakan dibahagian abstrak ini. Selain daripada itu, penulis turut menyatakan hasil kajian yang telah diperolehi disamping memberi cadangan untuk memperbaiki hasil kajian. Walaubagaimanapun, penulis tidak menyatakan faktor yang boleh mempengaruhi tahap penerimaan pelajar iaitu ciri-ciri pelajar, ciri-ciri pengajar, sokongan teknologi, sokongan institusi, isi kandungan kursus dan tugasan online. Seharusnya ianya dinyatakan memandangkan kajian yang dijalankan adalah berdasarkan faktor-faktor ini. Penyataan kata kunci kajian turut dinyatakan dibahagian ini iaitu pembelajaran jarak jauh, e- pembelajaran serta penerimaan terhadap e-pembelajaran. Kata kunci perlu dinyatakan kerana ia membantu pembaca untuk mengenlpasti topik utama kajian yang telah dijalankan. Secara kesimpulannya, penulisan abstrak yang baik memainkan peranan yang sangat penting. Abstrak seharusnya menggambarkan kajian secara keseluruhannya kerana ia merupakan rumusan daripada apa yang telah dijalankan oleh pengkaji. Melalui abstrak, 6
  3. 3. ULASAN JURNAL KPT 6044 pembaca dapat mengenalpasti hasil kajian tanpa perlu membaca artikel dari awal sehingga akhir. 3. Pengenalan dan Tujuan Kajian dijalankan Menurut Majid Konting (1990), pengenalan kajian seharusnya memberikan penyataan ringkas tentang matlamat keseluruhan kajian. Ini adalah kerana, dapat memberi idea kepada pembaca tentang keseluruhan bidang yang dikaji dan tumpuan khusus kajian yang dibentangkan. Berdasarkan penyataan di atas, penulis telah menyediakan pengenalan yang ringkas berkaitan skop kajian. Penulis memulakan pengenalan dengan menghuraikan perkembangan pembelajaran jarak jauh serta kepentingannya sebagaimana yang telah dikaji oleh penulis terdahulu. Penulis turut menghuraikan skop pembelajaran elektronik (e-pembelajaran) yang merangkumi kursus berasaskan web, komunikasi berperantaraan komputer dan medium penyampaian multimedia yang berpotensi menjadikan proses pembelajaran sebagai proses yang aktif. Oleh itu, sebagai pelajar jarak jauh, mereka seharusnya bersedia untuk berhadapan dengan corak pembelajaran yang baru ini kerana berdasarkan kajian yang lepas, pengenalan kepada teknologi baru tidak semestinya membawa kepada perkembangan didalam pendidikan. Tujuan kajian dijalankan turut dinyatakan dengan jelas. Penulis telah mengenalpasti dua objektif kajian iaitu menentukan tahap penerimaan pelajar jarak jauh terhadap epembelajaran dan mengenalpasti faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan mereka terhadap e-pembelajaran. Penyataan objektif kajian adalah penting bagi membantu penulis lain membuat kajian atau penambahbaikan terhadap kajian yang telah dijalankan. Secara keseluruhannya, penulis telah menghuraikan pengenalan dan tujuan kajian dijalankan dengan baik, jelas dan mudah untuk difahami. 4. Kajian Lieratur Kajian literatur yang dijalankan oleh penulis adalah saling berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan. Terdapat juga hubungan antara kajian yang sedang dijalankan dengan kajian lepas. Jumlah sorotan kajian juga adalah munasabah dari segi jumlah dan penggunaannya. Penulis telah membincangkan sorotan literatur berkaitan penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran. Penulis mendapati bahawa, walaupun penggunaan e-pembelajaran di 6
  4. 4. ULASAN JURNAL KPT 6044 Malaysia semakin berkembang, tetapi tahap penerimaan oleh pelajar terhadap sistem ini sebagai medium pembelajaran masih belum dikaji oleh banyak pihak. Berdasarkan kajiankajian lepas yang telah dijalankan juga, penulis telah mengenalpasti beberapa faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran, iaitu: a. Ciri-ciri pelajar dan pengajar : (Hong et al., 2003; Ndubisi, 2004; Poon et al., 2004) b. Sokongan teknologi : (Poon et al., 2004; Rafaeli & Sudweeks,1997) c. Sokongan institusi : (Passmore, 2000; Latifah & Ramli, 2005) d. Isi kandungan kursus : (Selim, 2005; Rosenberg, 2001) e. Tugasan 'online' : (McDonald, 2001; Webb, Nemer, Chizhik, & Surgue, 1998) Kesemua faktor di atas telah dihuraikan dengan terperinci oleh penulis dengan sokongan daripada kajian-kajian lepas yang pernah dijalankan. 5. Hipotesis Hipotesis kajian merupakan saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara sebagai penyelesaian masalah (Majid Konting, 1990). Kebiasannya, hipotesis kajian digunakan dalam kajian kuantitatif untuk menyatakan perhubungan dan perbezaan antara pembolehubah-pembolehubah. Oleh itu, hipotesis juga dikatakan sebagai ramalan yang dilakukan oleh pengkaji untuk melihat sama ada wujudnya perhubungan atau perbezaan didalam penyelidikan sebelum sesuatu data dipungut. Walaubagaimanapun, didalam artikel ini, penulis tidak menyatakan hipotesis yang berkaitan dengan kajiannya. Adalah lebih elok sekiranya penulis dapat menyatakan hipotesis atas kajian yang sedang dijalankan. 6. Kaedah Penyelidikan Penulis menggunakan reka bentuk kajian keratan rentas yang membolehkan penulis mengumpulkan data menggunakan borang soal selidik. Soal selidik yang disediakan ini digunakan untuk mengukur tahap penerimaan pelajar jarak jauh terhadap e-pembelajaran dan ianya diambil daripada alat kajian yang telah digunakan oleh Poon, Low dan Yong (2004). Populasi kajian turut dinyatakan dengan jelas iaitu melibatkan pelajar jarak jauh daripada Open University Malaysia (OUM) dengan anggaran populasi pelajar adalah seramai 3 157 orang. Daripada jumlah ini, sebanyak 150 soalan soal selidik telah diagihkan kepada pelajar yang seterusnya terpilih sebagai sampel kajian. Penulis turut menyatakan sampel yang terlibat menjalani ujian soal selidik ini terdiri daripada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti 6
  5. 5. ULASAN JURNAL KPT 6044 Program Ijazah Sarjana Pertama dan Diploma serta program Ijazah Sarjana Pertama Perguruan dan meliputi pelajar awal hingga akhir semester pengajian. Daripada 150 soalan yang diedarkan, sebanyak 112 sahaja berjaya dikutip. Jumlah ini bersesuaian dan mencukupi untuk tujuan kajian. Penulis menghuraikan setiap bahagian yang terkandung didalam soalan soal selidik dengan jelas. Huraian ini sangat penting kerana ia dapat membantu pembaca mengenalpasti bentuk soalan yang telah diedarkan kepada sampel. Soalan ini mengandungi dua bahagian yang terdiri daripada demografi pelajar dan 5 faktor yang mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap e-pembelejaran. Walaubagaimanapun, reka bentuk soalan di bahagian kedua tidak dinyatakan dengan jelas didalam artikel. Seharusnya penulis menyatakan juga apakah jenis skala yang telah digunakan dalam bahagian ini. 7. Dapatan Kajian Penulis telah menjalankan kajian rintis yang bertujuan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan item yang telah dibina. Analisis data kajian rintis ini menggunakan statistik Alpha Cronbach iaitu pekali kebolehpercyaan dan diuji ke atas item soal selidik bahagian kedua sahaja iaitu yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tahap penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran. Penulis menunjukkan hasil ujian menerusi jadual dan ianya menunjukkan pekali berada pada tahap yang memuaskan iaitu antara 0.638 sehingga 0.851. Ini bermakna item yang dibina boleh digunakan untuk kajian sebenar. Walaubagaimanapun, penulis tidak menyatakan bilangan sampel yang terlibat didalam kajian rintis ini. Selain daripada huraian ke atas hasil kajian, penulis turut menggunakan jadual untuk memaparkan keputusan hasil kajian. Penggunaan deskriptif statistik seperti min dan sisihan piawai untuk menyimpulkan keputusan turut dinyatakan dengan jelas dan ditunjukkan didalam jadual. Terdapat enam jadual yang berkaitan faktor mempengaruhi tahap penerimaan pelajar dan setiap jadual diterjemahkan oleh penulis dengan begitu baik dan mudah difahami oleh pembaca. Penulis turut mengaitkan hasil penemuan dengan objektif kajian yang telah dibina. 8. Perbincangan dan Kesimpulan Penulis membincangkan dapatan kajian secara keseluruhannya dengan jelas iaitu tahap penerimaan pelajar jarak jauh terhadap e-pembelajaran masih berada pada tahap sederhana. Perbandingan faktor yang mempengaruhi tahap penerimaan dilakukan dengan 6
  6. 6. ULASAN JURNAL KPT 6044 melihat min yang tertinggi. Penulis turut membincangkan kelima-lima faktor ini dengan terperinci. Perbezaan serta hubungan antara dapatan kajian dengan kajian terdahulu juga dibincangkan oleh penulis. Walaubagaimanapun, hasil kajian ini tidak boleh menggambarkan bahawa semua pelajar jarak jauh di Malaysia menunjukkan tahap penerimaan yang sederhana. Ini adalah kerana, penulis hanya menjalankan kajian di sebuah Universiti sahaja iaitu Open University Malaysia, sedangkan pada tahun tersebut terdapat juga universiti lain yang menjalankan pengajian jarak jauh menggunakan e-pembelajaran. Kesimpulan artikel turut disediakan dengan jelas dan mudah untuk difahami. Ianya menjurus ke arah dapatan kajian yang telah diperolehi. Huraian kesimpulan juga logik dan tidak lari daripada dapatan kajian. Penulis mencadangkan agar pihak universiti dapat membimbing serta mendedahkan pelajar dengan penggunaan sistem ini agar ianya dapat meningkatkan tahap penerimaan pelajar. Di akhir kesimpulan, penulis mengharapkan agar kajian yang telah mereka lakukan dapat membantu pihak universiti meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Harapan penulis juga agar penyelidikan yang seterusnya berkaitan penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran dapat dilakukan memandangkan sistem ini merupakan salah satu sistem yang penting didalam pengajian peringkat tinggi pada masa akan datang. Rujukan Lim, B., Hong, K.S., & Tan, K.W. (2008). Acceptance of e-learning among distance learners: A Malaysian perspective. In Hello! Where are you in the landscape of educational technology? Proceedings ascilite Melbourne 2008. Retrieved September 22, 2013 from http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/lim.pdf Mohd Majid Konting (1999). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka The Centre for Teach ing and Learning at UIS (2009). How to critique a Journal Article. Available at http://www.uis.edu/ctl/wpcontent/uploada/sites/76/2013/03/Howtocritiqueajournalarti cle.pdf 6
  7. 7. ULASAN JURNAL KPT 6044 melihat min yang tertinggi. Penulis turut membincangkan kelima-lima faktor ini dengan terperinci. Perbezaan serta hubungan antara dapatan kajian dengan kajian terdahulu juga dibincangkan oleh penulis. Walaubagaimanapun, hasil kajian ini tidak boleh menggambarkan bahawa semua pelajar jarak jauh di Malaysia menunjukkan tahap penerimaan yang sederhana. Ini adalah kerana, penulis hanya menjalankan kajian di sebuah Universiti sahaja iaitu Open University Malaysia, sedangkan pada tahun tersebut terdapat juga universiti lain yang menjalankan pengajian jarak jauh menggunakan e-pembelajaran. Kesimpulan artikel turut disediakan dengan jelas dan mudah untuk difahami. Ianya menjurus ke arah dapatan kajian yang telah diperolehi. Huraian kesimpulan juga logik dan tidak lari daripada dapatan kajian. Penulis mencadangkan agar pihak universiti dapat membimbing serta mendedahkan pelajar dengan penggunaan sistem ini agar ianya dapat meningkatkan tahap penerimaan pelajar. Di akhir kesimpulan, penulis mengharapkan agar kajian yang telah mereka lakukan dapat membantu pihak universiti meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Harapan penulis juga agar penyelidikan yang seterusnya berkaitan penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran dapat dilakukan memandangkan sistem ini merupakan salah satu sistem yang penting didalam pengajian peringkat tinggi pada masa akan datang. Rujukan Lim, B., Hong, K.S., & Tan, K.W. (2008). Acceptance of e-learning among distance learners: A Malaysian perspective. In Hello! Where are you in the landscape of educational technology? Proceedings ascilite Melbourne 2008. Retrieved September 22, 2013 from http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/lim.pdf Mohd Majid Konting (1999). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka The Centre for Teach ing and Learning at UIS (2009). How to critique a Journal Article. Available at http://www.uis.edu/ctl/wpcontent/uploada/sites/76/2013/03/Howtocritiqueajournalarti cle.pdf 6

×