MARAVANI
ARDAM
2013
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Áè UÉeÉnAiÀÄgï ¸À®ºÁ£ï.J¸ï. vÁgÁ£Áxï
¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ª...
y stint as editor last year
has taught me so much
and I had thoroughlyMenjoyed the learning experience. Dr.
Prahlad asked ...
the day. They looked so cute, a sight to cherish
(their thuntathanas) but poor mothers had a
tough time trying to retain t...
ROTARY INFORMATION
a n d m e a s l e she power of Rotary on display inAfrica- By
immunizations, dentalMarion Bunch, Rotari...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About us 09 - 2013-14

205 views
115 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About us 09 - 2013-14

  1. 1. MARAVANI ARDAM 2013 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Áè UÉeÉnAiÀÄgï ¸À®ºÁ£ï.J¸ï. vÁgÁ£Áxï ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ªÀgÀ¢CªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¸À°èPÉAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ.² P À ë P À g Á z À ² æ ÃJJ£ï.J¸ï.¹ÃvÁgÁA ºÁUÀÆ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «²µÀ× ²æêÀÄw J£ï.J¸ï.°Ã¯ÁªÀw AiÀĪÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. ±ÉÆÃzsÀ£À ¯ÉÆÃPÀ, ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À, ¥ÀæªÁ¸À ¥ÀÄvÀægÁV 1953gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è ¸Á»vÀå, ¸ÀªÀÄgÀ¸À, ©. PÀȵÀÚ¥Àà, ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀÆeÉ, ¸ÀºÀZÀgÀ, JZï. d¤¹zÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«Ä EªÀÅ ²æà vÁgÁ£ÁxÀgÀ ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÄ «zÁåyðAiÀiÁzÀ CªÀgÀÄ 1974gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ- ¸Á»vÁå¯ÉÆÃPÀ, ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É JA.J., ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸À»vÀ ªÉÆzÀ® ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ: £ÀªÀgÁwæ, ¸ÁÜ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. eÁ£À¥ÀzÀ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå, C©üeÁÕ£À, ²æêÀÄÄR, «ÃgÀ±ÉʪÀ ¢Ã¦Û 1,2,3,4,, PÀzÀA¨Á¸ï- ±Á¸À£À±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ eÉÊ£À±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è r¥ÉÆèªÀiÁ ¥ÀzÀ«UÀ¼À, zÉÃgï »¸ÀÖj CAqï PÀ®Ñgï, eÁ£À¥ÀzÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, «ÃgÀ±ÉʪÀ zÀ±Àð£À 1985gÀ°è ¦JZï.r. ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À 1,2, PÁªÀå ¸ÀAZÀAiÀÄ 4, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀxÀ, wÃ.£ÀA.²æÃ: ªÀiÁvÀÄ- ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀÄxÀ£À. ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV (1974-85), CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀ¦£À ²PÀët EªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ J®è PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁV (1985-96), ªÀÄvÉÛ PÀĪÉA¥ÀÄ ¨ÉA§®ªÁV ¤AvÀÄ ¥ÉÆævÁìºÀ ¤ÃrzÁÝgÉ. EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ a. PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæªÁZÀPÀgÁV (1996- ¥Àæ±ÁAvï, a. ¸ÀÄavÁæ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀªÀÇ EzÉÉ. ¸ÀgÀ¼À ªÀåQÛvÀézÀ 2004), ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ C°èAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÁÝgÉ. ¤B¸ÁéxÀð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ vÁgÁ£ÁxïgÀªÀjUÉ »jAiÀÄgÁzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁd£À «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà gÉÆÃ.Dgï. ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ CªÀgÀÄ £Á£Á AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ D²ÃªÁðzÀzÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßqÀ -EAVèµï ¤WÀAlÄ«£À "gÉÆÃlj-CªÀÄgÀªÁtÂ" ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£ÀªÁUÀÄwÛzÉ.. ¥ÀjµÀÌgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, ¥ÉÆæ. J£ï. J¸ï. vÁgÁ£ÁxÀ CªÀjUÉ gÉÆÃlj CªÀÄgÀªÁt ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À DN AUJ R A N A DH N Y G A M DN AUJ R A N A DH N Y G A M DN AUJ R A N A DH N Y G A M DN AUJ R A N A DH N Y G A M ONE RUPEEONE RUPEEONE RUPEEONE RUPEE 1908 - 19901908 - 19901908 - 19901908 - 1990 UÀÄgÀĪÀÄ£ÉUÀ½AzÀ®Æ, gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ®Æ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ®Æ C£ÉÃPÀ ¥Àæw¶×vÀ UËgÀªÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ.D¸ÁÜ£À «zÁé£ï ¥ÉÆæ.JA.f. £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ±ÀQÛ «²µÁÖzÉéöÊvÀ «zÀévï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀzÁ £É£À¦£À°è G½AiÀÄĪÀ ªÀåQÛ ²æà ªÉÃzÁAvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, vÉ®UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV, MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV ¸Á»vÀå »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À «zÁéA¸ÀgÁV ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. PÁªÀå, ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÁlPÀ, PÁzÀA§j, ªÉÃzÁAvÀ, zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÉÆqÀÄUÉ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¸Á»vÀåzÀ VjAiÀÄ£ÉßÃj ¤AvÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ£ÀßqÀ ¤ÃrgÀĪÀ CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ "CªÀÄgÀªÁtÂ". G¨sÀAiÀÄ ªÁYäAiÀÄUÀ¼À GzÀÝUÀ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ. ²æà £ÀAdÄAqÁgÁzsÀåjUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀªÀģɬÄAzÀ D¸ÁÜ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À D¼ÀQ̽zÀÄ CªÀÅUÀ¼À £É¯É »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁé£ï (1946), ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀ gÁµÀÖç ZÉ£ÁßV §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÁæaãÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁArvÀå CªÀgÀ°èvÀÄÛ. ¥Àæ±À¹Û(1970), PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ gÁdå ¥Àæ±À¹Û (1979), DzÀgÀÆ ¥ÁæaãÀ DzsÀĤPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ²ªÁzÉéöÊvÀ ¨sÀƵÀt (gÀA¨sÁ¥ÀÄj ¸ÀA¸ÁÜ£À ªÀÄoÀ), ¸Á»vÀå gÀvÀß zÀȶÖPÉÆãÀ CªÀgÀzÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ (¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÀÄoÀ), ²ªÀvÀvÀéaAvÁgÀvÀß (avÀæzÀÄUÀðzÀ §ÈºÀ£ÀäoÀ), «±ÀéPÉÆñÀªÁVzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁåªÁj¢ü (ºÀħâ½î ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀ ªÀÄoÀ) »ÃUÉ CgÀªÀÄ£É, ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀ »jAiÀÄgÀ°è £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ M§âgÀÄ. ¥ÉÆæ.JA.f. £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ DearFriends, Krishna has stepped in Midtown on Gokulastami celebrations day and has spread the festive mood amongst us Midtowners. I thank all Rotarians and Innerwheel sisters in making this event a grand success.Thank you Chandragupta for arranging delicious and different menu for the evening. Special thanks to all parents who took the trouble of dressing their cute little ones as Krishna & Radha. It was indeed a treat to watch the tiny tots and their sweet little blabbering. Today let us welcome the Amaravani award recipientProfessor C.N .Taranathtoourclub. Bhanu Vol: 33 Issue: 09 Date: 04-09-2013 Pages: 04
  2. 2. y stint as editor last year has taught me so much and I had thoroughlyMenjoyed the learning experience. Dr. Prahlad asked me to be the guest editor for this week's issue, as editor Rakesh is occupied with his marry one and get the responsibility of two more. I did not think twice and my mind started working immediately with the ideas to be implemented and the result of which is in your hands. Working under the leadership of Vishwa taught me the feel good factor and how to co- ordinate effectively. Bhanu by profession is a strategic planner which is widely evident in his style of working. He knows his job well and also the job of his team mates and goes strictly by the books. If you are open to ideas and have the heart to learn, every president at Midtown has something to share from their style of administration. Having been on the board for the past three years I have slowly evolved into a better person both personally and professionally. Many thanks to Rotary Midtown for giving me all the good times, wonderful friends, relatives and experience, and special thanks to Rtn. Silicon Naveen for bringing me into Midtown family fold. Cheers !!! a beginning... SAMARTHA 2013 higher plain by requesting for out of the box ideas, even if it seems impossible or crazy, “But let's present with a sense of humour”, he said. All of them gathered there and contributed ideas. Innomantra's Mr Lokesh documented and read Rotary Samartha 2013, the next edition of Rotary the summary. Mrs. Anuradha Nandakumar Mysore Midtown's event for empowering adults proposedvoteofthanks. with disabilities will be held on Saturday and Sunday, 16th and 17th Nov 2013. Rtn. Nandakumar the organizing committee chairman and members President Rtn. Bhanuchandran, Secretary Rtn. Dr Prahlad, AG Rtn. Dr Bheemesh, Director of Vocation Service Rtn. Narendra Narayanan and IW Dist ISO Mrs. Anuradha Nandakumar along with occupational therapist Dr. Shashikala Ramanath, RUDSETI director Somashekar, Ms Shakunthala Iyer, Indusrialist from SPI Mrs Sujatha Rajpal, Mr Ramakrishna Mudre of Vivekananda Youth Movement, builder Rtn Shriram from Rotary Central, Mr Deepesh Mehta and Mr Javeed from Enable India, Innomantra Mr. Lokesh, Chennai we CAN's Mrs. Hemamalini Jayram had a brainstorming meeting on 1st Sep, 2013 from 10amto2pmat HotelKingsKourt. President Rtn Bhanuchandran welcomed the gathering and moderated the session. Chairman and Dist Secretary Rtn Nandakumar triggered the discussion while PP Rtn Raghu steered it to A Brain Storming Session Teachers’ Day will be held on 5th Sep at RMA between 11am & 1pm along with Innerwheel members. Prof. Niranjan Vanalli will be the chief guest and address the gathering. IW will be conducting a Fashion Show for the teachers and lunch is arranged for teachers, Rotarians and IW members. Rotary and Innerwheel Midtown wishes all the teachers A HAPPY TEACHERS' DAY. ERSH ’DCA AE YT The first office bearers of Rotaract Club of Sarada Vilas College for the year 2013-14 will be installed by Rtn. M.S Nandakumar. The programme will be held at Audio Visual Center at 12:30 pm on 7th Sep, 13. Rotarians wish the new Rotaractors all the very best and they can expect good support from the parent club. Happy Birthday happy anniversary HARISH AMITHA & 10th Sep Farooq 9th Sep Third Eye View By Sini Installation of Rotaract Club of Sarada Vilas College
  3. 3. the day. They looked so cute, a sight to cherish (their thuntathanas) but poor mothers had a tough time trying to retain their accessories. And the little Annet Rithvik (the junior silicon marketing head) stole the show along with all the other chotus. Melodious songs were sung byHare Krishna Hare Krishna- Krishna Krishna AnnKusuma,MadhuandPrabha.HareHare,Jaiho! Our M.C. Ann Lavanya as usual had done herJanmashtami celebrations began with great home work well , (no wonder she got the 1st rankfervour. The stage-a model of Kanakana Kindi, in her MBA). She shot questions at us and hadby our own member Ann Amitha, the creative entertaining gameswhichallofusenjoyed.queen and colourful rangolis and putta putta "Highlights of the day"-The Navarathnas-9hejje decorations by Anns Kamalakshi, Prabha Rotarians who have been in Rotary for a decadeand Annet Prerana added to the festive look. All were all inducted by Rtn Nandakumar and wereour members attired in full gujju style were honoured by him too! They were the hosts forlookingbright andcolourful. the beautiful Gujarati dinner spread, not to missThe evening began with President Rtn. some of the combinations being mixed andBhanuchandran welcoming one and all. The two personally fed to some of our members bylittle Radhe's Annet Prerana and Annet Lekha Thoofanandhisson.invoked the blessings of the Lord by singing Last event of the day, the members danced and“Jaya janardhana” cho chweetly. Then came the even had a yummy thamboola to carry backMalay Mahadeshwara Melodies troupe, Vishwa, home. On the whole, a memorable JanmashtamiSudha and Anusha singing Daasara geethe, after adecade!bandhane ne ranga bandhane ne as the bala krishnas and radhes accompanied by their We hope to enjoy more such programmes in parents walked on to the stage. The little ones future. KhudostoChairmanHarish!! were interviewed by Ann Lavanya the M.C. for Ann SudhaVishwanath
  4. 4. ROTARY INFORMATION a n d m e a s l e she power of Rotary on display inAfrica- By immunizations, dentalMarion Bunch, Rotarians for Family Health and eye clinics, familyandAIDS Prevention(formerlyRFFA)T c o u n s e l i n g a n dFor three days in May, Rotarians from 365 screening for HIV,clubs fanned out across Uganda, Nigeria, and d i a b e t e s a n dSouth Africa to help medical professionals and hypertension,breastgovernment workers provide free health services to cancer, and cervical250,000 disadvantaged people. Rotary Family cancer.Health Days, the third event organized by More details at:Rotarians for Family Health and AIDS Prevention http://blog.rotary.org/(RFHA), was an incredible success! The program, 2013/08/14/healthdaysinitially developed to address the critical issue of /breast cancer, andHIV/AIDS in Africa, has always included other cervical cancer.health care services. This year, we conducted polio eptember is all about New Generation at Another leadership development Rotary and Midtown has been playing an programme run by Rotary is the Rotary Youth Sessential role in building young leaders Leadership Awards (RYLA). While participants throughitsInteractandRotaractClubs. can be any age, most events focus on secondary Midtown has two Interact Clubs, one at school students, university students, or young De Paul International School and the other one at professionals. RYLAevents are typically 3–10 days our own Rotary Midtown Academy. Interact is a long and include presentations, activities, and club for youth ages 12-18 who want to connect with workshops that cover a variety of topics, others in their community or school. Interact club including: members have fun while carrying out service wLeadershipfundamentalsandethics projects and learning about the world. Interact wCommunicationskills clubs organize at least two service projects a year: wProblemsolvingandconflictmanagement one that benefits their community and one that wCommunityandglobalcitizenship encourages international understanding. While To learn about the inspirational events happening these Interact clubs receive guidance from Rotary atRYLA followitonat: Mysore Midtown, they govern and support https://www.facebook.com/rylaofficial themselves. The newly installed Interact Club at Rotary Midtown Academy has already done a number of projects and it is heartwarming to see such dedication.Interact club members can log on to the following website to see what Interact clubs are doingaroundtheworld. https://www.facebook.com/interactofficial http://www.youtube.com/interactofficial Rotaract Club of Mahajanas College has also organised service activities and Rotary Midtown is helping them develop their leadership and professional skills which will be evident from their participation at DIKSOOCHI this year. The first office bearers of Rotaract Club of Sarada Vilas College will be installed on 7th September. Rotaract members around the world are the young and new blood who will make a difference to the world tomorrow. To follow what Rotaract Clubs are doing around the world checkout the links below: https://www.facebook.com/rotaractor https://twitter.com/rotaract http://www.slideshare.net/Rotary_International/t ag/rotaract http://storify.com/rotaract SEPTEMBER – New Generation Month How many clubs were formed in Germany after Hitler assumed power? (a) 0 (b) 6 (c) 10 (d) 60 uizQ 1. Is it the TRUTH ? 2. Is it FAIR to all concerned ? 3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS ? 4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ? THE FOUR WAY TEST of the things we say or do Answer:(b)6 NEXT WEEK IN MIDTOWN SPEAKER MEET Rtn. Saravanan Chairman, ‘Extension of New Clubs’ will be addressing our club on ‘Membership Development’ Date:11-09-2013 Time: 6.30pm Venue: RCL Hall, JLB Road

×