Programació segon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Programació segon

on

 • 281 views

 

Statistics

Views

Total Views
281
Views on SlideShare
281
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Programació segon Programació segon Presentation Transcript

 • Nivel: segon ASSIGNATURA: EF
 • COMPETÈNCIES OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’ AVALUACIÓ BÀSIQUES 1 1. - Autonomia i iniciativa 1. - Conèix el seu propi cos i els1. Conèixer i valorar el seu cos i – Estructura corporal. Utilització, percepció, identificació i personal diferents segments corporals. representació - Gaudix de les seuslactivitat física com a mitjà - Competència aprendre a del propi cos. possibilitats motriusdexploració i gaudi de les seues aprendre – Parts del cos i la seua intervenció en el moviment.possibilitats motrius. – Coordinació dinàmica general i segmentària. – Presa de consciència del propi cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració. 2.- Aprecia lactivitat física per al2. Apreciar lactivitat física per al – Experimentació de postures corporals diferents. benestar.benestar, manifestant una – Afirmació de la lateralitat. 2. - Competència en elactitud responsable cap a un -Manifestant una actitud – Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri coneixement i interacció ambmateix i les altres persones i estàtic i dinàmic: sense objectes, sobre objectes estables, responsable cap a un mateix i les el món físic altres persones .reconeixent els efectes de portant un objecte enlexercici físic, de la higiene, de situacions simples. - Competència social i -Desenvolupa el hàbit de lalalimentació i dels hàbits – Nocions associades a relacions espacials i temporals. ciutadana higiene personal, de l´alimentacióposturals sobre la salut. Percepció espaciotemporal. - Autonomia i iniciativa – Orientació en l’espai i en el temps. personal – Apreciació de dimensions espacials i temporals. – Acceptació i valoració de la pròpia realitat corporal que augmenta 3. -Utilitza les seues capacitats3. Utilitzar les seues capacitats la confiança en les seues possibilitats: autonomia i autoestima. físiques, per a adaptar el movimentfísiques, per a adaptar elmoviment a les circumstàncies i a les circumstàncies i condicions decondicions de cada situació. 2-Interés i gust per l’atenció del cos.. cada situació. – Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal, alimentaris i - Reacciona davant estímuls posturals 3. - Competència en el visual, tàctils i auditius, donant relacionats amb l’activitat física. coneixement i interacció amb respostes motrius que s´adaptaen – Relació de l’activitat física amb el benestar. el món físic a les característiques dels dits – Mobilitat corporal orientada a la salut. – Respecte i valoració de les normes d’ús de materials i espais - Competència Aprendre a estímuls. en Aprendre la pràctica d’activitat física, per mitjà de mesures bàsiques de - Autonomia i iniciativa seguretat personal i prevenció d’accidents.4. Adquirir principis i regles per – Valoració de l’esforç per a aconseguir una major autoestima 4. . Adquirix principis i regles per aa resoldre problemes motors i i resoldre problemes motors i actuaractuar de forma eficaç en la autonomia. de forma eficaç en la pràcticapràctica dactivitats físiques. – Adopció d’hàbits d’higiene corporal i postural. dactivitats físiques. – Gaudi de l’activitat física amb relació a la salut. 4. - Competència Aprendre a Aprendre 3 4 Y 5. – Formes i possibilitats del moviment. - Autonomia i iniciativa 5. Regula lesforç, arribant a un5. Regular lesforç, arribant a Experimentació de diferents personal nivell d´autoexigencia dacord ambun nivell d´autoexigencia formes d’execució i control de les habilitats motrius bàsiques. les seues possibilitats i ladacord amb les seues – Desenrotllament de la marxa, carrera, salt i girs d’una forma naturalesa de la tasca.possibilitats i la naturalesa de la harmoniosatasca. i natural. – Destresa i resolució de problemes motors senzills en el
 • UD: EL COS, RELAXIÓ I RESPIRACIÓ TEMPORALITZACIÓ 9 sessions OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Fets, conceptes i sistemes . - Autonomia i iniciativa personal conceptuals: - Competència aprendre a aprendre - Prendre consciència de les - Té consciència de les diferents parts del cos - Les parts del cos diferents parts del cos pròpies i dels altres - les vies respiratòries pròpies i dels altres - Saber utilitzar ràpidament - relacions entre les parts del - Té afiançada la lateralitat una part del cos cos respecte de si mateix, dels - Imitar els moviments que fa - funcionalitat de les parts del altres i dels objectes. un altre cos - Coneix les pròpies - Respondre ràpidament a una - esquerra i dreta respecte a possibilitats, les accepta i ordre donada un mateix respecta les dels altres. - Utilitzar el cos per Procediments:. representar un ritme - Mobilització de diferents - Localitzar parts del cos que parts i eixos corporals intervenen en la respiració - realització de postures - Experimentar la inspiració i diverses expiració, tant bucal com - control respiratori nasal; a més de l’apnea - realització d’activitats - Afiançar la lateralitat relacionades amb la respecte de si mateix, dels respiració (inspiració, altres i dels objectes. expiració i apnea) - Realitzar diferents activitats - afirmació de la lateralitat amb els dos eixos del cos. corporal - Conèixer les pròpies Actituds, valors i normes: possibilitats, acceptar-les i respectar les dels altres. - Responsabilitat individual dins del grup- classeeconeixement de les pròpies possibilitats - participació activa en les activitats realitzades - confiança amb un mateix i amb autonomia personal.UD: PERCEPCI-TEMPORAL TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ •Conceptuals: -En el coneixement i la interacció - Coneixement de nocions espai amb el món físic; - 1- Conèixer les variacions de temporals(velocitat, durada, - velocitat, durada, intensitat i freqüència, intensitat, ordre, - C. social i ciutadana; 1.- Lalumne és capaç de seguir freqüència com a conceptes simultaneïtat, alternança, ritme…) ritmes bàsics amb moviments espai temporals. globals. 2.- Ajustar el moviment en • Procedimentals: - Autonomia i iniciativa personal; 2.- És capaç de desplaçar-se relació a lespai i al temps. col·lectivament seguint un 3.- Adquirir nocions espai- - Execució daccions de contrast - C. per a aprendre a aprendre ritme senzill. temporals: abans, durant i entre velocitat, durada, intensitat i 3.- Distingeix les diferents després freqüència. nocions espai temporals 4.- Identificar ritmes i 4.- Adapta el moviment a un - Experimentació amb diferents respondre amb moviments ritme amb moviments seguint ritmes adequats 5.- Utilitza diferents parts del - 5-Sincronitzar el moviment senzills. cos per a seguir ritmes. corporal a estructures - Execució de jocs de corda. - 6- Salta rítmicament rítmiques senzilles. - Saltar quan la pilota bota. - 7- Percep un objecte en - 6-Distinguir nocions de moviment i el recepciona moviment/pausa. - 7-Reconèixer la duració del • Actitudinals: estímuls per a respondre amb moviments rítmics. - Valoració i acceptació de les pròpies habilitats motrius. - Participació activa en les diferents activitats que es proposen. - Adquisició dautonomia en lexecució de diferents activitats motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: DESPLAÇAMENTS ,SALTS I GIRS TEMPORALITZACIÓ: 10 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - - Competència en el Criteris d’avaluació• Distingir i experimentar diferents tipus de Fets, conceptes i sistemes coneixement i interacció amb eldesplaçaments amb i sense obstacles. món físic• Experimentar i millorar diferents tipus de salts conceptuals: - Competència Aprendre a• Experimentar i millorar els girs horitzontals i Aprendre • Realitza desplaçaments combinatstransversals • Formes i possibilitats de - Autonomia i iniciativa personal (marxa, carrera, salts, trepa...)• Realitzar una avaluació inicial, continuada i final dels desplaçaments, salts i girs • Realitza voltareta endavantelements de la unitat Procediments:. • Realitza voltareta endarrera• Adquirir confiança i autonomia en la pròpia • Gira al voltant de l’eix transversalhabilitat motora. • Identificació de la direccionalitat (croqueta) en els desplaçaments • Adopta les mesures de seguretat • Realització de diferents tipus de necessàries per la realització de l’activitat desplaçaments (marxa, carrera, trepar....) • Adquireix confiança en sí mateix. • Execució de diferents tipus de salts • (longitud i altura) • Realització de girs al voltat de l’eix longitudinal i transversal, en diferents superfícies i plans. - Actituds, valors i normes: • Participació en les activitats, acceptant les diferències de nivell dels alumnes. • Millora de la confiança i seguretat davant situacions habituals i no habituals. • Valoració de les possibilitats de risc dins l’activitat física.UD: ORIENTACIÓ TEMPORALITZACIÓ: 6 sessions
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - Competència en el coneixement i Fets, conceptes i sistemes interacció amb el món físic - Utilitzar afermar les nocions conceptuals: - Competència Aprendre atopològiques per a orientar-se en -lespai en relació amb els companys. - Nocions topològiques bàsiques. dins- Aprendre - Col·loca un objecte respecte a- Apreciar les distàncies entre objectes fóra... ell. - Autonomia i iniciativa personalper a produir respostes motrius. - Es col·loca ell respecte a un - Les adreces: davant-darrere, a dalt-a-Identificar les adreces i distàncies en objecte: dins-fora, a dalt-adesplaçaments. baix, dreta-esquerra. - Les distàncies: a prop-lluny, baix, davant- darrere.- Utilitzar els canvis dadreces per a - Es desplaça correctament endonar respostes adequades. agrupació-dispersió ladreça que se sol·licita.- Apreciar les distàncies entre objectes. -Estableix correctament- Apreciar les distàncies entre un Procediments:. relacions davant-darrere entremateix i un objecte. objectes orientats. - Jocs locomotors - Domina el desplaçament per l - Experimentar accions que impliquen ´espai en situación de joc. lús de nocions dadreça, distància, recorregut... - Realitzar i seguir itineraris - Jocs de persecució - Jocs de percepció espacial Actituds, valors i normes: - Adaptar-se a les normes. - Cooperar amb els companys i professor -UD : LATERALITAT TEMPORALITZACIÓ 6 sessions
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ • Conceptuals: En el coneixement i la -- Afirma la lateralitat corporal - Lateralitat: reconeiximent sobre sí interacció amb el món físic; - Passa la pilota duna mà a- Millorar les aptituds mateix, sobre els demés una altra amb precisióperceptiu-motrius de i amb relació a objectes. C. social i ciutadana; - Llança amb precisió amb la - Dominancia lateral, Autonomia i iniciativalateralitat i direccionalitat mà dominant visual i pèdica personal;- Desenvolupar les aptituds de -lateralitat i imatge corporal - Golpeja amb la cama(Rreconeixer la dreta i l dominant el baló de forma • Procedimentals:´esquerra sobre sí mateix) precisa. - Activitat de manipulació- Situar un objecte en relació ambdues mans - Manifesta interès per milloraral nostre cos - Activitats per a descobrir en les activitats i afirmar la dominancia- Observar i desenvolupar la lateral -Sap orientarse i dirigir-se capdominancia lateral: visual, - Activitats d´afirmació de la imatge i percepció a dreta-esquerramanual i pédica corporal. - Senyala la dreta i l´esquerra • Actitudinals: d´un company. - Reconeixer i aceptar la seua identitat corporal. - Aceptar les diferencies corporals.UD: JOCS MULTICULTURALS TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Fets, conceptes i sistemes Competència en el coneixement i conceptuals: interacció amb el món físic• Conèixer jocs nous i de diferents - Competència Aprendre a - Coneix diferentsllocs - Coneiximent de diferents multiculturals. Aprendre - Respecta les regles dels• Adornar-se que s’assemblen tipus de jocs multiculturals - Autonomia i iniciativa personal diferents jocsmolt les normes dels nous amb elsque ja coneixen. - Coneiximent de diferents - Coneix diferents regles i• Adquirir respecte i ajudar els regles dels nous jocs estratégies de jocs nousalumnes nous. multiculturals. multiculturals.• Utilitzar materials nous i diferents - Utilitza estratègies bàsiques de• Gaudir de les situacions noves joc i de cooperació. Procediments:. -- Participar en diversos jocs - Realitzar desplaçaments, salts i multiculturals. - Recopila informació sobre jocs llançaments en diferents tipos de jocs. populars i de carrer.- Desenvolupar habilitats de caràcter general. - Realitzar jocs multiculturals - Respecta les regles i els companys.- Utilitzar estratègies bàsiques de - Investigar jocs d´altres joc i de cooperació. cultures - Coopera amb els companys.- Emprar els jocs com a mitjà de gaudi i ocupació del temps - Actituds, valors i normes: lliure. -Desenvolupar la confiança en si mateix -Cooperar amb altres companys - Reconeixement de les pròpies possibilitats • Participació activa en els jocs • Respecte i ajuda als alumnes nous.UD: LLANÇEM I REBEM TEMPORALITZACIÓ 9 SESSIONS OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • • Conceptuals: - Coneixement i control del propi cos. - Coneixement de la coordinació En el coneixement i la - .- És capaç de llançar i1.- Desenvolupar la coordinació ócul- ócul-manual i *óculo-*pédica. interacció amb el món físic; recepcionar amb seguretat,manual i ócul-pédica - Coneixement del moviment de C. social i ciutadana; als companys en moviment.2.- Millorar la precisió en la manipulació llançament i recepció. Autonomia i iniciativa .- És capaç de llançar ambde tot tipus dobjectes. • Procedimentals: personal; precisió a un objecte3.- Afirmar la lateralitat estàtic. - Realització dactivitats de4.- Llançar amb precisió mòbils de llançaments/recepcions amb .- És capaç de realitzarforma estàtica i dinàmica. ambdues mans/peus. passades adequadament. - Realització de jocs de llançaments .- És capaç de llançar i de precisió. parar una pilota amb els Experimentar lliurement diferents - Execució dactivitats de colpeig deformes de passar i rebre la pilota. mòbils. peus. Experimentar lliurement diferents - Execució dactivitats de pot deformes de llançar. pilota en situacions de joc. Situar-se correctament en l’espai enfunció de les pilotes, del camp i dels • Actitudinals:companys. - Valoració i acceptació de les Diferenciar les trajectòries i les pròpies habilitats motrius.distàncies a seguir en els llançaments i - Participació activa en les diferentsrecepcions. activitats que es proposen. Acceptar els companys i les seves - Adquisició dautonomia endiferencies de possibilitats. lexecució de diferents activitats Cooperar amb els companys. motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: PILOTA VALENCIA TEMPORALITZACIÓ: 5 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Conceptuals: - Competència en el coneixement i interacció amb el món físic - Pilota Valenciana - Conéixer i practicar jocs i esports tradicionals i Procedimentals: -- Competència cultural i artística. populars de la Comunitat - .Participa i gaudix dels jocs - - Autonomia i iniciativa personal - Desenvolupament de la populars i especialmente de la Valenciana, amb especial motricitat fina i coordinació del pilota valenciana. referència a la pilota propi cos. - Ajusta la seua actuació tant pel valenciana. - Conèixer i valorar la - Desenvolupament de que fa a aspectes motors com a diversitat d´activitats llançaments i recepcions amb relacionar-se amb els companys. físiques, lúdiques i diferents tipus de pilotes. - Realitza llançaments i recepcions esportives com a elements amb coordinació dels segments culturals. - Participació activa en els corporals i situant el cos de diferents jocs. forma adequada. - Desenvolupar els diferents tipus de llançaments i Actitudinals: recepcions - Respetar al companys - Valoració i acceptació de les pròpies habilitats motrius. sense discriminacions - Participació activa en les diferents motrius ni sexuals. activitats que es proposen. - Respectar les diferentes - Adquisició dautonomia en regles dels jocs. lexecució de diferents activitats motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres.. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: JOCS POPULARS TEMPORALITZACIÓ 6 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - - Competència en el coneixement i- Participar en diversos jocs • Conceptuals: interacció amb el món físic populars i/o tradicionals. - Coneixement dels jocs populars i cooperatius.- Conèixer diferents jocs populars -- Competència cultural i artística. i de carrer. • Procedimentals: - Coneix els diferents jocs - - Autonomia i iniciativa personal populars i de carrer.- Desenvolupar habilitats de - Participació activa en jocs populars. caràcter general. - Utilitza estratègies bàsiques de - Participació activa en jocs joc i de cooperació.- Utilitzar estratègies bàsiques de cooperatius. joc i de cooperació. - Investigació per part dels alumnes - Participa i respecta les normes sobre jocs populars de la nostra regió. de dins dels jocs d’equips- Aprendre a diferenciar entre el joc lliure i el joc organitzat. - Recopila informació sobre jocs • Actitudinals: populars i de carrer.- Emprar els jocs com a mitjà de gaudi i ocupació del temps - Valoració i acceptació de les pròpies - Respecta les regles i els lliure. habilitats motrius. companys. - Participació activa en les diferents - Coopera amb els companys. - Investigar sobre els jocs activitats que es proposen. tradicionals. - Adquisició dautonomia en lexecució - Generar relacions positives de diferents activitats motrius. entre companys. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions. -UD SOM EQUILIBRISTES TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - Competència en el coneixement i Fets, conceptes i sistemes interacció amb el món físic - Conèixer la varietat de les postures conceptuals: - Competència Aprendre acorporals - Conèix la varietat de les postures- Controlar el cos en situacions - Postures corporals Aprendre corporalsdequilibri - Equilibri estàtic - Controla el cos en situacions - Autonomia i iniciativa personal-Experimentar situacions dequilibri en dequilibri - Equilibri dinàmicel sòl -Experimenta situacions dequilibri en-Controlar lequilibri després duna el sòlacció Procediments:. -Controla lequilibri després duna acció- Equilibrar objectes sobres diferents - Equilibra objectes sobres diferentsparts del cos parts del cos-Iniciar els equilibris invertits -Vivenciar diferents postures dequilibri -Iniciar els equilibris invertits-Desenvolupa desplaçaments sobre en el sòl -Desenvolupa desplaçaments sobrediferents obstacles amb seguretat diferents obstacles amb seguretat - Realitzar accions que impliquen-Adquirir confiança abans diferents - Té confiança abans diferentssituacions dequilibri. equilibris i desequilibris -Equilibrar objectes diversos en el cos i situacions dequilibri. en situacions estàtiques i dinàmiques - Realitzar activitats dequilibri reduint la base de sustentació. -Realitzar equilibris variant el nombre de punts de suport Actituds, valors i normes: -Desenvolupar la confiança en si mateix -Cooperar amb altres companys -interès per experimentar diferents posturesUD: EXPRESSIÓ CORPORAL TEMPORALITZACIÓ 7 SESSIONS
 • OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Conceptes: - El gest: expressió i-Descobrir els recursos comunicació. - Participa activament de la En el coneixement i laexpressius del cos per mitjà -El ritme i el moviment: interacció amb el món físic; comunicació expressiva ambdel moviment. expressió i comunicació els altres.-Expressar sensacions a - Mímica, imitació i C. social i ciutadana; dramatització - Imita objectes i personatges Autonomia i iniciativatravés del cos (tristesa, senzills. personal;alegria, sorpresa, Procediments: - Representa corporalmentpreocupació...) -Jocs de caràcter espontani. accions quotidianes-Comprendre i distingir les -Jocs dimitació i identificació - Identifica les representacionssensacions i les situacions amb regles bàsiques. daltres companys.simples que ens transmeta un -Cançons populars, infantils, tradicionals... - Mostra espontaneïtat icompany a través del cos. - Activitats teatrals i de-Deshinibició del cos cap a expressivitat en les seues dramatització.activitats dexpressió corporal. representacions -Escenificar accions quotidianes. - Respecta i valora les- Representar situacions -Realitzar activitats en les capacitats expressives de lasenzilles per imitació. quals lalumne treballe amb resta situacions o personatges a - Vivència lexpressivitat com a-Desenvolupar la creativitat i l imitar. mitjà de relació entre el grup´espontaneïtat. - Treballa bé en equip Actitudinals - Coopera amb els companys per a aconseguir una fi -Valorar les posibilitats del comuna gest i el moviment propi dels altres. - Distingir i valorar als altres pels seus gestos i moviments. - Mostrar naturalitat, espontaneïtat i expressivitat.
 • - Guardar respecte a lescapacitats expressives delsaltres.-