Thi cong ctb ii danh cho sv-3

575 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thi cong ctb ii danh cho sv-3

 1. 1. Ch−¬ng ii h¹ thuû KC§ xuèng PTN2. c¸c bµi to¸n trong giai ®o¹n h¹ thuû2.1 H thu KC b ng kéo trư t xu ng h Ponton :2.1.1 Xác nh và l a ch n máng trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - Các thông s c a ư ng trư tb) Tính toán - Xác nh v trí t máng trư t - Xác nh các kích thư c c a máng trư t: chi u dài, chi u r ng, chi u caoc) Căn c - V trí máng trư t dư i ch n sao cho khi máng trư t dư i cách mép c ng m t kho ng an toàn thì KC ti p xúc ư c v i PTD; - V trí máng trư t trên ch n sao cho khi máng trư t trên cách mép c ng m t kho ng an toàn thì KC có th ti p xúc v i PTT; - Kích thư c các máng trư t ư c ch n sao cho áp l c do tr ng lư ng c a KC và h th ng kéo trư t truy n qua máng trư t xu ng ư ng trư t không vư t quá kh năng ch u l c c a ư ng trư t.2.1.2 Ki m tra kh năng ch u l c c a ư ng trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư t - Các thông s c a ư ng trư tb) Yêu c u - Ki m tra kh năng ch u l c c a ư ng trư t khi KC t trên các máng trư t.
 2. 2. c) Th c hi n - Xác nh ph n l c t i các máng trư t. - Xác nh áp l c tác d ng lên ư ng trư t2.1.3 Ki m tra b n c a các ph n t KC khi kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư tb) Yêu c u - Xác nh n i l c trong các ph n t KC ; - Ki m tra b n c a các ph n t KC ; - Có bi n pháp gia cư ng khi b n c a các ph n t KC không m b o.2.1.4 Tính toán l c kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư t - Các thông s c a ư ng trư t - Lo i m bôi trơn ư ng trư tb) Yêu c u - Xác nh h s ma sát gi a máng trư t và ư ng trư t; - Xác nh l c kéo trư t có th kéo KC trư t trên ư ng trư t.2.1.5 L a ch n h th ng t i kéo, puli gi m t i, cáp kéo, c u kéoa) S li u u vào - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - L c kéo trư t. - H th ng kéo trư tb) Yêu c u - L a ch n h th ng puli gi m t i; - L a ch n h th ng cáp kéo; - L a ch n h th ng t i kéo, c u kéo
 3. 3. 2.1.6 Tính toán l c tác d ng lên ponton trong quá kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - V trí và kích thư c c a máng trư t; - Các thông s c a ponton; - Cách b trí các ponton.b) Yêu c u - Xác nh l c tác d ng lên ponton trong quá kéo trư t ;2.1.7 Tính toán m n nư c c a Ponton và xác nh lư ng nư c d ntrong t ng giai o na) S li u u vào - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - V trí và kích thư c c a máng trư t; - Các thông s c a ponton; - Cách b trí các ponton. - L c tác d ng lên ponton trong quá kéo trư tb) Yêu c u - Tính toán lư ng nư c d n có th ph i ưa ponton vào; - Tính toán lư ng nư c bơm ra ponton nh n t i; - Tính toán lư ng nư c ho c lư ng nư c bơm ra ponton n i n nh và cân b ng.2.2 H thu KC b ng kéo trư t xu ng Sà lan:2.2.1 Xác nh và l a ch n máng trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - Các thông s c a ư ng trư tb) Tính toán - Xác nh v trí t máng trư t - Xác nh các kích thư c c a máng trư t: chi u dài, chi u r ng,chi u cao
 4. 4. 2.2.2 Ki m tra kh năng ch u l c c a ư ng trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư t - Các thông s c a ư ng trư tb) Yêu c u - Ki m tra kh năng ch u l c c a ư ng trư t khi KC t trên cácmáng trư t.c) Th c hi n - Xác nh ph n l c t i các máng trư t. - Xác nh áp l c tác d ng lên ư ng trư t - So sánh và k t lu n2.2.3 Ki m tra b n c a các ph n t KC khi kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư tb) Yêu c u - Xác nh n i l c trong các ph n t KC ; - Ki m tra b n c a các ph n t KC ; - Có bi n pháp gia cư ng khi b n c a các ph n t KC không m b o.2.2.4 Tính toán l c kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - V trí và kích thư c c a ư ng trư t - Các thông s c a ư ng trư t - Lo i m bôi trơn ư ng trư tb) Yêu c u - Xác nh h s ma sát gi a máng trư t và ư ng trư t; - Xác nh l c kéo trư t có th kéo KC trư t trên ư ng trư t.
 5. 5. 2.2.5 L a ch n h th ng t i kéo, puli gi m t i, cáp kéo, c u kéoa) S li u u vào - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC - L c kéo trư t. - H th ng kéo trư tb) Yêu c u - L a ch n h th ng puli gi m t i; - L a ch n h th ng cáp kéo; - L a ch n h th ng t i kéo, c u kéo2.2.6 Tính toán l c tác d ng lên Sà lan trong quá kéo trư ta) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - V trí và kích thư c c a máng trư t; - Các thông s c a Sà lan;b) Yêu c u - Xác nh l c tác d ng lên Sà lan trong quá kéo trư t ;2.2.7 Tính toán m n nư c c a Sà lan và xác nh lư ng nư c d ntrong t ng giai o na) S li u u vào - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - V trí và kích thư c c a máng trư t; - Các thông s c a Sà lan; - L c tác d ng lên Sà lan trong quá kéo trư t.b) Yêu c u - Tính toán lư ng nư c bơm ra Sà lan nh n t i; - Tính toán lư ng nư c ho c lư ng nư c bơm ra Sà lan n i n nh và cân b ng.2.3 H thu KC b ng c u xu ng Sà lan:2.3.1 L a ch n i m c u, ch n c u, cáp c ua) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ;
 6. 6. - H sơ c a m t s lo i cáp c u thư ng dùng; - H sơ c a m t s lo i c u thư ng dùng.b) Yêu c u - Xác nh v trí móc cáp m b o i u ki n b n và n nh c aKC và kh năng c a c u; ngoài ra v trí móc c u ph i thu n ti n cho quátrình thi công h thu và ánh chìm; - L a ch n c u có kh năng c u ư c KC ; - L a ch n cáp c u căn c vào l c căng trong cáp ư c tính toán tsơ c u KC .2.3.2 Ki m tra b n cho các thanh c a KCa) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Sơ c u: v trí móc cáp, b trí cáp và c u;b) Yêu c u - Xác nh n i l c trong các thanh c a KC khi c u; - Ki m tra b n và n nh c a các thanh theo Quy ph m ư c ch pnh n.2.3.3 Tính toán d n nư c cho Sà lana) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - V trí t KC trên Sà lan.b) Yêu c u - Tính toán d n nư c vào các khoang Sà lan n i cân b ng trongquá trình h thu ;2.3.4 Ki m tra n nh c a c u - Thư ng do ơn v ti n hành c u th c hi n;2.4 H thu KC b ng trailer xu ng Sà lan:2.4.1 L a ch n trailera) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ;
 7. 7. - H th ng d m KC ; - Thông s c a m t s lo i trailer hi n có.b) Yêu c u - Tính toán l a ch n lo i trailer và s tr c c n thi t; - B trí trailer v n chuy n KC cho h thu ; - Tính toán l c kéo có th di chuy n h KC – trailer; - L a ch n tuy n di chuy n cho trailer.2.4.2 Ki m tra kh năng ch u l c c a n na) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - H th ng d m KC ; - Thông s v h th ng trailer.b) Yêu c u - Xác nh ph n l c t i v trí các bánh xe trailer; - Xác nh áp l c do h KC – trailer truy n xu ng n n; - Ki m tra kh năng ch u l c c a n n.2.4.3 Ki m tra h th ng d m KCa) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - H th ng d m KC ; - Thông s v h th ng trailer; - Sơ b trí d m và trailerb) Yêu c u - Xác nh n i l c trong các thanh c a h th ng d m trong quátrình trailer di chuy n h thu ; - Ki m tra b n và n nh c a các thanh c a h th ng d m theoQuy ph m ư c ch p thu n.2.4.4 Ki m tra KCa) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - H th ng d m KC ;
 8. 8. - Thông s v h th ng trailer; - Sơ b trí d m và trailerb) Yêu c u - Xác nh n i l c trong các thanh c a KC khi di chuy n trailerh thu ; - Ki m tra b n và n nh c a các thanh KC theo Quy ph m ư cch p thu n; - Tính toán, thi t k gia cư ng cho KC t i nh ng v trí không mb o ch u l c.2.4.5 Ki m tra d m n i gi a mép c ng và Sà lana) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - H th ng d m KC ; - Thông s v h th ng trailer; - Sơ b trí d m và trailerb) Yêu c u - Thi t k h kh p xoay liên k t gi a xà lan và h d m sao chotrong quá trình h thu trailer có th di chuy n ư c trên h th ng d m ó.2.4.6 Ki m tra n nh c a Sà lana) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - H th ng d m KC và trailer; - Sơ b trí d m và trailer; - Thông s c a Sà lan; - V trí t KC trên Sà lan.b) Yêu c u - Tính toán d n nư c vào các khoang Sà lan n i cân b ng trongquá trình h thu ;
 9. 9. Ch−¬ng iii vËn chuyÓn vµ ®¸nh ch×m1. VËn chuyÓn c«ng tr×nh trªn biÓn1.1 V n chuy n công trình b ng h Ponton:1.1.1 Chu n b - Thu th p các thông tin v d báo th i ti t (chi u cao sóng, t c gió, nhi t và m, t m nhìn xa,...), sao cho trong quá trình v n chuy n và thi công trên bi n i u ki n th i ti t luôn m b o; - Ki m tra l i liên k t gi a Ponton và KC ; - Chu n b các tàu kéo và các tàu d ch v ; - Chu n b h th ng dây cáp, ma ní và h th ng thông tin liên l c gi a các tàu kéo, tàu d ch v và các phương ti n khác.1.1.2 V n chuy n - S d ng 02 tàu kéo quay h Ponton theo hình m neo, t v trí chân có tr c vuông góc v i mép c ng sang v trí có tr c song song v i mép c ng; - S d ng 01 tàu kéo kéo h Ponton ra v trí xây d ng, trong quá trình v n chuy n trên bi n luôn luôn có tàu d ch v và tàu kéo i theo; - Tàu d ch v và tàu kéo ph i luôn luôn gi liên l c v i nhau.C n lưu ý: - Trong quá trình v n chuy n KC n v trí xây d ng ph i ti n hành theo dõi thư ng xuyên di n bi n c a th i ti t; - Khi g p s c v th i ti t x u thì ph i có phương án s lý ngay l p t c; - Trư ng h p g p th i ti t x u không cho phép ti p t c v n chuy n KC thì ti n hành di chuy n các i tàu và h KC - Ponton tìm nơi n trú; - N u như g p bão và th i ti t x u di n ra t ng t thì ti n hành tháo liên k t gi a Ponton và KC ưa KC xu ng bi n và ánh d u v trí th KC , r i cho i tàu di chuy n v v trí trú n, ch khi th i
 10. 10. ti t t t l i ti p t c ra tr c v t KC lên và ti n hành v n chuy n ti p KC ra v trí xây d ng.1.1.3 Các bài toán tính toán khi v n chuy n KC b ng h Ponton1.1.3.1 Tính toán n nh tĩnh h Ponton khi v n chuy na) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Kích thư c c a các ponton; - Các thông s khác c a h ponton.b) Tính toán - Tính toán ư c m n nư c T c a h Ponton - KC ; - Tính toán to tr ng tâm, phù tâm c a h Ponton - KC ; - Xác nh các c trưng n nh n i c a h Ponton - KC : Jx + Bán kính nghiêng ngang c a h Ponton - KC r0 = V Jy + Bán kính nghiêng d c c a h Ponton - KC R0 = V - Xác nh các c trưng n nh n i c a h Ponton - KC : + Chi u cao n nh ban u phương ngang: h0=r0+ZC-ZG + Chi u cao n nh ban u theo phương d c: H0=R0+ZC-ZG - K t lu n1.1.3.2 Tính toán n nh ng h Ponton khi v n chuy n ây là bài toán ph c t p, thư ng ư c x lý b ng chương trình ph n m m tính toán1.1.3.3 Tính toán các thành ph n chuy n ng c a h Pontona) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a các ponton; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán
 11. 11. - Xác nh các thành ph n chuy n ng th ng và chuy n ng xoay theo các phương1.1.3.4 Tính toán gia c công trình trên phương ti n n ia) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a các ponton; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán - Tính toán các l c tác d ng trong quá trình chuy n ng; - Tính toán các liên k t gia c .1.1.3.5 Tính toán l c kéo c n thi t v n chuy na) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a các ponton; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán - Tính toán các l c c n: + L c c n do sóng + L c c n do dòng ch y + L c c n do gió - Tính toán l c kéo; - L a ch n phương ti n, thi t b .1.2 V n chuy n công trình b ng Sà lan:1.2.1 Chu n b - Thu th p các thông tin v d báo th i ti t (chi u cao sóng, t c gió, nhi t và m, t m nhìn xa,...), sao cho trong quá trình v n chuy n và thi công trên bi n i u ki n th i ti t luôn m b o; - Ki m tra l i liên k t gi a Sà lan và KC ; - Chu n b các tàu kéo và các tàu d ch v ; - Chu n b h th ng dây cáp, ma ní và h th ng thông tin liên l c gi a các tàu kéo, tàu d ch v và các phương ti n khác.
 12. 12. 1.2.2 V n chuy n - S d ng 01 tàu kéo kéo h Sà lan - KC ra v trí xây d ng, trong quá trình v n chuy n trên bi n luôn luôn có tàu d ch v và tàu kéo i theo; - Tàu d ch v và tàu kéo ph i luôn luôn gi liên l c v i nhau.C n lưu ý: - Trong quá trình v n chuy n KC n v trí xây d ng ph i ti n hành theo dõi thư ng xuyên di n bi n c a th i ti t; - Khi g p s c v th i ti t x u thì ph i có phương án s lý ngay l p t c; - Trư ng h p g p th i ti t x u không cho phép ti p t c v n chuy n KC thì ti n hành di chuy n các i tàu và h KC - Sà lan tìm nơi n trú; - N u như g p bão và th i ti t x u di n ra t ng t thì ti n hành tháo liên k t gi a Sà lan và KC ưa KC xu ng bi n và ánh d u v trí th KC , r i cho i tàu di chuy n v v trí trú n, ch khi th i ti t t t l i ti p t c ra tr c v t KC lên và ti n hành v n chuy n ti p KC ra v trí xây d ng.1.2.3 Các bài toán tính toán khi v n chuy n KC b ng Sà lan1.2.3.1 Tính toán n nh tĩnh h Sà lan - KC khi v n chuy na) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Kích thư c c a Sà lan; - Các thông s khác c a Sà lan.b) Tính toán - Tính toán ư c m n nư c T c a h Ponton - KC ; - Tính toán to tr ng tâm, phù tâm c a h Ponton - KC ; - Xác nh các c trưng n nh n i c a h Ponton - KC : Jx + Bán kính nghiêng ngang c a h Ponton - KC r0 = V Jy + Bán kính nghiêng d c c a h Ponton - KC R0 = V
 13. 13. - Xác nh các c trưng n nh n i c a h Ponton - KC : + Chi u cao n nh ban u phương ngang: h0=r0+ZC-ZG + Chi u cao n nh ban u theo phương d c: H0=R0+ZC-ZG1.2.3.2 Tính toán n nh ng h Sà lan - KC khi v n chuy n ây là bài toán ph c t p, thư ng ư c x lý b ng chương trình ph nm m tính toán1.2.3.3 Tính toán các thành ph n chuy n ng c a h Sà lan-KCa) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a các Sà lan; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán - Xác nh các thành ph n chuy n ng th ng và chuy n ng xoay theo các phương1.2.3.4 Tính toán gia c công trình trên phương ti n n ia) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a Sà lan; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán - Tính toán các l c tác d ng trong quá trình chuy n ng; - Tính toán các liên k t gia c .1.2.3.5 Tính toán l c kéo c n thi t v n chuy na) S li u u vào - Sơ KC ; - Tr ng lư ng, tr ng tâm c a KC ; - Các thông s c a Sà lan; - Các thông s v khí tư ng h i văn.b) Tính toán - Tính toán các l c c n:
 14. 14. + L c c n do sóng + L c c n do dòng ch y + L c c n do gió - Tính toán l c kéo; - L a ch n phương ti n, thi t b .2. ®¸nh ch×m c«ng tr×nh trªn biÓn2.1 ánh chìm KC t h Ponton không dùng c u n i:2.1.1 Chu n ba) nh v - Dùng h th ng GPS nh v công trình úng v trí xây d ng.b) Neo c nh h Ponton-KC - S d ng các tàu kéo và tàu d ch v neo c nh h Ponton – KC úng v trí xây d ng.2.1.2 ánh chìm - L p cáp nâng c a tàu c u vào v trí thi t k ( ã b trí s n) nâng ph n dư i KC ; - C u nâng phía dư i chân ; - C t các thanh ch ng, c t các liên k t hàn gi a PTD và KC ; - Tháo cáp thép gi ng gi a PTD và các tàu neo; - Tháo các ch t gi a các ngàm mang cá PTD; - Kéo Ponton sau ra kh i chân ; - Cáp t i ư c nh ra t t cho n khi KC quay v phương th ng ng; - Tháo cáp nâng phía dư i KC ra kh i KC , chuy n các cáp này v tàu c u; - Ngo c cáp l t Ponton trư c vào móc c u; - Tháo các cáp gi ng còn l i gi a chân và các tàu neo; - D n nư c vào PTT tháo PTT ra kh i chân ; - Móc cáp c a 2 t i tàu c u vào chân , xoay chân ; - Nâng chân lên kh i m t t kho ng 5-8 m chu n b di chuy n v v trí xây d ng công trình.
 15. 15. Hình 3.1 - Chu n b ánh chìm KCHình 3.2 - Gi i phóng ponton dư i
 16. 16. Hình 3.3 - Quay KC và ưa v v trí xây d ng2.2 ánh chìm KC t h Ponton có dùng c u n i:2.2.1 Chu n ba) nh v - Dùng h th ng GPS nh v công trình úng v trí xây d ng.b) Neo c nh h Ponton-KC - S d ng các tàu kéo và tàu d ch v neo c nh h Ponton – KC úng v trí xây d ng.2.2.2 ánh chìm - L p cáp nâng c a tàu c u vào v trí thi t k ( ã b trí s n) nâng ph n dư i KC ; - C u nâng chân ; - C t các thanh ch ng, c t các liên k t hàn gi a PTD, PTT và KC ; - Tháo cáp thép gi ng gi a PTD, PTT và các tàu neo;
 17. 17. - Kéo PTD và PPT ra kh i chân ;- Cáp t i ư c nh ra t t cho n khi KC quay v phương th ng ng;- Tháo cáp nâng phía dư i KC ra kh i KC , chuy n các cáp này vtàu c u;- Tháo các cáp gi ng còn l i gi a chân và các tàu neo;- Móc cáp c a 2 t i tàu c u vào chân , xoay chân ;- Nâng chân lên kh i m t t kho ng 5-8 m chu n b di chuy nv v trí xây d ng công trình. Hình 3.4 - Chu n b ánh chìm KC
 18. 18. 51542 5000M.N.T. 0000 Hình 3.5 - Tháo liên k t, móc cáp vào KC và c u nh c KC ~ 3000 M.N.T.0000 M? T Ð? T Hình 3.6 - Th KC xu ng nư c
 19. 19. ~21000 M.N.T.0000 Hình 3.7 - Quay l t KC ~ M.N.T.0000 Hình 3.8 - Bơm d n nư c ánh chìm KC
 20. 20. ~ M.N.T.0000 Hình 3.9 - K t thúc ánh chìm KC2.3 ánh chìm KC t Sà lan b ng bàn xoay:2.3.1 Chu n ba) nh v - Dùng h th ng GPS nh v công trình úng v trí xây d ng.b) Neo c nh h Sà lan-KC - S d ng các tàu kéo và tàu d ch v neo c nh h Sà lan – KC úng v trí xây d ng. - Chu n b t i kéo; - Chu n b máy bơm; - Chu n b cáp c u,kéo ,ma ní; - Chu n b thi t b l n; - Ki m tra l i h th ng van; - Ki m tra ư ng trư t; - Ki m tra m n nư c c a Sà Lan; - Ki m tra l i bàn xoay.
 21. 21. Hình 3.10 - Chu n b ánh chìm KC2.3.2 ánh chìm - C t b các liên k t gi a KC và Sà Lan, tháo b toàn b h th ng ch ng bu c gi a KC và Sà Lan; - Móc cáp,ma ní vào các v trí ã ư c thi t k s n; - M hãm bàn xoay; - D n nư c vào uôi Sà Lan t o m t nghiêng cho KC trư t xu ng; - Khi t o ư c m t nghiêng như thi t k thì d ng bơm nư c d n; Hình 3.11 – Bơm d n nư c vào sà lan
 22. 22. - Cho KC trư t v phía bàn xoay có s h tr c a t i;- KC trư t lên bàn xoay; Hình 3.12 – KC trư t n bàn xoay- Xoay bàn xoay KC lao xu ng bi n;- Khi lao xu ng bi n KC ch u tác d ng c a l c y n i s v a t n ilên v a xoay v v trí cân b ng ( nh chân nh hơn s n i d n lên,còn áy chân n ng hơn s chìm xu ng và chân xoay d n v vtrí th ng ng); Hình 3.13 – KC trư t trên bàn xoay và lao xu ng nư c
 23. 23. Hình 3.14 – KC xoay v v trí th ng ng Hình 3.15 – KC n i cân b ng- Kéo Sà Lan v n chuy n ra kh i v trí xây d ng;- nh v KC vào úng v trí xây d ng- D n u nư c vào các ng chính chân chìm d n xu ng theophương th ng ng.
 24. 24. 2.4 ánh chìm KC t Sà lan b ng c u n i:2.4.1 Chu n ba) nh v - Dùng h th ng GPS nh v công trình úng v trí xây d ng.b) Neo c nh h Sà lan-KC - S d ng các tàu kéo và tàu d ch v neo c nh h Sà lan-KC úng v trí xây d ng. - Chu n b t i kéo; - Chu n b cáp c u,kéo ,ma ní; - Chu n b thi t b l n; - Ki m tra l i h th ng van; - Ki m tra m n nư c c a Sà Lan;2.4.2 ánh chìm - Di chuy n tàu c u ra v trí xây d ng công trình b ng tàu kéo; - Ti n hành neo gi , nh v tàu c u b ng h th ng dây neo; - Lai d t h sà lan kh i chân t i v trí xây d ng; - Dùng dây cáp ch ng bu c h Sà lan - kh i chân vào tàu c u; - ưa h sà lan kh i chân vào v trí làm vi c trong t m v i c a c u; t u kÐo sè 01 hÖ s lan - kc® Hình 3.16 – Neo sà lan vào tàu c u, gi i phóng tàu kéo
 25. 25. a) C u nh c kh i chân - C t b 50% các liên k t gi a KC và Sà Lan theo th t ; - Móc cáp vào v trí móc cáp ã nh trư c trên KC ; - Gia t i hai móc c u sau ó d ng l i và gi i phóng toàn b liên k t gi a KC và Sà Lan; - C u nh c KC lên i m th p nh t c a KC cách m t boong Sà Lan m t kho ng cách an toàn; - Di chuy n Sà Lan ra b ng tàu kéo; Hình 3.17 – C u nh c KC và di chuy n sà lan rab) ánh chìm kh i chân - T t h th p KC xu ng bi n n khi KC v trí n m ngang ng p trong nư c m t kho ng an toàn thì d ng l i.; - Xoay KC v phương ng b ng cách thay i chi u dài dây cáp c a hai móc c u; - ng th i nâng móc c u chính theo phương th ng ng cho t i khi kho ng cách gi a i m cu i c a kh i chân và áy bi n m t kho ng cách an toàn;
 26. 26. Hình 3.18 – H th p KC ng p xu ng nư cHình 3.19 – Xoay KC v phương th ng ng
 27. 27. - M h th ng van ánh chìm 4 ng chính trong cùng m t lúc;- Móc c u ư c c nh trong su t quá trình d n nư c vào ngchính;- Khi ã th c hi n xong vi c d n nư c thì h kh i ch n xu ng áybi n;- H th p KC xu ng áy bi n cho t i khi KC cách áy bi n m tkho ng an toàn; c¸p kÐo p-c Hình 3.20 – D n nư c h th p KC xu ng áy bi n
 28. 28. - Tàu c u và kh i chân ư c di chuy n n v trí ã ư c nhtrư c nh s tr giúp c a h th ng dây cáp neo và các tàu kéo;- t kh i chân trên n n áy bi n t i v trí theo thi t k và m t tc các van c a h th ng ánh chìm cùng m t lúc;- Sau khi ã t KC trên n n áy bi n n u khung ngang c a KCkhông song song v i m t nư c tĩnh thì i u ch nh l i các van hth ng các ng chính thay i lư ng nư c d n trong m i ngchính cho t i khi KC cân b ng.

×