Phan iii(cau bt&btdul)

747 views
661 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
254
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phan iii(cau bt&btdul)

 1. 1. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT Ch−¬ng 3 : gi¸m s¸t thi c«ng cÇu btct vμ btd−l 3.1. Yªu cÇu chung C«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT liªn quan ®Õn ph¹m vi kh¸réng bao gåm tõ kh©u gi¸m s¸t nguyªn vËt liÖu (c¸t, ®¸,xi m¨ng, v.v.. .)vμ vËt t−chuyªn dông (c¸p, neo, cèt thÐp v.v.. .) vμ thi c«ng theo nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c nhaunh− : ®óc s½n, ®óc hÉng, ®óc ®Èy, bª t«ng b¬m, bª t«ng phun , v.v.. . V× vËy trongph¹m vi tμi liÖu nμy chØ hÖ thèng ho¸ l¹i nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt mμ Kü s− gi¸ms¸t th−êng gÆp ph¶i. Ngoμi ra v× c¸c Tiªu chuÈn thi c«ng vμ nghiÖm thu kÕt cÊu BTCT hiÖn hμnh ën−íc ta ch−a ®Ò cËp tû mû ®Õn nh÷ng c«ng nghÖ míi ¸p dông trong x©y d−ng c«ngtr×nh giao th«ng trong kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y, nªn c¸c vÊn ®Ò c«ng nghÖ míi sÏ ®−îcnãi ®Õn nhiÒu h¬n nh÷ng g× ®· ®−îc giíi thiÖu trong Gi¸o tr×nh §¹i häc vμ trong c¸cTiªu chuÈn th«ng dông. Yªu cÇu chung ®èi víi c«ng t¸c gi¸m s¸t kÕt cÊu BTCT lμ ph¶i Ðp buéc vμ h−íngdÉn Nhμ thÇu ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng mäi quy ®Þnh ®· ®−îc cô thÓ ho¸ trong c¸c v¨nb¶n kü thuËt cã hiÖu lùc ph¸p lý, sao cho bÊt kú h¹ng môc kÕt cÊu nμo còng ®¹t ®óngyªu cÇu chÊt l−îng, tiÕn ®é vμ gi¶m chi phÝ trong khu«n khæ dù to¸n cña Dù ¸n. T− vÊn gi¸m s¸t ph¶i n¾m v÷ng tr−íc hÕt lμ §iÒu kiÖn Hîp ®ång vμ Tiªu chuÈn(Qui ®Þnh ) kü thuËt liªn quan cña Hîp ®ång, bëi v× trong ®ã ®· tãm t¾t nh÷ng yªu cÇucô thÓ cña dù ¸n. TiÕp theo cÇn ph¶i hiÓu vμ cã s½n ®Ó tra cøu kÞp thêi c¸c Tiªu chuÈnX©y dùng ë cÊp TCVN vμ cÊp TCN cã néi dung liªn quan ®Õn c«ng t¸c BTCT trong Dù¸n cña m×nh. 3.2. C¸c Tiªu chuÈn kü thuËt vμ Tμi liÖu ph¸p lý cã liªn quan ®· ban hμnh Sau ®©y liÖt kª danh s¸ch mét sè Tiªu chuÈn cÇn thiÕt nhÊt mμ T− vÊn Gi¸m s¸t(TVGS) ph¶i cã ®Ó tra cøu vμ sö dông khi h−íng dÉn, kiÓm tra, xö lý tranh chÊp víiNhμ ThÇu a. N−íc - 22-TCN 61- 1984 Quy tr×nh ph©n tÝch n−íc dïng cho c«ng tr×nh giao th«ng - TCVN 4506:1987 : N−íc cho bª t«ng vμ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt. - TCXD VN 302-2004: N−íc trén bª t«ng vμ v÷a b. C¸t vμ ®¸ - TCVN 1770:1986 : C¸t x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt. - TCVN 1771:1987 : §¸ d¨m, sái vμ sái d¨m dïng trong x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt. - TCXD 238: 1999: Cèt liÖu bª t«ng – Ph−¬ng ph¸p ho¸ häc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm –silic. - 22-TCN 57-84 Quy tr×nh thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ c. Xi m¨ng - TCVN 2682:1999 : Xi m¨ng poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt. - TCVN 6260:1997 : Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt. - TCVN 6067:1997 : Xi m¨ng poocl¨ng bÒn sunfat. Yªu cÇu kü thuËt. 58
 2. 2. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT d. ThÐp - TCVN 1681:1985 : ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng. - TCVN 6284:1997 : ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 1 - Yªu cÇu chung. - TCVN 6284:1997 : ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 2 - D©y kÐo nguéi. - TCVN 6284:1997 : ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 3 - D©y t«i vμ ram. - TCVN 6284:1997 : ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 4 - D¶nh. e. Phô gia - TCXD VN 311 : 2004 Phô gia kh¸ng ho¹t tÝnh cao dïng cho bª t«ng vμ v÷a : Silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn - TCXD VN 325 : 2004 Phô gia ho¸ häc cho bª t«ng. f. Bª t«ng - 22-TCN 60-84 Quy tr×nh thÝ nghiÖm bª t«ng xi m¨ng - 22-TCN 68-84 Quy tr×nh thÝ nghiÖm c−êng ®é kh¸ng Ðp cña bª t«ng b»ng dông cô HPS : - TCXDVN 162 : 2004 " Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn b»ng sóng bËt nÈy" -TCVN 5592:1991 : Bª t«ng nÆng. Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn. - TCXDVN 262: 2001: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng clorua trong cèt liÖu vμ trong bª t«ng. - TCVN 3105 : 1993, Hçn hîp bª t«ng nÆng vμ bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng mÉu thö; - TCVN 3106 : 1993, Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö ®é sôt; - TCVN 3111 : 1993, Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng bät khÝ; - TCVN 3118 : 1993, Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn; - TCVN 3119 : 1993, Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é kÐo khi uèn; - TCVN 3117 : 1993, Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co. - TCXD VN 305 : 2004 Bª t«ng khèi lín – Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu - TCXD VN 329 -2005 Bª t«ng vμ V÷a x©y dùng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é pH. g. KÕt cÊu BT vμ BTCT (nãi chung) - TCVN 4452-87 KÕt cÊu BT vμ BTCT l¾p ghÐp - TCVN 4453-95 KÕt cÊu BT vμ BTCT toμn khèi - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu - TCXD VN 313 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp. h−íng dÉn kü thuËt phßng chèng nøt d−íi t¸c dông cña khÝ hËu nãng Èm - 22 TCN 79-84 Quy tr×nh thi c«ng vËt liÖu xi m¨ng l−íi thÐp - TCVN 3993-85 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu BTCT - TCVN 3994-85 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu BTCT - Ph©n lo¹i m«i tr−êng x©m thùc - TCXD VN 327-2004 : KÕt cÊu BT vμ BTCT- Yªu cÇu b¶o vÒ chèng ¨n 59
 3. 3. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT mßn trong m«i tr−êng biÓn - TCXD VN 303 : 2004 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vμ NghiÖm thu-PhÇn 1-C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng. h. Thi c«ng kÕt cÊu CÇu-HÇm-C¶ng - 22 TCN 266-2000 Quy tr×nh thi c«ng vμ nghiÖm thu cÇu cèng (thay cho 166 QD) - 22 TCN 247-98 Quy tr×nh thi c«ng vμ nghiÖm thu dÇm cÇu BTCT D¦L - 22TCN 200-1989 Quy tr×nh h−íng dÉn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng cÇu . - TCXDVN 318: 2004 KÕt cÊu bª t«ng vμ Bª t«ng cèt thÐp- H−íng dÉn c«ng t¸c b¶o tr×. i. Thi c«ng kÕt cÊu (nãi chung) - TCXD VN 309 : 2004 C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh 3.3. KiÓm tra ®å ¸n thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng cña Nhμ thÇu Theo quy ®Þnh chung hiÖn nay, sau khi ®−îc tróng thÇu, Nhμ thÇu cã tr¸ch nhiÖmlËp c¸c b¶n vÏ thi c«ng chi tiÕt ®Ó tr×nh TVGS thÈm ®Þnh vμ cho phÐp sö dông. LÏth−êng, Nhμ thÇu nμo còng lu«n muèn t×m c¸ch thi c«ng kh¸c víi ban ®Çu sao cho phïhîp víi c«ng nghÖ vμ thiÕt bÞ, vËt t− s½n cã cña Nhμ thÇu nh»m gi¶m chi phÝ vμ t¨ngtiÕn ®é. §«i khi nh÷ng cè g¾ng nμy l¹i cã thÓ lμm gi¶m phÇn nμo chÊt l−îng cña c«ngtr×nh. V× vËy TVGS ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é vμ n¨ng lùc ®Ó kiÓm tra vμ söa ®æi hay h−íngdÉn Nhμ thÇu hoμn thiÖn ®å ¸n b¶n vÏ thi c«ng nμy. Trong nhiÒu tr−êng hîp TVGS cÇn sö dông c¸c ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh chuyªndông phï hîp, ®Ó cã thÓ tËp trung suy nghÜ vμo nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh h¬n lμ vμo nh÷ngtÝnh to¸n chi tiÕt qu¸. Nªn mêi thªm c¸c chuyªn gia kh¸c (cã thÓ ë ngoμi C«ng ty T− vÊn) khi cÇn thiÕt®èi phã víi nh÷ng t×nh huèng kü thuËt phøc t¹p vμ c«ng nghÖ míi. §«i khi TVGS cßn cÇn ®Õn sù trî gióp cña Phßng thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra c«ngnghÖ, vÝ dô kiÓm tra qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®é sôt cña bª t«ng t−¬i, kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh thic«ng cña bª t«ng b¬m, cña bª t«ng phun, cña c¸c lo¹i v÷a kh«ng co ngãt,v.v.. . hoÆckiÓm tra hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ kÐo c¨ng c¸p dù øng lùc, v.v.. . TVGS kh«ng chØ kiÓm tra vÒ kü thuËt mμ cßn chó ý kiÓm tra vÒ ®¬n gi¸ cña c«ngnghÖ . C¸c Hîp ®ång thÇu theo kiÓu thÇu ®¬n gi¸ th−êng bÞ t¨ng chi phÝ thùc tÕ do NhμthÇu thay ®æi c«ng nghÖ ®· ®−îc duyÖt ban ®Çu b»ng c«ng nghÖ kh¸c cã ®¬n gi¸ ®¾th¬n vμ viÖn mét lý do nμo ®ã nghe cã vÎ hîp lý. ThÝ dô, ®æi tõ cäc ®ãng sang cäckhoan nhåi ®Ó tr¸nh rung ®éng ph¸ huû nhμ d©n xung quanh c«ng tr−êng, ®iÒu nμy lμ®óng nh−ng nhiÒu khi kh«ng thËt sù cÇn thiÕt vμ kh«ng ph¶i lμ gi¶i ph¸p duy nhÊt hîplý. 3.4. KiÓm tra c¸c Tiªu chuÈn thi c«ng vμ Quy tr×nh c«ng nghÖ cña Nhμ thÇu Sau khi tróng thÇu, Nhμ thÇu cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ c¸c Tiªu chuÈn thi c«ng vμQuy tr×nh c«ng nghÖ kÌm theo c¸c b¶n vÏ thi c«ng cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vμnép ®Ó TVGS xem xÐt vμ phª duyÖt tr−íc khi thi c«ng. Nh− vËy tr¸ch nhÞªm cña TVGSlóc nμy lμ rÊt nÆng. Sau nμy nÕu x¶y ra sai sãt mμ Nhμ thÇu ®· lμm theo ®óng c«ng 60
 4. 4. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTnghÖ ®· ®−îc duyÖt th× lçi cña TVGS lμ râ rμng. V× vËy khi xÐt duyÖt c¸c Tiªu chuÈn thi c«ng vμ Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng côthÓ do Nhμ thÇu ®Ö tr×nh, ng−êi TVGS nªn chó ý c¸c néi dung sau : - §èi chiÕu víi c¸c Tiªu chuÈn cÊp Nhμ n−íc vμ cÊp Ngμnh cã liªn quan. §«i khic¸c Tiªu chuÈn ®ã qu¸ chung chung so víi h¹ng môc c«ng viÖc cô thÓ vμ v× vËy ph¶itham kh¶o thªm nhiÒu tμi liÖu kh¸c cña Bé X©y dùng, Bé N«ng nghiÖp vμ PTNT haycña n−íc ngoμi . VÝ dô c¸c Tiªu chuÈn n−íc ngoμi :AASHTO (Hoa-kú), BS (Anhquèc), AS (Auxtralia), JPS (NhËt-b¶n), v.v.. . - §èi chiÕu víi c¸c kÕt qu¶ cña Phßng thÝ nghiÖm, nÕu ch−a lμm thÝ nghiÖm hoÆcthÝ nghiÖm ch−a ®ñ tin cËy th× ph¶i lμm thÝ nghiÖm l¹i hoÆc t¹i c«ng tr−êng, hoÆc t¹iPhßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn nμo ®ã cã giÊy phÐp. VÝ dô vÒ c¸c ®Æc tr−ng cña c¸t, ®¸,xi m¨ng, vÒ cÊp phèi bª t«ng b¬m, cÊp phèi v÷a kh«ng co ngãt, c¸c ®Æc tr−ng c¬ lý cñacèt thÐp, cña bª t«ng, c¸c tÝnh n¨ng cña kÝch t¹o lùc c¨ng c¸p dù øng lùc,v.v.. . - §èi chiÕu víi c¸c kinh nghiÖm cò trong thi c«ng ë c¸c t×nh huèng t−¬ng tù.Kinh nghiÖm cã thÓ lμ cña b¶n th©n ng−êi TVGS hoÆc cña c¸c ®ång nghiÖp, hoÆc rót ratõ s¸ch, tõ hå s¬ hoμn c«ng c¸c cÇu kh¸c t−¬ng tù ®· hoμn thμnh tr−íc ®©y. - §èi chiÕu víi c¸c Catalog, c¸c Lý lÞch, c¸c GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng cña c¸cthiÕt bÞ, m¸y mãc hay vËt t− ®Æc chñng, hay cña b¶n th©n c«ng nghÖ ®ang ®−îc xÐt.Nh÷ng tμi liÖu nμy ph¶i yªu cÇu Nhμ thÇu nép ®ñ. Th«ng th−êng, " Nhμ thÇu x©y l¾pchÝnh" sÏ yªu cÇu c¸c "Nhμ thÇu cung cÊp" nép c¸c tμi liÖu nμy. §Æc biÖt, nªn tiÕp xócvíi c¸c Kü s− cña c¸c "Nhμ thÇu cung cÊp" ®Ó t×m hiÓu kü thªm vÒ nh÷ng s¶n phÈmhay c«ng nghÖ mμ hä dù ®Þnh ¸p dông trong Dù ¸n nμy. VÝ dô, khi xem xÐt c«ng nghÖ®óc hÉng nªn xem kü c¸c Hå s¬ vÒ xe ®óc, vÒ thiÕt bÞ vμ c¸c phô kiÖn phôc vô c¨ngc¸p dù øng lùc, vÒ tμi liÖu v÷a b¬m lÊp lßng èng chøa c¸p, vÒ chÊt b¶o d−ìng bª t«ng,v.v.. . - KiÓm tra c¸c b¶n tÝnh, thËt ra chØ cÇn xÐt mét sè b¶n tÝnh nμo mμ c¶m thÊy quanträng vμ cÇn thiÕt. Nhμ thÇu ph¶i nép c¸c b¶n tÝnh ®Ó chøng thùc Tiªu chuÈn thi c«ngvμ Quy tr×nh thi c«ng mμ hä ®Ò nghÞ lμ hîp lý vμ an toμn. TVGS kh«ng nªn bá qua c¸ctÝnh to¸n kiÓm tra ®Æc biÖt nh− : + TÝnh to¸n vÒ tr×nh tù kÐo c¨ng c¸p dù øng lùc, sù thay ®æi cña dù øng lùc quatõng b−íc thi c«ng. + TÝnh to¸n, thiÕt kÕ vμ kiÓm tra ®é bÒn vμ ®é cøng c¸c c«ng tr×nh phô trî phôcvô thi c«ng : vÝ dô nh− giμn gi¸o thi c«ng ®æ bª t«ng t¹i chæ….. + TÝnh to¸n biÕn d¹ng (vâng, vång, xª dÞch, co ng¾n, v.v...) trong mçi giai ®o¹nthi c«ng (®óc dÇm, lao ®Èy, cÈu l¾p, ®óc hÉng, c¨ng c¸p,v.v...). + TÝnh to¸n vÒ æn ®Þnh vμ dao ®éng cña kÕt cÊu chÝnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÉng hoÆc®óc ®Èy, hoÆc chë næi. §Æc biÖt l−u ý xÐt c¸c t×nh huèng trong mïa m−a b·o. + TÝnh to¸n vÒ nøt kÕt cÊu chÝnh trong qu¸ tr×nh lao l¾p hoÆc ®óc hÉng, ®óc ®Èy. + TÝnh to¸n vÒ kh¶ n¨ng tr¸nh c¸c vÕt nøt do nhiÖt lín to¶ ra khi ®óc khèi lín vμnøt do chªnh lÖch nhiÖt ®é ë thêi ®iÓm míi ®æ bª t«ng xong, ch−a ®¹t ®ñ c−êng ®éthiÕt kÕ. + TÝnh to¸n vÒ tiÕn ®é thi c«ng ®æ bª t«ng, ®Æc biÖt lμ trong mïa nãng hoÆc khi 61
 5. 5. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT®æ bª t«ng vμo ban ®ªm, khi tr¹m trén ë xa c«ng tr−êng. - KiÓm tra kü vÒ nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c chuÈn bÞ bÒ mÆt tr−íckhi ®æ bª t«ng, c«ng t¸c xö lý khe nèi thi c«ng gi÷a c¸c ®èt kÕt cÊu, c«ng t¸c b¶od−ìng trong nh÷ng ngμy ®Çu sau khi võa ®æ bª t«ng, c«ng t¸c dì v¸n khu«n sím (®ÆcbiÖt lμ ®èi víi v¸n khu«n tr−ît, v¸n khu«n leo). - KiÓm tra vÒ c¸c dù kiÕn sù cè cã thÓ x¶y ra vμ dù kiÕn biÖn ph¸p kh¾c phôcsím. Nh÷ng ®iÒu nμy ph¶i ®−îc Nhμ thÇu dù kiÕn ngay trong Quy tr×nh thi c«ng mμ hä®Ö tr×nh TVGS. - KiÓm tra c¸c mÉu biªn b¶n ghi chÐp vÒ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ trongqu¸ tr×nh thi c«ng. VÝ dô mÉu sæ ghi chÐp qu¸ tr×nh kÐo c¨ng c¸p dù øng lùc, mÉu sæghi sè liÖu tr¾c ®¹c trong qu¸ tr×nh ®óc hÉng vμ sè liÖu vÒ ®iÒu chØnh v¸n khu«n tr−íckhi ®óc mçi ®èt dÇm míi tiÕp theo, v.v.. . - KiÓm tra c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn c¸c sai sè cho phÐp cña c¸c h¹ng môcc«ng t¸c. Th«ng th−êng trong c¸c Tiªu chuÈn cÊp TCVN vμ cÊp TCN ®Òu cã c¸c quy®Þnh vÒ sai sè cho phÐp nμy. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng c«ng nghÖ míi nh− ®óc ®Èy, ®óchÉng, ®æ bª t«ng cäc khoan nhåi ®−êng kÝnh ®Õn 2,5m,s©u ®Õn 100 m th× râ rμng lμ c¸cTCVN vμ TCN ch−a thËt sù ®Ò cËp ®Õn. Kü s− TVGS ph¶i xem xÐt kü vÊn ®Ò nμy( nÕucÇn ph¶i tham kh¶o thªm c¸c Qui tr×nh cña n−íc ngoμi) v× nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®ÕnchÊt l−îng cña c«ng tr×nh. 3.5. Gi¸m s¸t thi c«ng c¸c kÕt cÊu vμ c«ng tr×nh phô t¹m NhiÒu sai sãt lμm gi¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nhiÒu sù cè ®«i khi chÕt ng−êi cãnguyªn nh©n s©u xa tõ lçi thiÕt kÕ vμ lçi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh phô t¹m. Cã thÓ lÊy vμivÝ dô gÇn ®©y vÒ sôp ®æ ®μ gi¸o cÇu Gμnh-hμo (Cμ-mau), vÒ nøt ë CÇu MÑt, cÇu HiÒnL−¬ng khi ®óc ®Èy, vÒ nøt kÕt cÊu nhÞp cÇu §uèng míi vμ cÇu Ph¶ l¹i ë phÇn nhÞp thic«ng trªn ®μ gi¸o cè ®Þnh vμ ®Æc biÖt vÒ sù cè sËp cÇu dÈn cÇu CÇn Th¬ gÇn ®©y(Th¸ng9-2007), vÒ sôt vßng v©y khoan cäc nhåi ë cÇu L¹c-quÇn, v.v.. . V× vËy c«ng t¸c gi¸ms¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh phô t¹m cÇn ®−îc TVGS chó ý ®Æc biÖt. Nãi chung khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh vμ kÕt cÊu phô t¹m, nhiÒu kü s− chØ chóträng phÇn tÝnh to¸n c−êng ®é mμ Ýt chó ý tÝnh to¸n vÒ biÕn d¹ng, lón kh«ng ®Òu, nøtvμ dao ®éng. MÆt kh¸c hä th−êng dïng s¬ ®å ph¼ng ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu vμ hy väng sÏdïng c¸c liªn kÕt ngang bè trÝ theo cÊu t¹o kh«ng tÝnh to¸n gi÷a c¸c hÖ kÕt cÊu ph¼ng®ã ®Ó ®¶m b¶o sù lμm viÖc chung gi÷a chóng. ChÝnh s¬ hë nμy cã thÓ dÉn ®Õn sôp ®æ®μ gi¸o cã thÓ g©y chÕt ng−êi mét khi mμ v× lý do nμo ®ã, kÕt cÊu kh«ng cßn chÞu lùctheo s¬ ®å ph¼ng n÷a mμ hÖ liªn kÕt ngang l¹i qu¸ yÕu v× kh«ng ®−îc tÝnh to¸n thùc sùcÈn thËn. (VÝ dô sù cè cÇu Gμnh-Hμo). §èi víi c¸c vßng v©y ng¨n n−íc, ®¶o nh©n t¹o, cÇu t¹m phôc vô thi c«ng, Nhμ thÇucã thÓ viÖn lý do tiÕt kiÖm chi phÝ vμ thêi gian nªn t×m c¸ch gi¶m ®é s©u ®ãng cäc v¸nch¼ng h¹n, hoÆc lμm mãng trô t¹m s¬ sμi. §Õn khi gÆp dßng lò vÒ sím h¬n dù kiÕn hoÆclò qu¸ lín h¬n mäi n¨m, cã thÓ x¶y ra nguy c¬ xãi mßn m¹nh lμm lón lÖch nghiªng vßngv©y hoÆc ®¶o nh©n t¹o khiÕn cho c¸c thiÕt bÞ trªn ®ã sôp ®æ xuèng s«ng cã thÓ g©y tain¹n vμ thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tiÒn cña, tÝnh m¹ng, lμm chËm tiÕn ®é thi c«ng (VÝ dôcÇu L¹c-QuÇn, cÇu Thanh-tr×, v.v.. .). 62
 6. 6. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT Do vËy nhÊt thiÕt TVGS nªn kiÓm tra b¶n tÝnh kÕt cÊu phô t¹m cña Nhμ thÇu vμyªu cÇu hoμn thiÖn ®Õn møc an toμn tèi ®a cho c¸c kÕt cÊu phô t¹m. Kh«ng nªn nh−îngbé v× tranh thñ thêi gian thi c«ng vμ gi¶m gi¸ thμnh mμ chÊp nhËn gi¶m ®é an toμn cñakÕt cÊu phô t¹m. (Xin xem thªm Quy tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng cÇu). Mét sai sãt th−êng gÆp cña c¸c c«ng tr×nh phô t¹m lμ c¸c bé phËn kÕt cÊu liªn kÕtkh«ng ®−îc tÝnh to¸n g× hoÆc cã tÝnh to¸n nh−ng ch−a ®ñ møc an toμn. Nãi chung ph¶iso¸t kü vÒ mèi hμn: c¸ch bè trÝ, chiÒu dÇy vμ chiÒu dμi ®−êng hμn, yªu cÇu vÒ c«ngnghÖ vμ vËt liÖu hμn. Nªn nghi ngê hiÖu qu¶ cña c¸c liªn kÕt bu-l«ng c−êng ®é caotrong ®iÒu kiÖn thi c«ng hiÖn nay ë n−íc ta. Dïng bu-l«ng th« vμ bu-l«ng tinh chÕ chokÕt cÊu phô t¹m lμ an toμn h¬n nÕu ®· tÝnh to¸n cÈn thËn. Khi gi¸m s¸t thi c«ng ®μ gi¸o, ngoμi viÖc ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c tμi liÖu kü thuËtcã hiÖu lùc ph¸p lý, TVGS cÇn ®Æc biÖt l−u ý ®Õn sai sè cho phÐp, kh¶ n¨ng x¶y ra sùcè vμ biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nÕu cã sù cè. VÝ dô ph¶i dù trï c¸ch thøc vμ thiÕt bÞ choviÖc ®iÒu chØnh cao ®é b»ng kÝch ch¼ng h¹n khi cã t×nh tr¹ng lón kh«ng ®Òu hoÆc vângkh«ng ®Òu, vâng qu¸ møc cña ®μ gi¸o . §· x¶y ra nhiÒu tr−êng hîp do dïng kÝch ®Óc−ìng bøc ®iÒu chØnh lÖch ®øng hay lÖch ngang kÕt cÊu mμ lμm nøt bª t«ng cña kÕt cÊuphô t¹m vμ kÕt cÊu chÝnh nh− ë cÇu MÑt. Trong c«ng t¸c Gi¸m s¸t thi c«ng ®μ gi¸o phôc vô ®æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp cÇu t¹ichæ nªn vμ cÇn ®Ò nghÞ Nhμ thÇu vμ Chñ ®Çu t− tiÕn hμnh thö t¶i ®μ gi¸o( toμn bé haytõng bé phËn) tr−íc khi cho tiÕn hμnh thi c«ng ®æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp . VÊn ®Ò sai sè cho phÐp khi ®o ®¹c kÝch th−íc vμ vÞ trÝ sÏ ®−îc nªu trong môc3.15. Sau ®©y lμ mét sè vÊn ®Ò cô thÓ cã liªn quan ®Õn mét sè lo¹i kÕt cÊu phô t¹m côthÓ(trõ mét sè kÕt cÊu phô t¹m vμ thiÕt bÞ phôc vô c«ng nghÖ ®óc-®Èy vμ chë næi kÕtcÊu nhÞp cÇu BTCT (BTD¦L) v× Ýt gÆp trong thùc tÕ thi c«ng. 3.5.1. BÖ ®óc Sai sãt th−êng gÆp liªn quan ®Õn bÖ ®óc cäc hoÆc bÖ ®óc dÇm lμ hiÖn t−¬ng lónkh«ng ®Òu khiÕn cho viÖc ®óc c¸c ®èt dÇm bÞ sai lÖch. §Ó tiÕt kiÖm kinh phÝ, Nhμ thÇu cã thÓ thiÕt kÕ bÖ ®óc rÊt ®¬n gi¶n. VÝ dô bÖ ®ócchØ lμ c¸c ®èt cäc thõa ®Æt trªn nÒn gia cè ®¸ d¨m vμ ®¸ héc, bªn trªn c¸c ®èt cäc ®Ættheo h−íng ngang lμ v¸n khu«n ®¸y ®Æt theo h−íng däc ®Ó ®óc dÇm gi¶n ®¬n .Cã thÓmét sè dÇm ®−îc ®óc trãt lät tèt trong nh÷ng ngμy mïa n¾ng. Tuy nhiªn khi vμo mïam−a hoÆc sau vμi ngμy m−a b·o liªn tiÕp, nÒn bÖ ®óc sÏ trë nªn bÞ yÕu vμ khi cã trängl−îng bª t«ng t−¬i rãt vμo v¸n khu«n sÏ x¶y ra lón kh«ng ®Òu khiÕn dÇm bÞ ®óc sailÖch. §Ó tiÕt kiÖm kinh phÝ thuª mÆt b»ng, cã Nhμ thÇu ®· lîi dông b·i s«ng mïa n−ícc¹n lμm khu vùc ®óc dÇm. Nh− vËy cã nguy c¬ lμ nÕu mïa lò ®Õn sím bÊt ngê vμo lócdÇm ch−a s¶n xuÊt xong th× sÏ xÈy ra sù cè, ¶nh h−êng xÊu ®Õn chÊt l−îng dÇm. VËycÇn tÝnh to¸n kü vÒ thuû v¨n, møc n−íc mïa lò. Trong c«ng nghÖ ®óc ®Èy, bÖ ®óc ®−îc chuÈn bÞ ngay trªn nÒn ®−êng ®Çu cÇumíi ®¾p ch−a lón cè kÕt hÕt møc nªn cμng cã nguy c¬ lón kh«ng ®Òu. ChuyÖn nμy ®·x¶y ra ë cÇu MÑt. §Ó tr¸nh sù cè nμy, TVGS ph¶i yªu cÇu Nhμ thÇu thiÕt kÕ bÖ ®óc ch¾c ch¾n, cã 63
 7. 7. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTb¶n tÝnh to¸n vÒ ®é lón ®Ó dù kiÕn ®óng c¸c biÖn ph¸p hiÖu chØnh lón kÞp thêi. Xungquanh bÖ ®óc ph¶i lμm hÖ thèng r·nh tho¸t n−íc nhanh. §«i khi ph¶i ®ãng cäc ®Ó lμmmãng bÖ ®óc dÇm ®èi víi cÇu thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc -®Èy. Tr−íc khi ®óc dÇm ®Çu tiªn, nhÊt thiÕt ph¶i thö t¶i tÜnh cho bÖ ®óc b»ng c¸ch chÊtt¶i thö vμ theo dâi trong Ýt nhÊt 4 ngμy (kho¶ng b»ng thêi gian ®óc, b¶o d−ìng, kÐoc¨ng c¸p dÇm vμ dÇm ®· ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc). Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, tr−íc vμ sau mçi ®ît ®óc dÇm, cÇn ®o ®¹c l¹i toμnbé bÖ (kÓ c¶ cèt cao ®é) ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò trôc trÆc ngay tõ lóc míi n¶y sinh. 3.5.2. Trô t¹m, kÕt cÊu më r«ng trô C¸c trô t¹m kh«ng chØ dïng riªng cho thi c«ng kÕt cÊu BTCT mμ cßn dïng chonhiÒu c«ng t¸c kh¸c trªn c«ng tr−êng. V× vËy TVGS ph¶i x¸c ®Þnh ngay tõ ®Çu c¸cnhiÖm vô cña mçi trô t¹m vμ yªu cÇu Nhμ thÇu tÝnh to¸n, thiÕt kÕ cho phï hîp víi mäinhiÖm vô ®ã. Nh÷ng sai sãt cña thiÕt kÕ vμ thi c«ng trô t¹m th−êng gÆp lμ : a)- Mãng kh«ng ®ñ ch¾c ch¾n : - Nhμ thÇu cã thÓ ®Æt mãng trô t¹m trªn nÒn ®Êt c¹n cã tr¶i líp ®Öm ®¸ héc-®¸d¨m, bªn trªn cã c¸c tμ vÑt kª ®ì dÇm mãng hoÆc nót ch©n cét cña pa-lª thÐp. Còng cãthÓ trô t¹m ë gi÷a s«ng nªn cã nÒn b»ng khung v©y - lång ®¸ héc. Nãi chung c¸c mãngnμy nÕu ®−îc ®Çm nÐn kü vμ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña m−a lò th× kh«ng cã sù cè. Tuynhiªn TVGS ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng sù cè do m−a lò, lón kh«ng ®Òu, nghiªng lÖchmãng khiÕn trô t¹m mÊt æn ®Þnh g©y sù cè tai n¹n. - Mét tr−êng hîp kh¸c lμ trô t¹m ®Æt trªn s−ên dèc ®øng, cã thÓ gÆp hiÖn t−îngsôt lë s−ên ®Êt dèc nªn ph¶i chó ý ®Ò phßng. b)- Liªn kÕt trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng theo h−íng ngang kh«ng ®ñ ch¾c - Tr−êng hîp nμy cã thÓ gÆp sù cè sôp ®æ trô t¹m khi cã va x« hay v× lý do nμo ®ãmμ trô bÞ nghiªng lÖch chót Ýt. - CÇn kiÓm tra tÝnh to¸n cho ®ñ vμ liªn kÕt ®ñ sè bu-l«ng cÇn thiÕt (sai sãt nμyth−êng gÆp). c)- C¸c liªn kÕt mÆt bÝch kh«ng khÝt hoÆc bÞ cong vªnh kh«ng ®ñ chÞu lùc - NÕu TVGS ph¸t hiÖn thÊy t×nh tr¹ng nμy cÇn yªu cÇu gia cè ngay. - C¸c vÞ trÝ mÆt bÝch th−êng lμ nguån gèc ph¸t sinh biÕn d¹ng nhiÒu do Ðp khÝtkhe nèi d−íi t¸c dông cña lùc Ðp. §iÒu nμy khiÕn cho trô t¹m biÕn d¹ng nhiÒu lμm ph¸tsinh néi lùc phô trong dÇm vμ cã thÓ g©y nøt bª t«ng dÇm ®ang cøng ho¸ dÇn, còngnh− lμm sai lÖch kÝch th−íc vμ h×nh d¹ng kÕt cÊu BTCT chÝnh cña cÇu. 3.5.3. §μ gi¸o a)- Nguyªn t¾c chung ChÊt l−îng ®æ bª t«ng t¹i chç cña kÕt cÊu nhÞp cÇu phô thuéc nhiÒu vμo chÊtl−îng ®μ gi¸o. Sau khi ®· kiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ ®μ gi¸o cña Nhμ thÇu (bao gåm c¶ b¶ntÝnh), TVGS cÇn chó ý gi¸m s¸t nh÷ng ®Ò môc sau : - ChÊt l−îng vμ ®é chÝnh x¸c chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn thÐp cña ®μ gi¸o (d¹ng dμnhoÆc d¹ng dÇm ®Æc) bao gåm c¶ mèi nèi. VÒ c¸c Quy ®Þnh liªn quan ®Õn kÕt cÊu thÐpxin xem ë phÇn nãi vÒ gi¸m s¸t kÕt cÊu thÐp. - Liªn kÕt gi÷a dÇm(dμn) cña ®μ gi¸o víi ®Ønh trô t¹m, c¸c gèi t¹m kª cã thÓ b»ng 64
 8. 8. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTthÐp, ®Öm gç cøng,v.v.. tuú theo thiÕt kÕ nh−ng ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, an toμn v쮶m b¶o r»ng c¸c chuyÓn vÞ tù do theo h−íng däc, theo h−íng ngang, chuyÓn vÞ xoaytheo ®óng dù kiÕn vμ s¬ ®å tÝnh to¸n ®· dù kiÕn trong b¶n tÝnh ®μ gi¸o vμ trô t¹m. - §é vâng cña ®μ gi¸o d−íi c¸c t×nh huèng t¶i träng kh¸c nhau tõ t¨ng dÇn ®Õngi¶m dÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra qua tÝnh to¸n vμ ®o ®¹c thùc tÕ lóc thö t¶i ®μ gi¸o còngnh− trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®óc bª t«ng t¹i chç trªn ®μ gi¸o. §é vâng ®μ gi¸oph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi ®é vång x©y dùng dù kiÕn cña kÕt cÊu nhÞp do nhμ thÇu tùtÝnh to¸n, thiÕt kÕ vμ ®· ®−îc phª duyÖt. - VÞ trÝ, sè l−îng vμ c¸ch l¾p ®Æt, vËn hμnh c¸c chi tiÕt dïng ®Ó h¹ ®μ gi¸o (kÝchr¨ng , kÝch thñy lùc, con nªm, hép c¸t) hay ®iÒu chØnh cao ®é ®Ønh ®μ gi¸o (cao ®é v¸nkhu«n ®¸y) cÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra trong ®å ¸n kû thuËt thi c«ng vμ trªn thùc tÕ. - TVGS cÇn yªu cÇu Nhμ thÇu dù kiÕn c¸c t×nh huèng xÊu cã thÓ x¶y ra vμ ®ÒxuÊt s½n c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Trªn ®©y chñ yÕu nãi vÒ c¸c ®μ gi¸o cè ®Þnh ®Ó ®óc bª t«ng t¹i chç. Trong nhiÒutr−êng hîp Nhμ thÇu cã thÓ sö dông c¸c kiÓu ®μ gi¸o di ®éng treo, hoÆc ®μ gi¸o di®éng ®ì bªn d−íi dÇm -HÖ thèng MSS ®· ®−îc ®−îc dïng ë cÇu Thanh-tr× hoÆc ®μ gi¸odi ®éng theo kiÓu th¸o l¾p – nh− ë cÇu ThuËn ph−íc( §μ n¼ng) ®Ó thi c«ng ®óc t¹i chæc¸c ®o¹n dÇm BTDUL nèi tiÕp nhau cña kÕt cÊu nhÞp cÇu gåm nhiÒu ®äan dÇm. C¸ckiÓu ®μ gi¸o nμy míi ®−îc sö dông ë n−íc ta t¹i mét sè cÇu. Tuy nhiªn nÕu gÆp kiÓu®μ gi¸o ®ã do n−íc ngoμi s¶n xuÊt hoÆc do Nhμ thÇu trong n−íc tù chÕ t¹o th× cÇn l−uý gi¸m s¸t kü c¸c vÊn ®Ò sau : - §é chÝnh x¸c vμ ®é an toμn cña bé phËn di chuyÓn cña ®μ gi¸o (kÝch, hÖ thèngtêi móp c¸p, bé ch¹y, hÖ thèng ®iÖn vμ ®iÒu khiÓn). - §é vâng ,biÕn d¹ng vμ ®é lón cña c¸c bé phËn ®μ gi¸o d−íi c¸c cÊp t¶i kh¸cnhau. - §é æn ®Þnh chèng lËt. - Thö t¶i vμ thö vËn hμnh toμn bé thiÕt bÞ tr−íc khi ho¹t ®éng chÝnh thøc. b)- Thö t¶i ®μ gi¸o ViÖc thö t¶i ®μ gi¸o lμ b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc c¸cbé phËn cña ®μ gi¸o, triÖt tiªu biÕn d¹ng kh«ng ®μn do ®é r¬ c¸c lç bu-l«ng cña kÕt cÊuv¹n n¨ng,do Ðp khÝt c¸c khe nèi giöa c¸c bé phËn cña ®μ gi¸o vμ lón d− cña nÒn mãngtrô t¹m. T¶i träng thö cho c¸c trô t¹m còng nh− toμn b« ®μ gi¸o ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬së tÝnh to¸n mäi tæ hîp t¶i träng bÊt lîi nhÊt vμ theo ®óng Quy tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nhphô t¹m cho x©y dùng cÇu ®· ®−îc Bé GTVT ban hμnh. CÇn l−u ý lμ t¶i träng thö ph¶i ®¹t kho¶ng (120 – 130%) t¶i träng sö dông vμph¶i ®Ó nguyªn trong mét thêi gian ®ñ dμi theo tÝnh to¸n ®Ó xuÊt hiÖn phÇn lín biÕnd¹ng d− cña ®μ gi¸o vμ lón d− cña mãng ®μ gi¸o. VÝ dô vÒ ®μ gi¸o phôc vô thi c«ngcÇu dÉn cÇu ThuËn Ph−íc (§μ N½ng) : T¶i träng thö b»ng 1,3 lÇn t¶i träng sö dông,thêi gian thö t¶i kÐo dμi 7- 10 ngμy. 3.5.4. Gi¸ lao dÇm cÇu HiÖn nay tån t¹i nhiÒu kiÓu gi¸ lao dÇm cÇu do c¸c Nhμ thÇu tù chÕ t¹o trªn c¬ sëtËn dông c¸c cÊu kiÖn thÐp cÇu s½n cã. V× vËy TVGS cÇn kiÓm tra cô thÓ cho mçi 65
 9. 9. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTtr−êng hîp ¸p dông. Nh÷ng néi dung kiÓm tra chñ yÕu lμ : - Hå s¬ thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o cña gi¸ lao dÇm (bao gåm c¶ b¶n tÝnh). - Quy tr×nh c«ng nghÖ lao dÇm b»ng thiÕt bÞ nμy, kÓ c¶ phÇn quy ®Þnh vÒ c¸ch l¾pdùng thiÕt bÞ nμy t¹i c«ng tr−êng (Nhμ thÇu ph¶i tr×nh nép). - KÕt qu¶ thö t¶i lÇn ®Çu tiªn, c¸c th«ng tin míi nhÊt vÒ nh÷ng lÇn sö dông vμ kÕtqu¶ kiÓm ®Þnh gÇn ®©y nhÊt. - Tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸c kü s− vμ c«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ. - Sù phï hîp cña thiÕt bÞ nμy víi c«ng t¸c lao dÇm trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña Dù¸n. VÝ dô gi¸ lao cÇu ®Ó lao cÇu th¼ng, nay ®em sö dông ®Ó lao cÇu trªn ®−êng cong,th× liÖu cã vÊn ®Ò g× kh«ng, cÇn ph¶i bæ sung hoÆc gia c−êng nh÷ng bé phËn nμo (trongnh÷ng n¨m chiÕn tranh ®· cã tr−êng hîp ®æ gi¸ lao dÇm khi ®i vμo ®o¹n ®−êng cong ë®Çu cÇu ®−êng s¾t Phó l−¬ng). - C¸c h¹n chÕ cña bé thiÕt bÞ vμ nh÷ng c¸ch kh¾c phôc . VÝ dô : lo¹i gi¸ lao cÇucña LHCTGT-4 chØ lao däc ®−îc mμ kh«ng sμng ngang dÇm BTCT ®−îc, nh− vËy saukhi lao däc xong ph¶i dïng hÖ kÝch ®Æt trªn ®Ønh trô ®Ó sμng ngang c¸c dÇm BTCT vμo®óng vÞ trÝ. - KiÓm tra an toμn ®iÖn vμ an toμn c¸c bé phËn kh¸c. - Khi di chuyÓn gi¸ lao cÇu trªn kÕt cÊu nhÞp võa l¾p xong th× cÇn ph¶i chó ý giacè vμ liªn kÕt t¹m thêi c¸c dÇm BTCT (BTDUL) cña nhÞp ®ã nh− thÕ nμo cho an toμn.CÇn kiÓm tra c¸c tÝnh to¸n cña Nhμ thÇu vμ sù chuÈn bÞ thùc tÕ cña hä liªn quan ®Õnkh¶ n¨ng chÞu t¶i träng gi¸ lao cÇu cña kÕt cÊu nhÞp trong c¸c t×nh huèng bÊt lîi kh¸cnhau.VÝ dô ph¶i kiÓm tra viÖc kª ®Öm tμ-vÑt trªn mÆt dÇm vμ lμm c¸c liªn kÕt t¹m thêi®Ó liªn kÕt c¸c khèi dÇm trong cïng mét nhÞp víi nhau tr−íc khi cho gÝa lao cÇu ch¹y trªnnhÞp ®ã. 3.5.5. V¸n khu«n dÇm hép (®óc ®Èy hoÆc chÕ t¹o ®óc s½n trªn ®μ gi¸o hay trªnmÆt ®Êt)Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn v¸n khu«n ®¬n gi¶n ®· ®−îc tr×nh bÇy kü trongc¸c Tiªu chuÈn. Sau ®©y chØ nãi vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña dÇm hép ®óc hÉng hay®óc ®Èy.Nãi chung ®óc khèi hép th−êng gåm 2 (hoÆc 3) giai ®o¹n (xem h×nh 3.1).Th−êng v¸n khu«n ngoμi dÇm hép l¾p ®Æt mét lóc, chØ riªng v¸n khu«n trong th× l¾p®Æt theo tõng giai ®o¹n thi c«ng. (a) (b) (2) (3) (2) (2) (1) (1) H×nh 3.1 : S¬ ®å c«ng nghÖ ®æ bª t«ng 66
 10. 10. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT a. C«ng nghÖ ®æ bªt«ng ®èi víi dÇm hép thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc-®Èy hoÆc thi c«ng ®óc tõng ®o¹n dÇm trªn ®μ gi¸o. b. C«ng nghÖ ®æ bªt«ng ®èi víi dÇm hép ®óc hÉng c©n b»ng. - KiÓm tra cao ®é : Trong giai ®o¹n 1 v¸n khu«n ph¶i ®−îc l¾p ®Æt ®óng cao ®é thiÕt kÕ víi sai sèkh«ng qu¸ 3 mm, chªnh lÖch gi÷a 2 ®Çu ®o¹n ®óc kh«ng ®−îc qu¸ 2 mm. C¸c yªu cÇu kü thuËt cÇn ph¶i ®¸p øng trong gia c«ng chÕ t¹o vμ l¾p ®Æt v¸nkhu«n, khèi l−îng c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu còng nh− c¸ch thøc kiÓm tra, ®−îc qui®Þnh theo b¶ng 3-1 sau . KÕt cÊu v¸n khu«n vμ c¸c b¶o ®¶m theo ®óng kÝch th−íc cñac¸c bé phËn cÇu (cã tÝnh ®Õn ®é vång thi c«ng) ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong b¶n vÏ thiÕt kÕ,thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. B¶ng 3-1 Tãm t¾t yªu cÇu kiÓm tra v¸n khu«n §èi t−îng C¸ch thøc Yªu cÇu kü thuËt kiÓm tra kiÓm tra1. Sai sè cho phÐp vÒ vÞ trÝ vμ kÝch th−íc l¾p Mäi kÕt cÊu v¸n §o b»ng m¸y®Æt v¸n khu«n tu©n theo Tiªu chuÈn ViÖt khu«n, kiÓm tra kinh vÜ, ®èi chiÕuNam vμ Tiªu chuÈn ngμnh vÒ kÕt cÊu bª- trong qu¸ tr×nh mèc cao ®¹c vμt«ng vμ bª-t«ng cèt thÐp toμn khèi. l¾p. ®o b»ng th−íc cuén2. Sai sè cho phÐp vÒ kho¶ng c¸ch:Gi÷a c¸c gèi tùa v¸n khu«n cña kÕt cÊu chÞuuèn vμ gi÷a c¸c ®iÓm liªn kÕt cña kÕt cÊu bÖ Tõng kho¶ng §o b»ng th−íctú th¼ng ®øng so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ, lμ c¸ch cuén25mm- theo 1m chiÒu dμi. Kh«ng lín h¬n75mm- theo toμn bé chiÒu dμi.Vªnh phång trªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng hoÆc Tõng mÆt ph¼ng §o b»ng th−ícmÆt nghiªng cña v¸n khu«n theo thiÕt kÕ, dÑt vμ d©y däigi÷a c¸c ®−êng giao c¾t, lμ:5mm- theo 1m chiÒu cao.3. Sai lÖch cho phÐp vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a Tõng v¸n khu«n §o trªn v¸nc¸c mÆt trong v¸n khu«n so víi kÝch th−íc khu«n hoÆc s¶nthiÕt kÕ, lμ 5mm phÈm kÕt cÊu ®Çu tiªn4. §é gå ghÒ côc bé cho phÐp cña v¸n nt Quan s¸t bªnkhu«n lμ 3mm. ngoμi vμ kiÓm tra b»ng th−íc 2m. 3.6. Gi¸m s¸t hÖ thèng vËt t− thiÕt bÞ dù øng lùc (c¸p, neo, èng ghen, kÝch),vËt t− thÐp c¸c lo¹i vμ vËt liÖu bª t«ng (Kh«ng kÓ c¸t ®¸, xi m¨ng, phô gia) Nh÷ng vÊn ®Ò gi¸m s¸t nguyªn vËt liÖu (c¸t, ®¸, xi m¨ng, phô gia) ®Ó thi c«ng bªt«ng ®· ®−îc giíi thiÖu trong phÇn nãi vÒ thÝ nghiÖm vËt liÖu. V× vËy ë ®©y sÏ kh«ng 67
 11. 11. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTnh¾c l¹i n÷a. C¸c vËt t− dï lμ nhËp khÈu hay chÕ t¹o trong n−íc còng ®Òu ph¶i ®−îc Nhμ thÇutr×nh hå s¬ thÓ hiÖn c¸c ®Æc tÝnh kü thu©t vμ chÊt l−îng cho TVGS ®Ó xem xÐt quyÕt®Þnh cã cho phÐp dïng hay kh«ng. HiÖn nay cã nhiÒu nguån cung cÊp kh¸c nhau.Ch¼ng h¹n c¸p dù øng lùc lo¹i tao xo¾n 7 sîi cã thÓ ®−îc chÕ t¹o tõ Th¸i lan, Hμnquèc, Auxtralia, Nga, Trung quèc, v.v.. .C¸c Nhμ thÇu nμy(Nhμ s¶n xuÊt) ®Òu s½n sμngcung cÊp tr−íc c¸c Catalog, tæ chøc Héi th¶o giíi thiÖu s¶n phÈm. §ã lμ nh÷ng nguånth«ng tin ®¸ng gi¸ mμ TVGS nªn thu thËp vμ yªu cÇu chμo gi¸. Ngay nh− bª t«ng t−¬icòng cã thÓ mua tõ c¸c Tr¹m trén BT cña C«ng ty x©y dùng ngμnh GTVT còng nh−cña C«ng ty X©y dùng thuéc ngμnh X©y dùng hoÆc thuû lîi, hoÆc C«ng ty qu©n ®éi. Trong hoμn c¶nh ®a d¹ng nguån cung cÊp th× TVGS cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó chänlùa nguån cung cÊp cã chÊt l−îng cao nhÊt vμ gi¸ thμnh hîp lý nhÊt (kh«ng cã nghÜa lμrÎ nhÊt). Bªn c¹nh lßng tin vμo Tμi liÖu tù giíi thiÖu cña Nhμ thÇu, TVGS vÉn cÇn lμmc¸c thÝ nghiÖm kiÓm chøng dï lμ Ýt ái vÒ sè l−îng. Khi kiÓm tra chän lùa vËt t−, TVGS ph¶i ®èi chiÕu c¸c tÝnh n¨ng vËt t− ®Þnh muavíi c¸c yªu cÇu kü thuËt ®· nªu trong c¸c tμi liÖu gäi thÇu cã tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n,kh«ng nh−îng bé ®Ó tr¸nh c¸c r¾c rèi vÒ sau lμm gi¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh. Sau khi TVGS ®· quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n råi, nÕu do biÕn ®éng thÞ tr−êng mμNhμ thÇu muèn thay ®æi dïng vËt t− kh¸c vμ mua tõ nguån kh¸c thi TVGS ph¶i xem l¹itõ ®Çu. TVGS ph¶i kiÓm tra th−êng xuyªn trªn c«ng tr−êng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng NhμthÇu mua vËt t− rÎ tiÒn ®Ó dïng lÉn lén chung víi c¸c vËt t− cã chÊt l−îng cao cì quèctÕ nh»m gi¶m chi phÝ. T×nh tr¹ng ®· nhiÒu lÇn x¶y ra lμ : Nhμ thÇu thay ®æi nguån muac¸t, ®¸, cèt thÐp ®Ó gi¶m chi phÝ vμ cã thÓ v× nî chç mua cò qu¸ nhiÒu, nay muèn ®æimua chç kh¸c ®Ó l¹i ®−îc nî tiÕp. * C¸c lo¹i vËt t− dù øng lùc hiÖn nay trªn thÞ tr−êng n−íc ta rÎ nhÊt lμ lo¹i doh·ng OVM cña Trung Quèc cung cÊp, ngoμi ra cßn h·ng VSL (Thuþ sü), Freyssinet(Ph¸p), mét sè h·ng kh¸c cña Th¸i lan, Auxtralia, Hμn quèc. C¸c lo¹i vËt t− vμ c¸c phôkiÖn kÌm theo do c¸c h·ng cung cÊp phôc vô Dù ¸n ®Òu ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØvμ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm do nhμ s¶n xuÊt cung cÊp. * ThiÕt bÞ c¨ng kÐo : C«ng t¸c thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c c¨ng kÐo bao gåm : KÝch, bénèi neo, kÑp neo còng nh− bã c¸p D¦L ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ®ång bé. C¬ quan thÝnghiÖm ph¶i cã t− c¸ch ph¸p nh©n Nhμ n−íc. 3.7. Gi¸m s¸t c«ng t¸c chÕ t¹o vμ l¾p ®Æt cèt thÐp th−êng vμ c¸c chi tiÕt thÐp kh¸c Trong mçi ch−¬ng cña c¸c Tiªu chuÈn cã liªn quan ®Õn thi c«ng kÕt cÊu BTCT®Òu ®−a ra nh÷ng chØ dÉn cô thÓ vμ t−¬ng tù vÒ c«ng t¸c chÕ t¹o, l¾p ®Æt cèt thÐpth−êng vμ c¸c chi tiÕt thÐp kh¸c vμo trong v¸n khu«n tr−íc khi ®æ bª t«ng. V× vËy d−íi®©y chØ nªu nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt liªn quan ®Õn mét vμi c«ng nghÖ míi cña vμi n¨m gÇn ®©y. 3.7.1. Cèt thÐp th−êng cña c¸c dÇm hép ®óc hÉng - Khung cèt thÐp cña dÇm hép ®−îc chÕ t¹o theo côm vμ ®−îc ®Æt vμo trong v¸nkhu«n treo cña thiÕt bÞ ®óc di ®éng (xe ®óc hÉng) t−¬ng øng víi tr×nh tù ®æ bª t«nghÉng ®· ®−îc thiÕt kÕ trong b¶n vÏ thi c«ng. Nãi chung tr×nh tù th−êng gÆp nh− sau: 68
 12. 12. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTcèt thÐp b¶n ®¸y vμ cèt thÐp thμnh bªn cña dÇm hép ®−îc ®Æt tr−íc tiªn, sau khi ®æ bªt«ng b¶n ®¸y míi l¾p v¸n khu«n trong cña thμnh hép vμ ®æ bª t«ng thμnh hép, sau ®ãl¾p ®Æt cèt thÐp b¶n n¾p vμ ®æ bª t«ng b¶n n¾p hép. - Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c gi¸m s¸t cèt thÐp chñ yÕu kh«ng cã g× ®Æc biÖt,chØ cÇn lu«n ®èi chiÕu gi÷a b¶n vÏ vμ khung cèt thÐp thùc tÕ cho phï hîp vÒ cù ly, sèl−îng, vÞ trÝ vμ ®−êng kÝnh . Nh÷ng chç th−êng sai sãt lμ mèi hμn nèi gi÷a cèt thÐp cña2 ®èt liªn tiÕp nhau bÞ trïng nhau qu¸ 50 % trªn mét mÆt c¾t, mèi hμn kh«ng ®ñ chiÒudμi, chiÒu dÇy hoÆc cã khuyÕt tËt kh¸c. - CÇn l−u ý r»ng chiÒu dÇy thμnh hép th−êng ®−îc thiÕt kÕ thay ®æi gi¶m dÇn tõphÝa s¸t trô ®Õn phÝa gi÷a nhÞp (vÝ dô ë trªn trô th× thμnh hép dÇy 65 cm, ë gi÷a nhÞpchØ dμy 30 cm.). Nh− vËy cù ly gi÷a 2 nh¸nh cèt thÐp ®ai th¼ng ®øng sÏ bÞ thay ®æi dÇnnh−ng chiÒu dÇy tÇng bª t«ng b¶o vÖ th× ph¶i lu«n gi÷ ®óng theo thiÕt kÕ. - Trong nh÷ng tr−êng hîp mμ Hå s¬ ®Êu thÇu ch−a chØ râ c¸c b¶n vÏ cèt thÐp chitiÕt, Nhμ thÇu ph¶i tù lËp b¶n vÏ cèt thÐp chi tiÕt. Khi ®ã tr¸ch nhiÖm cña TVGS lμ ph¶ixem xÐt kü ®Ó yªu cÇu söa cho hîp lý tr−íc khi duyÖt cho thi c«ng. TVGS nªn l−u ý vÒnh÷ng kinh nghiÖm rót ra tõ c¸c sù cè nøt nhá ë cÇu Phó-L−¬ng, cÇu Gianh võa qua ®Ócã biÖn ph¸p t¨ng c−êng cèt thÐp hoÆc thay ®æi ®−êng kÝnh, cù ly cèt thÐp sao cho hîplý (xin xem thªm c¸c b¸o c¸o cña Héi ®ång KHCN Bé GTVT vμ Côc G§-QLCL vÒvÊn ®Ò nμy). - NhiÒu chi tiÕt thÐp chê phôc vô thi c«ng vμ khai th¸c l©u dμi cÇn ph¶i ®−îc dù trïtr−íc vμ ®Æt s½n trong v¸n khu«n tr−íc khi ®æ bª t«ng. Nhμ thÇu dÔ sai sãt ë chç nμy. - Nh÷ng chç chÞu øng lùc côc bé cÇn ®−îc chó ý h¬n lμ : khu vùc ®Æt vÊu neo, c¸cô chuyÓn h−íng c¸p dù øng lùc ngoμi, c¸c lç khoÐt ë v¸ch. - §Ó tr¸nh c¸c vÕt nøt th¼ng ®øng trong thμnh hép do nhiÖt to¶ ra trong qu¸ tr×nhthuû ho¸ vμ do co ngãt kh«ng ®Òu, TVGS cã thÓ xem xÐt t¨ng cèt thÐp cÊu t¹o ®Æt n»mngang víi ®−êng kÝnh 14-16 mm, cù ly 20 cm trong thμnh hép cña nh÷ng ®èt gÇn trô(®èt cã chiÒu cao lín ®Õn 5-6 m). - §Ó gi÷ ®óng vÞ trÝ c¸c èng chøa c¸p dù øng lùc, cÇn ph¶i hμn s½n c¸c mÊu ®ÞnhvÞ vμo ®óng vÞ trÝ trªn khung cèt thÐp th−êng cña b¶n n¾p, cña b¶n ®¸y hoÆc cña thμnhhép. CÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn èng chøa c¸c c¸p dù øng lùc ngang v× chØ cÇn sai vÞ trÝ 1-2cm lμ cã thÓ g©y hËu qu¶ xÊu, thËm chÝ nøt b¶n. 3.7.2. L¾p ®Æt c¸c èng ghen chøa c¸p dù øng lùc, c¸c bé phËn ph¶i ®Æt tr−íccña neo CÇn kiÓm tra vÞ trÝ, sè l−îng vμ chñng lo¹i cña c¸c èng chøa c¸p ®Æt trong v¸nkhu«n tr−íc khi ®æ bª t«ng. KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ c¸c èng nμy. C¸c ®Öm neo, lßxo sau neo còng cÇn ®−îc kiÓm tra mét c¸ch t−¬ng tù. Rót kinh nghiÖm cÇu Thanh-tr×, n¨m 2005, thi c«ng nhÞp sè 2 cña ®o¹n cÇu dÉntheo c«ng nghÖ MSS ®· bÞ tôt neo ë 6 tao thÐp trong tæng sè 128 tao thÐp dù øng lùc. NghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp, gi¸m s¸t chÊt l−îng, khèi l−îng vμ ph−¬ng ph¸pkiÓm tra cèt thÐp, thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong b¶ng 3-2 sau : 69
 13. 13. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT B¶ng 3-2 Tãm t¾t yªu cÇu c«ng t¸c kiÓm tra cèt thÐp Yªu cÇu kü thuËt §èi t−îng Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra hoÆc c¸ch thøc kiÓm tra 1. Thêi gian b¶o qu¶n sîi thÐp C§C, 100% cèt thÐp Dïng m¸y ®o ®é cèt thÐp vμ c¸p thÐp ë n¬i che phñ kÝn C§C Èm hoÆc trong nhμ kho-kh«ng qu¸ 1 n¨m. §é Èm kh«ng khÝ- kh«ng ®−îc qu¸ 75%. 2. §é sai lÖch cho phÐp so víi thiÕt kÕ, tÝnh theo mm: KÝch th−íc bao ngoμi cña s−ên cèt thÐp liªn kÕt vμ l−íi cèt thÐp: §èi víi cét, dÇm, b¶n vμ vßm, ± 10 ®èi víi mãng, ± 20 Tõng s−ên Dïng th−íc ®o Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp riªng rÏ hoÆc c¸c hμng cèt thÐp víi nt nt nhau theo chiÒu cao: §èi víi kÕt cÊu cã chiÒu dμy trªn 1m vμ kÕt cÊu mãng, ± 20 §èi víi dÇm, vßm, b¶n, cã chiÒu dμy nt nt (theo mm) Tõng s−ên Tõng th−íc ®o Trªn 300lμ ± 10. nt nt Tõ 100 ®Õn 300, ± 5 nt nt §Õn 100, ± 3 nt nt Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai cña dÇm vμ cét, gi÷a c¸c liªn kÕt cña s−ên cèt nt nt thÐp, lμ ± 10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ph©n bè trong mçi hμng, ± 25. nt nt VÞ trÝ c¸c cèt ®ai so víi trôc kÕt cÊu (h−íng ®øng, h−íng ngang hoÆc xiªn), nt nt lμ ± 15. 70
 14. 14. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT 3.Sai sè cho phÐp khi chÕ t¹o, l¾p ®Æt vμ c¨ng kÐo cèt thÐp so víi trÞ sè thiÕt kÕ: ChuyÓn vÞ däc t−¬ng hç ë ®Çu mót thanh cèt thÐp, lμ 0,5mm cho mçi 10m Tõng thanh cèt §o kiÓm tra theo dμi cña bã thanh. thÐp mÉu C−êng ®é kÐo ®øt ®Çu neo c¸c sîi thÐp C§C-kh«ng thÊp h¬n trÞ sè néi lùc kÐo Lμm thÝ nghiÖm cña sîi Lμm 6 mÉu kiÓm kÐo ®øt ®Ó ®o kiÓm tra tr−íc khi thi c«ng. LÆp l¹i viÖc kiÓm tra nμy khi ®· dïng ®Õn 10.000 neo, trong tr−êng hîp thay ®æi khu«n ®óc vμ söa ch÷a KÝch th−íc ®Çu neo, ± 0,2mm thiÕt bÞ cÆp gi÷ neo nt §o b»ng th−íc cÆp 4.Sai sè (theo mm) khi kiÓm tra chiÒu - com pa dμi cña hai ®Çu thanh chÞu kÐo: §o b»ng th−íc trªn Theo nhãm thanh, lμ ± 10. bÖ c¨ng hoÆc trªn gi¸ ®ì Tõng thanh cèt thÐp Theo thø tù, lμ ± 30. nt 5.Sai sè (theo mm) vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thÐp hoÆc thanh thÐp víi c¸c nt chi tiÕt kh¸c cña cèt thÐp chÞu lùc: Khi cù li tÜnh theo thiÕt kÕ nhá h¬n §o b»ng th−íc trªn 60mm, lμ ± 5. Tõng bé phËn kÕt bÖ c¨ng hoÆc trªn cÊu gi¸ ®ì Khi cù li tÜnh theo thiÕt kÕ lín h¬n Tõng bé phËn kÕt nt 60mm, lμ ± 10. cÊu 6.Sai sè (theo mm) vÒ vÞ trÝ thiÕt kÕ cña neo ngÇm khi c¨ng kÐo cèt thÐp Tõng cèt thÐp nt vμ c¸p thÐp trªn bÖ: ë mÆt ®Çu gÇn ®Çu dÇm, lμ 40 §o b»ng th−íc 71
 15. 15. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT ë mÆt gi÷a, gÇn ®Çu dÇm lμ 60. nt nt 7. Sai sè cho phÐp khi kiÓm tra chiÒu dμi L cña thanh cèt thÐp (kho¶ng Tõng kÕt cÊu neo c¸ch gi÷a mÆt tr−ît trong cña neo vμ nt ®Çu neo) lμ ± 0,001, trong ph¹m vi + 50; -40mm. 8.§é kªnh cña mÆt tùa (bÖ c¨ng Mçi th¸ng kiÓm tra trong ph¹m vi ®Æt kÝch vμ neo, kh«ng mét lÇn, khi kÐo trªn §o trùc tiÕp ®Æt qu¸ 1: 100 bÖ vμ khi kÐo sau trªn bÖ c¨ng hoÆc trªn khèi bª-t«ng ë trªn gi¸ ®ì mçi nót liªn kÕt 9.§é chÝnh x¸c cña ®iÓm ®Æt kÝch khi c¨ng kÐo nhãm cèt thÐp t−¬ng øng Tõng ®iÓm ®Æt §o kiÓm tra gãc víi lùc t¸c dông ®ång ®Òu lμ ± 10mm kÝch nghiªng vμ mÆt gå ghÒ theo mÆt ph¼ng tùa 10.C¨ng tr−íc c¸p thÐp xo¾n hoÆc bÖn ®«i, kÐo v−ît 10% trÞ sè néi lùc §o b»ng th−íc dÑt kiÓm tra, duy tr× trong kho¶ng 30 TÊt c¶ c¸p thÐp phót. 11.Dung sai cho phÐp (tÝnh theo %) vÒ c¸c trÞ sè c¨ng kÐo cèt thÐp b»ng kÝch(so víi néi lùc kiÓm tra): Riªng rÏ ®èi víi cèt thÐp c¸p thÐp, thanh hoÆc sîi thÐp khi kÐo §o lùc b»ng m¸y Tõng cèt thÐp ®o tÇn sè hoÆc m¸y Theo tr×nh tù lμ ± 5 ®o ®éng t−¬ng tù §o kiÓm tra b»ng 20% cèt thÐp trong m¸y ¸p kÕ vμ ®é nhãm d·n dμi Theo nhãm lμ ± 10 nt Chung tÊt c¶ ®èi víi cèt thÐp, c¸p thÐp, nt thanh vμ sîi trong mét nhãm, lμ ± 5. Tõng nhãm Tõng cèt thÐp 12.Sai sè vÒ trÞ sè d·n dμi so víi thiÕt kÕ (theo %) §o b»ng th−íc dÑt Riªng rÏ ®èi víi cèt thÐp, c¸p thÐp, 72
 16. 16. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT thanh vμ sîi thÐp, lμ ± 15 Trong mét nhãm cèt thÐp, c¸p thÐp, Tõng nhãm thanh vμ sîi, ± 10. nt 13.§é chÝnh s¸c khi ®o ®é d·n dμi Tõng thanh cèt ®μn håi chÞu kÐo (theo mm) cña : thÐp Cèt thÐp däc lμ 0,1 §o b»ng dông cô cã ®é chÝnh x¸c t−¬ng øng nt nt Cèt thÐp ngang (cèt ®ai) lμ 0,1 14.TrÞ sè (%) cho phÐp cña tæng c¸c nt mÊt m¸t øng suÊt kÐo g©y ra do ma s¸t ë kÝch vμ ë phÇn ngμm cña neo. §o kiÓm tra qua Víi neo kiÓu ch«n ®Çu cã èng bäc, lμ m¸y ¸p kÕ vμ ®é 5 (*) d·n dμi b»ng m¸y ChØ khi x¸c ®Þnh ®o tÇn sè hoÆc m¸y néi lùc kiÓm tra ®o ®éng t−¬ng tù nt Víi neo h×nh c«n, 10(*) 15.Thêi h¹n cho phÐp (tÝnh theo ngμy nt ®ªm(**) ®Ó hë cèt thÐp trong r·nh, kh«ng cã b¶o vÖ chèng gØ, nh−ng ch−a ®−îc phun Ðp v÷a bªn trong (khi ®é Èm kh«ng khÝ cña m«i tr−êng bªn ngoμi lín h¬n 75%) : Lμ 30, ®èi víi thÐp sîi. KiÓm tra thêi gian theo ®¨ng ký (sæ nhËt ký thi c«ng) Lμ 15, ®èi víi c¸p thÐp. TÊt c¶ c¸c cèt thÐp nt nt nt Lμ 30, ®èi víi thÐp thanh(t¹o dù øng nt lùc b»ng nhiÖt). (*) - TrÞ sè nμy cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh qua thö nghiÖm. (**) - Cho phÐp cã thêi h¹n cao h¬n quy ®Þnh nμy chØ trong tr−êng hîp ¸p dông gi¶i ph¸p ®Æc biÖt ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp t¹m thêi khái bÞ gØ. Dï cã ¸p dông gi¶i ph¸p b¶o vÖ cèt thÐp t¹m thêi, nh−ng ®èi víi tÊt c¶ cèt thÐp chÞu lùc ®Ó hë trong r·nh kh«ng ®−îc qu¸ thêi h¹n 3 th¸ng. 73
 17. 17. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT Ghi chó : 1. C¸c cèt thÐp d¹ng sîi, c¸p vμ thanh nÕu cã sai lÖch vÒ trÞ sè lùc c¨ng kÐo v−ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng nμy, ®Òu ph¶i c¨ng kÐo l¹i hoÆc thay thÕ. 2. Cho phÐp ®Ó l¹i trong kÕt cÊu kh«ng qu¸ 5% sè l−îng cèt thÐp trong tæng sè, sè cèt thÐp nμy hoÆc kÐo qu¸ ®Õn d−íi 20% néi lùc lμm viÖc, hoÆc kÐo ch−a ®Õn øng suÊt chÞu lùc cña sîi thÐp . 3. §Ó triÖt tiªu ®é d·n ®μn håi cña cèt thÐp, tiÕn hμnh t¹o néi lùc tr−íc b»ng 20% néi lùc kiÓm tra trong cèt thÐp 3.8. Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®æ bª t«ng dÇm BTCT (BTDUL): Trong môc 3.2 ®· liÖt kª c¸c Tiªu chuÈn liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®æ bª t«ng. Sau®©y chØ nh¾c l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®Æc biÖt. 3.8.1. ThiÕt kÕ, thÝ nghiÖm, KiÓm tra vμ hiÖu chØnh cÊp phèi bª t«ng Trong phÇn nãi vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t vËt liÖu ®· tr×nh bÇy vÒ thiÕt kÕ cÊp phèi bªt«ng. Xin nh¾c l¹i vμi ®iÓm quan träng vÒ c¸c kh¸i niÖm vÒ m¸c vμ cÊp bª t«ng còngnh− trÞ sè c−êng ®é cÇn ®¹t cña c¸c loai mÉu thö bª t«ng. - M¸c bª t«ng (quy ®Þnh cña Quy tr×nh cò 22TCN 1979), kÕt qu¶ nÐn trung b×nh c¸c mÉu thö d¹ng khèi vu«ng 15x15x15 cm ë tuæi 28 ngμy, ®¬n vÞ ®o kG/cm2 - CÊp bª t«ng (quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn míi 22TCN 272-01 vμ 22TCN 272-05), ký hiÖu lμ fc‘ kÕt qu¶ xö lý thèng kª víi x¸c suÊt 0,95 ®èi víi c¸c trÞ sè c−êng ®é nÐn vì c¸c mÉu thö d¹ng trô trßn 15x30 cm ë tuæi 28 ngμy, ®¬n vÞ ®o MPa. T− vÊn thiÕt kÕ dïng cÊp bª t«ng ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu BTCT (BTDUL). - C−êng ®é môc tiªu : ký hiÖu lμ fc, lμ kÕt qu¶ nÐn trung b×nh c¸c mÉu thö d¹ng trô trßn 15x30 cm ë tuæi 28 ngμy, ®¬n vÞ ®o MPa. Nhμ thÇu vμ T− vÊn Gi¸m s¸t dïng trÞ sè nμy ®Ó thiÕt kÕ cÊp phèi vμ kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng - Cã thÓ dïng c«ng thøc sau ®©y fc = fc‘ + 1,64.s trong dã : s = ®é lÖch chuÈn, tuú theo tr×nh ®é c«ng nghÖ cña Nhμ thÇu, nh−ng kh«ng ®−îc lÊy nhá h¬n 3,4 Mpa, th−êng: S=(3,8-6,23)MPa D−íi ®©y sÏ chØ nãi thªm kiÕn thøc chung vÒ nh÷ng cÊp phèi bª t«ng ®Æc biÖt ®¸pøng c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ míi mμ TVGS ph¶i n¾m v÷ng. Mét sè c«ng nghÖ bª t«ng hiÖn ®¹i ®· ®−îc ¸p dông trong vμi n¨m gÇn ®©y ën−íc ta : - C«ng nghÖ bª t«ng b¬m (b¬m xa kho¶ng 300m ®ång thêi b¬m lªn cao kho¶ng25m nh− ë cÇu Phó L−¬ng, cÇu Gianh). - C«ng nghÖ bª t«ng cã phô gia siªu dÎo kÐo dμi thêi gian ninh kÕt (®é sôt ban®Çu cã thÓ ®Õn 24 cm, ®é sôt sau 60 phót cã thÓ vÉn cßn 12 cm, ®Ó chuyªn chë bª t«ngt−¬i ®i xa trong mïa n¾ng nãng vμ ®Õn c«ng tr−êng vÉn b¬m ®−îc bª t«ng t−¬i dÔ dμng). 74
 18. 18. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT - C«ng nghÖ bª t«ng cã phô gia siªu dÎo t¨ng nhanh c−êng ®é cao sím (sau 3ngμy cã thÓ ®¹t 80%-90 % c−êng ®é thiÕt kÕ ®Ó kÐo c¨ng c¸p dù øng lùc sím.) C«ngnghÖ nμy cÇn cho mäi kÕt cÊu ®óc hÉng, ®óc ®Èy nh− cÇu Phó-L−¬ng, Gianh, Tiªn-cùu,An-d−¬ng, §uèng (CÇu Phï ®æng), Hoμng-long, v.v.. .C«ng nghÖ nμy còng dïng choc¸c tr−êng hîp dïng v¸n khu«n tr−ît,v¸n khu«n leo nh− ®Ó thi c«ng cét th¸p cÇu treod©y xiªn ë Mü-thuËn.(sau 4 tiÕng cã thÓ di chuyÓn tr−ît v¸n khu«n). - C«ng nghÖ bª t«ng ch¶y dÎo dïng cho bª t«ng cäc nhåi víi ®é s©u ®Õn 100 m,®−êng kÝnh cäc ®Õn 2,5m nh− ë cÇu Mü-thuËn (dïng phô gia gèc naphalin hoÆc gècpolymer). - C«ng nghÖ bª t«ng chèng thÊm vμ chèng ¨n mßn n−íc biÓn cao ; dïng choc¸c mãng trô cÇu vïng ven biÓn (dïng phô gia microsilica, xi m¨ng bÒn sun ph¸t). - C«ng nghÖ bª t«ng phun kh«, ®· ¸p dông ®Ó söa ch÷a cÇu Ch÷ Y, cÇu T©n-thuËn ë TP HCM, thi c«ng hÇm Nhμ m¸y xi m¨ng Nghi-s¬n. Bª t«ng phun ra dÝnhb¸m chÆt víi l−íi cèt thÐp vμ ho¸ cøng ngay trong kho¶ng 30-60 phót. TÊt c¶ c¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt nãi trªn ®ang ngμy cμng phæ biÕn réng r·i. TVGScÇn kiÓm tra chÆt chÏ c¸c thÝ nghiÖm trong Phßng thÝ nghiÖm, th−êng xuyªn kiÓm tra®o ®é sôt ë hiÖn tr−êng cña hçn hîp ®Ó b¶o ®¶m tÝnh c«ng t¸c vμ kiÓm tra c−êng ®émÉu thö theo ®óng quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp khi dïng c¸c hçn hîp bª t«ng ®Æc biÖt nμy lμ : - §ang thi c«ng b×nh th−êng, gÆp ph¶i mÎ trén mÊt ®é sôt qu¸ nhanh, Nhμ thÇutiÕc bª t«ng nªn cè t×nh sö dông khiÕn cho sau nμy kÕt cÊu bÞ rç, rçng cã khi lßi cètthÐp ra ngoμi. GÆp t×nh huèng nμy,TVGS cÇn kiªn quyÕt lo¹i bá kh«ng cho ®æ BT vμov¸n khu«n vμ ngay lËp tøc t×m nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôc. C¸c nguyªn nh©n cã thÓ lμ : + Sö dông xi m¨ng rêi míi ®−a tõ Nhμ m¸y XM vÒ Tr¹m trén b»ng xi- tÐc, rãt ngay vμo xi l« cña Tr¹m trén trong thêi tiÕt n¾ng nãng, nhiÖt ®é xi m¨ng cã thÓ ®Õn cì 50-60 ®é C, ngoμi ra c¸t vμ ®¸ còng nãng vμ ®−îc trén ngay. C¸ch kh¾c phôc lμ t−íi n−íc Èm h¹ nhiÖt cèt liÖu xuèng d−íi 30 ®é tr−íc khi dïng, hoÆc chuyÓn sang thêi ®iÓm ®æ bª t«ng vμo ban ®ªm hoÆc s¸ng sím. + Thay ®æi nguån cung cÊp xi m¨ng hoÆc c¸t ®¸ kh«ng ®óng víi chñng lo¹i vμ n¬i cung cÊp mμ ®· ®−îc x¸c ®Þnh qua thÝ nghiÖm cÊp phèi lóc ban ®Çu. Nhμ thÇu cã thÓ lμm viÖc nμy v× lý do kinh tÕ, v× nî nÇn. Khi ®ã cÇn thÝ nghiÖm l¹i ®Ó ®iÒu chØnh cÊp phèi vμ phô gia cho thÝch hîp. + C¸ch trén phô gia ho¸ dÎo kh«ng ®óng. VÝ dô nÕu c¸t ®· qu¸ kh« mμ trén phô gia vμo n−íc tr−íc råi míi trén víi cèt liÖu th× cèt liÖu kh« h¸o n−íc sÏ hÊp thô mét phÇn phô gia trong n−íc nªn chØ cßn Ýt hμm l−îng phô gia trong n−íc ®Ó t¸c dông ho¸ häc víi xi m¨ng khiÕn cho hiÖu qu¶ cña phô gia bÞ gi¶m nhiÒu. C¸ch gi¶i quyÕt lμ trén tr−íc mét phÇn n−íc víi cèt liÖu ®¸ + c¸t, sau ®ã míi cho thªm phô gia vμo l−îng n−íc cßn l¹i vμ trén cïng víi hçn hîp gåm c¶ C¸t, ®¸,xi m¨ng.(dù ¸n cÇu B¾c giang) - C−êng ®é BT t¨ng qu¸ chËm, sau mét ngμy, thËm chÝ vμi ngμy mμ bª t«ng vÉnch−a ho¸ cøng. T×nh huèng nμy lμ do sai sãt v× trén qu¸ nhiÒu (cã khi gÊp ®«i) hμm 75
 19. 19. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTl−îng phô gia ho¸ dÎo gèc ®−êng. (C«ng nh©n vËn hμnh ngñ quªn ban ®ªm, bÊm nóttrén phô gia 2 lÇn, hoÆc m¸y ®o liÒu l−îng phô gia háng). B×nh th−êng phô gia ho¸ dÎochØ cÇn 0,2-0,3 % träng l−îng xi m¨ng lμ ®ñ. VÝ dô vÒ tr−êng hîp bª t«ng ninh kÕtchËm nh−: ®æ bª t«ng cäc nhåi lóc 9 giê tèi, ®Õn 9 giê s¸ng h«m sau BT vÉn cßn mÒm.C¸ch gi¶i quyÕt lμ ®μnh chê cho bª t«ng ho¸ cøng råi dïng m¸y siªu ©m vμ khoan lÊymÉu ®Ó kiÓm tra c−êng ®é xem cã ®ñ hay kh«ng. MÆt kh¸c cÇn ®èi chiÕu xem xÐt t×nhh×nh ho¸ cøng cña c¸c mÉu thö bª t«ng ®· lÊy ë hiÖn tr−êng. NÕu kh«ng ®ñ c−êng ®éth× ph¶i ®Ëp bá hoμn toμn. - Nøt bÒ mÆt do co ngãt, do nhiÖt ®é thuû ho¸ cao (dïng phô gia siªu dÎo ®¹tc−êng ®é sím) v× ph¶n øng thuû ho¸ x¶y ra nhanh h¬n b×nh th−êng d−íi t¸c dông cñaphô gia. Trong khi ®ã c«ng t¸c b¶o d−ìng kh«ng ®−îc thùc hiÖn nghiªm ngÆt ®óng quy ®Þnh. Nãi chung nÕu mïa rÐt, thi c«ng ®æ bª t«ng vμo ban ®ªm, nhiÖt ®é xuèng ®Õn d−íi 130 Cth× nªn gi¶m liÒu l−îng phô gia ho¸ dÎo so víi ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm b×nh th−êng. §èi víi hçn hîp bª t«ng cäc nhåi, hμm l−îng c¸t kh«ng nªn Ýt h¬n 700 kg/m3 bªt«ng ®Ó ®¶m b¶o ®é sôt cÇn thiÕt. Khi x¶y ra c¸c sù cè, TVGS cã thÓ xem xÐt l¹i vμ ®iÒu chØnh cÊp phèi cho phïhîp c¨n cø vμo c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thùc tÕ t¹i hiÖn tr−êng. 3.8.2. Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®óc s½n c¸c cÊu kiÖn cña dÇm Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c gi¸m s¸t ®æ bª t«ng cÊu kiÖn ®óc s½n lμ kiÓm tra : - §é sôt hçn hîp bª t«ng lóc trén ë Tr¹m trén vμ lóc rãt hçn hîp vμo v¸n khu«n. - Sai sè kÝch th−íc h×nh häc. - Thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt , thêi gian kÕt thóc ninh kÕt cña hçn hîp BT . - C−êng ®é bª t«ng ë c¸c tuæi : 1 ngμy, 3 ngμy, 7 ngμy, 28 ngμy. - T×nh tr¹ng bÒ mÆt khi dì v¸n khu«n. CÇn ®Æc biÖt chó ý kiÓm tra ®é chÝnh x¸c vμ chÊt l−îng bÒ mÆt mèi nèi. VÝ dô :mÆt bÝch cña cäc èng, mÆt tiÕp gi¸p cña c¸c ®èt dÇm ®óc s½n víi nhau, v.v.. . NÕu ph¸t hiÖn c¸c sai sãt khuyÕt tËt nh− rç tæ ong, søt vì, nøt bÒ mÆt do co ngãt,TVGS cÇn cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi : VÝ dô dïng v÷a kh«ng co ngãt ®Ó rãt hoÆc b¬mlÊp lç rçng, dïng keo gèc epoxy hoÆc gèc xi m¨ng polyme ®Ó tr¸m v¸, v.v.. Tr−íc ®©y ®Ó ®¶m b¶o bª t«ng ®¹t c−êng ®é cao ng−êi ta th−êng trén hçn hîp bªt«ng víi tû lÖ N/X nhá chõng 0,35-0,42, ®é sôt ®¹t kho¶ng 6 cm. Nh− vËy hçn hîp qu¸kh« vμ ®Ó khái rç bª t«ng th× ph¶i sö dông rÊt nhiÒu ®Çm rung. VÝ dô dÇm cÇu 33 mcña cÇu Th¨ng-Long ®−îc ®óc víi 52 ®Çm rung g¾n trªn c¹nh vμ ®¸y v¸n khu«n. Ngμynay do sö dông phô gia ho¸ dÎo vμ siªu ho¸ dÎo nªn ®é sôt lóc rãt bª t«ng vμo v¸nkhu«n cã thÓ lÊy vμo kho¶ng 10-12 cm, nh− vËy sè l−îng ®Çm rung cã thÓ gi¶m xuèngcßn 12 c¸i nh− ë c«ng tr−êng cÇu GiÏ (Quèc Lé 1). V¸n khu«n còng ®¬n gi¶n h¬n v×lùc rung b©y giê nhá h¬n x−a. ChÊt l−îng dÇm ®−îc n©ng cao. BÒ mÆt v¸n khu«n tr−íc ®©y d−îc b«i tr¬n b»ng dÇu th¶i cña m¸y thi c«ng nªn bÒmÆt cÊu kiÖn ®en xÊu. Ngμy nμy c¸c Nhμ thÇu ®Òu ph¶i dïng dÇu chèng dÝnh v¸nkhu«n chuyªn dông ®Ó bÒ mÆt cÊu kiÖn BTCT tr¾ng ®Ñp, nh½n bãng. Nh− vËy TVGS cÇn n¾m ®−îc c¸c c«ng nghÖ míi ®Æc biÖt lμ c¸c vËt liÖu míi nh− 76
 20. 20. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTc¸c lo¹i phô gia c«ng dông kh¸c nhau, c¸c lo¹i v÷a në, v÷a xi m¨ng polyme, v.v.. . 3.8.3. Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®æ BT khi ®óc hÉng, ®óc ®Èy Tr−íc khi cho phÐp ®óc hÉng ®èt dÇm ®Çu tiªn còng nh− ®óc c¸c ®èt dÇm tiÕptheo lÇn l−ît, TVGS cÇn kiÓm tra tõng néi dung chÝnh sau: - KiÓm tra c¸c tÝnh to¸n vμ thiÕt kÕ cña Nhμ thÇu vÒ : + TiÕn ®é vμ tr×nh tù ®æ bª t«ng tõng ®èt ®óc hÉng kÕt hîp víi tr×nh tù vμ c«ng nghÖ b¶o d−ìng bª t«ng. + Tr×nh tù th¸o dì tõng phÇn v¸n khu«n, c¨ng kÐo c¸p dù øng lùc. + Tr×nh tù b¬m v÷a, di chuyÓn thiÕt bÞ ®óc tiÕn lªn ®Ó chuÈn bÞ ®óc ®èt tiÕp theo. - KiÓm tra c«ng suÊt thùc tÕ vμ sù s½n sμng ho¹t ®éng tèt cña c¸c thiÕt bÞ tham giathi c«ng (xe ®óc,v¸n khu«n, ®μ gi¸o, m¸y ®Çm, cÇn cÈu,m¸y trén, m¸y b¬m, xe chë bªt«ng,v.v.. .).Chó ý sao cho c«ng nghÖ ®æ bª t«ng ph¶i tr¸nh g©y ra nhiÖt l−îng qu¸ lín. - KiÓm tra ®é v÷ng ch¾c, vÞ trÝ chÝnh x¸c trong mÆt ®øng vμ mÆt b»ng cña hÖthèng ®μ gi¸o-v¸n khu«n, xe ®óc xem ®· ®iÒu chØnh ®óng theo tÝnh to¸n vμ kÕt qu¶ ®o®¹c ch−a. - KiÓm tra thμnh phÇn cÊp phèi, chó ý ®Õn ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt, nhiÖt ®é, n¾nggiã, ®iÒu kiÖn ban ngμy hay ban ®ªm khi ®æ bª t«ng. - V× hçn hîp bª t«ng cã dïng phô gia siªu dÎo nªn TVGS ph¶i th−êng xuyªnkiÓm tra vμ hiÖu chØnh hμm l−îng phô gia nÕu thÊy cÇn thiÕt, sao cho ®¶m b¶o tÝnhc«ng t¸c cña hçn hîp BT vμ c−êng ®é BT ®¹t cao sím. Th«ng th−êng th× ®èi víi ®ètdÇm trªn trô lμ ®èt dÇm cã khèi l−îng lín (®Õn cì xÊp xØ 90-120 m3 bª t«ng) nªn dïnglo¹i phô gia siªu dÎo kÐo dμi thêi gian ninh kÕt ®Ó tr¸nh l−îng nhiÖt to¶ ra qu¸ nhanhvμ nhiÒu do ph¶n øng thuû ho¸ xi m¨ng diÔn ra nhanh. Nh−ng ®èi víi c¸c ®èt dÇmkh¸c th× l¹i nªn dïng lo¹i phô gia siªu dÎo t¨ng c−êng ®é cao sím ®Ó t¨ng nhanh tiÕn®é thi c«ng, sau 3 ngμy cã thÓ kÐo c¨ng c¸p dù øng lùc. NÕu ph¶i b¬m bª t«ng ®i qu¸xa ®Õn h¬n 150 m vμ cao h¬n 20 m cÇn ph¶i xÐt kh¶ n¨ng dïng thªm phô gia trî b¬m®Æc biÖt, ®iÒu nμy sÏ c¨n cø vμo thÝ nghiÖm t¹i c«ng tr−êng mμ quyÕt ®Þnh. - Tr−íc khi ®óc ®èt ®Çu tiªn trªn trô cña dÇm liªn tôc, cÇn ph¶i kiÓm tra kü hÖthèng gèi kª t¹m thêi, sau khi BT ®¹t ®ñ c−êng ®é vμ kÐo c¨ng c¸c thanh cèt thÐp( c¸p)dù øng lùc th¼ng ®øng ®Ó liªn kÕt t¹m thêi dÇm víi trô, ph¶i kiÓm tra kü chÊt l−îng thic«ng c¸c c¸p(thanh cèt thÐp c−êng ®é cao) nμy ®Ó ®¶m b¶o an toμn tuyÖt ®èi trong lócthi c«ng hÉng c¸c ®èt dÇm tiÕp theo . NÕu ®μ gi¸o më réng trô bÞ biÕn d¹ng sÏ ph¸tsinh vÕt nøt th¼ng ®øng trong ®èt dÇm trªn trô nμy. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c m¹ch ngõng thi c«ng vμ viÖc chuÈn bÞ bÒ mÆt tiÕpgi¸p gi÷a c¸c ®èt ®Ó ®óc bª t«ng c¸c ®èt dÇm lÇn l−ît. VÝ dô : ph¶i t−íi Èm ®Õn møcb·o hoμ n−íc cho toμn bÒ mÆt bª t«ng ®èt ®óc ®ît tr−íc, ®Æc biÖt lμ b¶n n¾p hép ph¶igi÷ Èm trªn diÖn tÝch cã chiÒu dμi Ýt nhÊt 1,0 m däc cÇu tr−íc khi tiÕn hμnh ®æ bª t«ng®èt tiÕp theo. (Rót kinh nghiÖm cÇu Gianh vÒ c¸c vÕt nøt ngang ë b¶n n¾p hép t¹i m¹chnèi gi÷a c¸c ®èt dÇm). - Ngay sau khi dì v¸n khu«n thμnh bªn cña hép dÇm, TVGS cÇn chó ý kiÓm traph¸t hiÖn sím c¸c vÕt nøt co ngãt vμ vÕt nøt nhiÖt ®Ó xö ký kÞp thêi. - Ph¶i ®Æc biÖt kiÓm tra c«ng t¸c b¶o d−ìng bª t«ng. Tèt nhÊt lμ yªu cÇu Nhμ thÇu 77
 21. 21. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTdïng hçn hîp ®Æc biÖt gèc silicat hoÆc gèc paraphil ®Ó b¶o d−ìng bÒ mÆt bª t«ng. NÕusö dông n−íc ®Ó b¶o d−ìng th× ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng Quy tr×nh b¶o d−ìng bª t«ng. 3.8.4. KiÓm tra c−êng ®é bª t«ng C¸c mÉu thö bª t«ng ®−îc ®óc vμ lÊy theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c TCN vμ TCVNt−¬ng øng víi mÉu khèi vu«ng 15x15x15 cm. C¸c Dù ¸n cã vèn n−íc ngoμi th−êng ¸pdông Tiªu chuÈn n−íc ngoμi nh− AASHTO (Hoa-kú), AS (Auxtralia), v.v. .. cã thÓdïng mÉu trô trßn ®−êng kÝnh 15 cm, cao 30 cm. Ph−¬ng ph¸p thö nÐn mÉu ®· ®−îcnªu trong c¸c Tiªu chuÈn nãi trªn. Ngoμi ra cã thÓ dïng sóng bª t«ng vμ m¸y siªu ©m ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng bªt«ng. C¸c ®iÓm ®o siªu ©m th−êng bè trÝ ë 3 mÆt c¾t : ®Çu, gi÷a vμ cuèi cña mçi ®ètdÇm. Trong mçi mÆt c¾t ®ã sÏ ®o ë : b¶n n¾p hép, b¶n ®¸y hép, thμnh hép hai phÝath−îng l−u vμ h¹ l−u. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt thi c«ng bª-t«ng, khèi l−îng vμ c¸ch thøc kiÓm tra ®ÓnghiÖm thu c«ng t¸c bª-t«ng, ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 3-3 sau. B¶ng 3-3 Tãm t¾t yªu cÇu kiÓm tra c«ng t¸c bª t«ng Yªu cÇu kü thuËt §èi t−îng Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra hoÆc c¸ch thøc kiÓm tra 1. T¹i vÞ trÝ ®æ, hçn hîp bª-t«ng ph¶i Kh«ng Ýt h¬n 2 lÇn KiÓm tra theo ®¶m b¶o ®é sôt theo thiÕt kÕ vμ kh«ng cho mét hçn hîp, TCVN 4453 - 1995 sai kh¸c qu¸ ± 15%, cßn chØ sè ®é hoÆc cø 2giê kiÓm cã c¨n cø vμo sæ cøng kh«ng sai lÖch qu¸ ± 10% so víi tra 1 lÇn khi gÆp nhËt ký thi c«ng . thiÕt kÕ. thêi tiÕt thay ®æi, ®é Èm thay ®æi vμ khi thμnh phÇn cèt liÖu cã biÕn ®éng. Cø 4 giê kiÓm tra 1 Dùa vμo nhËt ký thi 2. NhiÖt ®é cña cèt liÖu hçn hîp bª- lÇn vμo mïa ®«ng; c«ng, dïng nhiÖt kÕ t«ng kh«ng ®−îc sai kh¸c qu¸ ± 20C hoÆc 2 lÇn kiÓm tra ®o. so víi trÞ sè tÝnh to¸n khi lμm thÝ cho mét ca lμm nghiÖm cÊp phèi (n−íc vμ thμnh hçn hîp bª-t«ng phÇn hçn hîp) khi cho vμo m¸y trén, trong ®iÒu kiÖn hçn hîp bª-t«ng hoÆc v÷a khi ®æ ra nhiÖt ®é kh«ng khÝ khái m¸y, hçn hîp bª-t«ng hoÆc v÷a thuËn tiÖn. t¹i vÞ trÝ ®æ . TrÞ sè kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh ®æ §o vμ quan s¸t 3. ChiÒu dμy mçi líp ®æ hçn hîp bª- bª-t«ng. t«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ trÞ sè sau: 40cm - khi ®Çm chÆt trªn bμn rung, ®Õ rung hoÆc hÖ rung ®μn håi. nt nt 78
 22. 22. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT 25cm - khi c¸ch ®Çm chÆt nh− trªn vμ kÕt cÊu cã h×nh d¹ng phøc t¹p, cã cèt thÐp bè trÝ dμy ®Æc. nt nt 5 ®Õn 10 cm - khi bè trÝ ®Òu m¸y ®Çm däc theo chiÒu dμi kÕt cÊu, m¸y ®−îc nt nt g¾n chÆt vμ ®Æt cøng vμo thμnh bªn kÕt cÊu. nt nt 40cm - khi ®Çm chÆt b»ng m¸y ®Çm dïi cÇm tay. 25 cm - khi dïng m¸y ®Çm bμn hoÆc nt nt m¸y rung trªn xμ ®èi víi kÕt cÊu bª- t«ng kh«ng cã cèt thÐp vμ cã mét líp cèt thÐp. 12cm - ®èi víi kÕt cÊu cã 2 líp cèt thÐp Cho tõng kÕt cÊu §o vμ dùa vμo nhËt 4. Ph©n ®Þnh khèi l−îng ®æ bª-t«ng ký thi c«ng cho toμn bé kÕt cÊu nh− sau: nt nt DiÖn tÝch mçi khèi ®æ - kh«ng qu¸ 50m2. ChiÒu cao khèi - kh«ng qu¸ 2m Bè trÝ mèi nèi thi c«ng - ë nh÷ng chç Cho tõng kÕt cÊu §o vμ dùa vμo nhËt co th¾t hÑp. ký thi c«ng 5.ChiÒu cao (theo m) r¬i tù do cña TrÞ sè kh«ng ®æi §o vμ quan s¸t hçn hîp bª-t«ng kh«ng ®−îc lín h¬n trÞ sè: nt nt 2m - khi ®æ vμo kÕt cÊu bª-t«ng cã cèt thÐp. nt nt 1m - khi ®æ cÊu kiÖn BTCT ®óc s½n. 6m - khi ®æ vμo kÕt cÊu bª-t«ng kh«ng cã cèt thÐp, víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®é ®ång nhÊt cña bª-t«ng vμ tÝnh nguyªn vÑn cña v¸n khu«n. 3.9. Gi¸m s¸t c«ng t¸c l¾p ®Æt, c¨ng kÐo c¸p vμ ®Æt neo, b¬m v÷a lÊp lßngèng chøa c¸p C«ng t¸c l¾p ®Æt, c¨ng kÐo c¸p, ®Æt neo, b¬m v÷a ph¶i ®−îc gi¸m s¸t theo ®óngtõng b−íc trong Quy tr×nh c«ng nghÖ mμ Nhμ thÇu ®· so¹n vμ tr×nh tr−íc cho TVGSphª chuÈn. Ng−êi Gi¸m s¸t viªn t¹i hiÖn tr−êng cÇn chó ý c¸c ®Ò môc sau : - Tham kh¶o Quy tr×nh 22TCN 247-98 vÒ thi c«ng dÇm BTCT D¦L cña BéGTVT. 79
 23. 23. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT - KiÓm tra c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ kÕt qu¶ thö nghiÖm vμ hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞkÐo c¨ng (kÝch, m¸y b¬m dÇu kÝch, c¸c ®−êng èng dÇu vμ van). - KiÓm tra tÝnh s½n sμng vμ sù phï hîp gi÷a n¨ng lùc thùc tÕ víi yªu cÇu cña c¸cthiÕt bÞ : gi¸ treo kÝch, kÝch (kÓ c¶ kÝch dù phßng), m¸y b¬m dÇu, m¸y b¬m v÷a lÊplßng èng chøa c¸p sau khi kÐo c¨ng. - T¹i c«ng tr−êng nªn cã b¶ng to ghi c«ng khai c¸c sè liÖu ®o ®é d·n dμi cña c¸pvμ ¸p lùc dÇu cña tõng kÝch trong suèt c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¨ng dÇn lùc kÝchc¨ng c¸p ®Ó mäi ng−êi cïng theo dâi. Thèng nhÊt hiÖu lÖnh vμ liªn l¹c gi÷a 2 nhãmc«ng nh©n ®ang kÐo c¨ng ®ång thêi tõ 2 ®Çu cña cïng mét bã c¸p. - Ph¶i tæ chøc huÊn luyÖn l¹i cho kü s− vμ c«ng nh©n tr−íc mçi lÇn kÐo c¨ng métkiÓu dÇm míi. Kh«ng nªn viÖn lý do lμ c«ng nh©n ®· lμnh nghÒ ®Ó bá qua viÖc huÊnluyÖn nμy. - Qu¸ tr×nh c¨ng c¸p ph¶i theo ®óng Quy tr×nh ®· ®−îc duyÖt vμ ®−îc huÊn luyÖncho c¸c c«ng nh©n. - KiÓm tra cÊp phèi v÷a b¬m lÊp lßng èng, nªn cã pha phô gia në vμ phô gia trî b¬m. (VÝ dô ®èi víi cÇu HiÒn-L−¬ng ®· lÊy cÊp phèi sau : N/X = 0,36. X = 1456 kg;n−íc = 525 lÝt; phô gia Sikament-R4 = 8,7 lÝt chiÕm 0,6% träng l−îng xi m¨ng). Ph¶ikiÓm tra ®é linh ®éng cña v÷a, vÝ dô thêi gian ®Ó 0,5 lÝt v÷a ch¶y trong èng trô ®−êngkÝnh D = 62 mm qua lç 5 mm lμ t = (20 - 24). s. NhiÖt ®é thÝ nghiÖm 25 ®é C. Xim¨ng ®Ó trén v÷a ph¶i lμ xi m¨ng ®· ®−îc sμng ®¹t ®é mÞn 0,5 - 1 mm lμ hîp lý. Ph¶ilÊy mÉu thÝ nghiÖm c−êng ®é v÷a b¬m ®Ó so s¸nh víi m¸c v÷a thiÕt kÕ. Nãi chung m¸cv÷a th−êng > 300 kG/cm2. - Ph¶i thö ®é t¸ch n−íc cña v÷a b»ng c¸ch sau ; ®æ 500 cc v÷a vμo èng thÝ nghiÖm®Ó yªn trong 3 giê, l−îng n−íc t¸ch ra khái v÷a kh«ng qu¸ 2%. C¨ng kÐo bã thÐp D¦L : - Tr−íc khi c¨ng kÐo bã thÐp DUL ph¶i cã ®Çy ®ñ sè liÖu thÝ nghiÖm vÒ c−êng ®ébª t«ng. TVGS ph¶i kiÓm tra c¸c sè liÖu vÒ mÉu Ðp bª t«ng ®Æc biÖt lμ mÉu Ðp tuæi 3ngμy b¶o ®¶m R3 ≥ 80% cña R28. - Tr×nh tù c¨ng kÐo c¸c bã thÐp DUL tu©n theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ (s¬ ®å tr×nhtù c¨ng kÐo c¸c bã c¸p c−êng ®é cao). Qu¸ tr×nh c¨ng kÐo theo nguyªn t¾c t¨ng dÇncÊp lùc : 0 → 0,2 NK → 0,5 NK → 0,8 NK → (1 ÷ 1,05) NK (gi÷ t¶i träng trong 5 phót)→ NK (®ãng neo)*. Trong ®ã NK lμ lùc kÐo thiÕt kÕ cña bã thÐp DUL. - Trong c«ng t¸c c¨ng kÐo c¸c bã cèt thÐp DUL ®èi víi víi dÇm BTDUL c¨ngsau,viÖc so s¸nh vμ ®èi chiÕu lùc c¨ng thiÕt kÕ cña tõng bã c¸p N víi ®é d·n dμi t−¬ngøng th−êng khã ®¹t ®−îc ngay do cã sù ma s¸t giöa c¸c bã c¸p vμ èng ghen chøa c¸ptrong qu¸ tr×nh c¨ng kÐo, v× vËy trong tr−êng hîp nμy qu¸ tr×nh c¨ng kÐo th−êng thùchiÖn theo c¸c cÊp lùc nh− sau : 0,1N ,0,2N ,0,4N ,0,6N , xong x· kÝch vÒ cÊp 0,0N,qu¸ tr×nh nμy ®−îc lÆp ®i lÆp l¹i kho¶ng 3 lÇn sau ®ã míi tiÕn hμnh qu¸ tr×nh c¨ng kÐotheo cÊp lùc nh− nªu ë trªn *, sau ®ã ®o vμ ®èi chiÕu, so s¸nh giöa lùc c¨ng thiÕt kÕ Nvμ ®é d·n dμi cña tõng bã c¸p t−¬ng øng råi míi quyÕt ®Þnh. - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c c¨ng kÐo ®−îc ghi chÐp theo mÉu qui ®Þnh. 80
 24. 24. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT B¬m v÷a lÊp lßng : - §èi víi c«ng t¸c b¬m v÷a lÊp èng ghen chøa bã thÐp D¦L vÒ c¬ b¶n tu©n theoc¸c ®iÒu cña 22 TCN 248-98. - B¬m v÷a sau khi c¨ng c¸p nhiÒu nhÊt lμ 24 giê. M¸y b¬m ph¶i cã ¸p lùc > 10kG/cm2. Trong qu¸ tr×nh b¬m cÇn kiÓm tra ¸p lùc v÷a b¬m, nªn khèng chÕ ë møckho¶ng 6 - 7 kG/cm2. KiÓm tra viÖc ®ãng nót khi v÷a ®· ra khái ®Çu bªn kia cña èngchøa c¸p, cÇn duy tr× lùc Ðp 6 kG/cm2 trong kho¶ng 5 phót n÷a. V÷a trén xong ph¶ib¬m ngay trong vßng 30 phót. V÷a trong thïng chøa cña m¸y b¬m ph¶i ®−îc quÊy liªntôc ®Ó kh«ng bÞ l¾ng, khi ®æ v÷a vμo thïng ph¶i läc v÷a ®Ó lóc b¬m tr¸nh t¾c èng. - NÕu khi b¬m v÷a bÞ t¾c th× ph¶i xö lý khoan lç theo chiÒu dμi ®o¹n èng mμ ch−a®−îc lÊp v÷a ®Çy. Sau ®ã b¬m v÷a tõ lç ®Çu tiªn cho ®Õn khi v÷a phun ra ngoμi lç tiÕptheo th× ®ãng nót lç ®ã vμ b¬m tiÕp cho ®Õn khi v÷a ®· lÊp kÝn lßng èng. - HiÖn nay c¸c cÇu ë n−íc ta th−êng dïng 2 lo¹i phô gia cho v÷a b¬m lÊp èngchøa c¸p lμ Intraplast-Z vμ Sikament NN. - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c b¬m v÷a ®−îc ghi chÐp theo cac biÓu mÉu ®−îcqui ®Þnh trong c¸c TCN hoÆc c¸c TCVN. - §èi víi c¸c èng nhùa chøa c¸p dù øng lùc ngoμi, ph¶i kiÓm tra kü mèi nèi c¸c®o¹n èng sau khi chóng ®· ®−îc hμn nèi víi nhau kÝn khÝt. KiÓm tra ®é v÷ng ch¾c vμkho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ treo ®ì ®Þnh vÞ c¸c èng nμy trong lßng hép. - Khi c¨ng c¸p ph¶i theo dâi kü vμ ®o ®¹c ®é vång ®ang t¨ng lªn dÇn dÇn cña kÕtcÊu (vÝ dô dÇm gi¶n ®¬n ®ang vång lªn vμ t¸ch dÇn khái v¸n khu«n ®¸y), cÇn so s¸nhvíi ®é vång dù kiÕn( tÝnh to¸n thiÕt kÕ) cña ®å ¸n thiÕt kÕ vμ cña c¸c dÇm kh¸c hay cñac¸c ®èt dÇm kh¸c ®· ®óc tr−íc ®ã. - KiÓm tra ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c vÕt nøt ngang phÝa trªn ë c¸c mÆt c¾t ®o¹n ®ÇudÇm, vÕt nøt däc theo ®−êng c¸p do nÐn qu¸ lín, vÕt nøt ë khu vùc xung quanh vÊuneo. §· cã nh÷ng tr−êng hîp khi bª t«ng dÇm bÞ rç, nøt vμ khi b¬m v÷a vμo èng th×v÷a xi m¨ng ngÊm ra ngoμi bÒ mÆt bª t«ng cña dÇm (cÇu Phó L−¬ng). - Cã nhiÒu tr−êng hîp mμ sau khi c¨ng hÕt c¸c bã c¸p ®Õn lùc c¨ng ®óng nh−thiÕt kÕ, dÇm vÉn kh«ng ®¹t ®−îc ®é vång dù kiÕn. Khi ®ã cÇn xem l¹i toμn bé c«ngt¸c chuÈn bÞ, thö nghiÖm hiÖu chuÈn kÝch, ®ång hå ®o ¸p lùc dÇu, m¸c bª t«ng thùc tÕ,lo¹i cèt liÖu th« (®¸ d¨m cã c−êng ®é kh¸c nhau tuú theo mua tõ nguån cung cÊp nμo). VÝ dô vÒ biÓu mÉu theo dâi nh− nªu ë c¸c b¶ng sau: B¶ng 3-4 BiÓu mÉu theo dâi lùc c¨ng c¸p dù øng lùc CÊp lùc 0,2 Nk 0,5 Nk 1,02 Nk 1,05 Nk Ghi chó Lùc c¨ng kN ChØ sè ®ång hå kÝch ë ®Çu tr¸i cña c¸p (MPa) ChØ sè ®ång hå kÝch ë ®Çu ph¶i cña c¸p (MPa) 81
 25. 25. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT B¶ng 3-5 BiÓu mÉu theo dâi ®é d·n dμi khi c¨ng c¸p dù øng lùc Thø tù bã c¸p §é d·n dμi cña c¸p (mm) Ghi chó ®−îc c¨ng kÐo TrÞ sè ®o ®−îc TrÞ sè thiÕt kÕ Sai sè (%) - Khi ®æ bª t«ng bÞt ®Çu neo ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng nμy liªn kÕt tèt víi bª t«ng®· ®óc tr−íc. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt khi thi c«ng phun Ðp vöa lÊp ®Çy trong èng ghen( r·nh),khèi l−îng c«ng viÖc kiÓm tra nghiÖm thu còng nh− ph−¬ng ph¸p vμ c¸ch thøc kiÓmtra, ®−îc qui ®Þnh theo b¶ng 3-6 sau : B¶ng 3-6 Tãm t¾t yªu cÇu kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c phun Ðp v÷a Yªu cÇu kü thuËt §èi t−îng Ph−¬ng ph¸p hoÆc kiÓm tra c¸ch thøc kiÓm tra1. C¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng cña v÷a b¬ma) TÝnh l−u ®éng: ngay sau khi v÷a s¶n Khi cã sù thay Theo TCVN, kiÓmxuÊt ra, lμ 40 ± 2 gi©y. ®æi kÝp thî ®iÒu tra qua mÉuV÷a s¶n xuÊt ra sau 60 phót, lμ 80 ± 5 kiÖn vËt liÖu vμ 10x10x10cmsec. c«ng nghÖ b¬mb) §é co ngãt (gi¶m thÓ tÝch) kh«ng qu¸ nt Theo TCVN2%c) C−êng ®é ®¹t ®−îc sau 7 ngμy kh«ng KiÓm tra trªn mÉunhá h¬n 20 MPa (200 kg/cm2) vμ sau 28 nÐn thöngμy, kh«ng nhá h¬n 30 MPa (300 10x10x10cm (theokgl/cm2) TCVN)2. VËt liÖu v÷a ®Ó b¬m:a) Xi m¨ng poãcl¨ng (lμm bª-t«ng cÇu Khi phèi trén vËt KiÓm tra theocèng) m¸c 400 hoÆc cao h¬n. liÖu TCVNb) ChÊt phô gia ho¸ dÎo nt nt Vμ kÕt qu¶ trong phßng thÝ nghiÖm3. C«ng nghÖ phun Ðp:a) ¸p lùc lμm viÖc cña m¸y b¬m v÷a 0,5- Trong qu¸ tr×nh Qua m¸y ¸p lùc kÕ1 MPa (5-10 kg/cm2) b¬mb) Tèc ®é lÊp ®Çy v÷a vμo èng r·nh nt Theo dâi tõng giêkh«ng lín qu¸ 3m/phótc) NÐn Ðp v÷a trong èng 0,6 ± 0,05 MPa Trong qu¸ tr×nh KiÓm tra b»ng ¸p(6 ± 0,5 kg/cm2) b¬m lùc kÕd) Thêi gian nÐn Ðp, 5 ± 2 phót nt Quan s¸t trªn ®ång håe) §−êng kÝnh lç ë ®Çu vßi b¬m kh«ng Tr−íc khi b¾t §o b»ng th−íc cÆp 82
 26. 26. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTnhá h¬n 14mm ®Çu thi c«ngg) §−êng kÝnh lç ë ®Çu neo hoÆc kÕt cÊu nt nt®Ó tiÕp nhËn v÷a b¬m vμo, kh«ng nháh¬n 16mm.4. VËt liÖu bª-t«ng (v÷a) dïng lÊp ®Çyr·nh hë: Xi m¨ng poãcl¨ng m¸c 500 hoÆc cao Khi lùa chän Theo TCVNh¬n thμnh phÇn bª- t«ng hoÆc v÷a5. §é t¸ch n−íc cña bª-t«ng (v÷a) nt Theo TCVNtrong 24 giê kh«ng lín h¬n 2% thÓ tÝchGhi chó:Tr−êng hîp èng r·nh b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng nhùa tæng hîp, viÖc phun Ðp vμ lÊp®Çy v÷a cã tû lÖ N/X lín h¬n 0,4 ®−îc tiÕn hμnh bÊt kú mïa khÝ hËu trong n¨m. 3.10. Gi¸m s¸t th¸o l¾p vμ c©n chØnh bé thiÕt bÞ ®óc vμ v¸n khu«n di ®éng C«ng t¸c c¨n chØnh bé thiÕt bÞ xe ®óc vμ v¸n khu«n di ®éng tr−íc khi ®óc mçi ®ètdÇm BTCT ®ßi hái nh÷ng tÝnh to¸n ®Æc biÖt vμ lμ mét trong c¸c bÝ quyÕt kü thuËt cñamçi Nhμ thÇu. TVGS cÇn theo dâi chÆt chÏ vμ h−íng dÉn bé phËn ®o ®¹c ®Þnh vÞ cñariªng TVGS thùc hiÖn c¸c kiÓm tra ®éc lËp vÒ vÞ trÝ trªn mÆt ®øng vμ mÆt b»ng cña c¸c®iÓm ®Þnh vÞ v¸n khu«n. Nãi chung, mçi ®èt dÇm ®óc hÉng cã 3 mèc ®Þnh vÞ trªn métmÆt c¾t ngang ®Çu ®èt vμ 3 mèc t−¬ng øng trªn v¸n khu«n. QuyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ ®Þnh vÞ v¸n khu«n kh«ng nh÷ng chØ dùa trªn tÝnh to¸nxÐt mäi ¶nh h−ëng ®Õn ®é vâng (nh− tuæi bª t«ng, m¸c bª t«ng thùc tÕ, trÞ sè lùc c¨ngc¸p, tõ biÕn, co ngãt, v.v.. .) mμ cßn c¨n cø vμo kinh nghiÖm cña kü s− Nhμ thÇu vμ cãxÐt ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh n¾ng lóc ®æ bª t«ng, vμ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña thiÕt bÞ®ang ®−îc sö dông. Tr−íc khi ®iÒu chØnh v¸n khu«n, TVGS yªu cÇu Nhμ thÇu tr×nh nép c¸c tham sèdù kiÕn ®iÒu chØnh. 3.11. Gi¸m s¸t thi c«ng khèi hîp long Khèi hîp long tuy ng¾n (2-3 m) vμ khèi l−îng bª t«ng Ýt nh−ng cã ¶nh h−ëng rÊtquyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng c«ng tr×nh nªn TVGS ph¶i ®Æc biÖt chó ý c¸c vÊn ®Ò sau : - KiÓm tra ®é vâng thùc tÕ cña 2 ®Çu 2 c«ng-xon vμo thêi ®iÓm hîp long, cã thÓkiÓm tra suèt trong nhiÒu ngμy ®Ó ®ñ c¨n cø cïng Nhμ thÇu chän ®óng ngμy vμ giê,nhiÖt ®é thÝch hîp cho c«ng t¸c hîp long. - KiÓm tra c¸c tÝnh to¸n t−¬ng øng cña Nhμ thÇu vÒ t¶i träng, s¬ ®å tÝnh to¸n, néilùc vμ ®é vâng cña c¸c ®èt vμ cña c¸c ®Çu mót hÉng khi hîp long. - KiÓm tra thiÕt kÕ vμ thi c«ng l¾p v¸n khu«n, tr×nh tù ®æ bª t«ng b¶n ®¸y, c¸cthμnh hép vμ b¶n n¾p. Chó ý viÖc chuÈn bÞ t−íi Èm ®Õn b·o hoμ n−íc cho c¸c bÒ mÆttiÕp gi¸p bª t«ng cò- míi. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c thiÕt bÞ, thanh thÐp gi»ng( chèng) n»m ngang vμ mäithiÕt bÞ phôc vô viÖc kÐo c¨ng s¬ bé c¸c c¸p ®Þnh vÞ nèi gi÷a 2 ®Çu mót hÉng. 83
 27. 27. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT - KiÓm tra c«ng t¸c b¶o d−ìng vμ thêi ®iÓm kÐo c¨ng c¸c bã c¸p chÞu m« mend−¬ng trong lßng hép, c«ng t¸c b¬m v÷a lÊp lßng èng theo ®óng Quy tr×nh c«ng nghÖ. - §èi víi c¸c c¸p dù øng lùc ngoμi, cÇn ph¶i kiÓm tra thªm c¸c vÞ trÝ cã ô chuyÓn h−íng,ô neo næi lªn khái mÆt trong lßng hép, c¸c v¸ch ngang n¬i mμ c¸p nμy ®i xuyªn qua. - Mét sè sù cè hay gÆp khi thi c«ng ®èt hîp long : + Cèt cao ®é ë hai ®Çu cña ®èt hîp long chªnh nhau qu¸ møc cho phÐp. §Ó kh¾cphôc sù cè nμy ng−êi ta th−êng gia t¶i thªm ë ®Çu ®èt bÞ chªnh cao. + Trong mÆt b»ng, tim c¸c ®èt dÇm bÞ lÖch nhau. §Ó kh¾c phôc sù cè nμy, ng−êita ®iÒu chØnh b»ng hÖ kÐo t¨ng ®¬ nh− h×nh vÏ d−íi. 3.12. C«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng lao däc dÇm gi¶n ®¬n ®óc s½n Gi¸ lao cÇu kiÓu 3 ch©n, hÖ thèng gi¸ long m«n vμ cÇn cÈu v¹n n¨ng dïng tronglao cÇu cÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra ho¹t ®éng vμ ®−îc thö t¶i tr−íc khi chÝnh thøc sö dôngcho mét cÇu míi (sau khi l¾p dùng xong chóng t¹i c«ng tr−êng). C¸c thiÕt bÞ phô sau ®©y ph¶i ®−îc kiÓm tra an toμn vÒ c−êng ®é còng nh− vÒ biÕnd¹ng tr−íc lóc sö dông : - §ßn g¸nh cÇu dÇm. - HÖ thèng têi, móp, c¸p, mãc cÈu dÇm. a) ViÖc lao l¾p dÇm kÕt cÊu nhÞp Khi n©ng, h¹ vμ di chuyÓn dÇm kÕt cÊu nhÞp ph¶i : - §¶m b¶o sao cho trong qu¸ tr×nh n©ng vμ h¹ dÇm theo ph−¬ng th¼ng ®øngkh«ng ®−îc dïng têi ®Ó ®ång thêi nÐo c¨ng dÇm kÕt cÊu nhip. - §¶m b¶o khe hë gi÷a mÆt d−íi cña kÕt cÊu l¾p ®Æt víi ®Ønh ray hoÆc mÆt ®Êtkh«ng nhá h¬n 0,2m. - §¶m b¶o sao cho cÇn víi cña cÇn cÈu chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi ®Þnh tr−íc cña ®å ¸nBVTC. Tr−íc khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt kÕt cÊu nhÞp vμ c¸c dÇm ®ì riªng rÏ b»ng gi¸ lao cÇukiÓu hÉng ch¹y trªn ®−êng ray qua c¸c trô ®ì, ph¶i: - KiÓm tra tr−íc nÒn ®−êng ®¾p cho thiÕt bi lao l¾p qua l¹i, t×nh tr¹ng ®−êng, ®ébÒn vμ ®é æn ®Þnh vèn cã cña kÕt cÊu cÇn l¾p ®Æt, vμ quan s¸t ph¹m vi giíi h¹n bëi c¸ckiÕn tróc xung quanh ®Ó m¸y cÈu n©ng t¶i cã thÓ ®−a lät vμo. - §¶m b¶o sao cho viÖc qua l¹i cña thiÕt bÞ cÈu l¾p trªn c¸c ®−êng ray kÕ tiÕpnhau mμ kh«ng bÞ sôt mÊt ®iÖn ¸p trong l−íi ®iÖn cung cÊp. 84
 28. 28. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCT Tr×nh tù di chuyÓn c¸c thiÕt bÞ vμ cÇn cÈu c¸c lo¹i trªn c«ng tr−êng ®Ó l¾p ®Æt kÕtcÊu nhÞp ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong hå s¬ BVTC. Trong tr−êng hîp cïng mét lóc dïng hai cÇn cÈu cã cÇn v−¬n ®Ó tiÕn hμnh métc«ng viÖc, cÇn thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c qui ®Þnh cña BVTC, d−íi sù chØ®¹o thèng nhÊt cña ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toμn lao ®éng trªn c«ng tr−êng. Tronghå s¬ BVTC ph¶i x¸c ®Þnh râ tr×nh tù vËn hμnh (n©ng cÈu, thay ®æi chiÒu cao, gãcquay) cho mçi cÇn cÈu cã cÇn v−¬n, s¬ ®å c¸p treo vμ ®−êng di chuyÓn cã xÐt ®Õn t¶iträng trªn m¸y cÈu vμ søc n©ng t¶i. C¸c yªu cÇu kü thuËt cÇn tu©n thñ trong thi c«ng lao l¾p ®Æt dÇm kÕt cÊu nhÞp vμc¸ch thøc kiÓm tra theo qui ®Þnh trong b¶ng 3-7 sau. B¶ng 3-7 Tãm t¾t yªu cÇu kiÓm tra c«ng t¸c lao l¾p dÇm Yªu cÇu kü thuËt §èi t−îng C¸ch thøc kiÓm tra kiÓm tra 1. Tim däc theo mÆt b»ng cña kÕt cÊu nhÞp Mçi phiÕn dÇm §o b»ng m¸y kinh (hoÆc dÇm) ®−êng s¾t so víi ®−êng tim cña vμ kÕt cÊu nhÞp vÜ dùa vμo m¹ng m¹ng ®o ®¹c, lμ 10mm. tam gi¸c ®¹c 2. Nh− trªn, nh−ng kÕt cÊu nhÞp (hoÆc dÇm) ®−êng bé, lμ 0,0005 L (L- chiÒu dμi nt nt nhÞp) nh−ng kh«ng lín h¬n 50mm. 3. Nh− trªn, nh÷ng kÕt cÊu nhÞp b»ng gç, nt nt lμ 20mm. 4. §−êng tim dÇm ®Ó thi c«ng l¾p ®Æt trªn nt nt kÕt cÊu nhÞp lμ 15mm. b) ViÖc n©ng vμ h¹ kÕt cÊu nhÞp. ViÖc n©ng vμ h¹ dÇm kÕt cÊu nhÞp b»ng hÖ thèng kÝch, b»ng c¸c lo¹i m¸y n©ng®Èy hoÆc h¹ b»ng c¸c hép c¸t, ®−îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ dïng cÇn cÈumét c¸ch thuËn lîi ®−îc. Khi n©ng dÇm kÕt cÊu nhÞp ph¶i b¶o ®¶m t− thÕ lu«n æn ®Þnhvμ t¶i träng ph©n bè trªn mçi m¸y n©ng lu«n ®ång ®Òu trªn ®iÓm tùa. Khi n©ng (h¹) kÕtcÊu nhÞp b»ng hÖ thèng kÝch ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu trong tr−êng hîpchÞu t¸c ®éng ®ång thêi cña t¶i träng ngang do lùc giã vμ sù gia t¨ng t−¬ng hç cña®iÓm tùa, ®é gia t¨ng nμy ®−îc tÝnh b»ng 0,01 trÞ sè kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm tùa. §èivíi c¸c ®iÓm tùa nhÞp dÇm BTCT, ph¶i gi÷ g×n sao cho phÇn bª-t«ng trªn mÆt trô ®ìkhái bÞ h− háng. Qu¸ tr×nh n©ng (h¹) kÕt cÊu nhÞp trªn hÖ thèng kÝch thuû lùc, cho phÐp: - §é nghiªng lÖch cña kÝch kh«ng v−ît qu¸ 0,005 trÞ sè chiÒu réng bÖ kª. - Hμnh tr×nh tù do cña pit-t«ng (kh«ng ®Æt nÊc h·m) kh«ng qu¸ 15mm. - N©ng (h¹) kÕt cÊu nhÞp ®ång thêi kh«ng qu¸ 2 ®iÓm gÇn liÒn nhau. - §é chªnh cao ë c¸c gèi tùa n©ng (h¹) kÕt cÊu nhÞp theo h−íng däc vμ h−íng ngang kh«ng lín h¬n 0,005 trÞ sè kho¶ng c¸ch c¸c gèi tùa ®ã khi dïng kÝch n©ng vμ kh«ng lín h¬n 0,001- khi dïng pa-l¨ng xÝch. Khi ph¶i h¹ kÕt cÊu nhÞp tõ ®é cao lín h¬n hoÆc b»ng 2m, nÕu kh«ng thÓ ¸p dônghÖ thèng cÇn cÈu ®−îc th× nªn dïng c¸c hép c¸t h×nh trô trßn. Trong tr−êng hîp ®ã, 85
 29. 29. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTph¶i dïng c¸c gi¶i ph¸p b¶o ®¶m tÝnh æn ®Þnh cña hép c¸t khi x¶y ra t¶i träng giãngang còng nh− khi dÇm bÞ nghiªng lÖch. 3.13. C«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng lao(sμng) ngang kÕt cÊu BTCT Ngoμi nh÷ng vÊn ®Ò gièng nh− khi lao däc, ®èi víi c«ng t¸c lao(sμng) ngang cÇnchó ý thªm c¸c vÊn ®Ò sau : - KiÓm tra hÖ thèng ®−êng tr−ît ngang, con l¨n,xe rïa, kÝch ®Èy tr−ît ngang, kh¶ n¨ngth¸o dì tõng phÇn cña c¸c trang bÞ nμy ®Ó phï hîp víi tiÕn ®é h¹ tõng dÇm xuèng gèi. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt khi lao kÐo däc vμ sμng ngang c¸c dÇm kÕt cÊu nhÞp cÇuBTCT khèi l−îng c«ng viÖc vμ c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra gi¸m s¸t thi c«ng, ®−îc tãmt¾t theo b¶ng 3-8 sau : B¶ng 3-8 Tãm t¾t yªu cÇu kiÓm tra kÕt qu¶ lao däc vμ sμng ngang dÇm Yªu cÇu kü thuËt §èi t−îng Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kiÓm tra1. §é sai lÖch cho phÐp ®−êng tim Dïng m¸y kinh vÜnhÞp cÇu lao ra so víi thiÕt kÕ kh«ng Mçi nhÞp dÇm vμ ®o b»ng th−íc.lín h¬n 50mm.2. §é lÖch dÞch cho phÐp ë mét ®ÇunhÞp dÇm so víi ®Çu kia khi sμng nt ntngang, kh«ng lín h¬n 0,001 chiÒudμi cña nhÞp3. Dung sai cho phÐp (theo mm) khibè trÝ tÊm ®Öm tr¬n nh½n trong kÕtcÊu tr−ît kh«ng lín h¬n c¸c trÞ sèsau: Tõng tÊm ®Öm §o b»ng th−íc 50 - §èi víi khe hë cña c¸c tÊm®Öm liÒn kÒ theo chiÒu dμi nhÞp. nt nt 2 - §èi víi hiÖu sè chªnh lÖch vÒ®é dμy cña tÊm ®Öm. nt nt 10 - §èi víi chuyÓn dÞch t−¬ng®èi cña ®−êng tim thiÕt bÞ l¨n. Trªn c¸c trô ®ì nt4. HiÖu sè cho phÐp (theo mm) vÒcao tr×nh cña thiÕt bÞ sμng l¨n trªnmçi trô ®ì nh− sau: nt ntKh«ng lín h¬n 2, khi n©ng kÕt cÊu 86
 30. 30. Tμi liÖu ®μo t¹o, båi d−ìng Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng XDCTnhÞp ®Ó thay tÊm ®Öm. nt Dïng m¸y kinh vÜKh«ng lín h¬n 2, ®èi víi cao tr×nhcña thiÕt bÞ sμng l¨n trªn mét trô ®ì± 5, sai sè so víi cao tr×nh thiÕt kÕ. 3.14. Gi¸m s¸t l¾p hÉng cÇu BTCT (vËn chuyÓn, cÈu l¾p, d¸n keo, thi c«ngmèi nèi) 3.14.1. KiÓm tra c¸c ®èt dÇm t¹i c«ng tr−êng tr−íc khi l¾p ghÐp Sau khi ®−îc ®−a ®Õn c«ng tr−êng chê l¾p ghÐp lªn ®óng vÞ trÝ trong nhÞp, c¸c ®ètdÇm ph¶i ®−îc kiÓm tra mét lÇn n÷a theo mäi néi dung mμ Quy tr×nh thi c«ng yªu cÇugièng nh− ®· lμm tr−íc khi xuÊt x−ëng. TVGS cÇn chó ý nhiÒu ®Õn c¸c bÒ mÆt tiÕp gi¸p gi÷a c¸c ®èt, c¸c sai sè h×nh häccña khèi ®óc s½n. VÞ trÝ vμ ®−êng kÝnh c¸c lç èng chøa c¸p cña hai ®èt dÇm liªn tiÕpnhau cã phï hîp víi nhau hay kh«ng. CÊp phèi, chÊt l−îng keo d¸n, c«ng nghÖ d¸n ph¶i ®−îc kiÓm tra thö tr−íc ë trongPhßng thÝ nghiÖm vμ ngay trong ®iÒu kiÖn n¾ng, giã, ®é Èm, nhiÖt ®é ngoμi trêi cña c«ngtr−êng. 3.14.2. KiÓm tra lóc l¾p hÉng ThiÕt bÞ phôc vô l¾p hÉng ph¶i ®−îc kiÓm tra tr−íc mçi lÇn l¾p mét ®èt dÇm míivÒ vÞ trÝ h×nh häc trªn mÆt ®øng vμ trªn mÆt b»ng, biÕn d¹ng vμ c¸c khuyÕt tËt kÕt cÊu,vÒ ®é an toμn chèng lËt vμ tr−ît, ®é bÒn liªn kÕt thiÕt bÞ víi ®èt dÇm ®· l¾p tr−íc ®ã. TVGS cÇn th−êng xuyªn theo dâi cao ®é vμ dao ®éng cña c¸c ®èt dÇm trong qu¸tr×nh l¾p hÉng. Cã nhiÒu kiÓu mèi nèi gi÷a c¸c ®èt l¾p ghÐp : mèi nèi kh«, mèi nèi −À

×