Emulsja grunt gotowa do uzycia

736 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emulsja grunt gotowa do uzycia

  1. 1. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE Data sporządzenia 01.03.2005r Data aktualizacji 17.04.2008 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR „OD A DO Z” Spółka z o.o. Adres: ul. Helska 47/61 91-341 Łódź Tel/fax: (+48 42 ) 650 08-10 Telefon alarmowy (+48 42 ) 650 08-10 w godz. 8-16 Nazwa: EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA Zastosowanie: emulsja gruntująca służy do gruntowania i wzmacniania podłoży gipsowych. Do bezpośredniego zastosowania 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja produktu chemicznego: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny ,nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka ani dla środowiska Przy długotrwałym narażeniu u osób wrażliwych może powodować podrażnienie oczu i skóry 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Dyspersja wodna kopolimeru styrenowo-akrylowego otrzymywanego w obecności układu emulgującego składającego się z jonowego i niejonowego środka powierzchniowo czynnego. Produkt jest zabezpieczony przed skażeniem mikrobiologicznym. Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674) wraz z Załącznikiem Nazwa chemiczna Nr indeksowy Nr CAS Nr WE % wag. KlasyfikacjaMieszanina 5-chloro-2- 613-167-00-5- 55965-84-9 T;R23/24/25metylo-2H-izotiazol-3- C;R34 - <0,0002onu i 2-metylo-2H- X i;R 43izotiazol-3-onu (3:1) N;R50/53 4. PIERWSZA POMOC 1
  2. 2. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIAZatrucie inhalacyjneW normalnych warunkach produkt nie stanowi zagrożenia. W przypadku złego samopoczuciawyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić spokój, ewentualniewezwać pomoc medyczną.Skażenie oczuUsunąć szkła kontaktowe, przemyć oczy dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Podczaspłukania trzymać powieki szeroko otwarte i poruszać gałką oczną (unikać silnego strumieniawody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki) Zwrócić się o pomoc do lekarza okulisty.Skażenie skóryZdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie dużą ilością wody, najlepiejbieżącej(nie gorącej). W przypadku utrzymywania się podrażnienia, posmarować skórękremem i skonsultować się z lekarzem.SpożycieW przypadku połknięcia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUProdukt jest niepalnyŚrodki gaśnicze właściwe dla palącego się w otoczeniu materiału.Uwaga:Produkt po odparowaniu z niego wody, tworzy masę polimeru, która może ulec zapaleniu.Palne są również odpady skoagulowanej emulsji.Właściwe środki gaśnicze: rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla (gaśniceśniegowe),proszki gaśnicze, piana.Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożeniawszystkie osoby postronne. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną i Policję.Środki ochrony dla strażaków-odzież ochronna gazoszczelna, aparat izolujący drogi oddechowe6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKAIndywidualne środki ostrożności:Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem, stosować rękawice ochronne i ubranieochronne z tkanin powlekanych.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienkiściekowe. Rozlaną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym( piaskiem, popiołem), zebrać do zamkniętego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnięzmyć wodą. 2
  3. 3. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIEPostępowanie z preparatemChronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z produktem. Nie jeść, nie pić podczasstosowania preparatu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Pracować w dobrzewentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwapożarowego w miejscu pracy.MagazynowaniePrzechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach.. Zalecanatemperatura składowania: 5-350C. Chronić produkt przed mrozem.8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJZalecenia higieniczne: Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić,nie palić tytoniu na stanowisku pracy. Każdorazowo po kontakcie z produktem myćręce wodą z mydłem, używać czystej odzieży ochronnej, pracować w dobrzewentylowanych pomieszczeniach.9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNEstan fizyczny – cieczpostać -dyspersja wodnabarwa - mlecznobiałazapach -słaby, charakterystycznypH – 7-9temperatura wrzenia – około 100 0Ctemperatura zapłonu - nie dotyczygranice wybuchowości - nie dotyczygęstość w temp. 200 C – 1,05 g/cm 3 (woda=1)rozpuszczalność w wodzie – w dowolnej proporcjilepkość – min. 2000 mPa s Brookfield RVT10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆStabilność: preparat trwały w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.Warunki, których należy unikać temperatury poniżej 5 0 C ponieważ następujenieodwracalna koagulacja polimeru. Kilkakrotne zamrażanie i rozmrażanie produktu możepowodować nieodwracalną koagulację polimeru. W temperaturze około 100 0 C następujeodparowanie zawartej w produkcie wody.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNEPreparat nie badany.Z doświadczenia wynika, że u osób wrażliwych może działać drażniąco na oczy i skórę 3
  4. 4. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska – nie badano jego właściwości ekotoksycznych.13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206). Kod odpadu produktu-080416- odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 080415 Kod odpadu opakowania-150102- opakowania z tworzyw sztucznych14. INFORMACJE TRANSPORTOWEOpakowania i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarówniebezpiecznych. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć produkt przedspadkiem temperatury poniżej 0 0 C15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCHProdukt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie wymagaoznakowania.Warunki bezpiecznego stosowaniaX znaki ostrzegawcze: brakR symbole zagrożenia: brakS symbole bezpieczeństwa:brak Pomieszczenie po zastosowaniu preparatu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasienadaje się do użycia.Obowiązujące przepisy: 1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 , z późn. zm.). 4
  5. 5. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami).5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252)6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671).7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Substancji i niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1348)8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn zmianami9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666,) z późn zmianami.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1585)11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1674).12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833) z późn. Zmianami,13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 608) wraz ze zmianą (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 141).14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 1799).16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. z 2003 r. Nr 19, poz.170) 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe ( Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2199) 19 Rozporządzeni Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10- letniego programu pracy określonego w art.16 ust.2 dyrektywy 5
  6. 6. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA 98/8/WE parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 307 z 24. 11.2003 z późn. zm.)16. INNE INFORMACJEPrzed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.Powyższe informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Niestanowią gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą byćpodstawą do reklamacji. Wykorzystywanie podanych informacji, jak i stosowanie produktunie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzeniewarunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.Objaśnienia symboli:T – produkt toksycznyR23/24/25 – działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciuC- produkt żrącyR34 – powoduje oparzeniaX i - produkt drażniącyR 43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórąN- produkt niebezpieczny dla środowiskaR50/53- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymującesię niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 6

×