• Save
Emulsja grunt gotowa do uzycia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Emulsja grunt gotowa do uzycia

on

 • 570 views

 

Statistics

Views

Total Views
570
Views on SlideShare
570
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Emulsja grunt gotowa do uzycia Emulsja grunt gotowa do uzycia Document Transcript

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE Data sporządzenia 01.03.2005r Data aktualizacji 17.04.2008 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR „OD A DO Z” Spółka z o.o. Adres: ul. Helska 47/61 91-341 Łódź Tel/fax: (+48 42 ) 650 08-10 Telefon alarmowy (+48 42 ) 650 08-10 w godz. 8-16 Nazwa: EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA Zastosowanie: emulsja gruntująca służy do gruntowania i wzmacniania podłoży gipsowych. Do bezpośredniego zastosowania 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja produktu chemicznego: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny ,nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka ani dla środowiska Przy długotrwałym narażeniu u osób wrażliwych może powodować podrażnienie oczu i skóry 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Dyspersja wodna kopolimeru styrenowo-akrylowego otrzymywanego w obecności układu emulgującego składającego się z jonowego i niejonowego środka powierzchniowo czynnego. Produkt jest zabezpieczony przed skażeniem mikrobiologicznym. Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674) wraz z Załącznikiem Nazwa chemiczna Nr indeksowy Nr CAS Nr WE % wag. KlasyfikacjaMieszanina 5-chloro-2- 613-167-00-5- 55965-84-9 T;R23/24/25metylo-2H-izotiazol-3- C;R34 - <0,0002onu i 2-metylo-2H- X i;R 43izotiazol-3-onu (3:1) N;R50/53 4. PIERWSZA POMOC 1
 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIAZatrucie inhalacyjneW normalnych warunkach produkt nie stanowi zagrożenia. W przypadku złego samopoczuciawyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić spokój, ewentualniewezwać pomoc medyczną.Skażenie oczuUsunąć szkła kontaktowe, przemyć oczy dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Podczaspłukania trzymać powieki szeroko otwarte i poruszać gałką oczną (unikać silnego strumieniawody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki) Zwrócić się o pomoc do lekarza okulisty.Skażenie skóryZdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie dużą ilością wody, najlepiejbieżącej(nie gorącej). W przypadku utrzymywania się podrażnienia, posmarować skórękremem i skonsultować się z lekarzem.SpożycieW przypadku połknięcia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUProdukt jest niepalnyŚrodki gaśnicze właściwe dla palącego się w otoczeniu materiału.Uwaga:Produkt po odparowaniu z niego wody, tworzy masę polimeru, która może ulec zapaleniu.Palne są również odpady skoagulowanej emulsji.Właściwe środki gaśnicze: rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla (gaśniceśniegowe),proszki gaśnicze, piana.Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożeniawszystkie osoby postronne. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną i Policję.Środki ochrony dla strażaków-odzież ochronna gazoszczelna, aparat izolujący drogi oddechowe6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKAIndywidualne środki ostrożności:Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem, stosować rękawice ochronne i ubranieochronne z tkanin powlekanych.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienkiściekowe. Rozlaną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym( piaskiem, popiołem), zebrać do zamkniętego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnięzmyć wodą. 2
 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIEPostępowanie z preparatemChronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z produktem. Nie jeść, nie pić podczasstosowania preparatu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Pracować w dobrzewentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwapożarowego w miejscu pracy.MagazynowaniePrzechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach.. Zalecanatemperatura składowania: 5-350C. Chronić produkt przed mrozem.8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJZalecenia higieniczne: Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić,nie palić tytoniu na stanowisku pracy. Każdorazowo po kontakcie z produktem myćręce wodą z mydłem, używać czystej odzieży ochronnej, pracować w dobrzewentylowanych pomieszczeniach.9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNEstan fizyczny – cieczpostać -dyspersja wodnabarwa - mlecznobiałazapach -słaby, charakterystycznypH – 7-9temperatura wrzenia – około 100 0Ctemperatura zapłonu - nie dotyczygranice wybuchowości - nie dotyczygęstość w temp. 200 C – 1,05 g/cm 3 (woda=1)rozpuszczalność w wodzie – w dowolnej proporcjilepkość – min. 2000 mPa s Brookfield RVT10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆStabilność: preparat trwały w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.Warunki, których należy unikać temperatury poniżej 5 0 C ponieważ następujenieodwracalna koagulacja polimeru. Kilkakrotne zamrażanie i rozmrażanie produktu możepowodować nieodwracalną koagulację polimeru. W temperaturze około 100 0 C następujeodparowanie zawartej w produkcie wody.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNEPreparat nie badany.Z doświadczenia wynika, że u osób wrażliwych może działać drażniąco na oczy i skórę 3
 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska – nie badano jego właściwości ekotoksycznych.13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206). Kod odpadu produktu-080416- odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 080415 Kod odpadu opakowania-150102- opakowania z tworzyw sztucznych14. INFORMACJE TRANSPORTOWEOpakowania i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarówniebezpiecznych. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć produkt przedspadkiem temperatury poniżej 0 0 C15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCHProdukt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie wymagaoznakowania.Warunki bezpiecznego stosowaniaX znaki ostrzegawcze: brakR symbole zagrożenia: brakS symbole bezpieczeństwa:brak Pomieszczenie po zastosowaniu preparatu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasienadaje się do użycia.Obowiązujące przepisy: 1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 , z późn. zm.). 4
 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami).5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252)6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671).7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Substancji i niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1348)8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn zmianami9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666,) z późn zmianami.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1585)11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1674).12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833) z późn. Zmianami,13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 608) wraz ze zmianą (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 141).14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 1799).16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. z 2003 r. Nr 19, poz.170) 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe ( Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2199) 19 Rozporządzeni Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10- letniego programu pracy określonego w art.16 ust.2 dyrektywy 5
 • KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU EMULSJA GRUNTUJACA GOTOWA DO UZYCIA 98/8/WE parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 307 z 24. 11.2003 z późn. zm.)16. INNE INFORMACJEPrzed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.Powyższe informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Niestanowią gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą byćpodstawą do reklamacji. Wykorzystywanie podanych informacji, jak i stosowanie produktunie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzeniewarunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.Objaśnienia symboli:T – produkt toksycznyR23/24/25 – działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciuC- produkt żrącyR34 – powoduje oparzeniaX i - produkt drażniącyR 43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórąN- produkt niebezpieczny dla środowiskaR50/53- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymującesię niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 6