Taqwa

1,950 views
1,667 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taqwa

 1. 1. Takwa• Wasiat Takwa• Arti Takwa• Fungsi Takwa
 2. 2. Wasiat Takwa Wasiat Allah kepada Orang-orang Terdahulu dan Kemudian Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (Q.s. An Nisaa‟: 131)
 3. 3.  Wasiat Rasul saw kepada Ummatnya Dari Abi Umamah Shudiy bin „Ajlan Al Bahiliy, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw berkhutbah pada Haji Wada‟, Beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Tuhanmu, shalatlah kelima (shalat wajib)-mu, berpuasalah pada bulan (Ramadhan)-mu, tunaikanlah zakat hartamu, patuhilah para pemimpinmu, (pasti) kamu akan memasuki surga Tuhanmu.” Rasulullah saw bila mengutus seorang amir pada sebuah sariyah, Beliau menasihatinya dan kaum muslimin yang bersamanya agar bertaqwa kepada Allah sebaik-baiknya.
 4. 4.  Wasiat Salafush Shaalih „Umar bin Khaththab menulis untuk anaknya, Abdullah: “Selanjutnya ... Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu; bertakwalah kepada Allah „Azza wa Jalla. Dialah Allah yang pasti akan engkau temui dan tidak ada kesudahan bagimu selain Dia, Dialah yang memiliki dunia dan akhirat.” Seorang shalih menulis kepada saudara seagama Allah, “Selanjutnya ... Saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Dialah yang membisikkan kepada jiwamu dan yang mengawasimu dalam keramaian. Maka hadirkanlah selalu Allah dalam benakmu pada setiap keadaan, di waktu malam dan siang. Takutlah kepada Allah karena kedekatan-Nya padamu dan kekuasaan-Nya atasmu. Ketahuilah sesungguhnya engkau, dengan mata- Nya, tak akan lepas dari kekuasaan-Nya beralih kepada kekuasaan selain-Nya. Dan tidak ada ada seorang pun yang dimiliki-Nya jatuh kepada kekuasaan selain-Nya. Maka besarkanlah kewaspadaanmu dari-Nya dan hendaklah engkau memperbanyak takut kepada-Nya.”
 5. 5. Arti TakwaSeseorang membuat wiqaayah (perlindungan) antara dirinya dan sesuatu yang dia takuti.Takwa seorang hamba kepada Tuhannya adalah ia membuat perlindungan antara dirinya dan yang ia takuti dari kemarahan dan kemurkaan Tuhannya dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 6. 6. Beberapa Ungkapan ShalafushShalih dalam MenjelaskanMakna Takwa „Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Takwa adalah takut kepada Al Jalil (Allah), beramal dengan At Tanzil (Al Quran), qana‟ah (rela) terhadap sesuatu yang kecil, dan bersiap-siap menyambut Yawmir Rahiil (kematian).” Ibnu „Abbas r.a. berkata, “Muttaquun (Orang yang Bertakwa) adalah orang yang meperhatikan Allah dan balasan-balasan-Nya.” Thalaq bin Habib, “Takwa adalah anda mematuhi Allah atas dasar cahaya (firman) Allah karena mengharapkan pahala Allah dan meninggalkan ma‟shiyat kepada-Nya atas dasar cahaya (firman) Allah karena takut hukuman Allah.”
 7. 7. Ibnu Mas‟ud r.a. berkata dalam menjelaskan Firman Allah: “ ... bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada- Nya, ... ” (Q.s. Aali „Imraan: 102) Beliau berkata, “(Takwa adalah menta‟ati tanpa bermaksiat, mengingat tanpa melalaikan, bersyukur tanpa mengingkari.”
 8. 8. Untaian Fungsi Takwa di Dunia1. Penyebab kemudahan urusan manusia { }: ) }: ( - ){2. Penyebab perlindungan manusia dari bahaya setan }: ( {
 9. 9. 3. Penyebab terbukanya berkah-berkah dari langit dan bumi }: ( ){4. Penyebab pemberian bimbingan dalam membedakan antara benar dan salah, serta mengenali keduanya {... } ) }: ( {
 10. 10. 5. Penyebab keluar dari kesulitan, mendapat rizki, dan keleluasaan dari cara yang tidak terkira } :( ){6. Penyebab pemerolehan sebutan Wali Allah ){ } : } : ( {
 11. 11. 7. Penyebab hilangnya rasa takut dari ancaman dan tipu daya orang kafir ){ } : (8. Penyebab diturunkannya bala tentara langit saat genting dan berhadapan dengan musuh } : - ){ (
 12. 12. 9. Penyebab hilangnya permusuhan sesama hamba Allah } ){ } ( ){10.Penyebab diagungkannya Syari‟at Allah { } ( )
 13. 13. 11.Penyebab benar dan diterimanya amal, serta diampuni dosa-dosa } { ( )12.Penyebab merendahnya suara di hadapan Rasulullah saw baik selama hidupnya maupun sesudah wafatnya } ( ){
 14. 14. 13. Penyebab pemerolehan cinta Allah „Azza wa Jalla di dunia dan di Akhirat Seperti Firman Allah dalam hadits qudsi, “Tiada usaha pendekatan diri hamba-Ku kepada-Ku yang lebih utama dari apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Tiada pula seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan nawaafil, melainkan Aku akan mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, jadilah Aku pendengarannya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia menjulurkannya, dan kakinya saat ia berjalan. Jika ia meminta pasti akan Aku beri. Jika ia memohon perlindungan pasti akan Aku lindungi.” } ( ){
 15. 15. 14.Penyebab mendapatkan ilmu dan hasilnya ( ){ }15.Penyebab tercegahnya dari ketergelinciran dan kesesatan setelah Allah memberikan hidayah kepadanya } ( ){
 16. 16. 16. Sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat } ( ){17. Penyebab mendapatkan kebersamaan khusus dengan Allah (Ma‟iyatullaah Al Khaashshah) Kebersamaan dengan Allah ada dua bentuk  Kebersamaan Umum (Ma’iyah ‘Aammah): yaitu pendengaran dan penglihatan Allah mencakup semua hamba ( ){ } } ( ){
 17. 17.  Kebersamaan Khusus (Ma’iyah Khaashshah): yaitu dalam bentuk pertolongan, penguatan, dan bantuan. ){ } ){ } Tak perlu diragukan, Kebersamaan Khusus dengan Allah hanyalah untuk orang yang bertakwa. { } ) ( ){ }:
 18. 18. 18.Penyebab diberikan semua balasan yang baik untuk mereka ( ){ } [ } ( ){ }
 19. 19. 19. Penyebab mendapatkan kabar gembira di dunia, baik melalui mimpi yang baik maupun melalui pujian manusia kepadanya } ( ){ Imam Ahmad berkata, “Dari Abi Darda‟ dari Nabi saw dalam menjelaskan firman-Nya, (lahumul busyraa fil hayaatid dun-ya wa fil aakhirah), Beliau bersabda, “pada mimpi yang benar seorang muslim melihatnya atau diperlihatkan kepadanya.” Dari Abi Dzar, ia berkata, “Ya Rasulullah, seseorang melakukan sebuah amal, lalu manusia memuji dan berterimakasih kepadanya. Bolehkah?” Rasulullah saw menjawab, “Itu adalah kabar gembira yang dipercepat kepada seorang mukmin.”
 20. 20. 20. Penyebab seorang perempuan menghindari bersuara lembut bila dikhawatirkan membangkitkan syahwat orang yang berpenyakit hati }: ( ){21. Penyebab hilangnya perselisihan atas wasiat kematian } { ( )22. Penyebab pemberian nafkah tambahan bagi perempuan yang telah ditalak { } .23 ( )
 21. 21. 23. Penyebab tidak akan disia-siakan balasan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat Allah berfirman setelah memberikan kesempatan kepada Yusuf a.s. berkumpul kembali bersama saudara-saudaranya: { } ( )24. Penyebab tercapainya hidayah } ( {
 22. 22. Untaian Fungsi Takwa di Akhirat1. Penyebab dimuliakan di sisi Allah „Azza wa Jalla { } ( )2. Penyebab kemenangan dan keberhasilan } ( ){
 23. 23. 3. Penyebab penyelamatan dari azab Allah pada Hari Kiamat } ){ ( ){ }:4. Penyebab diterimanya amal( ){ }:
 24. 24. 5.Penyebab yang kuat untuk mewarisi surga }: ( ){
 25. 25. 6. Penyebab dibangunnya bangunan yang tinggi bersusun-susun untuknya di surga } ( ){ Dalam hadits: “Sesungguhnya di dalam surga ada bangunan yang terlihat dasarnya dari puncaknya dan puncaknya dari dasarnya.” Seseorang bertanya, “Untuk siapa itu, ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Untuk yang terbaik pembicaraannya, terbanyak memberi makan, dan shalat malam saat orang lain tertidur.”
 26. 26. 7. Penyebab seseorang ditinggikan pada hari kiamat di hadapan orang-orang kafir } ( ){8. Penyebab dimasukkan ke surga karena surga disiapkan untuk mereka } ){ } ( ){
 27. 27. 9. Penyebab dihindarkan dari keburukan { }: ( ) } ( ){10.Penyebab mendapatkan apa saja yang dinginkan dan kelezatan mata } ( ){
 28. 28. 11.Penyebab hilangnya takut dan sedih serta terhindar dari keburukan Hari Kiamat }: ){ }: { ( )
 29. 29. 12. Penyebab terpilih menjadi utusan terhormat dan memiliki kenderaan { } ( ) Ibnu Katsir berkata, dari Nu‟man bin Sa‟id, ia berkata, kami sedang duduk bersama „Ali r.a. Dibacakanlah ayat yawma nahsyurul muttaqiina ilar rahmaani wafdaa ... Ali r.a. berkata, “Demi Allah, mereka tidak dikumpulkan dengan berjalan di atas kaki mereka. Tidak pula malaikat menggiring mereka berjalan di atas kaki mereka. Tetapi mereka mengendarai unta surga yang belum pernah dilihat oleh semua makhluk. Di atas unta itu ada pelana dari emas. Mereka menaikinya sampai dibuka pintu surga.”
 30. 30. 13.Penyebab surga mendekati mereka ){ }: { } ( )14.Penyebab berbedanya mereka dengan orang jahat dan kafir }: { ( )
 31. 31. 15.Penyebab sahabat mereka tidak menjadi musuh pada hari kiamat { }: ( )16.Penyebab mereka mendapat fasilitas terbaik di surga }{ ( - )
 32. 32. 17.Penyebab mereka mendapatkan tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa }: { ( )
 33. 33. 18.Penyebab mendapatkan surga yang memiliki sungai beraneka ragam } ( ){ Dalam hadits: Bahwa Nabi saw bersabda, “Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus karena ia adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Darinya mengalir sungai- sungai surga dan di atasnya adalah „Arsy Ar Rahman.”
 34. 34. 19.Penyebab berkesempatan berjalan di bawah pohon surga yang rindang }{ (42) - ) Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya di dalam surga ada pohon yang jika seseorang berkendara di bawah naungannya selama seratus tahun tidak akan terputus naungannya. (Bukhari)
 35. 35. 20.Penyebab mendapatkan kabar gembira di akhirat bahwa mereka tidak akan tersusahkan dengan kedahsyatan hari kiamat yang sangat besar } { ( - ) }: ( ){
 36. 36. 21.Penyebab mendapatkan tempat terbaik{ } ( )22.Penyebab dilipatgandakan pahala dan kebaikan mereka }: ){ .

×